ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is paid online advertising?

Paid online advertising can increase your online visibility and drive more customers to your website. This video provides an overview of the different types of paid online advertising and how it can benefit your business.

Video transcript

Paid online advertising is one of the ways to market your products and services on the internet.

This video provides an overview of what paid online advertising is and how it can benefit your business.

You may have heard the terms pay-per-click, sponsored ads, cost-per-click, PPC. They are all variations of paid online advertising and mean essentially the same thing - paying to increase the visibility of your website on search engines and other high-traffic sites.

When you use search engines like Google, Bing, and Yahoo, the first few links you see at the top of the results page are usually paid ads.

Any links in the right column of the search results page are typically paid ads as well. High-traffic websites like Facebook, Twitter and LinkedIn also display paid ads.

Companies that sell online advertising, such as those just mentioned, are called “publishers.” And there are a lot of them.

A host of plans are available, ranging from do-it-yourself, where you set up, track and manage your ad campaign yourself, to fully managed by the publisher.

A major advantage of paid online ads is audience targeting. Targeting for specific demographics, locations, interests, and devices increases your chance of reaching the right prospects. You can even set up your ads to display at specific times of day on specific days of the week.

Payment models for online advertising are constantly evolving and can be complex. One of the mainstays is the basic pay-per-click model, also called PPC. You pay a set amount each time someone clicks on your ad. The amount is either a flat rate agreed upon by you and the publisher or an amount determined through a keyword bidding process.

Paid advertising done right can generate a lot of traffic right away. But traffic doesn’t spell success unless visitors become customers - and that depends on the quality of your website.

The page people see first when they click your ad… the landing page… must be compelling - with relevant, focused content, a prominent call to action, and clear navigation to the rest of your site.

Paid online advertising takes an investment in money and time, but one that can generate big returns.

If you are considering it, invest first in a little research to be sure you understand your options, the various payment models, and the pros and cons of this type of online marketing.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ