ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Use your domain for a new website

This video shows you how to use your domain name to create a new GoCentral website or GoCentral Online Store.

Video transcript

You found a great domain name and registered it. Now what? How about using it to create a new website?

Don’t worry; it’s easier than it sounds.

GoDaddy offers an all-in-one solution to help you build a website or online store.

It includes hosting to make your site visible and functional on the internet, and an SSL certificate that protects the data flowing to and from your site.

SSL encryption is especially important if you’re going to sell products from your site.

To start, log in to your GoDaddy account and navigate to your Products page.

If your domain name appears in a view similar to this, click Manage and then click Use My Domain.

If it appears like this, simply click Use My Domain. Click Build.

GoCentral Website Builder and GoCentral Online Store are both online website design applications that enable you to create a website - without any technical skills or coding experience.

Website Builder is the way to go for creating a basic online presence for your business, or even just to provide info about your business - like what you do, who you are, and how to contact you, among other things.

If you want to sell products or services on your website, Online Store is the best choice.

You get all the same features and functionality as Website Builder, plus specially designed storefront and product pages, an integrated shopping cart, customer payment processing, shipping options - everything you need to sell online.

Once you click the type of site you want, you’ll be in the site building tool.

Click around to get familiar with the tool, then get creative and have fun. You can’t break anything!

Once you click Publish, your site is live on the internet. Don’t worry if it’s not perfect.

You can make improvements and updates to your site any time you want, as often as you want.

Just remember to click Publish to add the changes to your live site. Yes, it’s that easy!

Are you ready to put your domain to work as a website?

Website Builder and Online Store make it easy to get your online presence up and running in no time.

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ