GoDaddy

ข้อพิพาทในเรื่องรูปแบบการถ่ายโอน

ปรับปรุงล่าสุด: 17/9/2562

หากคุณเคยเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน แต่คุณรู้สึกว่ามีการโอนย้ายชื่อโดเมนนั้นออกมาจากนายทะเบียนของเราโดยที่คุณยังไม่ได้อนุมัติ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวที่ด้านล่าง เพื่อให้เราช่วยคุณอ้างสิทธิ์ต่อชื่อโดเมนดังกล่าว คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้ โปรดส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้พร้อมกับเอกสารที่จำเป็นไปที่ transferdisputes@godaddy.com หรือส่งแฟกซ์ไปที่ 480-287-8002 เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านล่างแล้ว เราจะติดต่อไปยังนายทะเบียนปัจจุบันเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลโดเมน:

ชื่อโดเมน: ___________________________________________________________

ชื่อของผู้ลงทะเบียน เมื่อมีการโอนย้าย: __________________________________

นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เมื่อมีการโอนย้าย: __________________________________

ชื่อบริษัท เมื่อมีการโอนย้าย: _____________________________________

ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลของผู้ลงทะเบียนมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้แล้ว (โปรดปรับแสงของภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้สว่างก่อนที่จะส่งแฟกซ์) หากผู้ที่ลงนามคำขอไม่ใช่ผู้ลงทะเบียน โปรดส่งบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับของทั้งผู้ลงทะเบียนและผู้ขอมาพร้อมกัน

แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

* ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของสหรัฐ หรือหนังสือเดินทางที่มีภาพตนเอง

หากบริษัทปรากฏขึ้นที่ด้านล่างผู้ลงทะเบียน ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลของบุคคลที่ลงนามไว้ด้านล่าง และได้แนบหนึ่งในเอกสารระบุตัวตนของบริษัทไว้แล้ว (ชื่อบริษัทตรงกัน)

  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หนังสือรับรองการจ่ายภาษี (ไม่อาจยอมรับหากมีแค่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น)
  • เอกสาร “ชื่อทางธุรกิจ”
  • เอกสารนามสมมติ
  • IRS 501(C)3 “จดหมายการพิจารณา”
  • เอกสารรับรองการยกเว้นภาษีที่รัฐออกให้ที่แสดงสถานะการเป็นองค์กรการกุศล

แนบเอกสารบริษัทที่นี่

* แนบเอกสารที่ใหญ่ขึ้นหรือเอกสารที่มีหลายหน้าไปยังท้ายแบบฟอร์มนี้


หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในระหว่างวัน (ในกรณีที่เราอาจมีคำถาม):_________________________________________________________________

ที่อยู่อีเมลถูกต้อง:_________________________________________________________________

ต้องแจ้งที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับการติดต่อจากบริการโดเมน ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทโดเมนซึ่งมีการร้องขอให้ตรวจสอบ

ข้าพเจ้ากำลังขอให้บริการโดเมนตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและติดต่อกับนายทะเบียนปัจจุบันเพื่อพยายามโอนย้ายชื่อโดเมนกลับไปยังบัญชีของฉัน ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าคือผู้ลงทะเบียนที่มีรายชื่อตามข้างต้น ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ลงทะเบียน ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตในฐานะผู้ยื่นคำขอของผู้ลงทะเบียน ข้าพเจ้ายอมรับว่าทั้งนายทะเบียนและผู้เกี่ยวข้องใดๆ ต่างไม่มีข้อรับผิดชอบแก่ข้าพเจ้าหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดในเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการหลังจากคำขอนี้ ข้าพเจ้าขอละเว้น และการอ้างสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำร้องต่อนายทะเบียน หรือกลุ่มผู้แนะนำสมาชิกใดๆ ที่เกี่ยวข้องนี้เป็นโมฆะ นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังตกลงที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และตกลงชดใช้ให้กับนายทะเบียน และกลุ่มผู้แนะนำสมาชิก สำหรับการสูญหาย หนี้สิน ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายที่ยอมรับได้) ที่เป็นผลมาจากการอ้างสิทธิ์ การดำเนินการ ข้อเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคำขอ คำอนุญาตนี้ หรือการดำเนินการใดๆ โดยเป็นไปตามการดำเนินการของนายทะเบียนหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

หากพบว่าภาพถ่ายซึ่งออกให้โดยรัฐบาลหรือการระบุตัวตนของบริษัทที่คุณได้จัดหาให้นั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ใช่รูปแบบการระบุตัวตนที่ถูกต้อง คุณเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับนายทะเบียนอื่นหรือหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ดุลยพินิจของเรา

ลายมือชื่อ:_____________________________________________________
วันที่: __________________________________

(ลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนหรือผู้ขอที่ได้รับอนุญาต)

ชื่อตัวบรรจง:____________________________________________________________

ปรับปรุง: 31/3/2553
ลิขสิทธิ์ © 2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์