ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDONTS uses the NewMail object to create and send email.

Note: This method is incompatible with Windows shared hosting websites running IIS 7. If you have IIS 7, see Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account.

The following ASP code sample demonstrates how to use CDONTS to create and send email:

<%
Dim MyBody
Dim MyCDONTSMail

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
MyCDONTSMail.From= "sender@coolexample.com"
MyCDONTSMail.To= "recipient@coolexample.com"
MyCDONTSMail.Subject="Subject"
MyBody = "Body"
MyCDONTSMail.Body= MyBody
MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing
%>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ