ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress Premium Support วิธีใช้

WP Premium Support Catalog

There's nothing more frustrating than when something goes wrong or not as expected. If you get stuck with your WordPress site, give our experts a call. They're here to help and can quickly get you back on track.

Not sure what to request? That's ok, just contact our support and we can assist.

Non subscriber: Our GoDaddy Guides are here to help.

Subscriber: Submit a new task for WP Premium Support.
GoDaddy Guides

Note: Each service in the catalog costs only one credit from your subscription. However, the nature of a request or issue could require combining multiple services, and therefore require multiple credits.

Application Issues


Troubleshoot and fix theme errors in WordPress

This service includes:
 • Enable logs and/or WordPress debug mode to diagnose the issue
 • Attempt to resolve the issue if the website or logs reveal a theme related error

Troubleshoot and fix WordPress plugin errors

This service includes:
 • Enable logs and/or WordPress debug mode to diagnose the issue.
 • Attempt to resolve the issue if the website or logs reveal a plugin or widget related error.

Troubleshoot and fix WordPress contact form errors

This service includes:
 • Troubleshoot and fix issues for 1 contact form
 • Configure the proper mail settings in a contact form
 • Ensure the proper short code has been placed on your contact page

Fix WordPress database connection strings

This service includes:
 • Update database connection information in WordPress configuration
  • Reconnect a WordPress database and files

Unable to log in to WordPress

This service includes:
 • Troubleshoot issues preventing a login to the WP Admin dashboard
 • Fix login issues. Examples:
  • Update a user's email address, so a password reset is possible
  • Correct an admin user's privileges
  • Create a new Admin user
  • Reset failed login attempts
  • Disable plugins preventing login
  • Remove unwanted users
  • Replace missing wp_users database table

Troubleshoot and fix WordPress image issues

This service includes:
 • Troubleshoot and fix issues preventing images and thumbnails from properly displaying
 • The missing images must be provided, or already be uploaded on the hosting account

Troubleshoot and fix a media upload error in WordPress

This service includes:
 • Diagnose and fix errors when uploading media within WordPress Dashboard
 • Diagnose and fix issues preventing media from properly displaying in the WordPress library

Troubleshoot and fix 404 error, broken links, or redirect issues

This service includes:
 • Run a scan to identify broken links.
 • Attempt to fix the root cause of broken internal links.
 • Unlink and list external broken links (if any).

Troubleshoot and fix WordPress core file errors

This service includes:
 • Troubleshoot issues related to the WordPress Core files
 • Fix Core file issues. Examples:
  • Correct failed WordPress version updates
  • Replace WordPress core files

Troubleshoot and fix a WordPress White Screen of Death

This service includes:
 • Troubleshoot and fix a WordPress site that resolves to a blank white page

Troubleshoot and fix a WordPress internal server error

This service includes:
 • Troubleshoot and fix a WordPress site that resolves to a 500 Internal Server Error


Appearance


Customize a theme in WordPress

This service includes:

Each modification along with 1 revision will consume 1 credit.

 • Fix text formatting/alignment
 • Update text (phone number, address, company name, etc)
 • Swap images
 • Add plugin shortcode or google analytics tracking ID to a page
 • Modify 1 of the following for a theme:
  • Header
  • Sidebar
  • CSS
  • Background
  • Menu

Change a page element in WordPress

This service includes:

Each modification along with 1 revision will consume 1 credit.

 • Add, remove or replace text, a picture or a link
 • Add, remove or replace social media icons
 • Add, remove or replace a newsletter opt-in
 • Add or remove an author box to the blog posts

Add a favicon to your WordPress site

This service includes:
 • Add a Favicon using the provided image
 • Convert image to proper format


Reporting


Check Google indexing

This service includes:
 • **Check for and report on the following for 1 site:
  • Confirm WordPress is not blocking search engines from crawling the site
  • URL Canonicalization
  • Appropriate title pixel length
  • Appropriate description length test
  • Sitemap
  • Robots.txt file
  • Home page image descriptions

Performance report for WordPress

This service includes:
 • Check for and report on the following:
  • Website load time
  • Number of active and inactive plugins and details about any problematic/conflicting plugins
  • Site size
  • Number of external scripts
  • PHP 7 Compatibility of plugins and themes
Whenever possible, we will recommend follow-up services to help improve performance


Optimization


Optimize WordPress database

This service includes:
 • Optimize a WordPress database by removing gaps in the data to reduce its size and potentially speed up the site

Optimize images in WordPress

This service includes:
 • Reduce the load time of a site by reducing the size of images without affecting their quality

Preventing WordPress comment spam

Choose 1 of the following tasks:
 • Install comment spam prevention plugin.
  • Add a CAPTCHA
  • If you do not have one in mind we will install Akismet
 • Modify discussion settings
  • Examples:
   • Add requested items to comment blocklist
   • Disable comments for the entire site
   • Disable trackbacks for the entire site
   • Disable comments on old posts
   • Limit number of links in comments
 • Remove all comments, either active or pending upon request
 • Disable comments or trackback on individual pages (up to 5)
 • Disable external comment requests

Remove bulk comments in WordPress

Choose one of the following:
 • Remove all comments
 • Remove all comments from a specific user
 • Remove all comments by unregistered users
 • Remove all comments before a certain date


Maintenance


Install or activate a theme in WordPress

Request 1 of the following tasks:
 • Install and activate 1 theme from the WordPress catalog
 • Install and activate 1 custom theme
 • Install and activate 1 purchased theme
 • Remove unwanted themes

Update a theme in WordPress

Request 1 of the following tasks:
 • Update any number of installed themes to the current live release of the theme(s) using the WordPress Dashboard.
  • If none are specified, we will update the currently active theme.
 • Manually update one theme.
  • Example: A new version of a custom theme, which you provide to us.

Install or activate a plugin in WordPress

Choose 1 of the following tasks:
 • Install and activate 1 plugin from the WordPress catalog
 • Install and activate 1 custom plugin
 • Install and activate 1 purchased plugin
 • Remove unwanted plugins

Update a WordPress plugin

Choose 1 of the following tasks:
 • Update any number of installed plugin(s) to the current live release using WordPress Dashboard
  • You must specify which plugin(s) to update.
 • Manually update 1 plugin
  • Example: A new version of a custom plugin, which you provide to us

Update WordPress to a new version

This service includes:
 • Update WordPress to the latest available stable version
  • This service cannot be performed on Managed WordPress hosting

Improve WordPress security

Choose 1 of the following tasks:
 • Install and set up the Sucuri plugin, and configure the following:
  • Automatically update WordPress to the latest version
  • Make the WordPress version private
  • Remove WordPress readme file
  • Limit login attempts
  • Disable theme and plugin editing in WordPress
  • Block PHP files in wp-content, wp-includes, and uploads directories
 • Disable directory indexing and remote posting
  • Disable directory browsing
  • Disable xml-rpc


Management


Set up WordPress redirects

Choose 1 of the following tasks:
 • Redirect from HTTP to HTTPS
 • Custom Redirect(s)
  • You must specify which redirect(s) are needed (up to 5)

WordPress config file changes

Choose 1 of the following tasks:
 • Enable a specified PHP module installed on the Hosting (up to 5)
 • Modify the value of a PHP setting (up to 5)
  • Change upload limit for a WordPress site (PHP setting)
  • Change memory limits to reduce timeouts (PHP setting)
 • Enable or disable debug mode
 • Disable wp_cache
 • Generate WordPress configuration file Authentication Keys
 • Remove the FTP prompt when installing or updating a plugin

A php.ini, web.config, or .htaccess file will be edited or created based on the request.

Update, activate or reset WordPress permalinks

Choose 1 of the following:
 • Update WordPress permalinks to any of the predefined styles or a custom style
 • Diagnose and attempt to fix any permalinks related errors, such as a 404 'Page not found' error.
A web.config or .htaccess file will be edited or created based on the request.

Set up Google Analytics

This service includes:
 • Link a Google Analytics to a WordPress site.

Install a comment system in WordPress

This services includes:
 • Install the Disqus comment system plugin, or your preferred plugin
 • Instructions provided to import comments from standard WordPress system

Unzip a zip file

This service includes:
 • Unzip a .zip file to a specified folder on the hosting account

Import or export WordPress database

Choose 1 of the following:
 • Import 1 WordPress database from a backup (.sql file) to the specified database
 • Export 1 WordPress database, and place the file into the hosting account

Move or Copy WordPress files to another folder

This service includes:
 • Move WordPress files to another folder
  • We will update the site and home URLs to match the new location
 • We will update the site and home URLs to match the new location
  • Additional services may be required to create a functional copy of your site

Install WordPress

This service includes:
 • Installing the latest version of WordPress to a designated domain and folder on a hosting account or server with a control panel.

Create and activate a child theme in WordPress

This service includes:
 • Create and activate a child theme

Database find and replace

This service includes:
 • Update up to 5 of the following for a WordPress site:
  • Domain
  • Database table prefixes
  • Replace other information
   • "Information" Example: Update the company name, phone number, etc, across all pages and posts

Change the domain in WordPress

This service includes:
 • Update the domain in WordPress
 • Search/Replace of old domain with new domain to ensure functionality


Next Steps

More Info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

concerned1's Avatar
WP Premium Support

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Poconodan's Avatar
Premium Support

2 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

Sandra2018's Avatar
WP Premium Support is unable to submit task

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

jbr's Avatar
never a sale for existing customers - new product purchases only

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

budwiser27's Avatar
Selling Digital downloads

4 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน