GoDaddy

ข้อตกลงการบริการโบรกเกอร์ซื้อขายโดเมน

ปรับปรุงล่าสุด: 29 ธันวาคม 2017

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงบริการจัดซื้อโดเมนนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการจัดซื้อโดเมนของ GoDaddy ของคุณ ("บริการจัดซื้อโดเมน" หรือ "บริการ") 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์นี้”)  คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

จัดเตรียมการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ปัจจุบัน GoDaddy จัดหาสถานที่และกระบวนการในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และจะรับค่านายหน้าตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละธุรกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ GoDaddy ไม่ใช่ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ GoDaddy ไม่ได้อยู่ในการคุ้มครองของทุกชื่อโดเมนที่อาจมีการซื้อโดยใช้การบริการ ด้วยเหตุผลนี้ GoDaddy ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของชื่อโดเมนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้ ผู้ขายอาจเลือกที่จะยกเลิกการเจรจาต่อรองได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีค่าปรับใดๆ หากคุณมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่มีราคาขายห้าพัน ($5,000) ดอลลาร์ หรือมากกว่า คุณรับทราบและยินยอมที่จะมีภาระผูกพันกับข้อตกลงใดๆ ที่บริการผู้ดูแลผลประโยชน์บุคคลที่สามต้องมี คุณรับทราบและยินยอมว่าบริการผู้ดูแลผลประโยชน์บุคคลที่สามไม่ได้มีให้บริการในทุกธุรกรรม

ในธุรกรรมที่มีราคาขายน้อยกว่าห้าพัน ($5,000 USD) ดอลลาร์จะไม่สามารถใช้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ในธุรกรรมเหล่านี้ GoDaddy ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเพื่อช่วยให้คุณทำการชำระเงินและรับเงินจากบุคคลที่สาม GoDaddy ไม่ใช่ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณภายใต้การกำกับและคำขอของคุณเพื่อใช้การบริการที่จำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการภายในนามของคุณ GoDaddy จะไม่ใช้เงินลงทุนของคุณเพื่อการใช้จ่ายหรือจุดประสงค์อื่นๆ ของบริษัท และจะไม่สมัครใจให้เงินลงทุนแก่เจ้าหนี้ของบริษัทในกรณีที่เกิดการล้มละลาย หรือด้วยจุดประสงค์อื่นใด คุณรับทราบว่า GoDaddy ไม่ใช่ธนาคาร และบริการเป็นบริการกระบวนการชำระเงิน ไม่ใช่บริการทางธนาคาร คุณยังรับทราบว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

ในธุรกรรมที่มีการเสนอราคาสูงสุดที่ห้าพัน ($5,000 USD) หรือมากกว่า คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะต้องวางเงินมัดจำจำนวนสองเปอร์เซ็นต์ (2%) สูงสุดที่สองพัน ($2,000 USD) เงินมัดจำนี้จะถูกใส่ไว้ในบัญชีผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำมาใช้สำหรับการชำระเงินเมื่อมีการซื้อ หาก GoDaddy เจรจาต่อรองข้อเสนอที่หรือต่ำกว่าราคาที่เสนอสูงสุด และคุณไม่สามารถทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน GoDaddy อาจจำเป็นต้องขอเงินมัดจำเพิ่มจากที่มีการเสนอไว้ดั้งเดิมจากคุณเพื่อให้ครบจำนวนตามข้อกำหนดเงินมัดจำที่สองเปอร์เซ็นต์ (2%) ขณะที่คุณกำลังทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น จะมีการหักเงินค่าธรรมเนียมเงินมัดจำสองเปอร์เซ็นต์ (2%) ไว้เพื่อเป็นค่านายหน้า หาก GoDaddy ไม่สามารถเจรจาต่อรองการซื้อที่หรือต่ำกว่าราคาเสนอสูงสุดของคุณ เราจะคืนเงินมัดจำสองเปอร์เซ็นต์ (2%) นี้ให้ โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมที่คุณอาจมีค้างอยู่

ในธุรกรรมทั้งหมด เมื่อมีการลงทะเบียนชื่อโดเมนกับ GoDaddy ชื่อโดเมนที่ซื้อผ่านบริการจะไม่สามารถถ่ายโอนออกจาก GoDaddy ไปยังนายทะเบียนอื่นเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่ทำการเปลี่ยนเจ้าของ

ความพร้อมให้บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และแต่ละขั้นตอนปฏิบัติและนโยบายของ GoDaddy GoDaddy จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการพยายามจัดเตรียม (A) สัดส่วนในการให้บริการตลอดยี่สิบสี่ (24) ต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ (B) สัดส่วนในการให้บริการอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโบรกเกอร์ขายโดเมนในระหว่างชั่วโมงการทำงานปกติ คุณรับทราบ และยอมรับว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม GoDaddy ตามกำหนดการที่เราอาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุม GoDaddy หรือไม่สามารถเล็งเห็นได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงค์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

3. ภาระผูกพันของคุณ

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลในแบบฟอร์มและการร้องขอข้อมูลจาก GoDaddy อย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นความจริง ตลอดกระบวนการ คุณตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดที่คุณได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

คุณตกลงที่จะแจ้งให้ GoDaddy ทราบภายในห้า (5) วันทำการเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณให้ไว้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถให้ GoDaddy ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในตอนแรกและอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้ หากคุณไม่ตอบสนองต่อการข้อซักถามใดๆ ของ GoDaddy เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้

ในกรณีที่ธุรกรรมของคุณมีมูลค่าที่ห้าพันดอลลาร์ ($5,000 USD) หรือมากกว่า และรวมถึงบริการผู้ดูแลผลประโยชน์จากบุคคลที่สาม GoDaddy อาจเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไปยังบริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม การซื้อชื่อโดเมนด้วยราคาที่เกินกว่าราคาผู้ดูแลผลประโยชน์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์บุคคลที่สาม คุณรับทราบและยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

การซื้อชื่อโดเมน

ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณและผู้ขายเห็นชอบกับราคาของโดเมน คุณจำเป็นต้องวางเงินมัดจำตามราคาที่ตกลงร่วมกันนี้ และสำหรับค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ของผู้ซื้อตามที่กำหนดไว้โดย GoDaddy โดยทันทีภายหลังจากที่คุณและผู้ขายทำข้อตกลงกัน แต่จะต้องไม่เกินกว่าห้า (5) วันทำการหลังจากที่่คุณและผู้ขายเห็นชอบกับราคาที่เสนอ เมื่อเริ่มต้นและการส่งผ่านการชำระเงินผ่านบริการ คุณได้แต่งตั้ง GoDaddy เป็นตัวแทนของคุณที่จะรับเงินในนามของคุณและโอนเงินไปยังผู้รับที่คุณกำหนด เมื่อคุณส่งการชำระเงิน GoDaddy จะถือเงินเหล่านั้นในฐานะตัวแทนของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับชนิดของการทำธุรกรรม ณ เวลาที่ GoDaddy จะปล่อยเงินให้แก่ผู้ขาย ไม่มีเวลาใดที่คุณจะสามารถถอนเงินหรือส่งเงินเหล่านั้นไปยังผู้รับอื่น เว้นแต่การทำธุรกรรมในครั้งแรกจะถูกยกเลิก หากผู้ขายปฏิเสธการชำระเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยจะมีการหักเงินในส่วนการดำเนินการ คุณยินยอมว่า GoDaddy ไม่ได้รับผิดชอบหากมีการล่วงละเมิดสัญญา หากมีการปฏิเสธจากผู้ขายที่จะยอมรับราคาขายที่เห็นชอบร่วมกันตามที่กล่าวข้างต้น ในกรณีที่คุณและผู้ขายไม่เห็นชอบในราคาขาย GoDaddy จะคืนเงินใดๆ ที่ได้ถือไว้โดย GoDaddy สำหรับการซื้อโดเมนให้กับคุณโดยทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณรับทราบและเห็นด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดๆ GoDaddy จะต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเริ่มที่คุณจำเป็นต้องชำระเพื่อใช้การบริการให้กับคุณ ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับการซื้อโดเมนภายหลังจากที่มีการตกลงราคาร่วมกันแล้ว คุณจะถูกริบเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้โดยถือว่าเป็นการลงโทษที่ไม่ดำเนินการตามที่ตกลงไว้

4. สิทธิ์ของ GoDaddy

นอกจากสิทธิ์อื่นใดและสิทธิ์ทั้งหมดของ GoDaddy ในสัญญาฉบับนี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการ:

 1. ปรับเปลี่ยนราคาโดยจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
 2. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณเนื่องจากได้รับอีเมลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ (เช่นสแปม ส่งอีเมลให้กับสมาชิกที่ยังไม่ได้ "เข้าร่วม") การเข้าถึงที่ผิดกฎหมายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือเครือข่ายอื่นๆ (เช่นการแฮ็ก) การกระจายของไวรัสอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมการทำลายล้างที่คล้ายคลึงกัน การไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เสียชื่อเสียง เกิดความอับอาย เกิดอันตราย ละเมิด คุกคาม ใส่ร้าย หรือก่อกวนบุคคลที่สาม กิจกรรมต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือต่างประเทศในดินแดนที่คุณดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผู้อื่น เช่น การก่ออาชญากรรมความเกลียดชัง การก่อการร้าย และสื่อลามกอนาจารเด็ก กิจกรรมที่เป็นละเมิด หยาบคาย ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสิ่งอื่นที่น่ารังเกียจ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลอกเลียนแบบตัวตนของบุคคลที่สาม และกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดๆ และกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ GoDaddy พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นอันตรายกับลูกค้าอื่น การดำเนินงาน หรือชื่อเสียง
 3. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณ หากการใช้การบริการของคุณส่งผลให้ หรือเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับ GoDaddy หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทคู่ค้า โดยไม่พิจารณาว่าการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้นมีมูลจริงหรือไม่ก็ตาม และ
 4. ปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อก หรือแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการของคุณ หากคุณไม่ได้เข้าใช้งานหรือเข้าสู่ระบบเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน

GoDaddy ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการบริการ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อ คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy มีสิทธ์ที่จะเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

5. การชดใช้เยียวยาและสิทธิในการยกเลิก

โดยไม่เป็นการจำกัดการชดใช้เยียวยาอื่นๆ หาก:

 1. คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิง
 2. GoDaddy พิจารณาว่าการกระทำของคุณอาจเป็นอันตรายแก่ GoDaddy หรือสมาชิก หรือ
 3. GoDaddy พิจารณาว่าการใช้บริการของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

GoDaddy อาจดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ในทันที:

 • แจ้งเตือนถึงการดำเนินการของคุณ
 • ปรับสถานะการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้เป็นรอดำเนินการ
 • จำกัดแหล่งเงินทุนและการชำระเงิน
 • จำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการใช้งานบัญชีของคุณ หรือ
 • ระงับหรือปิดบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนด และปฏิเสธที่จะให้บริการกับคุณ

นอกจากนี้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการถือเงินเกินกว่าระยะเวลาปกติสำหรับการทำธุรกรรมที่เห็นว่าน่าสงสัย หรือสำหรับบัญชีที่มีการทำธุรกรรมในปริมาณสูง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเงินทุน ถ้า GoDaddy ปิดบัญชีของคุณ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบและชำระเงินที่ค้างชำระในส่วนที่ไม่ถูกห้ามทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณแก่คุณ

6. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

7. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้