ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up free shipping

Quick Shopping Cart® lets you offer free shipping, which can be a great way to promote your store.

You can offer free shipping to customers who make a minimum purchase amount or to those who buy from your store during a time period you specify. You can also designate members at your store who will receive free shipping at any time.

When you do not enable shipping options, then the sub-total for the order does not include a shipping charge. This option lets you employ a business model that includes shipping in the total cost of the product. If you normally charge for shipping but want to offer free shipping as a promotional tool, you must first enable United States Postal Service, UPS, FedEx, or Custom shipping.

For more information on these shipping options, see the following articles:
Using U.S. Postal Service

Offering UPS Shipping Options for Your Quick Shopping Cart® Customers
Enabling FedEx Shipping Options in Quick Shopping Cart
Setting Custom Options for Price-Based Shipping

Setting Free Shipping by Date or Minimum Purchase

To Set Free Shipping by Date or Minimum Purchase

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, select Free Shipping.

  Note: If you have just enabled a shipping option, you need to publish your store before the Free Shipping link is available to you.

 5. Click the Edit icon for the shipping method to which you want to add free shipping.
 6. Configure the following details of your free shipping promotion.
  • Status — Select Active to activate the free shipping promotion.
  • Minimum Purchase — To specify a minimum purchase requirement, select Amount and specify the minimum amount that qualifies for free shipping. To prevent a minimum purchase requirement, select Not Required.
  • Valid Dates — To specify a date range for free shipping, select Valid from, and then specify the start and end date for free shipping. To avoid assigning a date range, select Always valid.
  • Note: You can click the calendar icon to easily select specific dates. In the Select Date window, click the month and year to select a specific period, the forward/backward arrows to move one month at a time, or click a specific day, and then click Select.

  • Maximum Number of Uses — To avoid limiting the number of free shipping transactions, select Unlimited Uses. To specify the maximum number of free shipping transactions, select Limited to, and then specify the number you want to allow.
 7. Click Save.

When your customer makes a purchase, the final order screen displays the amount the shipping would have cost and displays the shipping charge as removed from the total order price. You can also configure a free shipping coupon where your customer must enter a coupon code that you define. For additional information on creating coupons, see Using Coupons for Site Promotion.

Note: If you want to provide free shipping on a case-by-case basis, select a default shipping method on the Shipping page, and then select Charge for Shipping = No on the Product Editor page for the specific product.

Setting Free Shipping by Designated Member

To Set a Member to Receive Free Shipping:

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage drop-down menu, go to Members, and then click Search Members.
 5. Next to the member you want, for Actions, click Edit.
 6. Select Shipping Exempt.
 7. Note: The member must re-log in to your store for the changes to apply.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ