ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่าย API ช่วยเหลือ

SOAP to REST API calls

The SOAP API for resellers is being retired in September 2018. Below is a list of API calls that you will need to update within your environment to ensure a seamless transition.

Method Description Domains API REST endpoint
Cancel Used for cancelling existing resources. DELETE /v1/domains/{domain}, DELETE /v1/domains/{domain}/privacy
CheckAvailability Checks the availability of domains, hosts and name servers. GET /v1/domains/available, POST /v1/domains/available
CreateNewShopper Used for creating a new reseller sub-account. POST /v1/shoppers/subaccount
GetLegalAgreementContent Used to get the legal agreement content that resellers need to display and get approval from their customers. GET /v1/domains/agreements
Info Gets information about items that have been previously ordered. GET /v1/domains/{domain}
ModifyDNS This method is used for modifying DNS settings for a given domain. PATCH/v1/domains/{domain}/records, PUT/v1/domains/{domain}/records, PUT /v1/domains/{domain}/records/{type}/{name}, PUT /v1/domains/{domain}/records/{type}
NameGen Used to get the list of alternative domain names based on a given name. GET /v1/domains/suggest
NameGenDB Used to get the list of alternative domain names based on a given name (Domains Bot Service). GET /v1/domains/suggest
NameGenDBWithTimeLimit Used to get the list of alternative domain names based on a given name (Domains Bot Service). GET /v1/domains/suggest
OrderDomainPrivacy Used for adding privacy to a domain registration. POST /v1/domains/{domain}/privacy/purchase
OrderDomainRenewals Used for renewing registration for existing public domain names. POST /v1/domains/{domain}/renew
OrderDomainTransfers Used for transfering ownership of a domain from one user to another. POST /v1/domains/{domain}/transfer
OrderDomains Used for registering new domain names. POST /v1/domains/purchase
OrderPrivateDomainRenewals Used for renewing registration for existing private domain names. POST /v1/domains/{domain}/renew
ResendContactValidation Used to resend RAA verification to the resellers customer or the domain registrant. POST /v1/domains/{domain}/verifyRegistrantEmail
SetDomainLocking This method is used for setting or clearing the lock on a list of domains. PATCH /v1/domains/{domain}
SetShopperInfo Used for allowing the reseller to modify the user information for either their top-level account or any of its sub-accounts. POST /v1/shoppers/{shopperId}
UpdateDomainContact This method is used for modifying associated contact information for the given domains. PATCH /v1/domains/{domain}/contacts
UpdateDomainOwnership Used for allowing the reseller to modify the user information for either their top-level account or any of its sub-accounts. PATCH /v1/domains/{domain}
UpdateNameServer This method is used for modifying associated name servers for the given domains. PATCH /v1/domains/{domain}
ValidateRegistration This method is used for validating a domain's period and contacts. POST /v1/domains/purchase/validate

More info

Changes to API Reseller accounts

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ