ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What server objects are supported on Windows shared hosting servers?

Below is a list of objects supported on our Windows ASP and ASP.NET 1.1 shared hosting servers. Some of these objects are not supported in our ASP.NET 2.0/3.0/3.5 environment, due to Medium Trust Restrictions. See What Is Medium trust level and how does it affect my hosting account? for more information. Windows ASP and ASP.NET 1.1 users, however, can access these objects' properties and methods.

ADODB.Command
The Command object is used to execute general commands on the data within the database.
ADODB.Connection
This is the connection to the database.
ADODB.Recordset
The RecordSet object resembles a window into a set of data contained in a database.
ADODB.Stream
The Stream is used to stream data from a file into the server.
ADOX.Catalog
"ActiveX Data Objects Extensions for DDL and Security," or ADOX.
ASPCrypt.Crypt
Duplicates the one-way algorithm used by Crypt on Unix.
CDO.Configuration
Allows the configuration of settings for CDO components.
CDO.MESSAGE
Lets you send an email from ASP.
CDONTS.NewMail
Lets you send an email from ASP.
GuidMakr.GUID
Simple GUID maker component.
JRO.JetEngine
Encrypts a database to protect it from unauthorized access.
Microsoft.DiskQuota.1
Returns diskquota information for a specific instance of your Website.
Microsoft.XMLDOM
Parser for reading XML data using ASP.
Microsoft.XMLHTTP
Object that lets you retrieve XML content from other Web pages.
MSSOAP.SOAPClient30
Allows you to make Web service calls from your website.
MSWC.AdRotator
Object that automatically rotates advertisements on a page according to a specific schedule.
MSWC.BrowserType
Object that identifies the type, version, and capabilities of each browser that accesses your website.
MSWC.Content Rotator
Automatically rotates HTML content strings on a Web page.
MSWC.IISLog
Can be added to a .net project to read IIS log files.
MSWC.NextLink
Object that creates linked tables of contents, like pages in a book, for Web pages.
MSXML2.DOMDocument - versions: 2.6, 3.0, 4.0
Parser objects for reading XML content on Web pages.
MSXML2.FreeThreadedDOMDocument.3.0
Permits multiple threads to load up at the same time.
MSXML2.ServerXMLHTTP. - versions: 3.0, 4.0
Allows you to retrieve other website content and XML streams.
MSXML2.XMLSchemaCache.4.0
An object used to add an XML schema.
MSXML2.XSL Template and Template.4.0
An Object used for creating and managing XSL templates.
Persits.Jpeg
A JPEG image resizing component for creating high-quality thumbnails.
Persits.Upload and Upload.1
Enables an ASP application to capture, save, and process files uploaded to the Web server with a browser.
Persits.UploadProgress
A pop-up progress indicator that denotes an upload and its status.
Scripting.Dictionary
An information organization object that acts like a database and and array combined.
Scripting.FileSystemObject
An object that allows you to scan directories and list files or create, move, and delete files.
Scriptlet.TypeLib
The ActiveX control scriptlet which allows local files to be created or modified.
VBScript.RegExp
Regular expressions provide tools for developing complex pattern matching and textual search-and-replace algorithms.
WINHttp.WinHttpRequest.5
HTTP Services provides a server-supported, high-level interface to the HTTP Internet Protocol.
WINHttp.WinHttpRequest.5.1
HTTP Services provides a server-supported, high-level interface to the HTTP/1.1 Internet Protocol.
WScript.Network
Provides access to the shared resources on the network to which your computer is connected.
WScript.Shell
Provides access to the native Windows shell.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ