การเชื่อมต่อกับ MySQL โดยใช้ PHP

คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL ได้โดยตรงผ่านทางสคริป PHP วิธีนี้จะทำให้คุณอ่านและเขียนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับ MySQL โดยใช้ PHP

  1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เซิร์ฟเวอร์โดยใช้mysql_connectชุดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น:

    $con = mysql_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    สำหรับการช่วยเหลือด้านข้อมูลกับ mysql_connect ของคุณ โปรดดู

  2. เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ mysql_select_db ตัวอย่างเช่น:

    mysql_select_db('DATABASENAME', $con)
    ในขณะที่ 'DATABASENAME' คือชื่อฐานข้อมูล วิธีนี้ยังแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของฐานข้อมูลของคุณเช่นกัน

หลังจากที่ได้ทำการเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ PHP ได้

เพื่อช่วยคุณสร้างสตริงการเชื่อมต่อของคุณเอง เราได้รวมตัวอย่างไว้ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างสตริงการเชื่อมต่อ MySQL ด้วย PHP

<?php //Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL. //Connect To Database $hostname="your_mysqlserver.secureserver.net"; $username="your_dbusername"; $password="your_dbpassword"; $dbname="your_dbusername"; $usertable="your_tablename"; $yourfield = "your_field"; mysql_connect($hostname,$username, $password) or die ("<html><script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)</script></html>"); mysql_select_db($dbname); # Check If Record Exists $query = "SELECT * FROM $usertable"; $result = mysql_query($query); if($result) { while($row = mysql_fetch_array($result)) { $name = $row["$yourfield"]; echo "Name: ".$name.""; } } ?> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าฟังชั่น MySQL ที่ <a href="http://us.php.net/mysql">php.net</a></p></div><hr><div data-mt="false" class="col-sm-12 article-rating-container"><div class="row"><div class="col-sm-7 form-group rating-label"><span>บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่</span></div><div class="col-sm-5 form-group rating-buttons"><div class="row"><div class="col-xs-6"><button id="rating-yes" class="btn btn-default btn-block rating-button">ใช่</button></div><div class="col-xs-6"><button id="rating-no" class="btn btn-default btn-block rating-button">ไม่</button></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-12 form-group"><div class="rating-feedback-ty">ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ</div><div class="rating-feedback-yes">ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่</div><div class="rating-feedback-no">เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร</div><textarea maxlength="1000" class="h5 form-control rating-comments"></textarea><div class="row"><div class="col-sm-7 form-group"></div><div class="col-sm-5 form-group"><div class="row"><div class="col-xs-6"><button id="rating-submit" class="btn btn-default btn-block">ส่ง</button></div><div class="col-xs-6"><button id="rating-cancel" class="btn btn-default btn-block">ยกเลิก</button></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="col-md-4"><div class="share-article-container ux-card"><ul><li><a title="แบ่งปันทาง Facebook" data-eid="mcx.help.share.facebook" onclick="window.open(this.href, '', 'left=50,top=50,width=600,height=450,toolbar=0'); return false;" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fth.godaddy.com%2Fhelp%2Fmysql-php-216&amp;title=%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20MySQL%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20PHP"><img src="//img1.wsimg.com/fos/help-v2/2.96.4-445/img/icon-share-facebook.png" alt="แบ่งปันทาง Facebook"/></a></li><li><a title="อีเมลและบทความ" data-eid="mcx.help.share.email" rel="nofollow" href="mailto:?subject= การเชื่อมต่อกับ MySQL โดยใช้ PHP&amp;body=อ่านบทความนี้จากความช่วยเหลือของ GoDaddy https://th.godaddy.com/help/mysql-php-216"><img src="//img1.wsimg.com/fos/help-v2/2.96.4-445/img/icon-share-email.png" alt="อีเมลและบทความ"/></a></li><li><a title="แชร์ทาง LinkedIn" data-eid="mcx.help.share.linkedin" onclick="window.open(this.href, '', 'left=50,top=50,width=600,height=450,toolbar=0'); return false;" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fth.godaddy.com%2Fhelp%2Fmysql-php-216&amp;title=%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20MySQL%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20PHP"><img src="//img1.wsimg.com/fos/help-v2/2.96.4-445/img/icon-share-linkedin.png" alt="แชร์ทาง LinkedIn"/></a></li><li><a title="ทวีตใน Twitter" data-eid="mcx.help.share.twitter" onclick="window.open(this.href, '', 'left=50,top=50,width=600,height=450,toolbar=0'); return false;" href="https://twitter.com/intent/tweet?status=%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20MySQL%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20PHP+https%3A%2F%2Fth.godaddy.com%2Fhelp%2Fmysql-php-216"><img src="//img1.wsimg.com/fos/help-v2/2.96.4-445/img/icon-share-twitter.png" alt="ทวีตใน Twitter"/></a></li><li><a title="แชร์ทาง Google+" data-eid="mcx.help.share.google" onclick="window.open(this.href, '', 'left=50,top=50,width=600,height=450,toolbar=0'); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fth.godaddy.com%2Fhelp%2Fmysql-php-216"><img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-64.png" alt="แชร์ทาง Google+"/></a></li><li><a title="แบ่งปันบน Pinterest" data-eid="mcx.help.share.pinterest" onclick="window.open(this.href, '', 'left=50,top=50,width=600,height=450,toolbar=0'); return false;" href="http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fth.godaddy.com%2Fhelp%2Fmysql-php-216&amp;description=%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20MySQL%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20PHP"><img src="https://addons.opera.com/media/extensions/55/19155/1.1-rev1/icons/icon_64x64.png" alt="แบ่งปันบน Pinterest"/></a></li></ul></div><div style="padding-top: 10px" class="ux-card help-sidebar"><div class="ux-sidebar"><div class="related-articles"><h2>บทความที่เกี่ยวข้อง</h2><div class="list-group"></div><a href="https://th.godaddy.com/help/php-8376" data-eid="mcx.help.article.related.click" data-tdata="item,1^id,php-8376" class="list-group-item related-article-link"><h5>การใช้ชุดแบบฟอร์มเมล PHP ของเรากับบริการโฮสต์เว็บและบริการโฮสต์แบบคลาสสิค</h5><div class="related-article-icon"><div class="arrow-right-sm text-primary"></div></div></a><hr/><a href="https://th.godaddy.com/help/sql-mysql-6802" data-eid="mcx.help.article.related.click" data-tdata="item,2^id,sql-mysql-6802" class="list-group-item related-article-link"><h5>อิมพอร์ตไฟล์ SQL ลงในฐานข้อมูล MySQL</h5><div class="related-article-icon"><div class="arrow-right-sm text-primary"></div></div></a><hr/><a href="https://th.godaddy.com/help/windows-linux-2520" data-eid="mcx.help.article.related.click" data-tdata="item,3^id,windows-linux-2520" class="list-group-item related-article-link"><h5>ฉันควรจะเลือกบัญชีโฮสติ้งด้วย Windows หรือ Linux ดี</h5><div class="related-article-icon"><div class="arrow-right-sm text-primary"></div></div></a><hr/><a href="https://th.godaddy.com/help/wordpress-godaddy-6117" data-eid="mcx.help.article.related.click" data-tdata="item,4^id,wordpress-godaddy-6117" class="list-group-item related-article-link"><h5>การย้ายเว็บไซต์ WordPress ขนาดใหญ่ไปยัง GoDaddy</h5><div class="related-article-icon"><div class="arrow-right-sm text-primary"></div></div></a><hr/><a href="https://th.godaddy.com/help/drupal-5233" data-eid="mcx.help.article.related.click" data-tdata="item,5^id,drupal-5233" class="list-group-item related-article-link"><h5>การอัพเกรดเป็น Drupal เวอรชั่นใหม่</h5><div class="related-article-icon"><div class="arrow-right-sm text-primary"></div></div></a><hr/></div></div></div><div class="row"><div class="col-md-12"></div></div></div></div><div class="container-footer"></div></div></div><div class="page-footer"><div data-iframe-height="" class="contact-us-container"><div class="container"><div class="row"><div class="col-sm-8"><div class="media"><div class="chat-icon pull-left uxicon uxicon-phone"></div><div class="chat-text media-body"><div class="h3 headline-primary">ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่</div><div class="h6">โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลการช่วยเหลือยอดเยี่ยม</div></div></div></div><div class="col-sm-4"><div class="call-button"><button onclick="location.href='//th.godaddy.com/contact-us.aspx?ci='" data-eid="mcx.help.call.click" class="btn btn-default-light">ติดต่อเรา</button></div></div></div></div></div></div></body><script>var ux = ux || {}; ux.config = ux.config || {}; ux.config.plabel = '1';</script><script>(function(){ var ux = window.ux || {}; function ready(fn) { ux.fns.push(fn); } ux.fns = []; ux.ready = ready; window.ux = ux; })();</script><script>var uxel = ux.eldorado || {}; uxel.fns = []; uxel.ready = function ready(fn) { uxel.fns.push(fn); }; uxel.data = { app: 'help', ssoApp: 'help', market: 'th-th', uiTheme: 'brand2.0', languageName: 'ไทย', countryName: 'ไทย', appAlias: 'helpcpo', version: '1.5.102', currency: 'USD', split: 'brand2.0', plId: '1', context: { isrslr: false, isgd: true, issppl: false, isspgd: false }, tokens: { loginApp: '%7B%7Bpc%3Aloginapp%7D%7D', loginPath: '%7B%7Bpc%3Acurrentpage%7D%7D' }, impression: 'uxp.eld.int.appheader.helpcpo.impression', shopperId: '', env: 'prodIad', manifest: 'appheader', urlArgs: '?ci=', formats: { sfullname: '%7Bf%7D%20%7Bl%7D', smenu: '%7Bf%7D' }, thirdParty: {}, inappHelpSupported: 'true', utilityChatSupported: 'false' }; uxel.texts = { inappHelpTitle: 'ช่วยเหลือ' }; uxel.urls = { }; ux.eldorado = uxel;</script><!--[if lte IE 7]><script>if (ux.config['disableBrowserDeprecation'] !== true) { window.location = '//img1.wsimg.com/ux/1.3.46-brand/html/browser-upgrade.th.html' + '?shopper=' + uxel.data.shopperId + '&pl=' + uxel.data.plId; }</script><![endif]--><!--[if IE 8]><script>if (ux.config['disableBrowserDeprecation'] !== true) { ux.ready(function() { $('<div id="uxh-browser-dep" />') .prependTo(document.body) .sfBrowser('hardwarn'); }); }</script><![endif]--><script>if (ux.config['disableBrowserDeprecation'] !== true) { ux.ready(function() { $('<div id="uxh-browser-dep" />') .prependTo(document.body) .sfBrowser({"ignored":[{"ua":"mobile"}]}); }); }</script><script>uxel.data.notifications = { apiUrl: 'https://mya.godaddy.com/webapi/notifications', ssoUrl: 'https://sso.godaddy.com', iframeCacheUrl: '//img1.wsimg.com/mya/notifications/cache.html', enabled: true, strings: { headerText: "การแจ้ง", noNotificationsTitle: "คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเข้ามาใหม่", noNotificationsText: "มันจะอยู่ที่นี่เมื่อคุณได้รับมันมา", failedNotificationsTitle: "เซสชั่นของคุณหมดอายุ", failedNotificationsText: "กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อรับการแจ้งเตือน", failedNotificationsLink: "ลงชื่อเข้าใช้" } } </script><!-- Google Analytics config --><script>uxel.ready(function() { uxel.thirdParty.configGATagManager({ domain: 'godaddy.com', data: [ { 'shopperId': '' }, { 'privateLabelId': '1' }, { 'server': 'th.godaddy.com' } ] }); uxel.thirdParty.impr(); });</script><script>uxel.data.thirdParty.tealium = { js: '//tags.tiqcdn.com/utag/godaddy/godaddy/prod/utag.js', strings: {"acceptButton":"ยอมรับและดำเนินการต่อ","advertisingText":"คุกกี้เหล่านี้จะประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ติดตามรายละเอียดการเช้าชม (เช่น จำนวนผู้เข้าชม จำนวนการคลิก ฯลฯ...) และรวบรวมข้อมูลผู้ชมที่จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณอยู่บนเว็บไซต์","analyticsText":"คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยนามจริง","default":"ค่าเริ่มต้น","dismissButton":"ยกเลิก","manageSettings":"จัดการการตั้งค่า","privacyTitle":"มีคุกกี้ของเบราว์เซอร์","privacyBannerText":"เพื่อที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เว็บไซต์ของเราจึงได้นำเอาคุกกี้มาใช้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่า คุณยอมรับต่อการใช้งานคุกกี้ของเรา","privacyMoreInfoLink":"ข้อมูลเพิ่มเติม","optOutDialogTitle":"ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของ GoDaddy","optOutDialogMsgTitle":"ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ","optOutDialogMsg":"เพื่อเป็นการปรับแต่งโฆษณาให้ตรงตามสิ่งที่คุณสนใจ ผู้ให้บริการของเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ของคุณ เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราได้รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะไม่ใช้งานบางข้อมูลนี้เพื่อการโฆษณาตามความสนใจและการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ลิงก์ด้านล่างและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา","optOutDialogCategoryLabel":"หมวด","optOutDialogDescriptionLabel":"รายละเอียด","optOutDialogStatusLabel":"สถานะ","optOutTealiumCookiesTitle":"คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง","optOutTealiumCookiesDesc":"คุกกี้เหล่านี้จะถูกติดตั้งไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปกป้องการตั้งค่าของคุณขณะที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ GoDaddy.com ข้อมูลที่มีอยู่จะถูกใช้งานตามการกำหนดค่าของคุณได้สูงสุด 90 วัน","socialText":"เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น และเพิ่มทำให้การแชร์เนื้อหาเป็นไปได้ง่ายกว่าเดิม ในบางเพจจะมีเครื่องมือที่เชื่อมโยงกับการบริการโซเชียลมีเดีย สำหรับรายละเอียดวิธีที่จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้อย่างไร โปรดดูที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ","CategoryName_Advertising":"การโฆษณา","CategoryName_Analytics":"การวิเคราะห์","CategoryName_Social":"โซเชียลมีเดีย"}, urls: { privacy: "https://th.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=PRIVACY" } }; </script><script>uxel.urls.myPinUrl = 'https://mya.godaddy.com/pin?plId=1'; </script><script>uxel.ready(function() { uxel.header.load('https://gui.godaddy.com', 'help', undefined, undefined, null); });</script><!-- Google Tag Manager --><noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-SXRF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript><script>uxel.ready(function() { uxel.thirdParty.initGATagManager('GTM-SXRF'); }); </script><!-- End Google Tag Manager --><script>(function() { function addOnLoad(func) { window.onload = (function(old) { return (typeof(old) === 'function') ? function() { old(); func(); } : func; })(window.onload); } addOnLoad(function() { var parent = document.getElementsByTagName('head')[0]; var el = document.createElement('script'); el.src = '//img1.wsimg.com/ux/1.3.46-brand/js/uxcore.th.min.js'; parent.appendChild(el); if (window.ux.eldorado && window.ux.eldorado.loadTcc) { window.ux.eldorado.loadTcc(); } ux.ready(function() { ux.jQuery = $; var el2 = document.createElement('script'); el2.src = '//img1.wsimg.com/ux/eldorado/1.5.102/js/appheader.min.js'; parent.appendChild(el2); }); }); })();</script><!-- Manifest appheader --><script type="text/javascript">function updateVideoOptions(iframe) { var hasQs = (iframe.src.indexOf('?') !== -1); iframe.src += (hasQs ? '&' : '?') + 'rel=0&enablejsapi=1&origin=' + document.location.origin; } function inIframe() { return window !== window.top; } var placeholder = document.getElementsByClassName('app-header-placeholder'); placeholder[0].style.display = inIframe() ? 'none' : 'block'; var iframes = document.getElementsByTagName('iframe'); for (var i = 0; i < iframes.length; i++) { var iframe = iframes[i]; if (iframe.src.indexOf('youtube.com') > -1) { updateVideoOptions(iframe); } } ux.eldorado.ready(function() { if (!inIframe()) { $('.app-header-placeholder').hide(); $('.app-header').show(); } ux.util.load.script({ url: '//img1.wsimg.com/fos/help-v2/2.96.4-445/js/flamingo.min.js' }); });</script></html>