ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

To Upgrade from Red Hat 4 to Cent OS 4.7 Using yum

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 4 to CentOS 4.7 using yum through SSH.

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands to upgrade to Cent OS 4.7:
   yum clean all
   mkdir ~/centos
   cd ~/centos/

   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/centos-release-4-7.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-elementtree-1.2.6-5.el4.centos.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-urlgrabber-2.9.8-2.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/sqlite-3.3.6-2.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-2.4.3-4.el4.centos.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-metadata-parser-1.0-8.el4.centos.i386.rpm

   rpm --import http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/RPM-GPG-KEY-centos4
   rpm -e --nodeps redhat-release
   rpm -Uvh *.rpm

   yum upgrade

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ