โทรหาเรา

 • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ02-105-6194
 • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ060-002-4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน

ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy ข้อตกลงทางกฎหมาย

 และนโยบาย

หน้านี้มีลิงก์ไปยังนโยบายปัจจุบันขององค์กรตลอดจนข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีทั้งหมดGoDaddy คลิกที่นโยบายหรือข้อตกลงที่คุณสนใจ เพื่อดูเอกสารต่างๆ ในหน้านี้

GoDaddy
ข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล

29 มิถุนายน 2018

กรุณาอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม

ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล (“ข้อตกลง”นี้) ทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") กับคุณ และมีผลบังคับ ณ วันที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) หรือวันที่คุณยอมรับทางอิเล็กทรอนิก  ข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้ เว็บไซต์ ของคุณ และผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ นี้  (ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มคณะ “บริการ”) และเป็นข้อตกลงเพิ่มเติม (ไม่ใช่แทนที่) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ที่บังคับใช้กับบริการใดบริการหนึ่ง

คำว่า “เรา” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GoDaddy คำว่า & ldquo;คุณ”, “ของคุณ& rdquo; “ผู้ใช้&rdquo หรือ “ลูกค้า& rdquo; หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานบัญชีของคุณ หรือใช้บริการ  ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะให้สิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบุคคลที่สาม

2. การแก้ไขข้อตกลง เว็บไซต์หรือบริการ

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำขึ้น จะถือว่าคุณยอมรับสัญญาฉบับนี้ตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดูแลข้อมูลบัญชีนักซื้อ (“บัญชี”) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน  GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่ หรือต้องรับผิดชอบหากคุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน หากการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ GoDaddy อาจยุติการใช้บริการของคุณ หากพบว่าคุณฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาต่อเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยุติการดำเนินการนี้ หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและค่าธรรมเนียม ได้ตลอดเวลา

3. คุณสมบัติที่เหมาะสม; อำนาจ

เฉพาะบุคคล (“ผู้ใช้”) ที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการได้  การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการหมายความว่า คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (i) มีอายุสิบแปด (18) ปี  (ii) หรือไม่ก็ได้รับการยอมรับว่าสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (iii) ไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ซื้อหรือได้รับบริการที่พบภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณเข้าทำข้อตกลงนี้นามของหน่วยงานบริษัท คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันหน่วยงานบริษัทดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงนี้ ซึ่งคำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงหน่วยงานบริษัทดังกล่าว  หากหลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิก แล้ว GoDaddy พบว่าคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันหน่วยงานบริษัทดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับภาระผูกพันที่อยู่ในข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาระผูกพันในการชำระเงิน GoDaddy จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากความไว้วางใจของ GoDaddy เกี่ยวกับคำสั่งงาน การแจ้งให้ทราบ เอกสารหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ GoDaddy เชื่ออย่างมีเหตุมีผลได้ว่าเป็นของจริงและมาจากตัวแทนที่มีอำนาจของหน่วยงานบริษัทของคุณ หากมีข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับความแท้จริงของคำสั่งงาน การแจ้งให้ทราบ เอกสารหรือการสื่อสารใด ๆ ดังกล่าว GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ที่จะขอให้คุณพิสูจน์เพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องจริง  นอกจากนี้ คุณยังยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำโดยคุณ ผู้ที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณ และผู้ที่ใช้บัญชีของคุณหรือบริการไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่

4. บัญชีของคุณ

คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการบางอย่าง คุณรับรองและรับประกันกับ GoDaddy ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งในตอนสร้างบัญชีเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน และคุณจะทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตลอดเวลา  หาก GoDaddy มีเหตุผลให้เชื่อว่าข้อมูลบัญชีของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้แล้ว หรือไม่ครบถ้วน GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ  คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม และคุณต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีให้ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลข/ข้อมูลเข้าสู่ระบบลูกค้า รหัสผ่าน วิธีการชำระเงิน (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) และ PIN นักช็อปของคุณ   เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย GoDaddy ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านและ PIN นักช็อปของแต่ละบัญชีอย่างน้อยทุก ๆ หก (6) เดือน   คุณต้องแจ้งให้ GoDaddy ทราบทันทีหากพบว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต GoDaddy จะไม่รับผิดหากเกิดการสูญเสียที่เกิดกับคุณอันเนื่องมาจากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ GoDaddy หรือผู้อื่นโดยมีสาเหตุมาจากบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

5. กฎการปฏิบัติทั่วไป

คุณรับทราบและยอมรับว่า:

i.          การใช้เว็บไซต์นี้และบริการของคุณ รวมถึงเนื้อหาที่คุณส่งจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ii.         คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บรวบรวม (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดรวบรวมหรือเก็บรวบรวม) เนื้อหาผู้ใช้ (ตามที่มีคำนิยมด้านล่างนี้) หรือข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ใช่สาธารณะซึ่งไม่สามารถระบุได้เกี่ยวกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวล่วงหน้า 

iii.          คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการในลักษณะ (ตามดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว) ที่:

  • มีการนำไปใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพลามกของเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ความรุนแรงต่อผู้คน สัตว์ หรือทรัพย์สิน
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่น ๆ หรือการแฮ็กหรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
  • ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชศาสตร์ออนไลน์ Ryan Haight ปี 2008 หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือแจกจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์อย่างแท้จริง
  • ละเมิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีทางระบบคอมพิวเตอร์ของปี 2017 หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คล้ายกัน หรือการโปรโมท หรือให้ความช่วยเหลือในการค้าประเวณี และ/หรือการค้าเซ็กซ์
  • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
  • ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับซึ่งคุณมีต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
  • แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้
  • มีหรือติดตั้งไวรัส หนอนไวรัส บั๊ก ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ หรือสามารถขัดขวาง ทำความเสียหาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือ
  • ใช้ภาษาที่ผิดหรือหลอกลวง หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้หรือเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับบริการของ GoDaddy หรือ GoDaddy

iv.         คุณจะไม่ทำสำเนาหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือบริการด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ GoDaddy จะให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

v.         คุณจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

vi.         คุณจะไม่เข้าถึงเนื้อหา GoDaddy (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) หรือเนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางเทคโนโลยีหรือวิธีการที่นอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือตามที่ GoDaddy กำหนด

vii.         คุณตกลงที่จะสำรองข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ของคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อจำเป็น GoDaddy ไม่รับประกันว่าจะสำรองข้อมูลบัญชีหรือเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ และคุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่บรรดาเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ของคุณอาจสูญหายไป

viii.         คุณจะไม่ขายซ้ำหรือให้ บริการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของ GoDaddy โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจาก GoDaddy ล่วงหน้า

ix.         คุณตกลงว่าจะไม่หลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือแทรกแซงโดยประการอื่นในคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการทำสำเนาเนื้อหา GoDaddy หรือเนื้อหาผู้ใช้) หรือบังคับใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหา GoDaddy หรือเนื้อหาผู้ใช้ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้

x.          คุณตกลงที่จะให้บัตรประจำตัวซึ่งมีรูปของคุณติดอยู่ที่ออกโดยรัฐบาล และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาล เมื่อมีการร้องขอให้ตรวจสอบยืนยันตัวตน

xi.          คุณรับทราบว่า GoDaddy อาจติดต่อหาคุณในบางโอกาสเพื่อขอทราบบัญชีของคุณ และเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และทุกการติดต่อดังกล่าว การโทรติดต่อหาคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการบันทึกเป็นข้อมูล และต้องได้รับความยินยอมในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเรา รวมถึงข้อผูกมัดในที่นี้ รวมถึงการติดต่อดังกล่าวต้องสามารถให้อนุญาตได้ บันทึกข้อมูลการโทรติดต่อทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงว่า GoDaddy ได้ขอให้คุณอนุญาตให้บันทึกข้อมูลการโทรติดต่อพิเศษดังกล่าวหรือไม่  นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า เพื่อดำเนินการภายใต้การอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ การบันทึกข้อมูลใด ๆ ดงกล่าวอาจถูกส่งไปเป็นหลักฐานเพื่อการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่ง GoDaddy ถือเป็นบุคคล  นอกจากนี้ การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายความว่า คุณยินยอมที่จะรับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการตลาด หรือในนามของ GoDaddy ซึ่งคุณอาจได้รับการโทรติดต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือใช้เสียงบันทึก หรือที่เสียงสนทนาที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ จาก GoDaddy  ในทำนองเดียวกัน การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แสดงว่า คุณยินยอมที่จะรับข้อความทางการตลาดจาก หรือในนามของตัวแทน GoDaddy ที่อาจได้รับจากระบบโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ จาก GoDaddy อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าส่งข้อความตัวอักษรและข้อมูล

 6. คุ้มครองข้อมูลของคุณ

GoDaddy มอบบางบริการที่โฮสต์ไว้ที่พร้อมให้บริการแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการส่ง การรวบรวม และ/หรือใช้เพื่อระบุตัวตนส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณและลูกค้าของคุณ (“ข้อมูลของคุณ”) ภายใต้การใช้งานของคุณต่อบริการเหล่านี้ (“บริการที่ครอบคลุม”) ข้อมูลของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในส่วนนี้ ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ บทต่อท้ายสำหรับการดำเนินการกับข้อมูล ของ GoDaddy (“DPA”) ซึ่งในที่ได้มีการรวมเข้าด้วยกันไว้โดยอ้างถึงและที่มีอยู่ในการบริการที่ครอบคลุม หมายความถึงเพื่อมอบการรับประกันตามสัญญาแก่คุณว่า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลของคุณจาก EEA ไปยังการบริการที่ครอบคลุมอันเป็นไปตามข้อปฏิบัติภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สำหรับวัตถุประสงค์ของ DPA และข้อสัญญามาตรฐานที่แนบมากับ DPA (เมื่อมีใช้และหากมี) คุณ (และหน่วยงานที่มีอยู่ของคุณ) จะได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ส่งออกข้อมูล และการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขการให้บริการซึ่งกำกับการบริการที่ครอบคลุมเมื่อมีการซื้อการบริการที่ครอบคลุมใด ๆ จะได้รับการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการรับทราบและยินยอมของคุณต่อ DPA และส่วนที่เพิ่มไว้ (รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานและส่วนที่เพิ่มไว้ หากมี) หากุณต้องการพิมพ์และส่งคืนสำเนาเอกสารของ DPA โปรดส่งคำขอผ่านทางอีเมลไปที่ privacy@godaddy.com   

บริการที่ครอบคลุุม ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้และใน DPA รวมถึงบริการที่โฮสต์ไว้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงต่อไปนี้: (1) การจดทะเบียนชื่อโดเมน, (2) บริการการตลาดทางอีเมล, (3) ตัวสร้างเว็บไซต์, (4) โฮสติ้ง, (5) การจัดทำบัญชีทางออนไลน์, (6) ร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วน, (7) Smartline และ (8) บริการตัวสร้างเว็บไซต์   

7. เนื้อหาผู้ใช้

คุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์หรือบริการนี้ รวมถึงการบริการที่โฮสต์ไว้กับ GoDaddy อาจช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู โพสต์ ประกาศ เผยแพร่ แบ่งปัน จัดเก็บ หรือจัดการ (ก) ความคิด ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะผ่านโพสต์ในฟอรั่ม เนื้อหาที่ส่งออกไปซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกวด คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ หรือคำแนะนำ หรือภาพถ่ายที่ใช้งานร่วมกับอีเวนต์ หรือกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย (“ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง”) หรือ (ข) เนื้อหาวรรณคดี ศิลปะ ดนตรี หรือเนื้อหาอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปและวิดีโอ (รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง “เนื้อหาของผู้ใช้”)   เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีของคุณจะถือว่าเป็นเนื้อหาของผู้ใช้  การโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้หรือไปยัง หรือผ่านบริการหมายความว่า คุณรับรองและรับประกันต่อ GoDaddy ว่า (i) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านบริการ ไม่ว่าเพราะคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้และมีสิทธิ์แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต ความยินยอมในการแจกจ่ายที่เหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้อื่น ๆ และ (ii) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงผลที่ตามมา และข้อกำหนดในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง  คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณนั้นถือเป็นความสมัครใจ โดยจะไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดเป็นความลับ หรือข้อผูกมัด GoDaddy จะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณโดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือปิดไว้เป็นความลับ โดยที่ GoDaddy ไม่มีข้อผูกมัด รวมถึงแสดงหรือบอกเป็นนัย พัฒนาหรือใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณ และจะไม่มีการชดเชยใด ๆ หากคุณหรือบุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณนั้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม และ GoDaddy อาจทำงานบนเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายกัน ซึ่งอาจทราบเนื้อหาดังกล่าวจากแหล่งที่มาอื่นแล้ว ทั้งนี้อาจมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา (หรือคล้ายกัน) เนื้อหาด้วยตนเอง หรืออาจมีการดำเนิการ / จะได้รับการดำเนินการบางประการ

GoDaddy เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ที่เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมด) และมีสิทธิ์ใช้และเผยแพร่สิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ที่เว็บไซต์นี้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทั้งวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชำระค่าตอบแทนให้กับคุณหรือบุคคลอื่น

เนื้อหาของผู้ใช้ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง   การที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ที่เว็บไซต์นี้หรือผ่านบริการถือว่าคุณอนุญาตให้ GoDaddy ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิอื่นในและของเนื้อหาผู้ใช้เพื่อให้สามารถผนวกรวมและใช้เนื้อหาผู้ใช้ในลักษณะที่เหมาะสมเว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้  โดยข้อตกลงนี้ คุณให้สิทธิแก่ GoDaddy แบบทั่วโลก ไม่ผูกขาด ปราศจากค่าสิทธิ์ อนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ต่อได้ และโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมงานสืบเนื่องของ รวมเข้ากับงานอื่น แสดงและดำเนินการกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการ และ ธุรกิจของ GoDaddy (และบริษัทในเครือของ GoDaddy) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อโปรโมทและเผยแพร่เว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบสื่อและผ่านช่องทางสื่อโดยปราศจากจำกัดทั้งปวงและไม่ต้องชำระเงินหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ทุกประเภทหรือการให้อนุญาตหรือการบอกกล่าวกับคุณหรือบุคคลที่สาม โดยข้อตกลงนี้คุณอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ทุกคนมีสิทธิแบบไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณกำหนดให้เป็น“ส่วนตัว“หรือ“มีรหัสผ่านป้องกัน“) ผ่านเว็บไซต์นี้ และใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมงานสืบเนื่องของ รวมเข้ากับงานอื่น แสดงและดำเนินการกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณตามที่ได้รับอนุญาตผ่านฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือภายใต้ข้อตกลงนี้ สิทธิในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่คุณให้อนุญาตไว้ดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาทางการพาณิชย์ที่สมเหตุสมผลหลังจากที่คุณย้ายหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy สามารถเก็บ (แต่ไม่เผยแพร่ แสดงหรือดำเนินการกับ) สำเนาเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่ถูกย้ายหรือลบออกไปซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ สิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่คุณให้อนุญาตตามที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นแบบตลอดชีพและเพิกถอนไม่ได้  สิ่งใดก็ตามที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงนี้ GoDaddy จะไม่ใช้เนื้อหาผู้ใช้ซึ่งคุณกำหนดเป็น“ส่วนตัว“หรือ“มีรหัสผ่านป้องกัน“ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทเว็บไซต์นี้ หรือธุรกิจของ GoDaddy (หรือ’บริษัทในเครือ’ของ GoDaddy) หากคุณมีเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โฮสต์ไว้กับ GoDaddy คุณจะต้องยังคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของของคุณ หรือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตในเนื้อหาของผู้ใช้

8. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์/บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และนโยบายรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ของเรา เราจะทุ่มเทความพยามยามทางการค้าอันควรเพื่อให้เว็บไซต์นี้และบริการสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา คุณรับทราบและยอมรับว่าในบางครั้ง คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ การบำรุงรักษาตามระยะ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ซึ่งเราจะดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา หรือสาเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการหยุดชะงักหรือความขัดข้องของโทรคมนาคมหรือลิงก์ส่งข้อมูลดิจิทัล เครือข่ายถูกโจมตีอย่างรุนแรง เครือข่ายคับคั่ง หรือความขัดข้องอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมให้เว็บไซต์นี้หรือบริการพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก และเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามหากเกิดปัญหาดังกล่าว

9. เครดิตผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่คุณได้รับเครดิตผลิตภัณฑ์ (“เครดิต”) ไม่ว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บางรายการที่ซื้อหรือได้รับฟรี  เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์อื่น (“ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ”) คุณรับทราบและยอมรับว่าเครดิตดังกล่าวมีอายุการใช้งานเพียงหนึ่ง (1) ปีเท่านั้น และสามารถใช้ได้กับการซื้อที่ร่วมรายการเท่านั้น และอาจถูกบอกเลิกหากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อถูกลบ ยกเลิก โอน หรือไม่ได้ต่ออายุ เครดิตจะหมดอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหากไม่มีการแลกเปลี่ยนเครดิต  ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเครดิตดังกล่าว หลังจากระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเดิมสิ้นสุดลง ผลิตภัณฑ์จะต่ออายุโดยอัตโนมัติในราคาต่ออายุในอัตราปัจจุบันจนกว่าจะมีการยกเลิก หากคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ คุณสามารถทำได้ด้วยการเข้าไปที่บัญชีของคุณ หรือติดต่อฝ่ายบริการดูแลลูกค้า   ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อของคุณ มีชื่อโดเมนฟรี ถ้าคุณ ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เราจะหักราคาตามรายการของชื่อโดเมนนั้นออกจากจำนวนเงินคืน  ราคาตามรายการคือราคาของชื่อโดเมนที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ GoDaddy และไม่มีโปรโมชัน ส่วนลด หรือการลดราคาในแบบอื่น ๆ สำหรับเครดิตที่ออกให้ฟรีกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออื่น คุณรับทราบและยอมรับว่าเราสามารถเปลี่ยนเครดิตของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

10. การเฝ้าติดตามเนื้อหา; นโยบายการยุติบัญชี

โดยทั่วไปแล้ว GoDaddy ไม่ตรวจสอบเนื้อหาผู้ใช้ล่วงหน้า (ไม่ว่าจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย GoDaddy หรือโพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้)   อย่างไรก็ตาม GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการดำเนินการดังกล่าวและตัดสินว่าสิ่งต่าง ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้เหมาะสมและ/หรือเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ GoDaddy สามารถลบสิ่งใด ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ (ไม่ว่าจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย GoDaddy หรือโพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้) และ/หรือยุติไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์หรือเผยแพร่สิ่งที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้โดยประการอื่น (ตามที่ GoDaddy พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว) ได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GoDaddy ยังอาจยุติไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หาก GoDaddy มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ใช้ทำการฝ่าฝืนซ้ำ  หาก GoDaddy ยุติไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ GoDaddy สามารถลบและทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว

11. บริการที่เลิกใช้; นโยบายสิ้นสุดผลบังคับใช้

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดนำเสนอหรือให้บริการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามหรือโดยปราศจากเหตุผล และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่า GoDaddy ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเพิ่มอายุบริการทั้งหมดให้อยู่ในระดับสูงสุด แต่อาจมีบางเวลาที่บริการที่เรานำเสนอได้ยุติลงหรือสิ้นสุดอายุการใช้งาน ("EOL") หากเกิดกรณีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก GoDaddy ในทุกรูปแบบอีกต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน (EOL)

การประกาศแจ้งและการโยกย้าย  ในกรณีที่บริการที่เรานำเสนอครบหรือจะครบ EOL เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าสามสิบวันหรือมากกว่าก่อนที่จะถึงวันที่ของ EOL ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องดำเนินทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแทนที่บริการโดยย้ายไปยังบริการใหม่ก่อนวันที่ของ EOL หรือยุติการใช้บริการดังกล่าวโดยสิ้นเชิงก่อนวันที่ของ EOL ในทั้งสองกรณี GoDaddy จะนำเสนอบริการที่เทียบเท่าเพื่อให้คุณย้ายระยะเวลาที่เหลือของการซื้อของคุณ ยอดเงินคงเหลือในร้านที่แบ่งตามสัดส่วน หรือเงินคืนที่แบ่งตามสัดส่วน โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว GoDaddy อาจย้ายคุณไปยังบริการในเวอร์ชันใหม่ที่ทันสมัยที่สุดโดยอาจแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากใช้งานได้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ และทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการย้ายดังกล่าว

ปราศจากความรับผิด GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยุติบริการใด ๆ ที่เราอาจนำเสนอหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

12. บริการเบต้า

ในบางครั้ง GoDaddy อาจมีบริการใหม่ ๆ มานำเสนอ (บริการดูล่วงหน้าแบบจำกัดหรือคุณลักษณะใหม่ ๆ ของบริการที่มีอยู่) ในเวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย บริการใหม่ ๆ คุณลักษณะใหม่ ๆ ของบริการที่มีอยู่ หรือบริการดูล่วงหน้าแบบจำกัดทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มคณะเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “บริการเบต้า” หากคุณเลือกที่จะใช้บริการเบต้า การใช้บริการเบต้าของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้: (i) คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการเบต้าเป็นเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายและอาจทำงานผิดพลาด (ii) คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการเบต้าของคุณอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงที่ไม่ธรรมดาเรื่องความขัดข้องในการทำงาน (iii) บริการเบต้าให้บริการแบบที่เป็น ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ใช้งานในการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง (iv) GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเบต้าได้ตลอดเวลา (v) บริการเบต้าในเวอร์ชันที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และโปรแกรมที่ใช้หรือทำงานด้วยบริการเบต้าอาจไม่เหมาะสำหรับบริการเบต้าในเวอร์ชันที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์หรือเวอร์ชันที่วางจำหน่ายต่อ ๆ มา (vi) GoDaddy อาจจำกัดเวลาที่พร้อมให้การสนับสนุนดูแลลูกค้าซึ่งมีขึ้นมาเพื่อสนับสนุนบริการเบต้า (vii) คุณรับทราบและยอมรับที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานบริการเบต้าทันทีในรูปแบบที่เรากำหนดอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสำเนาข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่คุณประสบของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่า เราสามารถใช้คำติชมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อเราร้องขอ คุณจะให้ข้อคิดเห็นแก่เราซึ่งเราอาจนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในทางสาธารณะในวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการตลาด ทรัพย์สินทางปัญญาในความคิดเห็นของคุณหรือที่เกิดจากการใช้บริการเบต้าของคุณให้เป็นของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว (viii) คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการเบต้าของคุณ รวมถึงประสบการณ์และความเห็นเกี่ยวกับบริการเบต้าของคุณ เป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกจากการแสดงความคิดเห็นแก่ GoDaddy (ix) บริการเบต้าให้บริการ“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้ใช้งาน”, และ “อาจมีความผิดพลาดมากมาย”   ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ GoDaddy ขอปฏิเสธบรรดาการรับประกันทั้งที่กฎหมายกำหนด แบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายใด ๆ ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายซึ่งกรรมสิทธิ์ คำรับประกันว่าจะขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

13. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

คุณยอมรับว่า หนึ่งในหน่วยงานขององค์กรของเราอาจเรียกเก็บเงินไปที่ช่องทางการชำระเงินของคุณ ในระหว่างที่คุณซื้อ หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในสหรัฐอเมริกา GoDaddy.com, LLC, จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในแคนาดา GoDaddy Domains Canada, Inc. จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในสหราชอาณาจักร Go Daddy Europe, Ltd. จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในอินเดีย Go Daddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ ในระหว่างการซื้อ หากตรวจสอบพบว่าการชำระเงินของคุณไม่ได้ดำเนินการในประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น ธุรกรรมของคุณอาจได้รับการดำเนินการโดยนิติบุคคลภายในประเทศที่เปิดเผยซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการการชำระเงินในประเทศของเรา และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

(ก) ข้อกำหนดทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดการต่ออายุอัตโนมัติ

การชำระเงินทันทีเมื่อซื้อ; ไม่สามารถขอคืนเงิน คุณยินยอมที่จะชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการบริการที่คุณได้สั่งซื้อในขณะนั้น  โดยไม่สามารถขอคืนยอดเต็มจำนวนดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ใน นโยบายการขอคืนเงิน

การเปลี่ยนแปลงราคา GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา และจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ และมีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า  ถ้าคุณซื้อหรือได้รับบริการเป็นเวลาหลายเดือน หรือหลายปี การปลี่ยนแปลงราคาและค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริการที่กำลังพูดถึงครบกำหนดต่ออายุดังที่จะได้อธิบายต่อไปด้านล่างนี้ 

ประเภทการชำระเงิน เว้นแต่จะมีข้อห้ามในข้อตกลงเฉพาะผลิตภัณฑ์ คุณสามารถชำระค่าบริการได้โดยใช้“วิธีการชำระเงิน”ต่อไปนี้: (i)  บัตรเครดิตที่ใช้งานได้ (ii) “บริการ Good As Gold Prepaid” (มีคำนิยามด้านล่าง) (iii) การชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกจากบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีเช็คธุรกิจของคุณ ตามความเหมาะสม (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง); (iv) PayPal (v) ตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง) หรือ (vi) ผ่านทางเงินคงเหลือในร้านค้า หากใช้งานได้ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง) “วิธีการชำระเงิน”. แต่ละวิธี คุณลักษณะ “เช็คเอาท์ด่วน” จะสร้างคำสั่งซื้อบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติและจะมีการเรียกเก็บเงินไปที่วิธีการชำระเงินหลักที่อยู่ในฐานข้อมูลบัญชีของคุณ  การยืนยันคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลในฐานข้อมูลบัญชีของคุณ  คุณต้องดูแลให้วิธีการชำระเงินของคุณในฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากคุณมีบริการที่ใช้งานอยู่ใด ๆ ในบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าสถานที่สำหรับการประมวลผลการชำระเงินของคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงประเภทของวิธีการชำระเงินที่เลือก สกุลเงินที่เลือก หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงข้อมูลที่กระทำขึ้นแก่วิธีการชำระเงินของคุณ

การจ่ายเงินคืน คุณยอมรับว่าในกรณีที่มีการคืนเงินไปที่วิธีการชำระเงินของคุณ การออกใบยืนยันการรับเงินคืนของ GoDaddy เป็นเพียงการยืนยันว่า GoDaddy ได้ส่งเงินคืนของคุณไปยังวิธีการชำระเงินที่มีการเรียกเก็บเงินในเวลาที่ซื้อครั้งแรกแล้วเท่านั้น และ GoDaddy ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเงินคืนดังกล่าวจะเข้าไปรวมกับยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในวิธีชำระเงินของคุณเมื่อใด  คุณยังรับทราบและยอมรับด้วยว่า ผู้ให้บริการชำระเงินและ/หรือธนาคารที่ชำระเงินซึ่งเชื่อมต่อกับวิธีการชำระเงินของคุณกำหนดและวางกฎระเบียบเรื่องกรอบเวลาในการแจ้งเรื่องเงินคืนของคุณ และการแจ้งเรื่องเงินคืนดังกล่าวอาจมีกรอบเวลาตั้งแต่ห้า (5) วันทำการไปจนถึงรอบการเรียกเก็บเงินเต็มหนึ่งรอบหรือนานกว่านั้น 

ในกรณีที่เงินคืนถูกส่งไปที่วิธีการชำระเงินของคุณ และผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือธนาคารที่ชำระเงินซึ่งเชื่อมต่อกับวิธีการชำระเงินของคุณกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับเงินคืน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อจำกัดเรื่องเวลาการคืนเงินหรือจำนวนเงินคืนที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น GoDaddy จึงขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการออกเงินคืน (i) ในรูปแบบเครดิตในร้าน (ii) ผ่านการออกเช็คของ GoDaddy ซึ่งจะถูกส่งไปที่ที่อยู่ไปรษณีย์ในแฟ้มข้อมูลบัญชีของคุณ  หรือ (iii) ใน เขตอำนาจตามกฎหมายบางประการ ในขณะโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อผู้ดำเนินการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินกลับไปยังวิธีการชำระเงินได้   GoDaddy  ยังมีสิทธิ์ในการมอบเครดิตในร้านค้าให้กับลูกค้าที่ต้องการขอคืนเงิน แม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดข้อจำกัดในการคืนเงินไว้ในวิธีการชำระเงินก็ตาม 

วันที่เรียกเก็บเงินในแต่ละเดือน หากมีการเรียกเก็บเงินคุณแบบรายเดือน วันที่เรียกเก็บเงินคุณในแต่ละเดือนจะอ้างอิงตามวันที่ของเดือนที่คุณซื้อบริการ หากวันที่ดังกล่าวเป็นวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ของเดือน วันที่เรียกเก็บเงินของคุณจะเป็นวันที่ 28 ในแต่ละเดือน

ข้อตกลงในการต่ออายุอัตโนมัติ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด GoDaddy ไม่เก็บสำเนาเอกสารหรือเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของคำสั่ง คำสั่งยืนยัน หรือแบบฟอร์มคำสั่งยืนยันยืนและ/หรือการยินยอมที่ลงนามเกี่ยวกับการใช้บริการต่ออายุอัตโนมัติของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้เอกสารดังกล่าวได้เมื่อมีการร้องขอ คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติของคุณได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อเข้าใช้ที่ GoDaddy บัญชี ของคุณ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่ต้องประสบกับการบริการที่หยุดชะงักหรือสูญหาย ทุกการบริการ จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ  เว้นแต่มีเหตุผล ที่อธิบายไว้ ตามด้านล่างของส่วนนี้ การต่ออายุอัตโนมัติจะดำเนินการโดยอัตโนมัติแก่บริการที่มีอยู่ หากข้อตกลงตามระยะเวลาการต่ออายุที่เทียบเท่ากับระยะเวลาการให้บริการล่าสุดนั้นกำลังหมดอายุลง (ยกเว้นชื่อโดเมนซึ่งอาจมีการต่ออายุตามรอบระยะเวลาการบริการแรกเริ่ม ) ตัวอย่างเช่น  หากระยะเวลาในการรับบริการล่าสุดของคุณคือหนึ่งปี ระยะเวลาในการต่ออายุของคุณจะหนึ่งปีตามปกติ   อย่างไรก็ตาม  หากกรณีที่ การต่ออายุให้กับ วิธีการชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลนั้นไม่อาจทำได้  GoDaddy อาจ พยายามต่ออายุให้กับบริการที่มีในระยะเวลาที่อาจน้อยกว่ารอบระยะเวลาที่สมัครสมาชิกไว้แรกเริ่มเพื่อให้การทำธุรกรรมที่จำเป็นนั้นดำเนินไปได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 

เว้นแต่คุณไม่ได้ปิดใช้งานตัวเลือกการต่ออายุโดยอัตโนมัติ GoDaddy จะต่ออายุบริการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการต่ออายุและจะรับการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินใด ๆ ที่คุณมีอยู่กับ GoDaddy ในอัตราปัจจุบันของ GoDaddy ที่คุณยอมรับและตกลงอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราสำหรับระยะเวลาการให้บริการเดิม  ในการดูการตั้งค่าการต่ออายุที่ใช้กับคุณและบริการของคุณ เพียงลงชื่อเข้าใช้ผู้จัดการบัญชีของคุณจากเว็บไซต์นี้และทำตามขั้นตอน ที่นี่  หากคุณไม่ต้องการให้บริการใด ๆ ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการต่ออายุได้ ในกรณีดังกล่าว บริการ ของคุณจะหยุดลงตามระยะเวลาในข้อตกลง เว้นแต่คุณจะต่ออายุบริการด้วยตนเองก่อนวันที่ดังกล่าว (ซึ่งในกรณีนี้บริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกครั้ง)  กล่าวอีกนัยหนึ่ง, should คุณเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ของคุณและคุณจะไม่สามารถต่ออายุบริการของคุณด้วยตัวคุณเองก่อนผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ คุณอาจพบปัญหาการหยุดชะงักหรือบริการที่ขาดหายและ GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในเรื่องดังกล่าวนี้

นอกจากนี้ GoDaddy สามารถเข้าร่วม“โปรแกรมเรียกเก็บเงินซ้ำ” หรือ“บริการตัวอัปเดตบัญชี” ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณสนับสนุน (และประการสำคัญต้องขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมของธนาคารของคุณด้วยเช่นกัน)  หากเราไม่สามารถได้รับชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่สำเร็จ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต (หรือธนาคาร) ของคุณ อาจแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตของหมายเลขและ/หรือวันที่หมดอายุบัตรเครดิตของคุณ หรืออาจเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตใบใหม่โดยอัตโนมัติในนามของเราโดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า  ในส่วนของข้อกำหนดของโปรแกรมเรียกเก็บเงินซ้ำ ในกรณีที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตของหมายเลขและ/หรือวันที่หมดอายุบัตรเครดิตของคุณ GoDaddy จะอัปเดตโปรไฟล์การชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในนามของเรา GoDaddy ไม่รับประกันว่าเราจะขอหรือได้รับข้อมูลอัปเดตของบัตรเครดิต คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขและรักษาการตั้งค่าบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) การยกเลิกผลิตภัณฑ์ และ (ii) การตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้งานได้  นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าหากคุณไม่ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมานี้อาจทำให้บริการของคุณหยุดชะงักหรือใช้งานไม่ได้ และ GoDaddy จะไม่รับผิดสำหรับเรื่องดังกล่าวต่อคุณหรือบุคคลที่สาม 

หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ GoDaddy ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนที่ต้องชำระไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ หรือหาก GoDaddy ได้รับการแจ้งการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง การขอคืนเงิน ข้อพิพาทการชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงินสำหรับค่าปรับสำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณก่อนหน้านี้ คุณยอมรับว่า GoDaddy อาจอาศัยอำนาจทางกฎหมายทั้งหมดที่มีเพื่อขอรับการเยียวยาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการชำระเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยกเลิก ที่ไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าสำหรับชื่อโดเมนใด ๆ หรือการบริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือการต่ออายุในนามของคุณ  อีกทั้ง GoDaddy ยังสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม “การดำเนินการ” อันควรจากคุณ" เพื่อ (i) งานที่ GoDaddy อาจได้ดำเนินการภายนอกขอบเขตการบริการของตน (ii) เวลาที่ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเข้ามา GoDaddy อาจรับผิดชอบในการจัดหาการบริการ และ/หรือ (iii) การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องของคุณต่อข้อตกลงนี้ (ตามดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว) สถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าดำเนินการโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ปัญหาการบริการลูกค้าที่ต้องใช้เวลาและความสนใจส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น (ii) การดำเนินการ UDRP ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อโดเมนของคุณ และ/หรือข้อพิพาทที่จำเป็นต้องใช้บริการทางบัญชีหรือกฎหมาย ไม่ว่าจะดำเนินการโดยพนักงานของ GoDaddy หรือโดยบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างโดย GoDaddy (iii) การชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายของการบริการที่เกิดขึ้นโดย GoDaddy ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง หรือข้อพิพาทในการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ ธนาคารของคุณ หรือผู้ดำเนินการตัวกลางการชำระเงิน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการหรือค่าดำเนินการเหล่านี้ตามวิธีการชำระเงินที่คุณแจ้งข้อมูลไว้GoDaddy

GoDaddy อาจตั้งราคาขายกับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มในสกุลเงินที่หลากหลาย การทำธุรกรรมจะได้รับการดำเนินการตามสกุลเงินที่เลือกและราคาที่ปรากฏในขณะทำการชำระเงิน โดยจะเป็นยอดเงินตามจำนวนจริงที่ได้ส่งไปเพื่อการชำระเงิน  สำหรับวิธีการชำระเงินบางวิธี ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะเพิ่มไปในยอดเงินสุดท้ายที่แสดงอยู่ในรายการเดินบัญชีธนาคารของคุณ หรือตามที่ได้ลงรายการไว้เป็นยอดเงินแยกกันต่างหาก โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้ ไม่ว่าสกุลเงินที่เลือกจะเป็นสกุลใดก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ("VAT") ภาษีสินค้าและบริการ ("GST") หรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นอื่น ๆ และ/หรือภาษี จากธนาคารของคุณและ/หรือประเทศที่ระบุในส่วนที่อยู่การเรียกเก็บเงินของคุณ

(ข) นโยบายการคืนเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีสิทธิ์ขอคืนเงินมีคำอธิบายอยู่ ที่นี่ (“นโยบายการคืนเงิน”) 

(C) บริการ GOOD AS GOLD PREPAID

รายละเอียดบริการ ด้วยการใช้งานบริการ Good As Gold Prepaid คุณสามารถโอนเงินไปที่ GoDaddy เพื่อเข้าบัญชี Good As Gold Prepaid Services ของคุณ (“บัญชี Good As Gold”)  จากนั้นคุณสามารถใช้บัญชี Good As Gold เพื่อซื้อ  บริการใด ๆ  คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชี Good As Gold ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

คุณรับทราบว่า GoDaddy จะเป็นผู้เก็บเงินที่โอนไปยังบัญชี Good As Gold ของคุณ และคุณจะไม่ได้รับหรือมีการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อผลประโยชน์ของคุณ ในกรณีที่อาจมีดอกเบี้ย คุณยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับและเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเอาไว้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ Good As Gold Prepaid

คุณยินยอมว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้บริการชำระเงินล่วงหน้าแบบ Good As Gold จะได้รับการดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในเบื้องต้นคุณต้องชำระค่าบริการสำหรับบัญชี Good As Gold ของคุณในจำนวนไม่น้อยกว่าเงินเท่ากับ US$1,000.00

การชำระเงินทั้งหมดต้องเป็นเงินเต็มจำนวนเมื่อซื้อ     

รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี Good As Gold ของคุณสามารถเติมเงินได้ด้วยการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สุกลเงินปกติของบัญชีธนาคาร Wild West Domains คือดอลลาร์ สหรัฐ  การโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงและฝากเข้าบัญชีเป็นดอลลาร์ สหรัฐ  โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน 

คุณเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมการโอนผ่านธนาคาร ทั้งจำนวนเงินที่รับเข้าและส่งออกซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี Good As Gold ของคุณ ธนาคารของคุณ ธนาคารคนกลาง หรือธนาคารของ GoDaddy อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินสหรัฐ  ซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินที่ธนาคารของ GoDaddy ได้รับลดลง และบัญชี Good As Gold ของคุณจะได้รับเงินที่เหลือหลังจากนั้น โดยข้อตกลงนี้ คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ GoDaddy (i) สามารถหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน GoDaddy ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้รับเงินโอนจากบัญชี Good As Gold ของคุณ; และ/หรือ (ii) เรียกเก็บเงินจำนวนยี่สิบดอลลาร์ ($20.00) สำหรับ (“ค่าบริการ”) ที่เกี่ยวข้องกับการยุติบัญชี Good As Gold ของคุณ  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการโพสต์ออนไลน์และมีผลทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชี Good As Gold ของคุณได้ตลอดเวลาผ่านทางบัญชีของคุณ  หรือได้ที่ตะกร้าสินค้า หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกบัญชี Good As Gold (หรือ GoDaddy เลือกที่จะยกเลิกบัญชี Good As Gold ของคุณเนื่องจากคุณละเมิดภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อตกลงบริการ Good As Gold) คุณจะได้รับยอดเงินคงเหลือในบัญชี Good As Gold ของคุณคืนในอัตราสุทธิหลังจากหักค่าบริการแล้ว

อาจมีการเติมเงินเพิ่มในบัญชี Good As Gold ของคุณได้ตลอดเวลา

การใช้บริการ Good As Gold Prepaid ของคุณ คุณสามารถใช้เงินในบัญชี Good As Gold ของคุณผ่านขั้นตอนการซื้อของ GoDaddy ที่เว็บไซต์ของ GoDaddy เท่านั้น ไม่สามารถทำการซื้อได้หากบัญชี Good As Gold ของคุณมีเงินไม่เพียงพอ หรือไม่มีเงินในเวลาที่ซื้อซึ่งไม่สามารถครอบคลุมราคาที่ซื้อทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(ง) จ่ายด้วยเช็ค (เช็คอิเล็กทรอนิก)

หากใช้ตัวเลือกจ่ายด้วยเช็คของ GoDaddy (“จ่ายด้วยเช็ค”) คุณสามารถซื้อบริการ GoDaddy โดยใช้การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิก (จากบัญชีเช็คส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ (“บัญชีเช็ค”) ได้ตามความเหมาะสม) ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คุณยินยอมอนุญาตให้ผู้ให้บริการเช็คซึ่งเป็นบุคคลที่สาม, Certegy Check Services, Inc., (“ผู้ให้บริการเช็ค”) หักเงินเต็มจำนวนสำหรับการสั่งซื้อจาก บัญชีเช็ค ของคุณ ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้ ผู้ให้บริการเช็คจะสร้างการโอนเงินอิเล็กทรอนิก (“EFT”) หรือดราฟต์ธนาคาร ซึ่งจะยื่นกับธนาคารหรือสถาบันการเงินของคุณเพื่อรับการชำระเงินจากบัญชีเช็คของคุณ บัญชีเช็คต้องเป็นของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และต้องจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้บัญชีเช็คของคุณมีข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีเงินพอจ่าย คุณยอมรับว่า (i) ผู้ให้บริการเช็ค หรือ GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธธุรกรรมด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากบัญชีเช็คของคุณไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีเงิน/มีเงินไม่เพียงพอ) และ (ii) ในกรณีดังกล่าว ทั้งผู้ให้บริการเช็ค และ GoDaddy จะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับเรื่องดังกล่าว  หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้บริการเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้เต็มจำนวนตามบริการที่ได้จัดหาให้แล้ว คุณตกลงให้ผู้ให้บริการเช็ค และ GoDaddy สามารถดำเนินการเพื่อรับการเยียวยาตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการชำระเงิน (บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  GoDaddy ไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่ผู้ให้บริการเช็คดำเนินการ  คุณยอมรับว่าหาก EFT หรือดราฟต์ธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ คุณจะชำระค่าบริการตามค่าธรรมเนียมที่ระบุด้านล่างนี้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ในแต่ละ รัฐในสหรัฐอเมริกา สามารถดูบทความช่วยเหลือที่อธิบายถึงผู้ให้บริการเช็ค และสรุปสาระสำคัญของค่าธรรมเนียมการบริการตามที่อ้างอิงไว้ด้านบนได้ ที่นี่ สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้โดยหักเงินจากบัญชีเช็คของคุณโดยใช้ EFT หรือดราฟท์ธนาคาร  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

GoDaddy และผู้ให้บริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการเช็ค และ Complete Payment Recovery Services, Inc. อาจแจ้งให้คุณทราบ โดยรวมถึงการแจ้งผ่านทางอีเมล, จดหมายธรรมดา, SMS, MMS, ข้อความ, โพสต์ข้อความผ่านการบริการ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักอันควรในตอนนี้ หรือพัฒนาต่อจากนี้ คุณอาจไม่ได้รับคำประกาศดังกล่าวหากคุณละเมิดเงื่อนไขการให้บริการโดยการเข้าถึงบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต การยอมรับข้อตกลงของคุณต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ที่มีอยู่ในข้อตกลงของคุณจะถือว่า คุณได้รับการแจ้งใด ๆ และทั้งหมดซึ่งควรส่งมอบให้ หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้การบริการในลักษณะที่ได้รับอนุญาต หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ การชำระเงินจะไม่ได้รับการดำเนินการ หรือมีข้อผูกมัดกับ GoDaddy และผู้ให้บริการเช็ค นอกจากนี้คุณยังให้อำนาจอย่างชัดแจ้งแก่ GoDaddy และผู้ให้บริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Check Services Provider และ Complete Payment Recovery Services, Inc. และบริษัทในเครือของพวกเขาที่จะติดต่อคุณผ่านทางการโทรศัพท์ติดต่ออัตโนมัติ ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือทางอื่น ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของคุณ คุณยังได้รับทราบว่าที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ จะมีการแบ่งปันกับผู้อื่นและไม่ได้เป็นที่อยู่อีเมลของที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

(ง)  ตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศ

GoDaddy มีหลายตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศจำนวนมาก (“IPP”)  ในกรณีที่คุณเลือก IPP คุณรับรองว่าคุณยอมรับข้อตกลงการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องของ IPP ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมที่ GoDaddy เสร็จสิ้น  นอกจากนี้ คุณยังตกลงอนุญาตให้ IPP หักเงินจากบัญชีธนาคาร หรือช่องทางการชำระเงินที่เลือกสำหรับการซื้อของคุณได้เต็มจำนวน ซึ่งเรียกรวมกันว่า “แหล่งระดมเงิน” นอกจากนี้ คุณยังตกลงอนุญาตให้ IPP ที่เลือกสามารถหักเงินจากบัญชี หากทำได้ “ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน” และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่ IPP ใช้กับข้อตกลงของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ค่าธรรมเนียม IPP”) จากแหล่งระดมเงินของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่า IPP สามารถเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม IPP ได้ตลอดเวลาโดยที่ GoDaddy ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องคงข้อมูลแหล่งระดมเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีเงินพร้อม คุณยอมรับว่า (i) IPP หรือ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และ (ii) ทั้ง IPP หรือ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในกรณีดังกล่าว คุณรับทราบว่า GoDaddy จะไม่พยายามให้บริการที่คุณซื้ออย่างเต็มที่จนกว่า GoDaddy จะได้รับการยืนยันเรื่องการชำระเงินจาก IPP ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบว่าอาจมีช่องว่างหลายชั่วโมงหรือหลายวันระหว่างเวลาที่คุณสั่งซื้อและเวลาที่ IPP ยืนยันการชำระเงินผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หาก GoDaddy ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจาก IPP ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้องภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกยกเลิก ซึ่งในเวลานั้น คุณต้องเริ่มทำตามขั้นตอนการซื้ออีกครั้ง ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางบัญชี GoDaddy ของคุณได้ การชำระเงินที่ได้รับสำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านี้จะถูกคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้

หากในเวลาที่ GoDaddy ได้รับการยืนยันการชำระเงินจาก IPP (ผ่านทางผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง) ไม่ว่า (i) บริการ (รวมถึงชื่อโดเมน) จะไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป หรือ (ii) คำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการถูกยกเลิกในระบบของเรา หรือ (iii) การยืนยันการชำระเงินไม่ตรงกับจำนวนดอลลาร์ของคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นเพราะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อของคุณเกินจำนวน หรือน้อยกว่าจำหน่ายที่ต้องชำระ GoDaddy อาจคืนเงินบางส่วนโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เก็บเงินเกิน) หรือคืนเงินเต็มจำนวน (ในกรณีที่เก็บเงินน้อยกว่าที่ต้องชำระ) ไปยังแหล่งระดมเงินของคุณ หาก IPP (หรือผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง) ได้กำหนดข้อจำกัดในการขอคืนเงินไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไปยังเครดิตคงเหลือในร้านค้า หรือขณะที่มีการโอนผ่านธนาคาร เมื่อผู้ดำเนินการชำระเงินไม่สามารถคืนเงินกลับไปยังวิธีการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสั่งซื้ออีกครั้ง  คุณยอมรับว่า IPP สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียม IPP ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้รับเงินคืน ดังนั้น เงินคืนใด ๆ ที่ GoDaddy จ่ายคืนให้จะเป็นยอดค่าธรรมเนียม IPP สุทธิ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

GoDaddy มอบข้อเสนอการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ SEPA (“SEPA”) เป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี หากคุณเลือกที่จะใช้ SEPA เป็นช่องทางการชำระเงิน คุณกำลังมอบอนุญาตให้ GoDaddy  และ Adyen ผู้ให้บริการชำระเงินของเราส่งขั้นตอนการทำงานไปยังธนาคารของคุณเพื่อหักเงินจากบัญชีของคุณ การยอมรับต่อเงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่า คุณได้มอบอำนาจให้ GoDaddy เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ การให้อนุญาตนี้ครอบคลุมถึงบัญชีธนาคารใหม่ใด ๆ ที่คุณใช้ในการสั่งซื้อจาก GoDaddy   เราจะแจ้งวันที่จะมีการหักบัญชีให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม (the “การแจ้งเตือนล่วงหน้า”) คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอีเมลอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันทำการก่อนที่จะมีการเรียกชำระเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าในบัญชีของคุณนั้นมีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการหักเงินออกจากบัญชี อีกทั้งคุณยังยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ GoDaddy  หากมีการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากสถาบันการเงินของคุณยับยั้งการชำระเงินจาก GoDaddy  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

(จ) เครดิตคงเหลือในร้านค้า

ในกรณีที่บัญชีของคุณมีเครดิตคงเหลือในร้านค้า: (1) คุณสามารถใช้ยอดเงินคงเหลือในร้านที่มีอยู่สำหรับการซื้อในอนาคตในบัญชีของคุณ และ (2)  คุณอนุญาตให้ GoDaddy ใช้เครดิตคงเหลือที่มีอยู่สำหรับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ค้างชำระ การปฏิเสธการชำระเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ  ในกรณีที่วิธีการชำระเงินที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นของคุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการต่ออายุบริการ  GoDaddy สามารถใช้เครดิตคงเหลือใด ๆ ในร้านค้าที่มีอยู่หากมีเงินพอสำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจำนวนเครดิตคงเหลือในร้านค้าที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะเป็นเท่าไหร่  GoDaddy จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียผลิตภัณฑ์อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นของคุณหรือเครดิตในร้านค้า  สามารถใช้เครดิตในร้ค้าได้ตามสกุลเงินที่เลือกในตะกร้าสินค้าในเวลาที่ซื้อ (หรือต่ออายุ) หากคุณมเครดิตในร้านค้ามากกว่าหนึ่งยอด เครดิตจะถูกดำเนินการตามอายุของเครดิต โดยเครดิตในร้านค้าที่เก่าที่สุดจะถูกนำมาใช้ก่อน หากจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อทำการซื้อหรือต่ออายุให้เสร็จสมบูรณ์ เครดิตในสกุลเงินที่ไม่ได้เลือกจะถูกเปลี่ยนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ GoDaddy ในแต่ละวันตามอายุของเครดิต (เก่าสุดมายังใหม่สุด) จนกว่า (i) จะจัดสรรเงินได้เพียงพอเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ (ii) ไม่มียอดคงเหลือในบัญชีของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่า ในขณะที่มีการแปลงค่าเงิน GoDaddy อาจเรียกเก็บเงินสำหรับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเครดิตที่เหลืออยู่ในร้านค้าได้ตลอดเวลาผ่านทางบัญชีของคุณบน GoDaddy เว็บไซต์ คุณรับทราบว่า คุณไม่สามารถโอนเครดิตคงเหลือในร้านค้าได้ โดยอาจนำเครดิตที่เหลือมาใช้ในบัญชีได้ในกรณีที่จำเป็น และเครดิตดังกล่าวสามารถหมดอายุได้ เครดิตฟรีในร้านค้ามีอายุใช้งานเพียงสองปีหลังจากมีการใช้งาน ในกรณีที่ GoDaddy ยกเลิกบัญชีของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าเครดิตคงเหลือในร้านค้าที่ยังเหลืออยู่จะถูกริบคืน

คุณยังรับทราบอีกด้วยว่า GoDaddy จะยึดเงินที่อยู่ในยอดเงินคงเหลือในร้านค้าของคุณไว้ และจะไม่เพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่มีการให้ดอกเบี้ยกับคุณ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้น คุณยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับและเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเอาไว้เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของยอดเงินคงเหลือในร้าน

(ฉ) การซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ

สำหรับชื่อโดเมนที่หมดอายุที่ซื้อผ่านบัญชีของคุณ คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากการประมูลสิ้นสุดลงสำหรับราคาประมูลที่ชนะบวกค่าธรรมเนียมต่ออายุหนึ่ง (1) ปีหรือค่าธรรมเนียมการโอน (นับจากวันที่ระยะเวลาจดทะเบียนก่อนหน้าของชื่อโดเมนสิ้นสุดลง) บวกค่าธรรมเนียม ICANN หากมี หรือวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี โดยจะมีการเรียกเก็บเงินในวันที่สามนับหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง หากคุณไม่สามารถเรียกชำระเงินได้ คุณอาจสูญสิทธิ์ในการซื้อชื่อโดเมน

14. ข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติม

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ปิดกั้น หรือแก้ไขการเข้าถึง (หรือการควบคุม) บัญชีหรือบริการ (รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ตามที่ GoDaddy พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้: (i) เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจาก GoDaddy ในการนำเสนอหรือให้บริการ (รวมถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมน) (ii) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความมั่นคงของ และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจาก รายการทะเบียนชื่อโดเมน (iii) เพื่อสนับสนุนความพยายามในการตรวจสอบและป้องกันการฝ่าฝืนและการฉ้อโกง (iv) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่มีผลกระทบต่อคุณและ/หรือชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ของคุณ และกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบในท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติและระหว่างประเทศ (v) เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในเรื่องการบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงหมายศาล (vi) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาท (vii) เพื่อปกป้องตนเองจากมาตรการทางกฎหมายหรือการข่มขู่ว่าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายโดยไม่พิจารณาว่ามาตรการทางกฎหมายหรือการข่มขู่ว่าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวกระทำไปโดยเจตนาดีหรือไม่ หรือ (viii) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางแพ่งหรืออาญาในส่วนที่เกี่ยวกับ GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทน รวมถึงบริษัทในเครือของ GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดีที่คุณถูกฟ้องร้องหรือถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องร้อง GoDaddy หรือ (ix) เพื่อโต้แย้งยอดเงินซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ของข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิธีใด ๆ ที่ร้องเรียนต่อบัญชี ชื่อโดเมนของคุณ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการตรวจสอบบัญชีทุกบัญชีเพื่อว่ามีการใช้พื้นที่และแบนด์วิดท์เกินหรือไม่ และเพื่อยกเลิกหรือเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบัญชีที่ใช้งานเกินระดับที่อนุญาต

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการยกเลิกบริการใด ๆ ทั้งปวงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หาก GoDaddy ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและเชื่อว่าคุณกำลังก่อกวนหรือข่มขู่ GoDaddy และ/หรือพนักงานของ GoDaddy ด้วยบริการดังกล่าว

GoDaddy เนื้อหา ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ ซอร์สโค้ด API กราฟิก รูป เสียง เพลง วิดีโอและคุณลักษณะอินเทอร์แอ็กทีฟ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ (“เนื้อหาGoDaddy”) เป็นของหรืออนุญาตสิทธิ์ให้ GoDaddy แบบตลอดชีพ และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เนื้อหา GoDaddy ให้บริการแก่คุณใน“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้บริการ” และ “อาจมีความผิดพลาด” เพื่อการใช้งานส่วนตัวไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และสำหรับเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น และไม่สามารถดาวน์โหลด ทำสำเนา ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง เผยแพร่ แสดง ขาย อนุญาตสิทธิ์ หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งล่วงหน้าจาก GoDaddy ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์หรืออนุญาตสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สิทธิ์ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้เอาไว้อย่างชัดแจ้งในและต่อเนื้อหา GoDaddy เว็บไซต์นี้และบริการ และข้อตกลงนี้ไม่โอนความเป็นเจ้าของในสิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้

15.ปลอดสแปม; ความเสียหายที่เป็นตัวเงิน

ปลอดสแปม  เราไม่ยินยอมให้เกิดการส่งสแปมโดยเด็ดขาด เราตรวจตราการใช้งานทั้งหมดที่ส่งมายังและส่งจากเซิร์ฟเวอร์เว็บของเราเพื่อตรวจสอบสแปมและแจ้งให้ศูนย์ร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎเรื่องสแปมให้จดทะเบียนการกระทำที่เข้าข่ายเป็นแสปม ลูกค้าที่ต้องสงสัยว่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งสแปมจะถูกสอบสวนอย่างเต็มที่ หากเราพบว่ามีปัญหาเนรื่องสแปม เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

เราให้คำนิยามสแปมว่าหมายถึง การส่งอีเมลเชิงการค้าที่ไม่ได้ร้องขอ (UCE) อีเมลกลุ่มที่ไม่ได้ร้องขอ (UBE) หรือโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอ (แฟกซ์) ซึ่งเป็นอีเมลหรือแฟกซ์โฆษณาซึ่งส่งไปยังผู้รับ หรือ โดยไม่ได้รับความยินยอมยืนยันล่วงหน้าว่าต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งต่อไปนี้:

        i.     ข้อความอีเมล

       ii.     การโพสต์กลุ่มข่าว

       iii.     ข้อความระบบ Windows

      iv.      ข้อความป็อปอัป" (รู้จักกันในนามข้อความ "แอดแวร์" หรือ "สปายแวร์")

       v.      ข้อความด่วน (โดยใช้ AOL, MSN, Yahoo หรือโปรแกรมรับส่งข้อความด่วนอื่น ๆ)

      vi.      โฆษณาห้องแชทออนไลน์

     vii.      การโพสต์ในสมุดเยี่ยมเยือนหรือฟอรัมบนเว็บไซต์

    viii.      การชักชวนทางโทรสาร

      ix.      ข้อความ/ข้อความ SMS

เราไม่อนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุเอาไว้ด้านบน ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติ Can-Spam ปี 2003 เท่านั้น แต่คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายปลอดสแปมนี้ด้วย สามารถส่งโฆษณาเชิงการค้าและ/หรืออีเมลกลุ่มหรือแฟกซ์ให้กับผู้รับที่ "เปิดใช้งาน" การรับข้อความเท่านั้น สิ่งที่ส่งต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและที่อยู่ตอบกลับที่ถูกต้อง ที่อยู่ไปรษณีย์ของผู้ส่ง และวิธีปิดใช้งานที่ข้อความท้ายหน้าของอีเมลหรือแฟกซ์ เมื่อเราร้องขอ คุณต้องแสดงหลักฐานการเปิดใช้งานที่ชัดแจ้งของที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสาร

หากเราเห็นว่าบัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ใช้งานอยู่ถูกสงสัยว่าจะมีสแปม เราอาจสั่งการ ระงับ หรือยกเลิกบัญชี เว็บไซต์โฮสติ้ง การจดทะเบียนโดเมน กล่องอีเมล หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าว ในการเลือกของเรา เราอาจกำหนดให้คุณต้องตอบกลับทางอีเมลแจ้งให้เราทราบว่าคุณจะยุติการส่งสแปมและ/หรือสแปมที่ส่งมาในนามของคุณ และจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก่อนที่ไซต์ กล่องอีเมล และ/หรือบริการจะเปิดการใช้งานอีกครั้ง 

เราขอให้ลูกค้าและผู้รับทุกคนที่ได้รับอีเมลซึ่งสร้างจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรารายงานสแปมต้องสงสัยให้เราทราบ สามารถรายงานการกระทำผิดที่ต้องสงสัยทางอีเมลหรือศูนย์ร้องเรียนการกระทำผิดสแปมของเราบนเว็บ  เว็บ: แจ้งการละเมิด   

ความเสียหายที่เป็นเงินสด  คุณยอมรับว่าเราสามารถยกเลิกบัญชีได้ทันทีหากเราเชื่อว่าบัญชีนั้นส่งหรือเชื่อมต่อกับสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่น ๆ โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ หากไม่สามารถคำนวณความเสียหายจริงได้อย่างสมเหตุสมผล คุณตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินสดในจำนวน US$1.00 สำหรับสแปมหรืออีเมลกลุ่มที่ไม่ได้ร้องขอแต่ละรายการที่ส่งจากหรือเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

16. การอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์

GoDaddy สนับสนุนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  ถ้าคุณต้องการส่ง (i) การอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนซึ่งยังได้รับความคุ้มครองที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ หรือ (ii) การอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง กรุณาอ่านโยบายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ของ GoDaddy ที่กล่าวถึงข้างต้นและที่มีให้อ่าน ที่นี่

17. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้และบริการที่พบที่เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย GoDaddy GoDaddy ไม่รับผิดชอบเนื้อหา ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินการกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ GoDaddy ไม่ตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณไม่ขอให้ GoDaddy รับผิดใด ๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามของคุณ ดังนั้น GoDaddy จึงขอให้คุณตระหนักทราบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ และขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารที่บังคับใช้อื่น ๆ ของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณอาจเยี่ยมชม

18. ข้อสงวนสิทธิ์การรับรองและการรับประกัน

คุณรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษว่า การใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเว็บไซต์นี้รวมถึงบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ให้บริการในแบบที่เป็น“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้บริการ” และ “อาจมีความผิดพลาด” GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามทั้งหมด สละสิทธิ์การรับประกันทั้งหมดที่กฎหมายกำหนด โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในกรรมสิทธิ์ การขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการและการไม่ละเมิด GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ (I) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (II) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณา หรือสิ่งอื่น ๆ) กับเว็บไซต์นี้ และ/หรือ (III) บริการที่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณา หรือสิ่งอื่น ๆ) กับเว็บไซต์นี้ และ GoDaddy ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษด้วยว่า ไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มอบโดย GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคอลเซ็นเตอร์หรือตัวแทนบริการลูกค้า) และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะ (i) ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน หรือ (ii) เป็นการรับประกันในทุกรูปแบบเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ และผู้ใช้ไม่ควรเชื่อใจข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการรับรองและรับประกันที่กล่าวมานี้ใช้บังคับอย่างเต็มที่ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และจะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

19. การจำกัดความรับผิด

GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดในทุกกรณีสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา พิเศษ เชิงลงโทษ หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจาก (I) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (II) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (III) บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (IV) การบาดเจ็บหรือความเสียหายของทรัพย์สินในทุกลักษณะ (V) การดำเนินการของบุคคลที่สามในทุกลักษณะ (VI) การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งปวง ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (VII) การขัดขวางหรือหยุดบริการที่ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (VIII) ไวรัส หนอน บั๊ก ม้าโทรจัน หรือลิงก์ที่อาจส่งไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (IX) เนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาที่หมิ่นประมาท ก่อกวน ล่วงละเมิด เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์หรือกลุ่มคนที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ลามก โป๊เปลือย อนาจาร และ/หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น และ/หรือ (X) การสูญเสียหรือความเสียหายในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเนื่องจากการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือทฤษฎีอันชอบธรรมอื่นใด และไม่ว่า GoDaddy จะได้รับการชี้แนะถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษว่า มูลฟ้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ต้องเริ่มฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมูลฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถฟ้องคดีจากมูลฟ้องดังกล่าวได้เป็นการถาวร

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยว่าความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ GoDaddy จะไม่เกิน 10,000.00 ดอลลาร์ สหรัฐ

การจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับอย่างเต็มที่ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และจะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

20. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง แก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ และทำให้ GoDaddy และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามปลอดภัยจาก และต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย ความรับผิด และความเสียหายใด ๆ ทั้งปวงในทุกประเภทและลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เรียกเก็บหรือเกิดขึ้นโดย GoDaddy ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจาก (i) การที่คุณใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ (ii) การที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อตกลงนี้หรือนโยบายหรือข้อตกลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และ/หรือ (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ หน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายภายใต้มาตรานี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

21. การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละประเทศหรือเขตอำนาจ และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือเขตอำนาจที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม  ผู้ใช้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบท้องถิ่นทั้งหมด 

22. ข้อพิพาท การผูกพันกับอนุญาโตตุลาการบุคคล และการงดเว้นฟ้องคดีแบบกลุ่มและอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด  ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ หากคุณต้องการบอกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้คุณต้องแก้ไขข้อพิพาทโดยการระงับข้อพิพาทบุคคล

(ก) ข้อพิพาท  ข้อกำหนดของส่วนนี้จะใช้กับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับ GoDaddy ยกเว้นข้อพิพาทที่ควบคุมโดยนโยบายการระงับข้อพิพาทด้านชื่อโดเมนที่กล่าวถึงข้างต้นและใน ที่นี้  สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ “ข้อพิพาท” จะหมายถึงข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการกระทำใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณและ GoDaddy ที่มีขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ GoDaddy ใด ๆ เว็บไซต์ของ GoDaddy ข้อกำหนดเหล่านี้หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและ GoDaddy ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การรับประกัน การแสดงข้อมูลเท็จ การทุจริต การละเมิด การละเมิดโดยเจตนา พระราชบัญญัติ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา หรือ พื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และจะถูกตีความแบบกว้างที่สุดตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณและ GoDaddy ตกลงว่า “ข้อพิพาท” ที่กำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใด ๆ โดยคุณหรือ GoDaddy สำหรับ (i) การใช้ประโยชน์จากความลับทางการค้าในทางที่ผิด (ii) การละเมิดสิทธิบัตร (iii) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้โดยมิชอบและ (iv) การละเมิดหรือลอกเลียนเครื่องหมายทางการค้า นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะยอมรับข้อตกลงใดก็ตามในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าศาล ซึ่งไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ย อาจตัดสินได้ว่าข้อเรียกร้องอยู่ในหนึ่งในสี่ข้อยกเว้นนี้หรือไม่

(ข) การมีผลผูกพันในอนุญาโตตุลาการ  คุณและ GoDaddy ยังตกลงจะ: (i) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามบทบัญญัติในข้อกำหนดเหล่านี้ (ii) ข้อตกลงเหล่านี้คำนึงถึงธุรกรรมในการค้าระหว่างรัฐ (iii) พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (9 U.C.C. &มาตรา; 1, และที่ตามมา) ควบคุมการตีความและบังคับใช้ส่วนนี้ และ (iv) ส่วนนี้จะมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลาการหมายถึงการที่คุณสละสิทธิ์กระบวนการทางศาลและคณะลูกขุนและจำกัดเหตุผลในการอุทธรณ์ อนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยให้คุณได้รับการเยียวยาความเสียหายเช่นเดียวกับการนั่งพิจารณาคดีของศาล ตามที่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อตกลงนี้และอาจวินิจฉัยให้มีการบรรเทาทุกข์ตามประกาศหรือการสั่งห้ามเฉพาะในการให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่แสวงหาการเยียวยาในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรับรองโดยข้อเรียกร้องของบุคคลของ’sฝ่ายนั้น นอกจากนี้ ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการอาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและสิทธิ์ในการค้นพบอาจมีข้อจำกัดในทางอนุญาโตตุลาการมากกว่าในศาล คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและสามารถบังคับได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจใดคู่กรณีเหนือคู่กรณี

(ค) การฟ้องร้องคดีในศาลเล็ก โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถดำเนินการทางคดีแยกในศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในรัฐของคุณหรือในเขตเทศบาล หากการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการในศาลที่มีเขตอำนาจ’sและที่ยังดำเนินการค้างอยู่ในศาลนั้น

(ง) การแจ้งข้อพิพาท ในกรณีที่มีการโต้แย้ง คุณหรือ GoDaddy ต้องส่งการแจ้งข้อพิพาทให้อีกฝ่ายก่อน ซึ่งจะรวมถึงข้อความที่ระบุชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของฝ่ายที่ให้ไว้ ข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและการร้องขอบรรเทาทุกข์ ( “การแจ้งข้อพิพาท”) การแจ้งข้อพิพาทไปยัง GoDaddy ต้องส่งถึง: GoDaddy 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, จ่าหน้าถึง: แผนกกฎหมาย (“ ที่อยู่การแจ้งข้อพิพาท GoDaddy”) การแจ้งข้อพิพาทไปถึงคุณจะส่งทางไปรษณีย์รับรองไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่เรามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล หรือที่มีอยู่ในบันทึกของเรา  หาก GoDaddy และคุณไม่บรรลุข้อตกลงในการแก้ไขข้อพิพาทภายในหกสิบ (60) วันหลังจากได้รับการแจ้งข้อพิพาท คุณหรือ GoDaddy อาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ หลังจากยื่นและรับหนังสือแจ้งข้อพิพาทแล้ว เราแต่ละฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการด้วยความสุจริตเพื่อหาทางแก้ปัญหาข้อพิพาทก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

(ง) การสละสิทธิ์การดำเนินการและอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม คุณและ GoDaddy ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อพิพาทกับฝ่ายอื่นได้เฉพาะในขีดความสามารถเฉพาะบุคคล และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มหรือตัวแทนในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม รวมแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐ หรือการดำเนินอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม  ทั้งคุณและ GoDaddy จะไม่แสวงหาการพิจารณาข้อพิพาทแบบกลุ่มใด ๆ ในฐานะการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือในการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการกระทำของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อดำเนินการภายใต้ความสามารถในการเป็นตัวแทน อนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการอื่นใดอันจะมีผลต่ออนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการอื่น ๆ นั้น จะไม่รวมกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

(จ) ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับตุลาการ  หากฝ่ายใดเลือกที่จะเริ่มใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันและการกำกับดูแลโดยระเบียบข้อบังคับการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA (“ระเบียบข้อบังคับ AAA”) ร่วมกับกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่ว่า AAA ไม่สามารถจัดการกับผู้เรียกร้องหลายรายหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มได้ เนื่องจากคู่สัญญาเห็นพ้องกันว่าอนุญาโตตุลาการจะต้อง จำกัดเฉพาะข้อเรียกร้องแต่ละรายเท่านั้น  ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ AAA ได้ที่ www.adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 หากมีข้อขัดแย้งระหว่างระเบียบข้อบังคับ AAA และกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ กฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้บังคับ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณสามารถแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดหากมีอยู่ให้กับคุณตามที่รัฐบาลกลาง รัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่นมี และตามที่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อตกลงนี้ ข้อพิพาททั้งหมดจะต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการกลางคนเดียวและทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความการบังคับใช้การบังคับใช้หรือการก่อให้เกิดข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของข้อตกลงนี้ว่าเป็นโมฆะหรือโมฆียะ หาใช้ศาลรัฐบาลกลาง ศาลของรัฐ ศาลท้องถิ่นหรือตัวแทนไม่ ซึ่งอนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจจัดการภายในขอบเขตของตนรวมถึงการคัดค้านเกี่ยวกับขอบเขตการมีอยู่ ขอบเขต หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรืออำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านใด ๆ   แม้ว่าจะมีการให้อำนาจแก่ให้อนุญาโตตุลาการอย่างกว้างขวางศาลก็อาจกำหนดคำถามที่จำกัด ว่าข้อเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการเป็นอย่างไร สำหรับ (i) การล้วงความลับทางการค้า (ii) การละเมิดสิทธิบัตร (iii) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้โดยมิชอบ หรือ (iv) การลอกเลียนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่อยู่ในคำนิยามของ“ข้อพิพาท” ตามที่กล่าวมาข้างต้น อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่มีอยู่ในทางศาลตามกฎหมายหรือในทางยุติธรรม คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะผูกพันทั้งสองฝ่ายและอาจเข้าสู่การพิพากษาในศาลที่มีเขตอำนาจ คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วมการพิจารณาตัดสินทางอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์ การพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่ไม่ได้ดำเนินการทางโทรศัพท์จะต้องเกิดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมที่คุณสามารถเดินทางเข้าถึงได้จากที่อยู่หลักของคุณ (หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ หากคุณประกอบธุรกิจขนาดเล็ก) หรือใน Maricopa County, Arizona ตามที่คุณเลือก

(ฉ) การเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  หากคุณหรือ GoDaddy ตัดสินใจที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรายินยอมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

i.   เขียนคำร้องขออนุญาโตตุลาการ คำร้องขอต้องรวมคำอธิบายข้อพิพาทและจำนวนค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้อง คุณสามารถดูสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.adr.org (“คำร้องขออนุญาโตตุลาการ กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค”)

ii.  ส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการไปที่ AAA ทางไปรษณีย์ที่ American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043 

iii. ส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการหนึ่งชุดไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้ที่อยู่เดียวกันกับการแจ้งข้อพิพาทหรือตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้

(ช) รูปแบบการพิจารณา  ในรูปแบบการพิจารณาทั้งหมด อนุญาโตตุลาการจะออกคำวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงผลที่สำคัญและสรุปคำตัดสิน หากมี ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำนวนข้อเสนอค่าชดเชยโดย GoDaddy หรือคุณ จะไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะกำหนดจำนวนที่คุณ หรือ GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับ การค้นพบหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทอาจได้รับอนุญาตในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

(I) ค่าธรรมเนียมและการชำระอนุญาโตตุลาการ

i. ข้อพิพาทที่เกี่ยวพันกับเงิน US$75,000 หรือน้อยกว่า GoDaddy จะคืนเงินค่าฟ้องร้องและชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับ AAA และอนุญาโตตุลาการทันที หากคุณปฏิเสธข้อเสนอค่าชดเชยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายของ GoDaddy ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (ข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายของ GoDaddy) ข้อพิพาทของคุณจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า“คำวินิจฉัย”) และหากอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้คุณได้รับมากกว่าข้อเสนอที่กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายของ GoDaddy GoDaddy จะ: (i) จ่ายมากกกว่าคำวินิจฉัยหรือ 1,000 ดอลลาร์ (ii) จ่ายค่าธรรมเนียมทนายความให้คุณ ถ้ามี และ (iii) ชำระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่ทนายความของคุณจ่ายไปตามเหตุผลอันสมควรสำหรับการสืบสวน เตรียม และติดตาม การอ้างสิทธิ์ของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะกำหนดจำนวนค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เว้นแต่คุณและ GoDaddy จะตกลงกัน

ii. ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องมากกว่า US$75,000 ระเบียบข้อบังคับ AAA จะควบคุมการจ่ายค่าธรรมเนียมการฟ้องร้อง และค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ

iii. ข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนเงินใด ๆ ในการตัดสินใจเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการใดที่คุณทำ GoDaddy จะเรียกร้อง AAA และค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของอนุญาโตุลาการ หรือค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องของคุณจะได้คืน เฉพาะในกรณีที่อนุญาโตตุลาการพบว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ถูกต้องหรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ GoDaddy ดำเนินการ GoDaddy จะจ่ายค่าธรรมเนียมการฟ้องร้อง, AAA และค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ GoDaddy จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนายจากคุณในอนุญาโตตุลาการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในการพิจารณาจำนวนเงินที่พิพาทกัน

(ฌ) การเรียกร้องหรือข้อพิพาทต้องยื่นภายในหนึ่งปี  ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ใช้บังคับในส่วนนี้จะต้องยื่นภายในหนึ่งปี สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมจำนวนเล็กน้อยหรืออนุญาโตตุลาการ ระยะเวลาหนึ่งปีจะนับจากเวลาที่สามารถยื่นคำร้องหรือแจ้งข้อพิพาทครั้งแรก  หากไม่ยื่นภายในหนึ่งปี ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทจะถูกตัดสิทธิ์อย่างถาวร

(ญ) ระยะเวลาบอกเลิกภายใน 30 วัน  หากคุณไม่ต้องการจะผูกพันกับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการในส่วนข้อพิพาทนี้ คุณต้องแจ้งผ่าน GoDaddy อีเมลไปที่ LEGALOPTOUT@GODADDY.COM ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติช่วงเวลาที่ยาวกว่า) ในอีเมลนั้น คุณต้องให้ (ก) ชื่อจริง (ข) นามสกุล (ค) ที่อยู่ (ง) หมายเลขโทรศัพท์และ (จ) หมายเลขบัญชีและกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ “ ฉันต้องการบอกเลิกข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy โดยการให้ข้อมูลของคุณในรูปแบบข้างต้น คุณกำลังบอกเลิกข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยที่มีอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy คำขอบอกเลิกของคุณจะมีผลใช้ก็ต่อเมื่อดำเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการสากลเป็นครั้งแรก ในกรณีที่คุณเลือกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดข้างต้น เงื่อนไขอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้จะยังคงบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่พิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย

(ฏ) การแก้ไขในส่วนนี้  แม้ว่าข้อบัญญัติในข้อกำหนดเหล่านี้จะขัดแย้งกัน คุณและ GoDaddy ตกลงว่าหาก GoDaddy มีการแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการระงับข้อพิพาทและข้อกำหนดการยกเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (นอกเหนือจากการเปลี่ยนที่อยู่ของ GoDaddy) ในข้อกำหนดเหล่านี้ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้งยืนยันการเลือกไม่ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว  หากคุณยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการแก้ไขอื่นใดในอนาคต คุณจะยอมรับว่าคุณจะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเราตามตัวอักษรของมาตรานี้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดปัจจุบันนี้ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ที่เสนอ  หากคุณไม่ยืนยันว่าจะไม่รับการแก้ไขอื่นใดในอนาคต จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(ฏ) การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากบทบัญญัติใดในส่วนนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าว จะถือบทบัญญัตินั้นว่าเป็นโมฆะบางส่วน โดยส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้บังคับกับการห้ามการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยใช้ตัวแทน ถ้าพบว่าข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือหรือการดำเนินคดีโดยใช้ตัวแทนไม่สามารถบังคับได้ ส่วนนี้ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดในส่วนนี้จะมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

(ฐ) สถานที่เฉพาะสำหรับการโต้แย้ง อื่น ๆ GoDaddy และคุณยอมรับว่าการโต้แย้งใด ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทและข้อกำหนดงดเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วนนี้ (นอกเหนือจากการยื่นฟ้องร้องรายบุคคลในศาลเรียกร้องค่าทดแทน) จะยื่นฟ้องในศาลสูงของมาริโคปา เคานท์ตี รัฐอาริโซนา หรือศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาในเขตรัฐอาริโซนา และแต่ละฝ่ายยินยอมและให้ความยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขและยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะดังกล่าวเพื่อข้อโต้แย้งดังกล่าว  คุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในคดีฟ้องหรือการดำเนินคดีดังกล่าว

23. ทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์; ค่าบริการในช่วงที่หยุดกิจกรรมชั่วคราว

เราขอแนะนำว่าหากลูกค้ามียอดเงินคงเหลือในบัญชี (ยอดเงินคงเหลือบวก) เป็นเวลาสาม (3) ปีหรือมากกว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ (i) GoDaddy ไม่สามารถชำระเงินให้กับลูกค้าได้ หรือ (ii) GoDaddy ชำระเงินให้กับลูกค้ารายดังกล่าวในรูปแบบเช็ค แต่ไม่มีการนำเช็คไปขึ้นเงิน GoDaddy จะส่งยอดเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับมลรัฐแอริโซนาตามที่กฎหมายกำหนด  คุณรับทราบและยอมรับว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณี (i) หรือ (ii) ตามที่กล่าวถึงด้านบน GoDaddy สามารถถอนค่าบริการในช่วงที่หยุดกิจกรรมชั่วคราวจำนวนไม่เกิน US$25.00 หรือจำนวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายดังกล่าว    

24. ผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับและมีผลต่อผลประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และทายาท ผู้รับช่วง และผู้รับโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

25. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

26. กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายส่งออก ข้อจำกัด กฎระเบียบ และพระราชบัญญัติบริหารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา”)  ผู้ใช้จะไม่ใช้บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  ผู้ใช้จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำ หรืออนุญาตให้มีการส่งออกหรือส่งออกซ้ำซึ่งบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้โดยฝ่าฝืนกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำโดยประการอื่น (i) ไปยัง (หรือถึงผู้มีสัญชาติหรือถิ่นพำนักใน) ประเทศที่สหรัฐอเมริกาห้ามการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า; หรือ (ii) ถึงบุคคลที่อยู่ใน รายชื่อผู้มีสัญชาติที่ถูกระบุเป็นกรณีพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ รายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา หรือรายชื่อของผู้ที่ถูกปฏิเสธอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ และรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักใน อาศัยอยู่ใน หรือภายใต้การควบคุมของประเทศที่ถูกจำกัดใด ๆ และคุณไม่ใช่ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในผู้ที่ถูกปฏิเสธใด ๆ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกาทั้งหมด (รวมถึงกฎระเบียบว่าด้วย “การต่อต้านการคว่ำบาตร”, “สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการส่งออก” และ “สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการส่งออกซ้ำ”)  หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือเขตอำนาจอื่น ๆ คุณจะเข้าถึงด้วยความคิดของคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของเขตอาจนั้น ๆ หากและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นเหล่านั้นบังคับใช้และไม่ขัดต่อกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  หากกฎหมายดังกล่าวขัดกับกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา คุณต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้  หน้าที่ภายใต้มาตรานี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

27. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อตีความ หรือแปลความหมายข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  ข้อตกลงและข้อกำหนดแต่ละข้อในข้อตกลงนี้ให้ตีความเป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่แยกส่วนต่างหากและแยกจากกันทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวง  หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีพิจารณาว่าบทบัญญัติ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยประการอื่น บทบัญญัติข้ออื่น ๆ (หรือส่วนต่าง ๆ ของบทบัญญัติ) ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าว และให้ถือว่ายังมีผลใช้ได้ตามกฎหมายและใช้บังคับได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

28. การควบคุุมภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงนี้ พร้อมกับนโยบายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ระบุไว้ข้างต้นและ รวมอยู่ในนี้ตามการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ ข้อตกลง “) จะได้รับการดำเนินการในภาษาอังกฤษ จากการแปลภาษาใด ๆ ที่คุณได้รับก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้นและในกรณีของความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและคำแปลใด ๆ จะถือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า ตามที่กฎหมายอนุญาต เมื่อจะต้องให้ฉบับแปลกับคุณ โดยจะถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (i) ทั้งสองเวอร์ชันภาษาจะต้องมีความถูกต้องเท่ากัน (ii) แต่ละฝ่ายยอมรับว่าจะได้รับการตรวจสอบทั้งสองเวอร์ชันภาษาและว่าทั้งสองมีเนื้อหาสาระโดยรวมที่สำคัญเหมือนกันและ (iii) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชัน จะถือว่าเวอร์ชันแปลอาจจะเหนือกว่า หากระบุได้ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับในการพิจารณาอย่างเต็มที่  

29. ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ต่อไปนี้:

GoDaddy แผนกกฎหมาย
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าชาวเยอรมันเท่านั้น

(ก) การเลือกกฎหมายที่ใช้สำหรับลูกค้าธุรกิจ

ข้อตกลงทางสัญญาใด ๆ และทั้งหมดระหว่าง GoDaddy และพันธมิตรที่ทำสัญญาทางการค้า (“ผู้ประกอบการ” ในความหมายที่มาตรา 14 ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน) ได้รับการควบคุมเป็นกรณีพิเศษโดยและได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

(ข) สิทธิ์ในการเพิกถอนการแจ้งเตือน

_____________ส่วนต้นของประกาศทางกฎหมายเพื่อสิทธิ์ในการเพิกถอน_____________

ผู้บริโภค (อ้างอิงตาม §13 BGB) มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสัญญานี้ภายในสิบสี่วันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ระยะเวลาในการเพิกถอนคือสิบสี่วันนับจากวันที่ทำสัญญา เพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์ของคุณในการเพิกถอน คุณต้องแจ้ง

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

อีเมล: HQ@GODADDY.COM

 
โทรศัพท์:  089 21 094 807

โดยอาศัยถ้อยแถลงที่ชัดเจน (เช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมล) ถึงการตัดสินใจของคุณที่จะเพิกถอนสัญญานี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตที่แนบมา ทั้งนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเพิกถอน คุณมีเวลาเพียงพอที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ในการปฏิเสธก่อนที่ระยะเวลาในการเพิกถอนจะสิ้นสุดลง

(ค) ผลที่ตามมาจากการยกเลิกสัญญา

หากคุณเพิกถอนสัญญานี้ เราจะคืนเงินทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งมอบ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการเลือกวิธีการส่งมอบที่ต่างไปจากการส่งมอบตามมาตรฐานที่ต้องการมากที่สุด) ภายในสิบสี่วันนับจากวันที่เราได้รับการแจ้งเตือนถึงการเพิกถอนสัญญานี้จากคุณ สำหรับการชำระเงินคืน เราจะใช้แบบฟอร์มการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมแรกเริ่ม เว้นแต่คุณได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยที่คุณไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการชำระเงินคืนนี้

(ง) บริการ

หากคุณร้องขอให้เราจัดหาการบริการก่อนที่ช่วงเวลาการเพิกถอนจะหมดลง เราสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่สมเหตุผลเทียบเท่ากับสัดส่วนของการบริการที่ได้จัดหาให้กับคุณจนถึงเวลาที่มีการยกเลิกการบริการ โดยคำนึงถึงการเทียบเคียงสัญญากับจำนวนการให้บริการทั้งหมดที่ได้จัดหาให้ไว้ในสัญญา

(จ) เทมเพลตโมเดลสำหรับการอ้างสิทธิ์ในการเพิกถอนของคุณ:

(หากคุณต้องการเพิกถอนสัญญานี้ โปรดกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมาหาเรา)

• ถึง GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า / เรา (*) ได้เพิกถอนสัญญาตามที่ข้าพเจ้า / เราได้สรุปไว้ (*) ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบริการต่อไปนี้ (*)

• สั่งซื้อเมื่อ (*) / ได้รับเมื่อ (*)

• ชื่อผู้บริโภค

• ที่อยู่ของผู้บริโภค

• ลายมือชื่อของผู้บริโภค (เมื่อมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น)

• วันที่

 (*) ลบออกหากไม่สามารถใช้งานได้

_____________ตอนท้ายของประกาศทางกฎหมายเพื่อสิทธิ์ในการเพิกถอน_____________

(ฉ) การสนับสนุนลูกค้า

GoDaddy Deutschland GmbH เป็นผู้จัดหาการสนับสนุนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการของ GoDaddy โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

หมายเลขโทรศัพท์: 089 21 094 807 (8.00 น. - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์)

อีเมล: HQ@GoDaddy.com

31. สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในอินเดียเท่านั้น

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า: (i) GoDaddy (หรือผู้ให้บริการ) อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทของคุณ หรือปัญหาเกี่ยวกับบริการหรือการเรียกเก็บเงิน และ (ii) เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหาดังกล่าว GoDaddy อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้กับผู้ให้บริการของตน: การบันทึกการสนทนา ชื่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอ้างอิงสำหรับการติดต่อ ระยะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ GoDaddy ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหาของคุณ

 


ปรับปรุง: 29/6/2018
ลิขสิทธิ์ © 2015-2018 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์