ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Gen 4 VPS & Dedicated Servers วิธีใช้

Unblock ports required for my Gen 4 server

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

For smooth operation of your Generation 4 VPS or Dedicated Server, you need to unblock port 2224. If server events are "stuck" because port 2224 is blocked, unblock the port and try again after 15 minutes.

 • For Windows servers, unblock the port using Windows Defender Firewall.
 • For Linux servers, follow the steps below to use firewallD to unblock ports on the server. If you're using a different firewall utility, you may need to change this sample code.
 1. Connect to the server via SSH. For help, see Connect to my server with SSH (Secure Shell).
 2. Run this command:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Run these commands:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  The second of these two commands verifies that the port is unblocked.

About Nydus

Nydus refers to a pair of agent applications (nydus-ex and nydus-ex-api) running on your server that communicate with the server dashboard, providing resource metrics and performing server operations you've requested. The agent listens on port 2224.

Because the server dashboard and upgrades rely on these applications, blocking port 2224 - or removing these applications from the server - stops these features from working.

To restore the Nydus components, you need to restore from a backup that was saved before you removed those components. If you don't have such a backup file, follow the steps to rebuild the server.

More info