GoDaddy

ข้อตกลงโดเมนตามพร็อกซี
ข้อตกลงพร็อกซีชื่อโดเมน

ปรับปรุงล่าสุด: 30/10/2562

โปรดศึกษาข้อตกลงว่าด้วยพร็อกซีชื่อโดเมนนี้ ("ข้อตกลง") อย่างถี่ถ้วน การใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ของ Domains By Proxy, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจาก Delaware (“DBP”) คุณ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทั้งที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DBP ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง และสามารถหาอ่านได้โดยคลิก ที่นี่ คุณรับทราบว่า DBP สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วลงบนเว็บไซต์นี้ และคุณลักษณะใหม่ ที่แตกต่าง หรือเพิ่มเติมซึ่งเปลี่ยนแปลงบริการที่ DBP มอบให้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตาม หรือหากคุณไม่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไข อย่าใช้หรือเข้าถึงบริการของ DBP การใช้บริการและเว็บไซต์ของ DBP ต่อไป หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง DBP กับคุณ ทายาท ผู้รับโอนสิทธิ์ ตัวแทน และผู้รับเหมาของคุณ (“คุณ”) และมีผลบังคับ ณ วันที่ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้บัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ DBP และการใช้บริการของ DBP และทำหน้าที่เสมือนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ DBP การที่คุณใช้บริการของ DBP หมายความว่า คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ และคุณยังตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ทำขึ้นโดย:

  i. ตัวคุณในนามของคุณเอง
  ii. ใครก็ตามที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณ และ
  iii. ใครก็ตามที่ใช้บัญชีที่คุณสร้างไว้กับ DBP ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะทำในนามของคุณเองและ/หรือโดยได้รับอนุญาตจากคุณ

คุณตกลงว่าคุณจะเข้าผูกพันตามการรับรองที่ทำโดยบุคคลที่สามซึ่งกระทำการในนามของคุณ ไม่ว่าจะใช้หรือซื้อบริการจาก DBP คุณยังยอมรับด้วยว่า DBP ไม่ต้องเข้าผูกพันตามข้อความลักษณะทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ DBP หรือสื่อส่งเสริมการขายของ DBP คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ตกำหนด (“ICANN”) (รวมถึงนโยบายระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมนแบบเดียวกัน (“นโยบายระงับข้อพิพาท”) และนายทะเบียนของคุณ (กล่าวคือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดย ICANN ซึ่งคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วย)

1 . คำอธิบายของบริการการลงทะเบียนส่วนตัวของ DBP

เมื่อคุณสมัครใช้งานบริการลงทะเบียนส่วนตัวของ DBP ผ่านนายทะเบียนที่ตกลงทำร่วมกัน-DBP, DBP จะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเป็นสาธารณะในไดเรกทอรี “Whois” ที่มีข้อมูลของคุณอยู่ DBP จะเก็บข้อมูลชื่อ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของคุณเป็นความลับตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4 ของข้อตกลงนี้ ข้อมูลต่อไปนี้ (และไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) จะปรากฏอยู่ในไดเรกทอรี "Whois" แบบสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย ICANN:

  i. ชื่อของ DBP เป็นผู้ลงทะเบียนพร็อกซีของชื่อโดเมน และที่อยู่อีเมลพร็อกซี หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ลงทะเบียน
  ii. ที่อยู่ไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อด้านเทคนิคของการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  iii. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อด้านการดูแลระบบของการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  iv. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  v. เซิร์ฟเวอร์หลักและสำรองของชื่อโดเมนที่คุณกำหนดไว้สำหรับชื่อโดเมน
  vi. วันที่จดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งแรกและวันหมดอายุของการจดทะเบียน และ
  vii. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของนายทะเบียน

2 . ประโยชน์ของการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณจะได้รับอย่างเต็มที่

แม้ว่า DBP จะปรากฏเป็นผู้ลงทะเบียนของการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณต้องการในรายชื่อในฐานข้อมูลของ “Whois” แต่คุณจะยังคงได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนชื่อโดเมนในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวแต่ละชื่ออย่างเต็มที่ รวมถึงตามที่อยู่ภายใต้มาตรา 4 ด้านล่างนี้:

  i. สิทธิ์ในการขาย โอน หรือโอนสิทธิ์การจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ ซึ่งจำเป็นต้องมีการยกเลิกบริการของ DBP ซึ่งเชื่อมต่อกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ;
  ii. สิทธิ์ควบคุมการใช้ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแต่ละชื่อ รวมถึงการกำหนดเซิร์ฟเวอร์หลักและสำรองของชื่อโดเมนที่นำทางมายังชื่อโดเมนแต่ละชื่อ
  iii. สิทธิ์ในการยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ
  iv. สิทธิ์ในการยกเลิกบริการ DBP ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนและ/หรือ บริการความเป็นส่วนตัวของคุณกับ DBP เพื่อให้ข้อมูลการทำสัญญาของคุณจะถูกระบุไว้ในไดเรกทอรี "Whois" และ
  v. สิทธิที่จะต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกครั้งเมื่อหมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและนโยบายของนายทะเบียนของคุณ

3 . ข้อมูลส่วนตัวและภาระผูกพันในการแจ้งเตือนของคุณ การรับรองและการรับประกัน การรักษาความปลอดภัยบัญชี

ข้อมูลส่วนตัวและภาระผูกพันในการแจ้งเตือนของคุณ

คุณยินยอมว่าแต่ละชื่อโดเมนที่คุณใช้บริการ DBP คุณจะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง:

  i. ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน
  ii. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นข้อมูลติดต่อผู้ดูแลด้านเทคนิคของการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  iii. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นข้อมูลติดต่อผู้ดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  iv. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับออกใบเสร็จการจดทะเบียนชื่อโดเมน และ
  v. คุณตกลงที่จะให้บัตรประจำตัวติดรูปที่ออกโดยรัฐบาล และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาล เมื่อมีการร้องขอสำหรับใช้ในการตรวจสอบตัวตน

ฉันตกลงที่จะ

  i. แจ้ง DBP ภายในสาม (3) วันปฏิทินเมื่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ไว้ในการสมัครรับบริการ DBP ใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
  ii. ตอบข้อซักถามใดๆ ของ DBP กลับภายในสาม (3) วันปฏิทิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณ และ
  iii. ตอบกลับข้อความอีเมลที่ DBP ส่งไปให้คุณอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับการติดต่อที่ DBP ได้รับที่กล่าวถึงหรือเกี่ยวข้องกับคุณและ/หรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณตามที่กำหนดไว้โดยละเอียดในมาตรา 5 (ค) ด้านล่างนี้
  iv. เพื่อยินยอมให้ DBP ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของคุณ (ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือยกเลิกการบริการ DBP จากชื่อโดเมนของคุณและสำหรับจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในคำขอการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน (ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง)

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

การต่ออายุ

คุณยินยอมว่า DBP จะเป็นผู้จัดเตรียมนายทะเบียนของคุณเพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณให้รายละเอียดไว้กับนายทะเบียนในอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันในขณะนั้นของนายทะเบียน

หากมีเหตุผลใดที่ DBP และ/หรือนายทะเบียนชื่อโดเมนของคุณไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบัตรเครดิตของคุณได้เต็มจำนวน หรือหาก DBP และ/หรือนายทะเบียนถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เคยเรียกเก็บก่อนหน้านี้จากบัตรเครดิตของคุณที่ได้ให้ไว้ คุณจะยินยอมให้ DBP และ/หรือนายทะเบียนใช้วิธีการต่างๆ ที่มีในการติดตามเพื่อให้ได้รับการชำระเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การยกเลิกบริการของ DBP ทั้งหมดที่มีให้กับคุณในทันที

การรับรองและการรับประกัน

คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP เป็นจริง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง คุณยังรับรองว่าคุณกำลังใช้บริการลงทะเบียนส่วนตัวของ DBP โดยสุจริตและคุณไม่มีความรู้ใดๆ ว่าชื่อโดเมนของคุณละเมิดหรือขัดแย้งกับสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สามหรือเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของบุคคลที่สาม คุณยังรับรองว่าชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนโดย DBP ในนามของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้กับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือในเกี่ยวกับการส่งอีเมลจำนวนมากที่ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป (สแปม) หรืออีเมลที่มีหรือการติดตั้ง ไวรัส หนอนไวรัส ข้อบกพร่องของโปรแกรม โทรจันหรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาหรือมีความสามารถในการหรือขัดขวาง สร้างความเสียหายหรือจำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัยของบัญชี

คุณยอมรับว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเก็บข้อมูลหมายเลขลูกค้า/ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ ("ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชี") ไว้ให้เป็นความลับ คุณตกลงว่าจะแจ้ง DBP ทันทีที่ได้ทราบว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดด้านความปลอดภัยอื่นๆ คุณยอมรับว่า DBP ไม่ต้องรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากมีผู้อื่นใช้ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจาก DBP หรือผู้ให้บริการอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้อื่นใช้ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชีของคุณ เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชีไว้ในที่ที่ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชีของคุณ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณหรือผู้อื่นจะเป็นผู้กระทำ DBP ปฏิเสธความรับผิดโดยเจาะจงสำหรับกิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะอนุญาตกิจกรรมนั้นหรือไม่

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียน

“ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้าหรือผู้ลงทะเบียนใหม่ให้อำนาจอย่างชัดแจ้งในการอนุมัติคำขอในการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนในนามของตัวเอง ในกรณีที่การบริการของ DBP อาจมีการขอให้เปลี่ยนผู้ลงทะเบียนเนื่องจากมีการเพิ่ม หรือนำการบริการ DBP ออกจากชื่อโดเมน ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่คำขอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว และอันสอดคล้องกับ นโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน ของ ICANN คุณเห็นชอบให้แต่งตั้ง DBP เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างชัดแจ้งแต่เพียงผู้เดียวที่จะยินยอมให้เปลี่ยนข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนในนามของคุณ

4 . สิทธิของ DBP ที่จะปฏิเสธ ระงับ ยกเลิกการให้บริการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณเข้าใจและตกลงว่า DBP มีสิทธิ์และอำนาจเบ็ดเสร็จในดุลยพินิจของตนและจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตามในการ:

  i. ยกเลิกการให้บริการความเป็นส่วนตัว (ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในไดเรกทอรี "Whois") และ/หรือเปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP
   ก. เมื่อกฎหมายกำหนด ในความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของกฎหมายหรือผลประโยชน์ความปลอดภัยของประชาชน

   ข. เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายของ DBP หรือในการตอบสนองต่อภัยคุกคามของการดำเนินคดีกับ DBP (ตามที่กำหนดโดย DBP ในดุลยพินิจของ DBP แต่เพียงผู้เดียว) หรือ

   ค. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบายหรือกระบวนการของ ICANN
  ii. การยุติข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นการขู่หรือการกระทำที่เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อโดเมนของคุณ โดยที่มี DBP เป็นผู้ลงทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในไดเรกทอรี "Whois" ในนามของคุณ หรือ
  iii. ดำเนินการใดๆ ที่ DBP เห็นว่าจำเป็น
   ก. ในกรณีที่คุณละเมิดบทบัญญัติใดในสัญญานี้หรือนโยบายต่อต้านสแปมของ DBP
   ข. เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และเสถียรภาพของทะเบียนชื่อโดเมนที่บังคับและ/หรือผู้ให้บริการทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของรายการทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอยู่ และ/หรือผู้ให้บริการรายการทะเบียน
   ค. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบของรัฐ หมายศาล คำสั่งศาล หรือการร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
   ง. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทของ ICANN หรือนโยบายการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนของ ICANN
   จ. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินใดๆ หรือความรับผิดตามกฎหมาย (แพ่งหรือทางอาญา) ในส่วนของ DBP บริษัทแม่ของ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ DBP
   ฉ. หากชื่อโดเมนที่ DBP เป็นผู้ลงทะเบียนในนามของคุณฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ของบุคคลที่สาม และ
   ช. หาก DBP พบว่าคุณกำลังใช้บริการของ DBP ในลักษณะ (ตามที่พิจารณา ภายใต้ดุลยพินิจของ DBP แต่เพียงผู้เดียว) ที่:
   • มีการนำไปใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
   • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพลามกของเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
   • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ความรุนแรงต่อผู้คน สัตว์ หรือทรัพย์สิน
   • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่นๆ หรือการแฮ็กหรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
   • ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชศาสตร์ออนไลน์ Ryan Haight ปี 2008 หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือแจกจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์อย่างแท้จริง
   • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
   • ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของผู้ใช้อื่น หรือบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับซึ่งคุณมีต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
   • เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริการ DBP
   • มีหรือติดตั้งไวรัส หนอนไวรัส บั๊ก โทรจัน หรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ หรือสามารถขัดขวาง ทำความเสียหาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือ
   • ใช้ภาษาที่บิดเบือนหรือหลอกลวง หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ หรือเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ DBP หรือการบริการ

คุณยังเข้าใจและตกลงว่าหาก DBP มีชื่อเป็นจำเลยในหรือถูกสอบสวนในการดำเนินการทางกฎหมายหรือการบริหารใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหรือการใช้บริการของ DBP บริการลงทะเบียนส่วนตัวของคุณอาจจะถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะกลับไปยังคุณและตัวตนของคุณจะถูกการเปิดเผยในไดเรกทอรี Whois ในฐานะผู้ลงทะเบียน

ในกรณีที่:

  i. DBPจะดำเนินการใดๆ ที่กำหนดไว้ในหมวด I, II หรือ iii ข้างต้นหรือมาตรา 5 และ/หรือ
  ii. คุณเลือกที่จะยกเลิกบริการ DBP ด้วยเหตุผลใดๆ

ทั้ง DBP และนายทะเบียนของคุณจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5 . การส่งต่อการสื่อสาร

ก. การส่งต่อจดหมาย

เนื่องจากชื่อของ DBP ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของ DBP จะปรากฏในไดเรกทอรี Whois คุณตกลงให้ DBP ทำการตรวจสอบและส่งต่อการสื่อสารถึงชื่อโดเมนของคุณที่ได้รับผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือที่สามารถติดตามได้ (เช่น UPS, FedEx หรือ DHL) หรือไปรษณีย์สหรัฐชั้นหนึ่งที่สามารถติดตามได้ คุณรับทราบว่า DBP จะไม่ส่งต่อไปรษณีย์ชั้นหนึ่งไปให้คุณ (นอกเหนือจากใบแจ้งเตือนทางกฎหมายต่างๆ) จดหมาย "ขยะ" หรือการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (ไม่ว่าจะส่งผ่านทางอีเมล, แฟกซ์ ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์) และคุณยังอนุญาต DBP ให้เพิกเฉยการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด หรือส่งการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดกลับไปยังผู้ส่งโดยที่ยังไม่เปิดผนึก คุณตกลงที่จะสละสิทธิการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณที่จะได้รับการติดต่อโดยตรงไปยังชื่อโดเมนของคุณ แต่ไม่ส่งต่อไปให้คุณโดย DBP

ข. การส่งต่ออีเมล

ไดเรกทอรี Whois ต้องใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับทุกการซื้อการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อคุณซื้อการลงทะเบียนโดเมนแบบพรางข้อมูลส่วนตัว DBP จะสร้างที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับชื่อโดเมนนั้น "@domainsbyproxy.com" หลังจากนั้นเมื่อมีข้อความส่งไปยังที่อยู่อีเมลส่วนตัว DBP จะจัดส่งข้อความดังกล่าวนั้นตามการตั้งค่าอีเมลที่คุณเลือกสำหรับชื่อโดเมนนั้นๆ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าอีเมลได้สาม (3) แบบ คุณสามารถเลือกที่จะ:

  i. ส่งต่อข้อความทั้งหมด
  ii. กรองข้อความที่เป็นสแปมออกทั้งหมด จากนั้นค่อยส่งต่อข้อความที่เหลือ หรือ
  iii. ไม่ส่งต่อข้อความทั้งหมด

เช่นเดียวกับการสื่อสารทั้งหมด คุณตกลงที่จะสละสิทธิการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณที่จะได้รับอีเมลโดยตรงไปยังชื่อโดเมนของคุณ แต่ไม่ส่งต่อไปให้คุณโดย DBP

ค. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการติดต่อและภาระหน้าที่ของคุณที่จะตอบกลับ
เมื่อ DBP ได้รับจดหมายหรือใบแจ้งเตือนทางกฎหมายที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือที่สามารถติดตามได้มายังชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ DBP จะพยายามส่งต่อจดหมายดังกล่าวให้คุณผ่านทางอีเมล หากคุณไม่ตอบกลับอีเมลจาก DBP และ/หรือการติดต่อที่ DBP ได้รับเกี่ยวกับข้อกังวลต่างๆ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ข้อพิพาทใดๆ หรือที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการในทันที DBP อาจเปิดเผยตัวตนของคุณ และ/หรือยกเลิกบริการลงทะเบียนส่วนตัวของ DBP ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นปัญหา ซึ่งหมายความว่าไดเรกทอรี Whois จะกลับไปแสดงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP

ง. ค่าธรรมเนียมการบริหารเพิ่มเติม

DBP ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการกับคุณสำหรับ "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" หรือ "ค่าดำเนินการ" ที่เหมาะสม สำหรับ (i) งานที่ DBP อาจดำเนินการนอกขอบเขตปกติของการบริการของตน (ii) เวลาเพิ่มเติมและ/หรือค่าใช้จ่าย อาจเกิดขึ้นกับ DBP ในการให้บริการของตน และ/หรือ (iii) การที่คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ (ตามที่กำหนดโดย DBP ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว) สถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือค่าดำเนินการโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ปัญหาการบริการลูกค้าที่ต้องใช้เวลาและความสนใจส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น (ii) ข้อพิพาทที่จำเป็นต้องใช้บริการทางบัญชีหรือกฎหมาย ไม่ว่าจะดำเนินการโดยพนักงานของ DBP หรือโดยบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างโดย DBP (iii) การชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายของการบริการที่เกิดขึ้นโดย DBP ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง หรือข้อพิพาทในการชำระเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ ธนาคารของคุณ หรือผู้ดำเนินการตัวกลางการชำระเงิน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการหรือค่าดำเนินการเหล่านี้ตามวิธีการชำระเงินที่คุณแจ้งข้อมูลไว้กับนายทะเบียนของคุณ

คุณตกลงที่จะสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้

6 . ข้อจำกัดของความรับผิด

ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม DBP จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญานี้ การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ บริการต่างๆ ของ DBP การใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของ DBP หรือวัสดุและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ DBP หรือการให้ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของคุณกับ DBP หรือบุคคลที่สาม ข้อจำกัดนี้จะมีการบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าการรับผิดทางกฎหมายที่ถูกกล่าวหานั้นมีพื้นฐานจากสัญญา การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น การรับประกัน การเพิกเฉย การรับผิดทางกฎหมายที่เข้มงวดหรือพื้นฐานอื่นใด แม้ DBP จะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดคะเนได้อย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากเขตอำนาจตามกฎหมายบางที่ไม่อนุญาตขีดจำกัดหรือการเพิกถอนการรับผิดทางกฎหมายสำหรับความเสียหายที่สืบเนื่องหรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ การรับผิดทางกฎหมายของ DBP ในเขตอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวจะมีความจำกัดตามขอบเขตน้อยสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณยังเข้าใจและยอมรับว่า DBP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก:

  i. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือถูกขโมย
  ii. ความล่าช้าหรือการขัดข้องของการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
  iii. ข้อมูลที่ไม่ได้ส่ง หรือส่งผิดที่ ระหว่างคุณและ DBP
  iv. ความล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามในการต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนชื่อเฉพาะ
  v. การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชี DBP ของคุณหรือบริการใดๆ ของ DBP
  vi. ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการกล่าวบิดเบือน โดย DBP
  vii. การลบ ความล้มเหลวในการจัดเก็บ ความล้มเหลวในการดำเนินการ หรือปฏิบัติที่มีต่อข้อความอีเมลที่ถูกส่งต่อไปยังคุณหรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนเฉพาะของคุณ
  viii. การประมวลผลข้อมูลที่ปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชี DBP ของคุณ และ/หรือ
  ix. การกระทำหรือการละเลยใดๆ ที่เกิดจากคุณหรือตัวแทนของคุณ (ไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตจากคุณหรือไม่)

7 . การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปล่อย ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง DBP บริษัทแม่ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง และนายทะเบียนของคุณ จากการเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหาย หรือต้นทุน ทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความตามที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับสัญญานี้ การบริการภายใต้สัญญาโดย DBP เว็บไซต์ของ DBP บัญชี DBP ของคุณ การใช้งานการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณและ/หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อพิพาท

8 . ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันโดย DBP

DBP บริษัทแม่ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ปฏิเสธการรับรองและการรับประกันใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ การบริการภายใต้สัญญาโดย DBP เว็บไซต์ของ DBP หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมกับเว็บไซต์ของ DBP ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ บริการของ DBP ทั้งหมด เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของ DBP มีให้ "ตามสภาพ" การสมัครสมาชิกของคุณและการใช้บริการต่างๆ ของ DBP และเว็บไซต์ของ DBP เป็นไปด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เขตอำนาจตามกฎหมายบางที่ไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยซึ่งในการปฏิเสธความรับผิดกรณีที่กล่าวข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

9 . ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญานี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเว็บไซต์ของ DBP ในที่นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และความลับทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ และ DBP ขอสงวนสิทธิ์ในและเนื้อหาและเอกสารประกอบดังกล่าวทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง

คุณยังเข้าใจและตกลงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและวัสดุไม่ว่าในลักษณะใดๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DBP ไม่มีการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือใบอนุญาตให้กับคุณโดยสัญญานี้หรืออื่นๆ

10 . บทบัญญัติอื่นๆ

ก. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน การตีความตามเจตนารมณ์ สัญญาทั้งหมด

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขในระดับต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถบังคับใช้ได้และมีผลบังคับใช้ และความถูกต้องตามกฎหมาย การสามารถบังคับใช้ได้และการมีผลบังคับใช้ในบทบัญญัติที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกทำให้เสียหาย หัวเรื่องในที่นี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ คุณยอมรับว่าสัญญานี้รวมถึงนโยบายที่รวมอยู่โดยการอ้างอิงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์และเป็นสัญญาระหว่างคุณและ DBP เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้

ข. กฎหมายที่ใช้บังคับ ศาล ะการสละสิทธิการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของมณฑลมาริโค รัฐแอริโซนา โดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักการว่าด้วยกฎหมายที่ขัดแย้งกัน ยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญานี้จะถูกนำไปพิจารณาคดีในศาลของมณฑลมาริโค รัฐแอริโซนาเท่านั้น สำหรับคำตัดสินการพิพากษาข้อพิพาทการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจตามกฎหมายและศาลของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ศาลแขวงในอาริโซน่าตั้งอยู่ในฟินิกซ์รัฐอาริโซน่า คุณตกลงที่จะสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นศาลใด

ค. การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทั้งหมดจาก DBP ไปยังคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่ให้ไว้กับ DBP การแจ้งเตือนทางอีเมลให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากที่อีเมลถูกส่งมาจาก DBP เว้นแต่ DBP ได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ DBP อาจส่งใบแจ้งเตือนให้คุณผ่านไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ การแจ้งเตือนทั้งหมดจากคุณไปยัง DBP จะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบมีใบตอบรับหรือที่สามารถติดตามได้มายัง

Domains By Proxy, LLC
ถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260

การแจ้งเตือนที่ถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือที่สามารถติดตามได้จะมีผลบังคับใช้ห้า (5) วันนับจากวันส่ง

ง. การประกันภัย

ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่คุณสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้กับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอย่างเดียวที่มาจากการกระทำที่ประมาทของ DBP (และปราศจากการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบโดยประมาทหรือจงใจที่กระทำโดยบุคคลที่สาม) คุณอาจทำประกันต่อการสูญเสียดังกล่าวผ่านกรมธรรม์ความรับผิดทางวิชาชีพของ DBP ซึ่งปัจจุบันรับประกันภัยโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลประกันภัย แน่นอนว่า ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบของเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์โดยรอบทุกการเรียกร้องดังกล่าว ในกรณีที่คุณมีเหตุผลที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่มีเหตุผลอันสมควรในการยื่น เรียกร้องเงินประกัน กรุณาส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (ระบุพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องดังกล่าว) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง

Domains By Proxy, LLC
ถึง: การเรียกร้องเงินประกัน
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260

จ. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่คุณสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้กับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอย่างเดียวที่มาจากการประพฤติมิชอบโดยจงใจ นายทะเบียนของคุณ ("ฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย") จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องคุณจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือต้นทุน (รวมทั้งค่าทนายความตามที่เหมาะสม) ซึ่งเป็นผลจากการอ้างสิทธิ การดำเนินคดี การฟ้องคดี หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ความเสียหายตามมาตรา 10 (จ) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  i. คุณต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทั้ง DBP และฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย ทราบในทันทีเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง การดำเนินคดี และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการนั้นด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย
  ii. ฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายมีสิทธิที่จะเลือกในการการควบคุมและดำเนินการต่อสู้ และการชดใช้ค่าเสียหายจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง หรือการดำเนินคดี


การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DBP จะต้องดำเนินการตามมาตรา 10 (ค) ของสัญญานี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนของคุณ การแจ้งใดๆ เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายจะต้องดำเนินการส่งตามบทบัญญัติการแจ้งเตือนที่มีอยู่ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

ฉ. การคงอยู่ต่อไปของเงื่อนไขในสัญญา

เงื่อนไขในสัญญานี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ตราบเท่าที่ DBP ยังคงเป็นนายทะเบียนสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ในนามของคุณ มาตรา 5 (การส่งต่อการสื่อสาร) มาตรา 6 (ข้อจำกัดความรับผิด) มาตรา 7 (การชดใช้ค่าเสียหาย) 8 (การปฏิเสธการรับประกัน) และ 10 (บทบัญญัติอื่นๆ) จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลง

ปรับปรุง: 25/10/2560

ลิขสิทธิ์ © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์