เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

NGINX: สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง)

ก่อนที่คุณจะร้องขอ SSL ของคุณได้ คุณจะต้องสร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR) จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อน เมื่อสร้าง CSR เรียบร้อยแล้ว ให้ตัด/คัดลอกและวาง CSR ในฟิลด์ CSR บนเพจคำขอเครื่องหมายรับรอง SSL

ในการสร้าง NGINX CSRs

 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน SSH (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 2. รันคำสั่งต่อไปนี้:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ชื่อโดเมนของคุณ.key -out ชื่อโดเมนของคุณ.csr

  หมายเหตุ: แทนที่ ชื่อโดเมนของคุณ ด้วยชื่อโดเมนที่คุณรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นหากชื่อโดเมนของคุณคือ coolexample.com คุณจะต้องพิมพ์ coolexample.key และ coolexample.csr

 3. ป้อนข้อมูลที่ร้องขอ:
  ช่องกรอกข้อความสิ่งที่ต้องกรอก...
  Common Name (ชื่อสามัญ)ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบหรือ URL ที่คุณต้องการที่จะรักษาความปลอดภัย
  หากคุณจะขอเครื่องหมายรับรองแบบ Wildcard ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ด้านซ้ายของชื่อสามัญที่คุณต้องการใช้อักขระพิเศษ เช่น *.coolexample.com
  Organization (องค์กร)ชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายของคุณ หากคุณลงทะเบียนในฐานะบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ร้องขอเครื่องหมายรับรอง
  หน่วยงานป้อนชื่อ DBA (Doing Business As) หากมี ไม่จำเป็นต้องระบุหน่วยขององค์กรเมื่อสร้าง CSR
  City or Locality (เมืองหรือถิ่นที่อยู่)ชื่อเมืองซึ่งเป็นที่ที่องค์กรของคุณจดทะเบียน/ตั้งอยู่ โปรดอย่าใช้ตัวย่อ
  State or Province (รัฐหรือจังหวัด)ชื่อรัฐหรือจังหวัดที่องค์กรของคุณตั้งอยู่ โปรดอย่าใช้ตัวย่อ
  Country (ประเทศ)รหัสประเทศ สองตัวอักษรตามแบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) โดยเป็นรหัสของประเทศที่องค์กรของคุณจดทะเบียนตามกฎหมาย
  Passphrase (รหัสผ่านแบบกลุ่มคำ)(ตัวเลือก) รหัสผ่านสำหรับ SSL หากคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่าง จะไม่มีรหัสผ่านสำหรับ SSL ซึ่งจะทำให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก
 4. เปิด CSR ในโปรแกรมแก้ไขข้อความและคัดลอกข้อความทั้งหมด
 5. วาง CSR ทั้งหมดลงในส่วนคำขอ SSL ในบัญชีของคุณ