ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Reinstalling the Default Scripts Directory on Linux Shared Hosting

Reinstalling the default directory updates your hosting account's scripts directory with the latest versions of default scripts, including gdform.cgi (Deluxe Linux hosting), gdform.php, and webformmailer.php.

Linux Web Hosting accounts do not have access to the CGI form-mailer. Reinstallation of the scripts directory for these hosting accounts does not include gdform.cgi.

To Reinstall the Default Directory to Your Hosting Account

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section, click Form Mail.
  5. Select Reinstall Default Scripts Directory.
  6. Click Continue, and then click Update.

Your default directory is reinstalled within 15 minutes.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ