GoDaddy

ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียน

ปรับปรุงล่าสุด: 4/11/2562

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการคุ้มครองตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการเปลี่ยนชื่อโดเมนของผู้ลงทะเบียนนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนของ GoDaddy (“บริการ”) เพื่อย้ายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแล้วจากผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน (“ผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน”) ไปยังผู้ลงทะเบียนคนใหม่ (“ผู้ลงทะเบียนคนใหม่”) และใช้กับทั้งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนคนใหม่

การที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและยอมรับที่เข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึง เงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน และนโยบายระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแบบเดียวกัน ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในรูปแบบข้อมูลอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

GoDaddy คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) ซึ่งเป็นผู้ให้อำนาจแก่นายทะเบียน คุณรับทราบและยินยอมว่า ในฐานะของนายทะเบียนที่ได้รับมอบอำนาจจาก ICANN GoDaddy ยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงกับ ICANN คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ICANN รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ระบุไว้โดย (i) ICANN และ/หรือ (ii) รายการทะเบียนที่ใช้ในโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) หรือโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (“ccTLD”) ที่กล่าวถึง ตามที่ใช้อยู่ในที่นี้ คำว่า “รายการทะเบียน”, “ทะเบียน”, “ผู้ให้บริการรายการทะเบียน” หรือ “ผู้ให้บริการทะเบียน” จะหมายถึง รายการทะเบียนซึ่งใช้อยู่ใน TLD หรือ ccTLD ที่กล่าวถึง เพื่อระบุนายทะเบียนที่ให้การสนับสนุน โปรดคลิก ที่นี่

2. กระบวนการเปลี่ยนและโอนย้ายผู้ลงทะเบียน บทบาทของ GoDaddy

ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งสองตกลงที่จะเข้าร่วมทำสัญญาฉบับนี้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเอง ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ยอมรับและตกลงว่าบทบาทเพียงอย่างเดียวของ GoDaddy ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้คือในฐานะผู้ดำเนินการโอนย้ายการจดทะเบียนและ/หรือการโอนคำร้องขอจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน และความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของ GoDaddy ภายใต้สัญญาฉบับนี้คือการดำเนินการโอนย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ของการจดทะเบียนและ/หรือโอนคำร้องขอจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ถือว่าความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบสำหรับความถูกต้องตามกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียนและ/หรือการถ่ายโอนชื่อโดเมน

โปรดทราบดังต่อไปนี้:

  1. การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกรรมของผู้ลงทะเบียน คุณรับทราบและยอมรับว่า ชื่อโดเมนอาจไม่ถูกโอนย้ายไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมนรายอื่นภายในหกสิบ (60) วัน นับจากที่เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมของผู้ลงทะเบียน (“ระยะเวลาห้ามโอนย้าย") ดังนั้น หากผู้ลงทะเบียนปัจจุบันหรือผู้ลงทะเบียนใหม่จำเป็นที่จะต้องย้ายชื่อโดเมนไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมนรายอื่นภายในหกสิบ (60) วัน นับจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนธุรกรรมของผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ควรเตรียมตัวสำหรับการโอนย้ายชื่อโดเมนไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็นไปยังผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนตามลำดับ

  2. นอกจากนี้ ในกรณีที่ชื่อโดเมนที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมโอนย้ายผู้ลงทะเบียนที่ตามมาภายในระยะเวลาในการห้ามโอนย้าย ระยะเวลาในการห้ามโอนย้ายจะเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมผู้ลงทะเบียนที่ตามมา

A. กระบวนการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน

เมื่อผู้ลงทะเบียนปัจจุบันเริ่มการร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน GoDaddy จะส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับและยอมรับอย่างชัดแจ้งต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ทั้งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนรายใหม่จะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นจพต้องคลิกไปยังหน้าต้อนรับที่ (1) ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันจะต้องตรวจสอบโดเมนและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันจะต้องเลือกที่จะระงับการโอนย้าย 60 วันหากมีเจตนาในการโอนโดเมนไปยังนายทะเบียนรายอื่น และ (2) ผู้ลงทะเบียนใหม่จะต้องตรวจสอบโดเมนและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนใหม่จะต้องทำสัญญาการลงทะเบียนใหม่กับ GoDaddy (ถ้ามี) ทั้งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนรายใหม่ต้องยืนยันเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมการลงทะเบียนภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยัน ในกรณีที่ทั้งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันหรือผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่ทำการยืนยันเงื่อนไขการทำธุรกรรมการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาห้า (5) วัน คุณรับทราบและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงคำร้องข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะหมดอายุ ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันจำเป็นจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด

เมื่อเสร็จสิ้นจากการทำธุรกรรมเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน GoDaddy จะส่งอีเมลไปยัง ผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน/ก่อนหน้า และผู้ลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หากผู้ลงทะเบียนปัจจุบันมีการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนใดๆ ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันจะรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการตอบอีเมลดังกล่าวและแจ้ง GoDaddy เกี่ยวกับคัดค้านใดๆ ภายในสิบห้า (15) วันหลังจากได้รับอีเมล ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันตกลงที่จะปล่อย ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง GoDaddy จากปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมของผู้ลงทะเบียนไม่ว่าการริเริ่มจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ไม่ว่าจะโดยผู้ลงทะเบียนปัจจุบันหรือผู้อื่นที่กระทำการแทนก็ตาม

B. กระบวนการโอนย้าย

เมื่อผู้ลงทะเบียนปัจจุบันร้องขอให้ทำการโอน GoDaddy จะส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ผู้ลงทะเบียนใหม่จะต้องเข้าสู่บัญชีของตนและยืนยันเงื่อนไขของการทำธุรกรรมการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนภายในสิบ (10) วันหลังจากได้รับอีเมลยืนยัน ในกรณีผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่ทำการยืนยันเงื่อนไขการทำธุรกรรมการโอนภายในระยะเวลาสิบ (10) วัน คุณรับทราบและตกลงว่าการโอนย้ายจะไม่เกิดขึ้น และทั้งหมายเลขธุรกรรมและรหัสความปลอดภัยสำหรับการโอนย้ายจะหมดอายุ ทำให้ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด

3. การรับรองและการรับประกันใดต่างๆ ของผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่

การยอมรับสัญญาฉบับนี้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณขอรับรองและรับประกันว่า ในนามของผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ มีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถทางกฎหมาย และอำนาจที่เหมาะสมที่จะทำสัญญาฉบับนี้ในนามของผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้ลงทะเบียนใหม่ตามลำดับ และยังไม่ได้โอนสิทธิ์ ข้อเรียกร้องหรือผลประโยชน์ ที่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไปให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด คุณยังรับรองและรับประกันว่า ในฐานะผู้ซื้อในบัญชีผู้ซื้อของคุณ คุณได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนในบัญชีผู้ซื้อของคุณ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจุดประสงค์ในที่นี้

4. ผู้สืบตำแหน่งและผู้รับโอน

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับและมีผลต่อผลประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และทายาท ผู้รับช่วง และผู้รับโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

5. การปลดเปลื้องและไถ่ถอน

ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันรับทราบถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน นโยบายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมนแบบเดียวกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน (โดยรวมเรียกว่า “ข้อตกลงการลงทะเบียน”) ผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน (i) รับทราบและยอมรับว่า การคืนเงินจะไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาและจะไม่มีเงินที่ติดหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการลงทะเบียน และ (ii) ในที่นี้การปลดเปลื้องและไถ่ถอน GoDaddy จากความรับผิดและข้อผูกมัดใดๆ และทั้งหมดต่อผู้ลงทะเบียนปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการลงทะเบียน

6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดของ GoDaddy ต่อผู้ลงทะเบียนใหม่

ผู้ลงทะเบียนใหม่รับผิดชอบทั้งหมดโดยสมบูรณ์ และรับทราบและตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ในเรื่อง:

  1. การจดทะเบียนชื่อโดเมนจริงของผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน
  2. สิทธิตามกฎหมายและความสามารถในการโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนไปยังผู้ลงทะเบียนใหม่ของผู้ลงทะเบียนปัจจุบัน
  3. สถานการณ์ใดๆ และทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนที่จะมีสัญญาฉบับนี้ หรือที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดการโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนไปยังผู้ลงทะเบียนใหม่ล่าช้าหรือไม่เกิดขึ้น
  4. ความถูกต้องและ/หรือการบังคับใช้สิทธิการจดทะเบียนชื่อโดเมนเมื่อโอนเสร็จสมบูรณ์ของผู้ลงทะเบียนใหม่

7. ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดของ GoDaddy

เพิ่มเติมจากข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ทั้งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันและผู้จดทะเบียนใหม่ตกลงว่า GoDaddy ไม่ต้องรับผิดในกรณีใดๆ สำหรับ (A) การระงับใช้ การสูญหาย หรือการปรับเปลี่ยน การจดทะเบียนชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากฝ่ายใดต่อสัญญาฉบับนี้ (B) การใช้การจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือการไม่สามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยฝ่ายใดต่อสัญญาฉบับนี้ (C) การหยุดชะงักของธุรกิจทั้งของผู้จดทะเบียนปัจจุบันหรือผู้จดทะเบียนใหม่ (D) การเข้าถึงได้ล่าช้าหรือการหยุดชะงักของการเข้าถึงเว็บไซต์ของ GoDaddy หรือเว็บไซต์อื่นๆ (E) การไม่ได้จัดส่ง การจัดส่งผิดพลาด การทุจริต การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของข้อมูล (F) การประมวลผลของโปรแกรมนี้หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือการร้องขอการให้บริการจาก GoDaddy หรือ (G) การใช้นโยบายข้อพิพาทใด หรือนโยบายและกระบวนการที่นำมาใช้โดย ICANN ผู้สืบทอดของ ICANN หรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องกฎเกณฑ์อื่นๆ

8. ค่าทนายความ

ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ ฝ่ายชนะคดีความ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลและค่าทนายความ

9. บทบัญญัติเฉพาะสำหรับการจดทะเบียน .US

คุณในฐานะผู้ลงทะเบียนจะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง NeuStar ผู้ดำเนินการจดทะเบียน .US ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน บริษัทในเครือและผู้ถือหุ้น จากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี การดำเนินการอื่น ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งและไม่จำกัดที่ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การจดทะเบียนชื่อโดเมน .US และ (ii) การใช้ชื่อโดเมนที่จดทะเบียน .US ของผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนใหม่รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ Nexus ดังต่อไปนี้ ที่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้ชื่อโดเมน .US ได้

A. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็น:

  1. บุคคลธรรมดา (i) ที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา (ii) ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือในความครอบครองหรือเขตแดนใดๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ii) ซึ่งมีภูมิลำเนาหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา หรือ;

  2. กิจการหรือองค์กรที่เป็น (i) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายในหนึ่ง (1) ในห้าสิบ (50) รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แคว้นโคลัมเบีย หรือในความครอบครองหรือเขตแดนใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ii) การจัดระเบียบหรือบัญญัติภายใต้กฎหมายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แคว้นโคลัมเบีย หรือในความครอบครองใดๆ (รวมทั้งรัฐบาลกลาง รัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือส่วนราชการย่อย และองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา) หรือ

  3. นิติบุคคลหรือองค์กรที่ต่างประเทศที่มีการแสดงตนโดยสุจริตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในทรัพย์สินหรือดินแดนที่ยัง (i) ร่วมในกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นประจำ (การขายสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจอื่นๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์รวมทั้งกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร) ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ii) มีสำนักงานหรือทรัพย์สินอื่นๆ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

B. เซิร์ฟเวอร์ชื่อที่ระบุสำหรับชื่อโดเมน .US ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในความครอบครองหรือเขตแดนของประเทศนี้

ผู้ลงทะเบียนใหม่ยังรับรองว่า GoDaddy ได้ขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผู้ลงทะเบียนได้ดำเนินการต่างๆ ตามข้อกำหนดของ Nexus และผู้ลงทะเบียนได้เต็มใจให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ลงทะเบียนใหม่เข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกตรวจสอบและจะให้กับรายการทะเบียน .US

ผู้ลงทะเบียนใหม่เข้าใจและยอมรับว่าหากข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้หรือหากผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Nexus ได้ จะต้องยกเลิกชื่อโดเมนที่จดทะเบียนในทันที

10. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

11. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้