ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Update your Linux Kernel (CentOS 5)

If your CentOS 5 server was provisioned prior to Dec 17 2010, then you are likely not running the latest CentOS kernel and are missing many important security patches.

Why am I missing security patches?

To provide the necessary drivers for your RAID card, we used to install a custom kernel on your server. However, updating to the current kernel could remove access to your hard drive.

To remedy this, we recommend reprovisioning your server. This installs an updated kernel that has drivers for your RAID card as well as all necessary security updates. For more information, see Starting over with My Server (Reprovision).

However, if you do not want to reprovision your server, you can update your kernel manually and install a RAID card driver from ElRepo.

Warning: Completing these steps requires in-depth Linux knowledge and is an advanced procedure. If you decide to attempt this procedure, we recommend backing up your server and reprovisioning it if you cannot complete the steps.

To Upgrade Your CentOS Server's Kernel

 1. Via SSH, log in to your server as 'root.' See Switching to the Root User on Your Linux Server for information.
 2. Verify that you have the custom kernel. Type:
  uname -r
  You should receive the following response:
  2.6.18-HPTraid
  If you receive a different response, you are not using the custom kernel and are already using the updated kernel.
 3. Verify that you have the expected RAID card connected. Type:
  lspci -d 1103:1720
  You should receive the following response:
  03:09.0 SCSI storage controller: HighPoint (or Triones) Technologies, Inc. RocketRAID
  1720 (2x SATA II RAID Controller) (rev 02)
  If you receive another response, do not proceed.
 4. Download and install the driver for your RAID card. Type the following commands:
  rpm --import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
  rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-5-1.el5.elrepo.noarch.rpm
  yum --enablerepo=elrepo install kmod-rr172x
 5. Modify the file attributes of your grub.conf file to make it editable:
  chattr -i /boot/grub/grub.conf
 6. Modify your yum repo file to allow kernel updates by commenting out the exclude lines in your CentOS-Base.repo file. Type:
  sed -i 's/^exclude/#exclude/' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
 7. Install the latest kernel. Type:
  yum update

  Note: If you do not see the kernel install, try using yum clean.

 8. Reboot your server. Type:
  reboot
 9. Verify you installed the new kernel:
  uname -r
  You should receive the following response:
  2.6.18-194.26.1.el5

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ