GoDaddy

นโยบายยุติข้อพิพาทชื่อโดเมนสากล

ปรับปรุงล่าสุด: 24/10/2562

(ตามที่ได้อนุมัติโดย ICANN ณ วันที่ 24 ตุลาคม 1999)

1. วัตถุประสงค์

นโยบายยุติข้อพิพาทชื่อโดเมนสากล ("นโยบาย") นี้ได้รับการเลือกมาใช้โดย Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ได้รวบรวมอยู่โดยการอ้างอิงเข้าไปในสัญญาการจดทะเบียนของคุณ และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างคุณและบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา (นายทะเบียน) ในเรื่องการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จดทะเบียนโดยคุณ การดำเนินการตามวรรค 4 ของนโยบายนี้จะถูกจัดการตามกฎเกณฑ์สำหรับนโยบายยุติข้อพิพาทชื่อโดเมนสากล (“กฎในการดำเนินการ") ซึ่งมีอยู่ที่ ที่นี่ และกฎเกณฑ์เสริมของผู้ให้บริการยุติข้อพิพาทในการตรวจสอบที่ได้เลือก

2. การรับรองของคุณ

ในการสมัครการจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือการขอให้เรารักษาหรือต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณขอรับรองและรับประกันกับเราว่า (ก) ข้อความที่ให้ไว้ในสัญญาการจดทะเบียนของคุณนั้นสมบูรณ์และถูกต้อง (ข) ตามความรู้ของคุณ การจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ (ค) คุณไม่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ (ง) คุณจะไม่จงใจใช้ชื่อโดเมนในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของคนอื่น

3. การยกเลิก การโอนย้าย และการเปลี่ยนแปลง

เราจะยกเลิก โอนย้าย หรือทำการเปลี่ยนแปลง การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

 1. ภายใต้บทบัญญัติของวรรค 8 การรับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมจากคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณที่จะดำเนินการดังกล่าว
 2. การได้รับคำสั่งดังกล่าวจากศาลหรืออนุญาโตตุลาการในแต่ละศาลที่มีเขตอำนาจ จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ
 3. การรับคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทจำเป็นต้องมีการดำเนินการในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทที่คุณเป็นฝ่ายหนึ่งและมีการจัดการภายใต้นโยบายนี้ หรือนโยบายรุ่นหลังจากนี้ที่ใช้โดย ICANN (ดูวรรค 4(i) และ (k) ด้านล่าง)
 4. นอกจากนี้เรายังสามารถยกเลิก โอนย้าย หรือทำการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาการจดทะเบียนหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ของคุณ

4. กระบวนการตรวจสอบภาคบังคับ

วรรคนี้กำหนดประเภทของข้อพิพาทที่คุณจะต้องยื่นให้กับกระบวนการตรวจสอบภาคบังคับ การพิจารณาคดีเหล่านี้จะต้องดำเนินการต่อหน้าผู้ให้บริการยุติข้อพิพาทในการตรวจสอบที่มีรายชื่ออยู่ ที่นี่ (แต่ละ "ผู้ให้บริการ")

 1. ลักษณะข้อพิพาทที่เข้าข่าย คุณจะต้องยื่นเอกสารให้กับกระบวนการตรวจสอบภาคบังคับในกรณีที่บุคคลที่สาม (“ผู้ร้องเรียน”) อ้างกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตามกฎการดำเนินการว่า
  • ชื่อโดเมนเหมือนหรือมีลักษณะสับสนได้ว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ผู้ร้องเรียนอ้างว่ามีสิทธิ์ และ
  • คุณไม่มีสิทธิ์ ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในชื่อโดเมนนั้น และ
  • ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนถูกนำไปใช้ด้วยเจตนามิชอบ
  ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ร้องเรียนจะต้องทำการพิสูจน์ว่าข้อพิพาทมีลักษณะเข้าข่ายครบทั้ง 3 ประการ
 2. หลักฐานการจดทะเบียนและการนำไปใช้ด้วยเจตนามิชอบ สำหรับวัตถุประสงค์ของวรรค 4 (ก) (iii) สถานการณ์ต่อไปนี้หากพบโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยจะถูกนำมาเป็นหลักฐานของการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนด้วยเจตนามิชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียง:
  • สถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้จดทะเบียน หรือได้รับชื่อโดเมนด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขาย ให้เช่า หรือโอนย้ายการจดชื่อโดเมนให้กับผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ หรือให้กับคู่แข่งของผู้ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่เกินกว่าที่มีการบันทึกไว้ หรือ
  • คุณได้จดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากการแสดงเครื่องหมายดังกล่าวในชื่อโดเมนที่สอดคล้องกัน โดยที่คุณได้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบ หรือ
  • คุณได้จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำการขัดขวางการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง หรือ
  • โดยการใช้ชื่อโดเมน คุณมีความพยายามจงใจที่จะดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มายังเว็บไซต์ของคุณหรือสถานที่ออนไลน์อื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสร้างโอกาสในการสับสนกับเครื่องหมายของผู้ร้องเรียนว่าเป็นแหล่งที่มา การสนับสนุน ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองเว็บไซต์ หรือสถานที่ของคุณ หรือสินค้าและบริการบนเว็บไซต์หรือสถานที่ของคุณ
 3. วิธีการแสดงสิทธิของคุณและส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายในชื่อโดเมนในการโต้แย้งข้อร้องเรียน เมื่อคุณได้รับการร้องเรียน คุณควรอ้างอิงวรรค 5 ของกฎการดำเนินการในการตัดสินใจว่าจะเตรียมการโต้แย้งอย่างไร ในสถานการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ หากพบโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพื้นฐานของการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่นำเสนอ จะต้องแสดงสิทธิหรือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในชื่อโดเมนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรค 4 (ก)(ii) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียง:
  • ก่อนที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อพิพาท การใช้งาน หรือการเตรียมที่จะใช้ชื่อโดเมนหรือชื่อที่สอดคล้องกับชื่อโดเมนที่เกี่ยวกับการเสนอสินค้าหรือบริการโดยสุจริต หรือ
  • คุณ (ในฐานะบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรอื่น) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโดเมน แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ หรือ
  • คุณมีการใช้งานที่ไม่ใช้ทางการค้าที่ถูกต้องเป็นธรรมของชื่อโดเมน โดยไม่มีเจตนาเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้บริโภคที่เข้าใจผิด หรือทำให้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เป็นประเด็นเสื่อมเสีย
 4. การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ร้องเรียนจะต้องเลือกผู้ให้บริการจากกลุ่มผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติจาก ICANN โดยการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการที่ถูกเลือกจะดูแลการพิจารณาคดี ยกเว้นในกรณีของการรวบรวมคดีตามที่ระบุไว้ในวรรค 4 (ฉ)
 5. การเริ่มต้นการพิจารณาคดีและกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาท กฎในการดำเนินการได้กล่าวถึงกระบวนการในการเริ่มต้นและดำเนินการพิจารณาคดีและกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทซึ่งจะตัดสินข้อพิพาท ("คณะกรรมการไกล่เกลี่ย")
 6. การรวมคดีพิจารณา ในกรณีที่มีข้อพิพาทหลายคดีระหว่างคุณและผู้ร้องเรียน คุณหรือผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องเพื่อรวบรวมข้อพิพาทต่างๆ เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทเดียว คำร้องนี้จะถูกส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทชั้นแรกที่ได้รับมอบหมายให้ไต่สวนคดีข้อพิพาทระหว่างสองฝ่าย คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทนี้อาจทำการรวมข้อพิพาทต่างๆ ดังกล่าว ในดุลยพินิจของตนโดยมีเงื่อนไขว่าข้อพิพาทที่จะถูกรวมถูกบังคับอยู่ภายใต้นโยบายนี้ หรือนโยบายรุ่นที่ใหม่กว่าของฉบับนี้ ที่ถูกนำไปใช้โดย ICANN
 7. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อกับข้อพิพาทใดๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทตามนโยบายนี้จะต้องจ่ายโดยผู้ร้องเรียน ยกเว้นในกรณีที่คุณเลือกที่จะขยายคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทจากหนึ่งไปสามตามที่กำหนดในวรรค 5 (ข) (iv) ของกฎเกณฑ์ของกระบวนการ ซึ่งในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งเท่าๆ กันโดยคุณและผู้ร้องเรียน
 8. การมีส่วนร่วมในกระบวนการศาลของเรา เราไม่ได้และจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือการจัดการการดำเนินการใดๆ ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาท นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการตัดสินใจใดๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาท
 9. การเยียวยา การบรรเทาที่มีให้ผู้ร้องเรียนตามการดำเนินการใดๆ ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทจะถูกจำกัดโดยการต้องยกเลิกชื่อโดเมนของคุณหรือโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้กับผู้ร้องเรียนก่อน
 10. การแจ้งเตือนและการเผยแพร่ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้เราทราบของการตัดสินใจใดๆ ที่ทำโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่คุณได้จดทะเบียนกับเรา การตัดสินใจทั้งหมดภายใต้นโยบายนี้จะได้รับการตีเผยแพร่ในทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต ยกเว้นเมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทมีการกำหนดเป็นกรณีพิเศษที่จะแก้ไขการตัดสินใจในบางส่วน
 11. ความพร้อมในการดำเนินการกระบวนการของศาล ความต้องการในการบริหารการดำเนินการบังคับที่กำหนดไว้ในวรรค 4 จะได้ป้องกันไม่ให้คุณหรือร้องเรียนจากการส่งข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอำนาจสำหรับการแก้ปัญหาที่โดยตนเองก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบที่บังคับจะเริ่มขึ้นหรือหลังจากการดำเนินการดังกล่าวจะได้ข้อสรุป หากคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทตัดสินใจว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณควรจะยกเลิกหรือโอนย้าย เราจะรอสิบ (10) วันทำการ (ตามที่ปฏิบัติในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเรา) หลังจากที่เราได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทก่อนดำเนินการตามคำตัดสินนั้น จากนั้นเราจะดำเนินการตามคำตัดสินยกเว้นกรณีที่เราได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากคุณในระหว่างสิบ (10) วันทำการ (เช่น สำเนาของการร้องเรียน ไฟล์ที่ประทับตราโดยพนักงานของศาล) ที่คุณได้เริ่มดำเนินการฟ้องผู้ร้องเรียนในเขตอำนาจที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องตามวรรค 3 (ข) (XIII) ของกฎเกณฑ์ของกระบวนการ (โดยทั่วไปแล้ว เขตอำนาจของศาลจะอยู่ในเขตที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเรา หรือในเขตที่อยู่ของคุณตามที่ปรากฏในฐานข้อมูล Whois ของเรา ดูวรรค 1 และ 3 (ข) (XIII) ของกฎเกณฑ์ของกระบวนการสำหรับรายละเอียด) หากเราได้รับเอกสารดังกล่าวภายในสิบ (10) วันทำการ เราจะไม่ดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมพิจารณาข้อพิพาท และเราจะไม่มีการดำเนินการต่อไปจนกว่าเราจะได้รับ (i) หลักฐานที่น่าพอใจในการยุติปัญหาระหว่างทั้งสองฝ่ายให้กับเรา (ii) หลักฐานที่น่าพอใจให้เราเห็นว่าคดีของคุณถูกยกฟ้องหรือเพิกถอน หรือ (iii) สำเนาคำสั่งจากศาลยกฟ้องคดีดังกล่าวหรือคำสั่งว่าคุณไม่มีสิทธิที่จะยังคงใช้ชื่อโดเมนของคุณต่อไป

5. ข้อพิพาทอื่นๆ ทั้งหมดและการดำเนินคดี

คุณและบุคคลอื่นจะทำการยุติข้อพิพาทอื่นๆ ทั้งหมด ระหว่างคุณและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณตามบทบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน วรรค 4 ผ่านศาลอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการอื่นๆ ที่มีอยู่

6. การมีส่วนร่วมของเราในข้อพิพาท

เราจะไม่มีส่วนร่วมในข้อพิพาทใดๆ ในทางใดทางหนึ่ง ระหว่างคุณและบุคคลอื่นนอกจากเราเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนของคุณ คุณจะไม่ใช้ชื่อเราเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือรวมเราไว้ในกระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่เรามีชื่อเป็นฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโต้ตอบในระดับใดๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นในการปกป้องตนเอง

7. การรักษาสภาพที่เป็นอยู่

เราจะไม่ยกเลิกการ โอนย้าย เปิดการใช้งาน ยกเลิกการใช้งาน หรือเปลี่ยนสถานะของการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ภายใต้นโยบายนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในวรรค 3 ข้างต้น

8. การโอนย้ายระหว่างข้อพิพาท

การโอนย้ายชื่อโดเมนไปยังผู้ถือครองใหม่

คุณไม่อาจโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้แก่ผู้ถือครองรายอื่นได้ (i) ในระหว่างการพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบตามวรรค 4 หรือเป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันทำการ (ตามการปฏิบัติในที่ตั้งของสถานที่ดำเนินธุรกิจหลักของเรา) หลังจากกระบวนการดังกล่าวสิ้นสุดลง หรือ (ii) ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาของศาลหรือการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับชื่อโดเมนของคุณ นอกเสียจากว่าฝ่ายที่รับโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะผูกพันตามคำตัดสินใจของศาลหรืออนุญาโตตุลาการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ให้กับผู้ถือครองรายอื่นที่ทำการละเมิดวรรคย่อยนี้

การเปลี่ยนนายทะเบียน

คุณไม่อาจโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้แก่นายทะเบียนอื่นได้ (i) ในระหว่างการพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบตามวรรค 4 หรือเป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันทำการ (ตามการปฏิบัติในที่ตั้งของสถานที่ดำเนินธุรกิจหลักของเรา) หลังจากกระบวนการดังกล่าวสิ้นสุดลง คุณอาจจะโอนย้ายการดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณไปยังนายทะเบียนอื่นในระหว่างการดำเนินการพิจารณาของศาลหรืออนุญาโตตุลากาในกรณีที่โดเมนของคุณที่จดทะเบียนกับเรายังคงมีการพิจารณาคดีตามกระบวนการที่ได้เริ่มต้นกับคุณตามเงื่อนไขต่างๆ ในนโยบายนี้ ในกรณีที่คุณโอนย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมนกับเราในช่วงระหว่างการรอการดำเนินคดีของศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทดังกล่าวจะยังคงขึ้นอยู่กับนโยบายข้อพิพาทชื่อโดเมนของนายทะเบียนที่ได้ทำการย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมน

9. การปรับเปลี่ยนนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยได้รับอนุญาตจาก ICANN เราจะปิดประกาศนโยบายที่แก้ไขของเราในตำแหน่งนี้อย่างน้อยสามสิบ (30) วันปฏิทินก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ นอกเสียจากนโยบายนี้จะถูกอ้างถึงจากการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีที่นโยบายรุ่นที่มีผลบังคับใช้ในเวลาดังกล่าวที่อ้างถึงจะมีผลกับคุณจนกว่าจะมีการยุติข้อพิพาท คุณจะมีภาระผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อพิพาทการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมาก่อนในหรือหลังวันที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของเรา ในกรณีที่คุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวคือการยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณชำระให้กับเราแล้ว นโยบายที่ได้แก้ไขจะมีผลกับคุณจนกว่าคุณจะยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ