Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

Outlook (พีซี): ล้างข้อมูลใน Windows Credential Manager ของคุณ

หากคุณมีปัญหาในการเปิด Outlook และคุณใช้บัญชี Microsoft 365 ปัญหาของคุณอาจเป็นการที่ข้อมูลประจำตัวที่จัดเก็บอยู่ใน Windows Credential Manager อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง นี่คือวิธีลบข้อมูลดังกล่าว:

  1. ปิด Microsoft Outlook
  2. จากเมนู เริ่ม ให้ไปที่ Control Panel
  3. เลือก บัญชีผู้ใช้
  4. เลือก ตัวจัดการข้อมูลประจำตัว