ข้อตกลงการประมูล/ซื้อ/เสนอ

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา 1. ภาพรวม

ข้อตกลงการซื้อขาย การเสนอราคาประมูล GoDaddy นี้ ( “ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้การประมูลของ GoDaddy บริการการเสนอและการซื้อ (“บริการ”) 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. การจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมโดยทั่วไป

คุณเข้าใจว่าการเสนอราคาแต่ละครั้งและทุกครั้งคือสัญญาที่มีผลผูกมัดและ (ก) ค่าธรรมเนียมต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมน (ซึ่งระยะเวลาการจดทะเบียนจะนับจากช่วงท้ายของระยะเวลาการจดทะเบียนก่อนหน้าของชื่อโดเมน) รวมถึง (ข) ค่าธรรมเนียม Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) จะถูกเพิ่มเข้ามาในการประมูลที่ชนะตามที่เหมาะสม สามารถดูรายการค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนในปัจจุบันอาจได้ ที่นี่ (โดยการเลือกไฮเปอร์ลิงก์ “ราคาโดเมน”) และดูรายการค่าธรรมเนียมของ ICANN ปัจจุบันได้ ที่นี่  คุณมีหน้าที่่รับผิดชอบการชำระเงินภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังปิดการประมูล หรือจะมีการเรียกชำระเงินจากแบบฟอร์มการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อสมาชิกภาพการประมูล GoDaddy ของคุณ หรือวิธีการชำระเงินใดๆ ที่มีผลอันเกี่ยวกับบัญชีในวันที่สามหลังการปิดการประมูล ยอดเงินที่ประมูลชนะรวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี (นับจากช่วงท้ายของระยะเวลาการจดทะเบียนก่อนหน้าของชื่อโดเมน) รวมค่าธรรมเนียม ICANN หากมี จะถูกเรียกเก็บไปยังช่องทางการชำระเงินใดๆ ที่มีผลใช้งานได้ที่เรามีข้อมูลอยู่ เมื่อมีการปิดรายการดังกล่าว  ชื่อโดเมนจะโอนย้ายไปให้คุณในหนึ่งสัปดาห์หลังการปิดการประมูล เว้นแต่ว่าผู้จดทะเบียนคนแรกจะทวงสิทธิ์ ซึ่งในกรณีนี้ คุณมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

GoDaddy จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดในทุกกรณีที่การทำธุรกรรมชื่อโดเมนการดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องจากการละเมิดโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือความล้มเหลวของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น  ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจนกว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้น

3. การประมูล

ในฐานะผู้ซื้อ คุณต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นหากคุณซื้อชื่อโดเมนผ่านราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากคุณเป็นผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด ณ ตอนท้ายของการประมูล และการประมูลของคุณเป็นไปตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง การประมูลด้วยราคาคงที่จะหมดอายุภายในเจ็ดวันหลังจากมีการวางประมูล หากคุณไม่สามารถทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (รวมถึง แต่ไม่จำกัด การไม่สามารถชำระราคาซื้อหากคุณซื้อชื่อโดเมนผ่านราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากคุณเป็นผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด ณ ตอนท้ายของการประมูล และการประมูลของคุณเป็นไปตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง) GoDaddyสงวนสิทธิ์ที่จะ (i) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ (ii) ยกเลิกการเข้าร่วมบริการของคุณ (ตามที่กำหนดโดยGoDaddyตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ผู้ขายซึ่งลงรายการชื่อโดเมนเป็น “ข้อเสนอ/เสนอราคากลับ” อาจจะ เมื่อมีการเสนอ ใช้คุณสมบัติ “เปลี่ยนเป็นการประมูล” เพื่อปรับรายการชื่อโดเมนของพวกเขาให้เป็นรายการการประมูล หากผู้ขายใช้รูปแบบนั้นสำหรับข้อเสนอของคุณ ข้อเสนอของคุณจะกลายเป็นการประมูลแรกของรายการนั้น หากไม่มีการประมูลอื่น (ที่สูงกว่า) คุณจะถือว่าเป็นผู้ซื้อชื่อโดเมนนั้น หากข้อเสนอของคุณไม่ได้ “ยอมรับแล้ว” สำหรับคุณสมบัติ “เปลี่ยนเป็นการประมูล” คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและมีตัวเลือกในการเสนอราคาประมูลชื่อโดเมนดังกล่าวที่ในเว็บไซต์ประมูล

คุณทราบและตกลงว่าหากการชนะการประมูลของคุณมีมูลค่าห้าพันดอลลาร์ (฿158,227.85) หรือมากกว่า รายการของคุณอาจจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการถือเอกสารโดยบุคคลที่สาม Escrow.com การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดใน คำแนะนำทั่วไปของสัญญาของ Escrow.com ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าGoDaddyอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ส่วนบุคคลให้แก่ Escrow.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกรรมเท่านั้น

คุณรับทราบและตกลงว่า หากคุณเข้าร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวกับราคาขายของการประมูล หรือธุรกรรมบริการจัดซื้อโดเมนโดยมีมูลค่าน้อยกว่าห้าพันดอลลาร์ (฿158,227.85) ธุรกรรมของคุณจะถูกดำเนินการตามขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” ของ GoDaddy GoDaddy จะส่งเงินตามราคาซื้อ หักค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ขายประมาณ 20 วันหลังจากได้รับเงินจากผู้ซื้อ ยกเว้นในกรณีข้อพิพาท หรือมีข้อสงสัยว่าการจ่ายเงินมีการฉ้อโกง โดยการใช้ขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” ของ GoDaddy คุณให้สิทธิ์ GoDaddy ดำเนินการแทนคุณเพื่อดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จ GoDaddy จะไม่ใช้เงินของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร และจะไม่จงใจใช้เงินนั้นแก่เจ้าหนี้ในกรณีล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นธนาคารและขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” เป็นบริการชำระเงินไม่ใช่บริการธนาคาร คุณยังรับทราบและตกลงว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจจะขยายระยะเวลาของการประมูลตามดุลยพินิจของเรา หากการเสนอราคาถูกส่งเข้ามาในช่วงเวลาสุดท้ายของการประมูล เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะเสนอราคาก่อนที่จะสิ้นสุดการประมูล 

4. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

5. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้