GoDaddy

ข้อตกลงของสมาชิกการประมูล

ปรับปรุงล่าสุด: 27/11/2562

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงสมาชิกการประมูล GoDaddy นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการประมูลของ GoDaddy (“การประมูล GoDaddy” หรือ “บริการ”)

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

บริการมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อและขายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนเท่านั้น และไม่ใชเพื่อ่การซื้อหรือขายเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง GoDaddy ให้สถานที่และกระบวนการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม GoDaddy ไม่ได้เป็นผู้ประมูลหรือตัวแทนเอสโครว์ แม้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในรูปแบบ “การประมูล” GoDaddy ไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลนี้ GoDaddy ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของชื่อโดเมนที่ขึ้นทะเบียน ชื่อโดเมนที่ขึ้นทะเบียนอาจถูกเพิกถอนโดยผู้ขายหรือโดย GoDaddy ในเวลาใดก็ได้

คุณรับทราบและยินยอมว่า หากคุณมีส่วนร่วมในธุรกรรมราคาการขายประมูลซึ่งมีมูลค่าห้าพันดอลลาร์ (฿158,730.16) หรือมากกว่า ธุรกรรมของคุณอาจได้รับการจัดการโดยบริการฝากเงินไว้กับบุคคลภายนอก คือ Escrow.com การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดใน คำแนะนำทั่วไปของสัญญาของ Escrow.com ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddyอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ส่วนบุคคลให้แก่ Escrow.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกรรมเท่านั้น

คุณรับทราบและยินยอมว่าหากคุณเข้าร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวกับราคาขายของการประมูลโดยมีมูลค่าน้อยกว่าห้าพันดอลลาร์ (฿158,730.16) ธุรกรรมของคุณจะถูกดำเนินการตามขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” ของ GoDaddy GoDaddy จะส่งเงินตามราคาซื้อ หักค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ขายประมาณ 20 วันหลังจากได้รับเงินจากผู้ซื้อ ยกเว้นในกรณีข้อพิพาท หรือมีข้อสงสัยว่าการจ่ายเงินมีการฉ้อโกง

สำหรับธุรกรรมบริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน “การรับประกันธุรกรรม” ของ GoDaddy นั้น GoDaddy จะส่งเงินตามราคาซื้อที่ตกลงกันเต็มจำนวนไปยังผู้ขายภายในเวลา 20 วันโดยประมาณ นับจากที่ได้รับเงินที่ผู้ซื้อชำระเข้ามา เว้นแต่มีกรณีพิพาทหรือมีข้อสงสัยว่าการชำระเงินดังกล่าวอาจเป็นการฉ้อโกง โดยจะพิจารณาตามดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว

โดยการใช้ขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” ของ GoDaddy นั้น คุณให้สิทธิ GoDaddy ให้ทำการแทนคุณเพื่อดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จ GoDaddy จะไม่ใช้เงินของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร และจะไม่จงใจใช้เงินนั้นแก่เจ้าหนี้ในกรณีล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นธนาคาร และขั้นตอน “การประกันการทำธุรกรรม” เป็นบริการชำระเงินไม่ใช่บริการธนาคาร คุณยังรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

GoDaddy จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดในทุกกรณีที่การทำธุรกรรมชื่อโดเมนดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องจากการละเมิดโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือความล้มเหลวในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจนกว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้น

คุณรับทราบและยินยอมว่าเราอาจจะขยายระยะเวลาของการประมูลได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากการเสนอราคาถูกส่งเข้ามาในช่วงเวลาสุดท้ายของการประมูล เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะเสนอราคาก่อนที่จะสิ้นสุดการประมูล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองชื่อโดเมนก่อนที่จะใส่รายชื่อในทะเบียน และเราอาจไม่รวมชื่อโดเมนด้วยเหตุผลใดก็ตามในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ก) การละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือเงื่อนไขการให้บริการสากล หรือ ข) การละเมิดหรือการอาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

หากคุณเลือกการชำระเงินโดยสมุดเช็ค คุณรับทราบและยินยอมว่า จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเป็นจำนวนยี่สิบห้าดอลลาร์ (25 USD) กับคุณในแต่ละครั้งที่มีการพิมพ์เช็คออกมาในสหรัฐอเมริกา

ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญในการซื้อสมาชิกภาพในการประมูลหรือสินค้าประมูลได้

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่คำขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระหว่างและหลังการขายชื่อโดเมน ไม่ว่าในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย และวัตถุประสงค์อันสอดคล้องกับ นโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน ของ ICANN คุณเห็นชอบให้แต่งตั้ง GoDaddy เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างชัดแจ้งแต่เพียงผู้เดียวที่จะยินยอมให้เปลี่ยนข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนในนามของคุณ “ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้าหรือผู้ลงทะเบียนใหม่ให้อำนาจอย่างชัดแจ้งในการอนุมัติคำขอในการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนในนามของตัวเอง

3. ภาระผูกพันของคุณ (ผู้ขายและผู้ซื้อ)

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลในแบบฟอร์มและการร้องขอข้อมูลจาก GoDaddy อย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นความจริง ตลอดกระบวนการ คุณตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดที่คุณได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

คุณตกลงที่จะแจ้งให้ GoDaddy ทราบภายในห้า (5) วันทำการเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณให้ในรายการ/กระบวนการซื้อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถให้ GoDaddy ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในตอนแรกและอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้ หากคุณไม่ตอบสนองต่อการข้อซักถามใดๆ ของ GoDaddy เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้

4. บทบัญญัติที่เฉพาะสำหรับการขาย/การทำทะเบียนรายชื่อชื่อโดเมน

คุณสามารถใช้บริการเพื่อใส่ชื่อโดเมนที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของลงในทะเบียนสำหรับการขาย และสามารถโอนย้ายได้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้ จากการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น คุณรับรองและรับประกันว่า:

 1. คุณมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในชื่อโดเมนทั้งหมดที่จำเป็นในการทำธุรกรรม
 2. คุณมีความสามารถในการโอนย้ายชื่อโดเมน โดยปราศจากข้อผูกมัด ความรับผิด สิทธิยึดหน่วง หรือภาระผูกพันใดๆ
 3. ชื่อโดเมนไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ
 4. คุณมีสิทธิในการโอนชื่อโดเมนตามภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้

คุณยังตกลงว่าชื่อโดเมนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลหรือการดำเนินคดีดังกล่าว ทั้งในขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้ ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญานี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะหยุดแสดงชื่อโดเมนใดๆ หรือทั้งหมดของคุณในทันทีที่ GoDaddy รับทราบว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

คุณอาจแสดงรายการชื่อโดเมนของคุณตามช่วงระยะเวลาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระยะเวลาที่คุณเลือกในเวลาที่ทำการขึ้นทะเบียนดังกล่าว คุณอาจเลือกที่จะเพิ่มรายชื่อเสริมด้วยบริการเสริมต่างๆ เช่น ทะเบียนรายชื่อหมวดหมู่เพิ่มเติม ทะเบียนรายชื่อหมวดหมู่พิเศษ หรือตัวเลือกในการซื้อในทันที โดยการใช้บริการเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่ GoDaddy อาจเกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมนี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำหนดราคาได้ตลอดเวลา หากคุณพบว่าผู้ซื้อมีการใช้บริการ การทำธุรกรรมต้องเสร็จสิ้นภายในบริการดังกล่าว สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละรายการที่เสร็จสิ้นภายในบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมให้กับ GoDaddy ตามตารางค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่ไว้ที่นี่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องชำระโดยตรงกับ GoDaddy เว้นแต่การทำธุรกรรมจะดำเนินการโดยใช้บริการเอสโครว์ของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะชำระกับบริการเอสโครว์ของบุคคลภายนอก นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ แล้ว คุณตกลงที่จะชำระแก่ GoDaddy หรือบริการเอสโครว์ของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นค่าธรรมเนียมคนกลางใดๆ หรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยธนาคารของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว

คุณตกลงที่จะไม่ขายชื่อโดเมนใดๆ ให้แก่ผู้ซื้อใดๆ ที่พบผ่านทางบริการโดยไม่ใช้บริการดังกล่าวในการทำธุรกรรม หาก GoDaddy พบว่าคุณหลีกเลี่ยงการใช้บริการ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่า ชื่อโดเมนระดับสูงสุดที่เป็นรหัสประเทศ (“ccTLD”) อาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ ดังนั้นก่อนที่คุณจะขายหรือเสนอราคาประมูล ccTLD ใดๆ ผ่านทางการประมูลของ GoDaddy คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบการขึ้นทะเบียน นโยบาย และสัญญา เกี่ยวกับ ccTLD ที่เป็นประเด็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมด (รวมทั้งที่ระบุไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ถ้ามี) และจะสามารถถ่ายโอนชื่อโดเมนได้เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อหรือประมูลราคาใน GoDaddy

ในฐานะผู้ขาย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตในการเสนอราคาประมูลใดๆ กับชื่อโดเมนที่คุณได้ขึ้นทะเบียนรายชี่อไว้ หากคุณประมูลหรือมีคนอื่นประมูลชื่อโดเมนที่คุณลงประกาศไว้ การลงประกาศของคุณจะถูกถอดออกจากเว็บไซต์ และอาจมีการประเมินค่าการจัดการสำหรับแต่ละการประกาศขาย บัญชีของคุณจะถูกล็อคในขณะที่เราทำการสอบสวนเกี่ยวกับ “การเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งถูกนิยามไว้ว่าเป็นการเสนอราคาประมูลในทะเบียนรายชื่อของคุณเองแข่งกับผู้ประมูลอื่นๆ หรือการเสนอราคาประมูลโดยบุคคลที่มีความรู้หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลรายการประมูลของผู้ขายเพื่อเพิ่มระดับราคาปิดประมูลของรายการประมูลของคุณ การเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และ GoDaddy จะดำเนินการทั้งหมดที่ GoDaddy เห็นสมควรในกรณีที่ GoDaddy ตรวจพบการเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสม

ในฐานะผู้ขาย คุณต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากผู้ซื้อยืนยันที่จะซื้อชื่อโดเมนในราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากผู้ซื้อให้ราคาตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง หากคุณไม่สามารถทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการไม่สามารถย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีของGoDaddy หากผู้ซื้อยืนยันที่จะซื้อชื่อโดเมนในราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากผู้ซื้อให้ราคาตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง) GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะ (i) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ (ii) ระงับการเป็นสมาชิกของคุณกับการประมูล GoDaddy (ตามที่พิจารณาโดย GoDaddy ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) หากคุณเลือกที่จะใช้คุณสมบัติ “Push to Auction” คุณจะไม่สามารถยกเลิกการขายชื่อโดเมนของคุณ และต้องยอมรับ “ข้อเสนอ” แรกเริ่ม หากไม่มีการประมูลอื่นๆ เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศขายชื่อโดเมนในการประมูล โดยการรับชำระเงินผ่านทางบริการ คุณได้แต่งตั้ง GoDaddy เป็นตัวแทนในการรับและฝากเงินในนามของคุณ

จำนวนเงินที่เริ่มต้นและบันทึกในบัญชีเงินฝากจะแสดงการชำระเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ขายโดยใช้บริการ ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมและ/หรือการเรียกเงินคืนใดๆ แล้ว สามารถยกเลิกหรือระงับการชำระเงินได้ตลอดเวลาเนื่องจากการคืนเงินหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง หากต้องการรับชำระเงิน คุณจะต้องแต่งตั้งผู้รับเงินและกำหนดไว้ที่บัญชีการประมูลของ GoDaddy ของคุณ

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

รายการช่องทางการชำระเงินที่รองรับ ค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บ เกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำแสดงอยู่ที่นี่:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022

คุณอาจต้องแจ้งข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี หรือการยืนยันถึงอัตลักษณ์ของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลติดต่อหรือในส่วนของการชำระเงินของบัญชีผู้รับเงินในระหว่างการตั้งค่า

คุณอนุญาตไว้ ณ ที่นี้ว่าให้ GoDaddy เริ่มต้นและบันทึกรายการในบัญชีเงินฝากที่คุณกำหนดไว้ได้ ทั้ง (i) รายการเครดิต (ที่เป็นบวก) สำหรับเงินที่ชำระ และ (ii) รายการเดบิต (ที่เป็นลบ) เพื่อหักล้างการชำระเงินที่ผิดพลาดและ/หรือปรับเปลี่ยนการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง อำนาจหน้าที่ที่คุณหรือเจ้าของบัญชีเงินฝากมอบให้เรา จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์จนกว่าเราหรือสถาบันเงินฝากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากว่ามีการเพิกถอนอำนาจ หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกบัญชีการประมูลของ GoDaddy ของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าการชำระเงินอาจใช้เวลา 1-5 วันทำการเพื่อบันทึกในบัญชีเงินฝากเมื่อกระบวนการเริ่มต้นขึ้น โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและสกุลเงินที่เลือก GoDaddy ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณหรือตัวกลางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการรับเงินจากคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ

หากชื่อโดเมนที่ขายไม่ได้จดทะเบียนด้วย GoDaddy GoDaddy จะเริ่มต้นการชำระเงินของเงินที่ได้ประมาณยี่สิบ (20) วันหลังจากได้รับเงินของผู้ซื้อ ในกรณีทั้งสองนั้น คุณได้รับทราบและยอมรับว่าอาจจะมีความล่าช้าหลายวันในระหว่างช่วงเวลาที่ GoDaddy เริ่มต้นการชำระเงินของเงินที่ได้และเวลาที่เงินจะบันทึกจริงไปยังบัญชีเงินฝาก และ GoDaddy ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

อำนาจที่เจ้าของบัญชีเงินฝากมอบให้แก่ GoDaddy จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์จนกว่า GoDaddy จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีเงินฝากว่าได้เพิกถอนอำนาจดังกล่าว แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจะต้องจัดทำในลักษณะที่ให้ GoDaddy มีโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนดังกล่าว หรือจนกว่า GoDaddy จะได้ส่งหนังสือแจ้งเพื่อยกเลิกสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินที่ชำระคืน GoDaddy จะหักจำนวนเงินที่ชำระออกจากผู้ขาย ด้วยวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายได้ให้ไว้ ในกรณีที่การเรียกเก็บเงินคืนมีบ่อยครั้ง ตามที่ตัดสินโดย GoDaddy นั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชะลอการชำระเงินของผู้ขายร้อยละยี่สิบ (20%) เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่กำหนดชำระเงิน

GoDaddy จะไม่ปล่อยชื่อโดเมนให้แก่ผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเงินที่ได้รับผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บทบัญญัติเฉพาะสำหรับการซื้อ/เสนอราคาประมูลชื่อโดเมน

ทุกการประมูลและการซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการประมูล/การซื้อ/การเสนอ ซึ่งได้รวมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้ ในฐานะผู้ซื้อ คุณต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นหากคุณซื้อชื่อโดเมนผ่านราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากคุณเป็นผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด ณ ตอนท้ายของการประมูล และการประมูลของคุณเป็นไปตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง หากคุณไม่สามารถทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการไม่สามารถชำระราคาซื้อหากคุณซื้อชื่อโดเมนผ่านราคาคงที่ รูปแบบการซื้อตอนนี้ หรือหากคุณเป็นผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด ณ ตอนท้ายของการประมูล และการประมูลของคุณเป็นไปตามหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำหรือราคากลาง) GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะ (i) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ (ii) ระงับการเป็นสมาชิกของคุณกับการประมูล GoDaddy (ตามที่พิจารณาโดย ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ผู้ขายซึ่งลงรายการชื่อโดเมนเป็น “ข้อเสนอ/เสนอราคากลับ” สามารถใช้คุณสมบัติ “เปลี่ยนเป็นการประมูล” เมื่อมีการเสนอ เพื่อปรับรายการชื่อโดเมนของพวกเขาให้เป็นรายการการประมูล หากผู้ขายใช้คุณสมบัตินั้นสำหรับข้อเสนอของคุณ ข้อเสนอของคุณจะกลายเป็นการประมูลแรกของรายการนั้น หากไม่มีการประมูลอื่น (ที่สูงกว่า) คุณจะถือว่าเป็นผู้ซื้อชื่อโดเมนนั้น หากข้อเสนอของคุณไม่ได้ “ยอมรับแล้ว” สำหรับคุณสมบัติ “เปลี่ยนเป็นการประมูล” คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและมีตัวเลือกในการเสนอราคาประมูลชื่อโดเมนดังกล่าวที่ในเว็บไซต์ประมูล คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบางโดเมนอาจจะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุเพิ่มเติม สำหรับชื่อโดเมนเหล่านั้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะถูกเพิ่มเข้ามาในการเสนอราคาประมูลหรือราคาซื้อในทันทีของคุณเพื่อเป็นราคาซื้อ คุณยินยอมว่าในการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น คุณมีความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ GoDaddyGoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการให้คุณยื่นราคาต่อเราด้วยวิธีที่เราเป็นผู้เลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อคุณส่งการชำระเงิน GoDaddy จะถือเงินเหล่านั้นในช่วงเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับชนิดของการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นเวลาที่ GoDaddy จะปล่อยเงินให้แก่ผู้ขาย ่คุณไม่สามารถถอนเงินหรือส่งเงินเหล่านั้นไปยังผู้รับอื่นได้ไม่ว่าในเวลาใด เว้นแต่การทำธุรกรรมเบื้องต้นจะถูกยกเลิก หากผู้ขายปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อหักลบค่าธรรมเนียมการบริหารตามที่ระบุในโครงสร้างการกำหนดราคาแล้ว เงินจะถูกส่งกลับไปยังคุณ คุณยินยอมว่า GoDaddy จะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินที่ปฏิเสธโดยผู้ขาย สำหรับการประมูลที่หมดอายุแล้ว GoDaddy จะได้รับเงินก่อนโดยวิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ หากมีเงินไม่เพียงพอหรือข้อมูลบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง GoDaddy อาจจะรับเงินส่วนที่เหลือจากการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้ในไฟล์ ในกรณีทีมีการขอคืนเงินหรือมีการเรียกเก็บเงินย้อนกลับโดยบริษัทบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการ หรือหากเรากำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเราไม่สามารถหรืออาจไม่สามารถเก็บเงินได้ การจดทะเบียนโดเมนใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดโดยทันที และ/หรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะถูกโอนย้ายไปยังGoDaddy ในฐานะองค์กรผู้จ่ายสำหรับการจดทะเบียน GoDaddy อาจให้ชื่อโดเมนที่เรียกคืนนั้นแก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดคนถัดไปในการประมูลที่เกี่ยวข้อง และเรียกเก็บเงินผู้ประมูลนั้นในราคาประมูลสูงสุดของเขา หรือนำชื่อโดเมนไปเข้าประมูลครั้งใหม่สำหรับผู้ประมูลที่กำหนดโดย GoDaddy หรือละทิ้งชื่อนั้นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy อาจเผยแพร่หมายเลขผู้ประมูลที่ไม่ซ้ำใครของคุณเมื่อการประมูลที่คุณได้เข้าร่วมนั้นปิดลงหรือสิ้นสุดลงแล้ว ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการใช้ชื่อโดเมนของคุณไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ

ทะเบียนรายชื่อโดเมนบางรายการอาจรวมถึงข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม (“ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม”) และจำนวนการประเมินมูลค่า (“การประเมินมูลค่า”) ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการประเมินมูลค่า มีให้ตาม “สภาพที่เป็น” และมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการประเมินมูลค่าต่างสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่คำนวณภายใน และไม่ได้แสดงการรับประกันของการเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องหรือมูลค่าที่แท้จริงของชื่อโดเมน

คุณตกลงที่จะไม่ซื้อชื่อโดเมนใดๆ ที่พบผ่านทางบริการโดยไม่ใช้บริการดังกล่าวในการทำธุรกรรม หาก ตัดสิน (ซึ่งการตัดสินจะทำโดย GoDaddy ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ว่าคุณหลีกเลี่ยงการใช้บริการ GoDaddy จะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่า ccTLD อาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ ดังนั้นก่อนที่คุณจะขายหรือเสนอราคาประมูล ccTLD ใดๆ ผ่านทางการประมูลของ GoDaddy คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบการขึ้นทะเบียน นโยบาย และสัญญา เกี่ยวกับ ccTLD ที่เป็นประเด็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมด (รวมทั้งที่ระบุไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ถ้ามี) และจะสามารถที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อสินค้าหรือประมูลราคาใน GoDaddy

ภายใต้ทุกสถานการณ์ ผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมูลรายชื่อโดเมนของตนเอง นอกจากนี้ ห้าม “ร่วมมือกันปั่นราคาประมูล” โดยเด็ดขาด การร่วมมือกันปั่นราคาประมูลคือ การประมูลโดยบุคคลใดๆ รวมถึงผู้ขาย ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมห้อง พนักงานหรือคนรู้จักผ่านทางออนไลน์ที่ร่วมกันปั่นราคาของชื่อโดเมนให้สูงขึ้น หรือทำให้ดูเป็นที่ต้องการมากขึ้น การละเมิดนโยบายข้างต้นอาจส่งผลให้ GoDaddy ต้องดำเนินการบางประการ รวมถึง: * การยกเลิกการประกาศขายชื่อโดเมน * การแจ้งเตือนการระงับบัญชี * ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

6. ชื่อโดเมนที่หมดอายุของ GoDaddy (ประมูลครั้งแรก)


บางครั้ง GoDaddy อาจขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งจะหมดอายุสำหรับการลงทะเบียนดั้งเดิม (“ชื่อโดเมนที่หมดอายุ”) ชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วจะถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์นี้ ชื่อโดเมนที่หมดอายุนี้อาจถูกแสดงรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ในวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตามยังไม่อาจสรุปว่าโดเมนนั้นจะถูกนำมาขายจนกว่าจะพ้นสี่สิบห้า (45) วันนับจากหมดอายุ ในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนตามที่อธิบายไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ผู้จดทะเบียนเดิมมีสิทธิที่จะเรียกคืนชื่อโดเมนที่หมดอายุ การเสนอราคาประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุ ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าหากผู้ซื้อชนะการเสนอราคาประมูล การโอนย้ายชื่อโดเมนที่หมดอายุจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะพ้นระยะเวลาหมดอายุ ผู้ซื้อยังยอมรับและตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับภาระผูกพันในการให้บริการรับฝากเงินของบุคคลที่สาม (เอสโครว์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่หมดอายุ หากชื่อโดเมนที่หมดอายุมีการเรียกคืนโดยผู้ลงทะเบียนเดิม GoDaddy จะคืนเงินตามราคาซื้อเต็มจำนวน ผู้ซื้อรับทราบว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุจะต้องได้รับการต่ออายุในขณะที่ซื้อ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้ายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อสำหรับแต่ละการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ จำนวนเงินที่ชนะการเสนอราคาประมูลบวกค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้าย (จากระยะเวลาสุดของการจดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งที่แล้ว) บวกค่าธรรมเนียม ICANN ถ้ามี กำหนดชำระภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการประมูล หรือ รูปแบบของการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อสมาชิกการประมูล GoDaddy ของคุณ หรือวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะถูกเรียกเก็บในวันที่สามหลังจากปิดการประมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ได้ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับการเสนอให้ซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุนี้ คุณต้องดำเนินการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุให้เสร็จสมบูรณ์ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุถูกเสนอให้กับคุณ หากคุณเลือกที่จะซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุจะต้องได้รับการต่ออายุในขณะที่ซื้อ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปีจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อสำหรับแต่ละการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ จำนวนเงินที่คุณเสนอราคาประมูลบวกค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้าย (จากระยะเวลาสุดของการจดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งที่แล้ว) บวกค่าธรรมเนียม ICANN ถ้ามี กำหนดชำระภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งถึงทางเลือกในการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ และหากไม่ได้รับการชำระเงินภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง GoDaddy อาจเสนอชื่อโดเมนที่หมดอายุให้กับผู้อื่นซื้อ หากชื่อโดเมนที่หมดอายุมีการเรียกคืนโดยผู้ลงทะเบียนเดิม GoDaddy จะคืนเงินตามราคาซื้อเต็มจำนวน

7. การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

GoDaddy ไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และดังนั้นไม่สามารถรับประกันการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อได้ในทันที หากชื่อโดเมนที่ขายมีการจดทะเบียนกับ GoDaddy และมีสิทธิ์ได้รับการโอนย้ายผ่านทางกระบวนการ COA ของ GoDaddy การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คเอาท์และเมื่อได้รับการชำระเงินของผู้ซื้อ สำหรับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy แต่กำหนดให้เป็นชื่อโดเมนที่หมดอายุและมีรายการทะเบียนอยู่ในรูปแบบการประมูล การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะไม่สมบูรณ์จนกว่าสี่สิบห้า (45) วันหลังจากวันที่หมดอายุเดิม (ประมาณสิบ (10) วัน หลังจากการปิดการประมูล) สำหรับการประมูลระหว่างสมาชิกกับสมาชิก การชำระเงินจะครบกำหนดภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ปิดทะเบียนรายชื่อ สำหรับการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุทั้งหมด การชำระเงินจะครบกำหนดภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากการปิดการประมูล

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเปลี่ยนข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่แสดงไว้ และโดยสอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนของ ICANN นั้น ผู้ขายจะอนุญาตและกำกับดูแล GoDaddy ให้กระทำการในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในขณะที่มีรายชื่อโดเมนปรากฏอยู่ ในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย GoDaddy จะอำนวยความสะดวกในการโอนและเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อชื่อโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ขายไป ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะให้สิทธิ์แก่ GoDaddy ในการให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายชื่อโดเมนที่ขายไป นอกจากนี้ ผู้ซื้อจะอนุญาตและกำกับดูแล GoDaddy ให้กระทำการในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย GoDaddy จะอำนวยความสะดวกในการโอนและเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อชื่อโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ซื้อไป ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อจะให้สิทธิ์แก่ GoDaddy ในการให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายชื่อโดเมนที่ซื้อไป

ในขณะที่ผู้ขายสามารถใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายชื่อโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ GoDaddy นั้น GoDaddy กำหนดให้ผู้ขายทำการโอนย้ายชื่อโดเมนใดๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ GoDaddy ไปยัง GoDaddy เมื่อได้รับการเสนอราคาประมูลครั้งสุดท้าย/ราคาที่ชนะการประมูล เพื่อให้นายทะเบียนที่บันทึกชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นเป็น GoDaddy GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อจะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ (i) เนื่องจากกิจกรรมการฉ้อโกงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ (ii) เนื่องจากเหตุผลอื่นใด ผู้ซื้อและผู้ขายรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่มีต้องรับผิดหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการเดียวกัน ในทุกกรณี ไม่ว่าชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นจะมีการจดทะเบียนกับ GoDaddy หรือกับนายทะเบียนรายอื่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยัง GoDaddy จะทำโดยไม่ต้องการการรับรองหรือการรับประกันใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองหรือการรับประกันว่าชื่อโดเมนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม) และ GoDaddy ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

โปรดทราบว่าชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy อาจจะไม่ถูกโอนย้ายออกไปจาก GoDaddy ไปยังนายทะเบียนรายอื่นภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

8. สิทธิ์ของ GoDaddy ในการตรวจสอบ


GoDaddy ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการบริการ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อ คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy มีสิทธิที่จะเผยแพร่และเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อชื่อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

9. นโยบายข้อพิพาท

บางครั้งอาจมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เริ่มหรือเสร็จสมบูรณ์ผ่านบริการ ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายข้อพิพาทของ GoDaddy GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายข้อพิพาทในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยื่นข้อพิพาท

ในการยื่นข้อพิพาท คุณต้องส่งอีเมลไปที่ AuctionDisputes@GoDaddy.com อีเมลต้องประกอบด้วย:

  หมายเลขบัญชีของคุณ
  ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ
  เลขที่ในการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  ชื่อโดเมนที่มีข้อพิพาท และ
  รายละเอียดบัญชีที่มีข้อพิพาท

อีเมลดังกล่าวต้องได้รับภายในสี่ (4) วันหลังจากวันที่ขาย

เมื่อได้รับข้อพิพาท GoDaddy จะปรับการทำธุรกรรมให้อยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ” ในขณะที่ทำการสืบสวนข้อพิพาท GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อปิดข้อพิพาทใดๆ ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจากการสืบสวน GoDaddy จะแจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขายของผลของการสืบสวน และดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือยกเลิกการทำธุรกรรม ตามที่ GoDaddy ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเห็นสมควร

GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนข้อพิพาท ดังนั้น คุณตกลงว่า GoDaddy อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้ หากข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่คุณได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือซื้อซื้อผ่านบริการ หาก GoDaddy ได้รับการร้องเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่คุณมีส่วนร่วม GoDaddy ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อาจยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดที่คุณมี

ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับสมาชิกหนึ่ง (1) คนหรือมากกว่า คุณจะปล่อย GoDaddy บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และพนักงานจากการเรียกร้อง ความต้องการ และ ความเสียหาย (ที่แท้จริงและที่เกิดจากผลที่ตามมา) ใดๆ และทั้งหมดทุกประเภทและลักษณะที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

10. การชดใช้เยียวยาและสิทธิในการยกเลิก

โดยไม่เป็นการจำกัดการชดใช้เยียวยาอื่นๆ หาก:

  i. คุณละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิง
  ii. GoDaddy พิจารณาแล้วว่าการกระทำของคุณอาจเป็นอันตรายแก่ GoDaddy หรือสมาชิก หรือ
  iii. GoDaddy พิจารณาแล้วว่าการใช้บริการของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

GoDaddy อาจดำเนินการดังกล่าวตามด้านล่างในทันที:

  แจ้งเตือนถึงการดำเนินการของคุณ
  ปรับสถานะการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้เป็นรอดำเนินการ
  จำกัดแหล่งเงินทุนและการชำระเงิน
  จำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการใช้งานบัญชีของคุณ หรือ
  ระงับหรือปิดบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนด และปฏิเสธที่จะให้บริการกับคุณ

นอกจากนี้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการถือเงินเกินกว่าระยะเวลาปกติสำหรับการทำธุรกรรมที่เห็นว่าน่าสงสัย หรือสำหรับบัญชีที่มีการทำธุรกรรมในปริมาณสูง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเงินทุน ถ้า GoDaddy ปิดบัญชีของคุณ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบและชำระเงินที่ค้างชำระในส่วนที่ไม่ถูกห้ามทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณแก่คุณ
อีกทั้ง โดยที่มีการประเมินของ GoDaddy ทำให้เชื่อได้ว่าคุณยังค้างชำระเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะหักยอดเงินจากบัญชีของคุณจนกว่า GoDaddy จะได้รับเงินครบตามจำนวน

11. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้