ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting Web Site

Collaboration Data Objects (CDO) can be used to send email from Windows shared hosting websites running IIS 6, 7, or 8. The following code sample demonstrates how to use CDO to create and send email.

<%
sendUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
smtpUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"


' Set the mail server configuration
Set objConfig=CreateObject("CDO.Configuration")
objConfig.Fields.Item(sendUrl)=2 ' cdoSendUsingPort
objConfig.Fields.Item(smtpUrl)="relay-hosting.secureserver.net"
objConfig.Fields.Update


' Create and send the mail
Set objMail=CreateObject("CDO.Message")
' Use the config object created above
Set objMail.Configuration=objConfig
objMail.From="sender@coolexample.com"
objMail.ReplyTo="sender@coolexample.com"
objMail.To="recipient@coolexample.com"
objMail.Subject="subject"
objMail.TextBody="body"
objMail.Send
%>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ