GoDaddy

ข้อตกลงการบริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมน

ปรับปรุงล่าสุด: 29 ธันวาคม 2017

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการบริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมนนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมนของ GoDaddy ของคุณ ("บริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมน" หรือ "บริการ") 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์นี้”)  คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

จัดเตรียมการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ในปัจจุบัน GoDaddy จัดหาสถานที่และกระบวนการในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และจะรับค่านายหน้าตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละธุรกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ GoDaddy ไม่ใช่ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ด้วยเหตุผลนี้ GoDaddyไม่ได้รับรองคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของชื่อโดเมนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ขายอาจเลือกที่จะเพิกถอนการต่อรองเจรจาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ต้องไม่ใช่ในกรณีที่ได้ทำการตกลงเห็นชอบในการขายแล้ว ซึ่งเป็นจุดที่กระบวนการต่อรองเจรจานั้นถือว่าจะเสร็จสิ้นแล้ว

ในการทำธุรกรรมเหล่านี้ GoDaddy ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่จะช่วยคุณซื้อและขายชื่อโดเมน GoDaddy จะไม่ใช้เงินของคุณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท และจะไม่มอบเงินโดยสมัครใจให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท หากเกิดกรณีของการล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณรับทราบว่า GoDaddy ไม่ใช่ธนาคาร และบริการเป็นบริการกระบวนการชำระเงิน ไม่ใช่บริการทางธนาคาร คุณยังรับทราบว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

ในธุรกรรมทั้งหมด เมื่อมีการลงทะเบียนชื่อโดเมนกับ GoDaddy ชื่อโดเมนที่ซื้อผ่านบริการจะไม่สามารถถ่ายโอนออกจาก ไปยังนายทะเบียนอื่นเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่ทำการเปลี่ยนเจ้าของ

ความพร้อมให้บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และแต่ละขั้นตอนปฏิบัติและนโยบายของ GoDaddy จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการพยายามจัดเตรียม (A) สัดส่วนในการให้บริการตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ (B) สัดส่วนในการให้บริการอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมนในระหว่างชั่วโมงการทำงานปกติ คุณรับทราบและยอมรับว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม GoDaddy ตามกำหนดการที่เราอาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุม GoDaddy หรือไม่สามารถเล็งเห็นได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงค์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

3. ภาระผูกพันของคุณ

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลในแบบฟอร์มและการร้องขอข้อมูลจาก GoDaddy อย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นความจริง ตลอดกระบวนการ คุณตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่คุณได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

คุณตกลงที่จะแจ้งให้ GoDaddy ทราบภายในห้า (5) วันทำการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณให้ไว้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถให้ GoDaddy ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในตอนแรกและอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญานี้อย่างร้ายแรง หากคุณไม่สามารถตอบสนองต่อข้อซักถามใดๆ ของ GoDaddy ในการตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญานี้อย่างร้ายแรง

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องราคาของโดเมนร่วมกัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอนุญาตและกำหนดให้ GoDaddy ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายโดเมน

การซื้อชื่อโดเมน

ในฐานะผู้ซื้อ คุณจำเป็นต้องวางเงินมัดจำตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และสำหรับค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ของผู้ซื้อตามที่กำหนดไว้โดย GoDaddy โดยทันทีภายหลังจากที่คุณและผู้ขายทำข้อตกลงกัน แต่จะต้องไม่เกินกว่าห้า (5) วันทำการหลังจากที่่คุณและผู้ขายเห็นชอบกับราคาที่เสนอ เมื่อคุณส่งการชำระเงิน GoDaddy จะถือเงินเหล่านั้นตามระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทของการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นเวลาที่ GoDaddy จะปล่อยเงินให้แก่ผู้ขาย ผู้ซื้อไม่สามารถถอนเงินหรือส่งเงินเหล่านั้นไปยังผู้รับอื่นได้ไม่ว่าในเวลาใด เว้นแต่การทำธุรกรรมเบื้องต้นจะถูกยกเลิก หากผู้ขายปฏิเสธการชำระเงิน เงินนั้นจะคืนกลับไปยังผู้ซื้อ คุณยินยอมว่า GoDaddy ไม่ได้รับผิดชอบหากมีการล่วงละเมิดสัญญา หากมีการปฏิเสธจากผู้ขายที่จะยอมรับราคาขายที่เห็นชอบร่วมกันตามที่กล่าวข้างต้น ในกรณีที่คุณและผู้ขายไม่เห็นชอบในราคาขาย GoDaddy จะคืนเงินใดๆ ที่ได้ถือไว้โดย GoDaddy สำหรับการซื้อโดเมนให้กับคุณโดยทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ซื้อรับทราบและเห็นด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดๆ GoDaddy ก็ไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเริ่มที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระเพื่อใช้การบริการ

4. สิทธิ์ของ GoDaddy

นอกจากสิทธิ์อื่นใดและสิทธิ์ทั้งหมดของ GoDaddy ในสัญญาฉบับนี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการ:

 1. ปรับเปลี่ยนราคาโดยจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
 2. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณเนื่องจากได้รับอีเมลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ (เช่นสแปม ส่งอีเมลให้กับสมาชิกที่ยังไม่ได้ "เข้าร่วม") การเข้าถึงที่ผิดกฎหมายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือเครือข่ายอื่นๆ (เช่นการแฮ็ก) การกระจายของไวรัสอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมการทำลายล้างที่คล้ายคลึงกัน การไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เสียชื่อเสียง เกิดความอับอาย เกิดอันตราย ละเมิด คุกคาม ใส่ร้าย หรือก่อกวนบุคคลที่สาม กิจกรรมต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือต่างประเทศในดินแดนที่คุณดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผู้อื่น เช่น การก่ออาชญากรรมความเกลียดชัง การก่อการร้าย และสื่อลามกอนาจารเด็ก กิจกรรมที่เป็นละเมิด หยาบคาย ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสิ่งอื่นที่น่ารังเกียจ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลอกเลียนแบบตัวตนของบุคคลที่สาม และกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดๆ และกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ GoDaddy พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นอันตรายกับลูกค้าอื่น การดำเนินงาน หรือชื่อเสียง
 3. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณ หากการใช้การบริการของคุณส่งผลให้ หรือเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับ GoDaddy หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทคู่ค้า โดยไม่พิจารณาว่าการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้นมีมูลจริงหรือไม่ก็ตาม และ
 4. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณ หากคุณไม่ได้เข้าใช้งานหรือเข้าสู่ระบบเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน

GoDaddy ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการบริการ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อ คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy มีสิทธ์ที่จะเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

5. การชดใช้เยียวยาและสิทธิในการยกเลิก

โดยไม่เป็นการจำกัดการชดใช้เยียวยาอื่นๆ หาก:

 1. คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิง
 2. GoDaddy พิจารณาว่าการกระทำของคุณอาจเป็นอันตรายแก่ GoDaddy หรือสมาชิก หรือ
 3. GoDaddy พิจารณาว่าการใช้บริการของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

GoDaddy อาจดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ในทันที:

 • แจ้งเตือนถึงการดำเนินการของคุณ
 • ปรับสถานะการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้เป็นรอดำเนินการ
 • จำกัดแหล่งเงินทุนและการชำระเงิน
 • จำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการใช้งานบัญชีของคุณ หรือ
 • ระงับหรือปิดบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนด และปฏิเสธที่จะให้บริการกับคุณ

นอกจากนี้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการถือเงินเกินกว่าระยะเวลาปกติสำหรับการทำธุรกรรมที่เห็นว่าน่าสงสัย หรือสำหรับบัญชีที่มีการทำธุรกรรมในปริมาณสูง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเงินทุน ถ้า GoDaddy ปิดบัญชีของคุณ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบและชำระเงินที่ค้างชำระในส่วนที่ไม่ถูกห้ามทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณแก่คุณ

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

7. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้