ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Redirect my WordPress website to HTTPS for Plesk hosting

If you have a secure certificate (SSL) on your WordPress website, you can automatically redirect visitors to the secured (HTTPS) version of your website to make sure their information is protected.

Note: Several plug-ins are available for WordPress that can redirect your URL automatically after you have installed your SSL certificate. For help with WordPress plugins, see wp.org

How you redirect traffic depends on the type of hosting you have.

WordPress installed on Plesk/Windows hosting

  1. Log in to your WordPress admin panel.
  2. Click Settings and then General.
  3. Change your WordPress URL and Site URL from http://coolexample.com to https://coolexample.com and click Save Changes.
  4. Create a web.config file in your httpdocs folder
  5. Insert the code listed below into your web.config file and save the file.
    <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <clear /> <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" /> </conditions> <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" /> </rule> <rule name="Main Rule" stopProcessing="true"> <match url=".*" /> <conditions logicalGrouping="MatchAll"> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" /> </conditions> <action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

    More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ