GoDaddy

ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน

ปรับปรุงล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2019

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา


1. ภาพรวม

ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการจดทะเบียนชื่อโดเมนของ GoDaddy ของคุณ ( "บริการการจดทะเบียนชื่อโดเมน" หรือ "บริการ") คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ เว้นแต่ว่าจะระบุเป็นอย่างอื่น ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ซึ่งประกอบด้วยการอ้างอิงแต่ละข้อข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ("UTOS") ของ GoDaddy ของคุณ (ii) ข้อตกลง แนวทาง นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน ข้อกำหนดการลงทะเบียน หรือมาตรฐานการดำเนินงานทั้งหมดของโดเมนระดับบนสุด ("TLD") ที่คุณจดทะเบียนโดเมน (“นโยบายรายการทะเบียน”) และ (iii) ข้อจำกัดแผน ข้อจำกัดความรับผิดในสินค้า หรือข้อจำกัดอื่นที่นำเสนอให้กับคุณในหน้าเว็บไซต์ต้อนรับบริการการจดทะเบียนชื่อโดเมนของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้)

หากต้องการลิงก์ไปยังและตรวจสอบนโยบายรายการทะเบียนสำหรับ TLD ที่คุณต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน โปรดคลิก ที่นี่

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้น จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว GoDaddy คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ซึ่งมอบอำนาจให้แก่นายทะเบียน คุณรับทราบและยินยอมว่า ในฐานะของนายทะเบียนที่ได้รับมอบอำนาจจาก ICANN GoDaddy ยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงกับ ICANN คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ICANN รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ระบุไว้โดย (i) ICANN และ/หรือ (ii) รายการทะเบียนที่ใช้ใน TLD หรือโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ ("ccTLD") ที่กล่าวถึง ตามที่ใช้อยู่ในที่นี้ คำว่า “รายการทะเบียน”, “ทะเบียน”, “ผู้ให้บริการรายการทะเบียน”, หรือ “ผู้ให้บริการทะเบียน” จะหมายถึง รายการทะเบียนซึ่งใช้อยู่ใน TLD หรือ ccTLD ที่กล่าวถึง เพื่อระบุนายทะเบียนที่ให้การสนับสนุน โปรดคลิก ที่นี่


2. ข้อกำหนดที่ใช้กับการจดทะเบียนทั้งหมด


เว้นแต่ได้มีการบันทึกไว้ โดยทั่วไปแล้วจะมีข้อกำหนดด้านล่างในส่วนที่ 2 สำหรับ TLD ทั้งหมดที่เราเสนอให้ ข้อกำหนดพิเศษเฉพาะสำหรับ TLD หรือ ccTLD ใดๆ (ที่เพิ่มจากนโยบายรายการทะเบียนที่ประกาศไว้) ถูกระบุไว้ที่อื่นภายใต้ข้อตกลงนี้

 1. นโยบายรายการทะเบียน คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายรายทะเบียนทั้งหมด(ตามที่กำหนดข้างต้นในข้อตกลงนี้) ที่ใช้บังคับการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ (ในระดับต่างๆ) ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องเข้าดูเว็บไซต์ TLD ที่ใช้งานอยู่และอ่านรวมถึงตรวจทานนโยบายรายการทะเบียนทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนที่จะลงทะเบียนใน TLD สามารถเข้าดูนโยบายรายการทะเบียนสำหรับแต่ละ TLD ได้จากลิงก์ TLD ที่สอดคล้องกันที่นี่ แม้ว่าจะมีบางสิ่งในข้อตกลงนี้มีข้อขัดแย้งกัน ผู้ดำเนินการรายการทะเบียนของ TLD ที่คุณลงทะเบียนชื่อโดเมน และเป็นบุคคลที่สามที่จงใจให้ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ฐานะที่เป็นบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ได้รับทราบ และยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนได้ตกเป็น และที่ประกอบการรับจดทะเบียนขึ้นกับบุคคลที่สามสำหรับงสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงนี้ในการตกลงที่จะให้ GoDaddy เป็นนายทะเบียนสำหรับ TLD ตามลำดับ สิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนจะต่ออายุการยกเลิกในข้อตกลงนี้
 2. ข้อกำหนดในการจดทะเบียน ตามขอบเขตที่ TLD หรือ ccTLD ต้องการให้คุณตรงตามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่นที่อยู่อาศัยสำหรับ .JP สหภาพยุโรป ฯลฯ) การตรวจสอบ (เช่นการตรวจสอบ DNS) หรือความต้องการอื่นๆ เช่นการตรวจสอบสภาพที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนใน TLD คุณยอมรับด้วยการยื่นใบสมัครหรือต่ออายุชื่อโดเมนนั้นหมายความว่าคุณได้แสดงและรับรองว่า: (ก) ข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้เพื่อลงทะเบียนหรือต่ออายุชื่อโดเมน (รวมถึงเอกสารสนับสนุนทั้งหมด หากมี) เป็นความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง และไม่มีการชี้นำไปในทางที่ผิดใดๆ รวมทั้งกระทำการสมัครนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ข) คุณมีคุณสมบัติและจะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในนโยบายที่เผยแพร่ของ auDA สำหรับชื่อโดเมนภายในระยะเวลาที่มีสิทธิ์ตามใบอนุญาตของชื่อโดเมน (ค) คุณไม่ได้ยื่นใบสมัครสำหรับชื่อโดเมนก่อนหน้านี้กับนายทะเบียนอื่น โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันและนายทะเบียนอื่นๆ ได้ปฏิเสธการสมัครนั้น (ง) คุณรับรู้และยินยอมว่า แม้ชื่อโดเมนจะได้รับการยอมรับให้ลงทะเบียน สิทธิในการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณอาจต้องแข่งขันกับบุคคลอื่นที่เรียกร้องสิทธิ์ในชื่อโดเมนดังกล่าว และ (จ) คุณรับรู้และยินยอมว่า auDA หรือนายทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ หากพบว่าการรับประกันใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือชี้นำให้เข้าใจในทางที่ผิด
 3. การเป็นเจ้าของ คุณรับทราบและยินยอมว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนไม่ได้เป็นการสร้างสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสำหรับคุณ นายทะเบียน หรือบุคคลอื่นใดที่มีชื่อถูกใช้เป็นชื่อโดเมน หรือการลงทะเบียนชื่อโดเมน และยินยอมว่าการป้อนชื่อโดเมนในรายการทะเบียนจะต้องไม่ถูกอนุมานว่าเป็นหลักฐานหรือสิทธิความเป็นเจ้าของของชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนเป็นชื่อโดเมน อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่โอนย้ายหรือตั้งใจที่จะโอนย้ายสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ หรือยินยอมหรือตั้งใจที่จะยินยอมไม่ให้เกิดความปลอดภัยหรือในลักษณะอื่นใดที่เป็นการขัดขวางหรือตั้งใจที่จะขัดขวางการจดทะเบียนชื่อโดเมน
 4. ข้อกำหนด ICANN คุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด ICANN มาตรฐาน นโยบาย ขั้นตอน และหลักปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการจดทะเบียนแต่ละรายที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามข้อตกลงการจดทะเบียนอันสอดคล้องกันระหว่าง ICANN และข้อตกลงการจดทะเบียนดังกล่าว หรือข้อตกลงอื่นใดๆ ที่ต้องเป็นไปตาม ICANN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ ICANN โปรดดูที่ ข้อมูลการเรียนรู้ ICANN และ ประโยชน์และความรับผิดชอบของ ICANN
 5. การชดใช้ค่าเสียหายของรายทะเบียน คุณยินยอมให้ความคุ้มครอง ป้องกันความเสียหาย (ภายใน 30 วันจากการร้องขอ) และระมัดระวัง ต่อผู้ดำเนินการการจดทะเบียน และผู้ให้บริการการจดทะเบียน และผู้รับเหมารายย่อย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ แผนก·ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายบัญชี ทนายความ ผู้รับประกัน ตัวแทน ผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อน ผู้สืบตำแหน่ง และ สัญญาโอนสิทธิ จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย เหตุการกระทำหรือความรับผิดประเภทใดๆ ไม่ว่าเป็นที่รับรู้หรือไม่ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลและ ค่าทนายความ และค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเกิดขึ้น เกี่ยวเนื่อง หรือมีการเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการใช้งานที่ลงทะเบียน การขยาย การต่ออายุ การลบ และ/หรือการโอนดังกล่าว และ/หรือการละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียน คุณจะต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือการประณีประนอมกับการชำระหนี้ หรือการประณีประนอมของการเรียกร้องการคุ้มครองดังกล่าวโดยไม่มีนายทะเบียน หรือผู้ประกอบการรายทะเบียน ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการได้รับความยินยอมจะไม่ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผล และคุณยอมรับว่าหน้าที่ความคุ้มครองเหล่านี้จะช่วยต่ออายุการยกเลิก หรือการหมดอายุของของข้อตกลงด้วยเหตุผลใดๆ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ผู้ประกอบการรับจดทะเบียนต้องระวางโทษคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับ ทางตรง ทางอ้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นผล พิเศษ ยกเว้น หรือเป็นการลงโทษความเสียหายรวมถึงการสูญเสียกำไร หรือค่าความนิยมสำหรับเรื่องใดๆ ไม่ว่าจะรับผิดดังฃถูกกล่าวหาบนเกณฑ์ในการละเมิดสัญญา(ความประมาทรวมถึง) การละเมิดการรับประกันจะโดยตรง หรือโดยนัยละเมิดของข้อตกลงใดๆ นี้ หรือสัญญาความร่วมมือ และนโยบายของคุณไม่สามารถใช้ชื่อโดเมน ความสูญเสียข้อมูล หรือไฟล์ของคุณ หรืออื่นๆ แม้ว่า ผู้ประกอบการรับจดทะเบียนได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
 6. TLD ที่ได้รับการควบคุม สำหรับการลงทะเบียนชื่อโดเมนใน TLD “ที่ได้รับการควบคุม” คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามสำหรับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบดังต่อไปนี้ (ก) ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวการรวบรวมข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภค (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดการเข้าใจในทางที่ผิด และการหลอกลวง) การพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเท่าเทียม การทำฟาร์มออร์แกนิค การเปิดเผยข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลการเงิน (ข) หากคุณรวบรวมและดูแลข้อมูลการเงินและสุขภาพที่มีความอ่อนไหว คุณต้องจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม และมีเหตุผลที่เทียบเท่าการเสนอบริการเหล่านั้น ที่ได้นิยามไว้โดยกฎหมายที่เหมาะสม TLD ที่ได้รับการควบคุม ได้แก่: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise และ .reisen
 7. TLD ที่ได้รับการควบคุมระดับสูง นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามความต้องการสำหรับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบ ดังต่อไปนี้ (ก) คุณจะมอบข้อมูลผู้ติด่อสำหรับการบริหาร ซึ่งต้องทำให้ล่าสุดอยู่เสมอ สำหรับการแจ้งเตือนข้อตำหนิ หรือรายงานการลงทะเบียนในทางที่ผิด เช่นเดียวกับรายละเอียดการติดต่อของกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกฎข้อบังคับของตัวอุตสาหกรรมเอง ส่วนหลักในสถานที่หลักของธุรกิจ (ข) คุณเป็นตัวแทนว่าคุณได้ครอบครองหลักฐานการอนุญาตใดๆ ที่จำเป็น สัญญาเช่า ใบอนุญาต และ/หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ สำหรับการเข้าร่วมในส่วนที่ร่วมกับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูง และ (ค) คุณจะรายงานการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือใดๆ แก่การอนุญาตที่สมเหตุสมผลของคุณ สัญญาเช่า ใบอนุญาต และ/หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ สำหรับการเข้าร่วมในส่วนที่ร่วมกับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการให้สอดคล้องกับการวางระเบียบที่เหมาะสม และข้อกำหนดใบอนุญาตและดำเนินกิจกรรมโดยทั่วไปของคุณให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคที่พวกเขาให้บริการ TLD ที่ได้รับการควบคุมระดับสูง: .abogado .attorney .ban, .bet .bingo .casino .charity (และ IDN ทีเทียบเท่า), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung, และ .wtf. สำหรับ .doctor ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้เป็นแพทย์จะต้องสามารถแสดงให้นายทะเบียนและรายการทะเบียนเห็นว่าตนเองมีใบอนุญาตให้ใช้งานได้ หากมีการร้องขอให้แสดง
 8. การป้องกันพิเศษสำหรับ TLD นอกเหนือไปจากความต้องการสำหรับ TLD ที่ได้รับการควบคุม และได้รับการควบคุมระดับสูง โดยการลงทะเบียนชื่อโดเมนใน “การป้องกันพิเศษ” สำหรับ TLD คุณตกลงที่จะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง หรือทุจริตหมายความว่าคุณ หรือธุรกิจของคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หรือรับรองโดยกำลังทหารและความร่วมมือของรัฐบาลของประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศให้การสนับสนุนหรือการรับรองไม่ได้มีอยู่ การป้องกันพิเศษสำหรับ TLD ได้แก่: .army, .navy, .airforce
 9. ผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม แม้ว่าสัญญานี้จะระบุในที่ใดๆ เป็นตรงกันข้าม ผู้ดำเนินการรายการทะเบียนของ TLD ที่คุณลงทะเบียนชื่อโดเมนและเป็นบุคคลที่สามที่จงใจให้ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ฐานะที่เป็นบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ได้รับทราบ และยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนได้ตกเป็น และที่ประกอบการรับจดทะเบียนขึ้นกับบุคคลที่สามสำหรับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงนี้ในการตกลงที่จะให้ GoDaddy เป็นนายทะเบียนสำหรับ TLD ตามลำดับ สิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนจะต่ออายุการยกเลิกในข้อตกลงนี้
 10. การตั้งราคาที่หลากหลายและไม่เหมือนกัน คุณยอมรับว่าชื่อโดเมนบางอย่างใน TLD บางอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย รายทะเบียน จะมีราคาแตกต่างกัน (เช่น มาตรฐาน ชื่อพรีเมียม) และ/หรืออาจจะมีความไม่สม่ำเสมอของการกำหนดราคาการลงทะเบียนการต่ออายุ (เช่น ค่าบริการชื่อโดเมนต่ออายุการลงทะเบียนอาจแตกต่างกัน จากชื่อโดเมนอื่นใน TLD เดียวกัน เช่นการลงทะเบียนการต่ออายุโดเมนหนึ่งอาจจะมีราคา $100.00 และ $33.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับชื่อโดเมนที่แตกต่างกัน)
 11. ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนตัวหรือพร็อกซี คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ ในกรณีเช่นนี้คุณจะต้องจดทะเบียนสำหรับการจดทะเบียน TLD ใดๆ หรือ ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งข้อมูลที่คุณรับรองและรับประกันนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน


3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

(ก) ข้อกำหนดทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดการต่ออายุอัตโนมัติ

คุณยินยอมที่จะชำระเงินใดๆ และเต็มจำนวนตามที่ได้สั่งซื้อหรือได้รับการบริการในเว็บไซต์นี้ ในขณะที่คุณซื้อการบริการ GoDaddy สงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวจะต้องลงประกาศออนไลน์ไว้บนเว็บไซต์นี้ และต้องมีผลบังคับใช้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากคุณซื้อหรือได้รับบริการเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี การเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมจะมีผลเมื่อการบริการในที่นี้ได้รับการต่ออายุตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

เว้นแต่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงเป็นพิเศษ(สำหรับเหตุผลดังเช่นที่เน้นความสำคัญไว้ในส่วน 2(x) ข้างต้น) ราคาการต่ออายุสำหรับชื่อโดเมนใดๆ ใน TLD จะเป็นราคาเดียวกันกับรายการราคา (ไม่ใช่การขาย) ที่แสดงอยู่เมื่อคุณค้นหาและเลือกโดเมน และอีกครั้งในตะกร้าสินค้าก่อนที่จะสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากรายการราคาคือ ฿317.15 และราคาการต่ออายุที่แตกต่างกันจะไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นพิเศษแล้ว ราคาการต่ออายุก็จะเป็นราคาเดียวกัน ฿317.15 เช่นเดียวกัน หากชื่อโดเมนมีราคาขายที่ ฿285.40 พร้อมกับรายการราคา (ไมใช่การขาย) ที่แสดงอยู่ (แบบขีดฆ่าตัวอักษร) ที่ ฿317.15 ราคาการต่ออายุจะอยู่ที่ ฿317.15*

ราคาต่ออายอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันต่ออายุจริง

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การชำระเงิน การคืนเงิน และการเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ที่เกี่ยวกับบริการที่นำเสนอภายใต้ขอบเขตของข้อตกลงนี้ โปรดดูหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน” ที่ UTOSของเรา

(ข) เงื่อนไขการต่ออายุชื่อโดเมน

เมื่อคุณลงทะเบียนชื่อโดเมน คุณจะมีตัวเลือกการต่ออายุสามตัวเลือก: (i) "การต่ออายุโดยอัตโนมัติ" (ii) "การต่ออายุโดยอัตโนมัติแบบขยาย" และ (iii) "การต่ออายุด้วยตนเอง":

 1. การต่ออายุอัตโนมัติ การต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ดังนั้น ถ้าคุณไม่เลือกต่ออายุอัตโนมัติแบบขยาย GoDaddy จะลงทะเบียนคุณในแผนต่ออายุอัตโนมัติ ชื่อโดเมนจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับระยะเวลาที่จดทะเบียนชื่อโดเมนดั้งเดิมของคุณ ชื่อโดเมนใดๆ ที่ครบกำหนดการต่ออายุ จะเรียกการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่บนไฟล์ที่มี GoDaddy ในอัตราราคาปัจจุบันของ GoDaddy ด้วยเหตุนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี เป็นต้น
 2. การต่ออายุอัตโนมัติที่ขยายออกไป หากคุณเข้าร่วมในแผนการต่ออายุอัตโนมัติที่ขยายออกไป GoDaddy จะต่ออายุชื่อโดเมนใดๆ โดยอัตโนมัติที่ระยะเวลาขยายออกไปอีกหนึ่งปีสำหรับแต่ละและทุกๆ ปีที่ครบรอบการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ดังนั้นระยะเวลาการจดทะเบียนแรกเริ่มจะยังคงมีผลใช้งานตามปกติ ดังนั้น หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นเวลาสอง (2) ปี GoDaddy จะต่ออายุการลงทะเบียนอีกหนึ่ง (1) ปี ให้อัตโนมัติในแต่ละและทุกๆ การครบรอบหนึ่งปีขอการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ดังนั้นระยะเวลาการจดทะเบียนที่สอง (2) ปีจะยังคงมีผลใช้งานตามปกติ หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นเวลาห้า (5) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับหนึ่ง (1) ปีเพิ่มเติมในแต่ละวันครบรอบของการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเพื่อให้ระยะเวลาการลงทะเบียนห้า (5) ปีจะยังคงเหมือนเดิมต่อไป GoDaddy จะชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในไฟล์ที่มี GoDaddy ที่อัตราการลงทะเบียนโดเมนหนึ่งปีปัจจุบันของ GoDaddy
 3. การต่ออายุด้วยตนเอง หากคุณเลือกปิดการต่ออายุโดยอัตโนมัติและยกเลิกผลิตภัณฑ์ (เช่น ยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมน) ที่มีผลหมดอายุในระยะเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ก่อนวันหมดอายุด้วยการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลบัญชีของคุณ และทำการต่ออายุด้วยตนเอง หรือโทรหาศูนย์บริการลูกค้า (หากในความเป็นจริงแล้วคุณต้องการต่ออายุชื่อโดเมน) หากคุณไม่สามารถดำเนินการต่ออายุด้วยตนเองก่อนวันหมดอายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกต่อไป

การต่ออายุทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และคุณต้องรับรู้และยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (ดังที่ได้มีการแก้ไข) สำหรับโดเมนที่ต่ออายุทั้งหมด การต่ออายุชื่อโดเมนจะไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับตัวเลือกการต่ออายุที่เลือกโดยเหตุผลใดก็ตาม เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาน้อยกว่าระยะเวลาการจดทะเบียนเริ่มแรกจนถึงเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมให้สำเร็จ หากไม่ว่ากรณีใดๆ GoDaddy ไม่สามารถเรียกการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่บนไฟล์และหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้นั้น การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะหมดอายุลง ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการเก็บรักษาข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอซึ่งรวมถึงวันที่หมดอายุในกรณีที่คุณใช้บัตรเครดิตด้วย

สำหรับ ccTLD บางรายการ (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk และ .vg) นั้น การเรียกชำระเงินการต่ออายุจะเกิดขึ้นในวันแรกของเดือนก่อนเดือนที่จะหมดอายุ

สำหรับ ccTLD บางอย่าง (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk และ .vg) การต่ออายุจะเกิดขึ้นหรือต้องเกิดขึ้นด้วยตนเอง หากยกเลิกผลิตภัณฑ์ก่อน หรือภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นชื่อโดเมนของคุณจะถูกวางไว้ในสถานะไม่สามารถต่ออายุได้ การต่ออายุบาง ccTLD (.es) จะต้องได้รับการดำเนินการไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนหน้าวันหมดอายุ หรือชื่อโดเมนของคุณจะถูกแสดงสถานะไว้เป็นยังไม่ได้ต่ออายุ เมื่อชื่อโดเมนอยู่ในสถานะไม่ได้ต่ออายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยการโทรไปที่ GoDaddy และข้อให้ทำการต่ออายุโดเมนดังกล่าวเท่านั้น คุณไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนผ่านทางผู้ดูแลบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถดำเนินการต่ออายุด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกก่อนวันหมดอายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกต่อไป

คุณยอมรับว่า GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อชื่อโดเมนที่ถูกยกเลิกเนื่องจากคุณต่ออายุไม่สำเร็จในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณต่ออายุชื่อโดเมนไม่ทันเวลา หากคุณสมัครใช้งานบริการความเป็นส่วนตัว การลงทะเบียนแบบปลอดภัย หรือบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไปพร้อมกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ บริการเหล่านี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาต่ออายุชื่อโดเมน และคุณจะประสบกับค่าธรรมเนียมต่ออายุเพิ่มเติม นอกเสียจากคุณได้ยกเลิกล่วงหน้า

หากคุณต่ออายุชื่อโดเมนของคุณไม่สำเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณได้ยอมรับว่า GoDaddy อาจสงวนสิทธิ์ที่จะต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุของคุณแทนคุณได้ หาก GoDaddy ตัดสินใจต่ออายุชื่อโดเมนของคุณที่หมดอายุแทนคุณ คุณจะได้รับช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุซึ่งในระหว่างนั้นคุณสามารถชำระเงิน GoDaddy ค่าต่ออายุคืนให้กับ และเก็บชื่อโดเมนของคุณไว้ ช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุในปัจจุบันคือสิบสอง (12) วัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สำหรับ·ccTLD บางอย่าง (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk และ .vg) จะไม่มีช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุหลังจากวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากคุณไม่ชำระเงินค่าต่ออายุคืนให้กับ GoDaddy ภายในช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุ ชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับและติดธงสำหรับลบ หลังจากนั้นคุณอาจมีเวลาสูงสุดถึง 30 วัน เพื่อไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุุณ โดยที่ชื่อโดเมนของคุณนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว และคุณจะต้องจ่าย GoDaddy สำหรับค่าธรรมเนียมไถ่ถอน ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในปัจจุบันคือ $80.00 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณก่อนหมดช่วงเวลาไถ่ถอน 30 วัน GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบชื่อโดเมนของคุณหรือถ่ายโอนไปให้กับผู้ลงทะเบียนอื่นแทนคุณ ในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณอาจจะถูกพักไว้

หากชื่อโดเมนของคุณถูกลบ รายการทะเบียนยังมอบช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนให้อีก 30 วัน ซึ่งในระหว่างนั้นคุณสามารถชำระGoDaddyค่าธรรมเนียมไถ่ถอนให้กับ และรับชื่อโดเมนของคุณคืน ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในปัจจุบันคือ $80.00 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณก่อนหมดช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนของรายการทะเบียน รายการทะเบียนจะปล่อยชื่อของคุณและชื่อนั้นจะสามารถจดทะเบียนใหม่ได้ในลักษณะมาก่อนได้ก่อน

ช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุและช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนจะแตกต่างกันไปใน ccTLD แต่ละอย่าง โปรดดูเงื่อนไขเฉพาะสำหรับ TLD บางอย่าง ในสถานการณ์ที่ข้อกำหนดของย่อหน้านี้กับเงื่อนไขของ ccTLD ขัดกัน ให้ถือว่าเงื่อนไขของ ccTLD สำคัญกว่า

นโยบายการแจ้งเตือนวันหมดอายุของการจดทะเบียนของเราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้อธิบายไว้ ที่นี่

(ค) เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฟรี

ในกรณีที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีพร้อมด้วยการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณรับทราบและยินยอมว่าผลิตภัณฑ์ฟรีดังกล่าวจะมีให้บริการด้วยการสั่งซื้อที่ถูกต้องและอาจถูกระงับการใช้งาน ในกรณีที่มีการลบหรือยกเลิกชื่อโดเมน สำหรับชื่อโดเมนฟรี คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณไม่อาจเปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมโยงกับโดเมนฟรีดังกล่าวเป็นระยะเวลาห้า (5) วันแรกนับจากที่ได้จดทะเบียน ในกรณีที่ชื่อโดเมนฟรีได้รับการเสนอให้ทำการจดทะเบียนโดเมนอื่น และหากชื่อโดเมนแบบชำระเงินไม่อาจทำการลงทะเบียนได้ เราอาจลบการจดทะเบียนโดเมนฟรี หรือคืนเงินส่วนต่างระหว่างยอดเงินที่ชำระแล้วและมูลค่าของโดเมนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การล้มเหลวในการจดทะเบียนซึ่งเชื่อมโยงกับข้อเสนอการส่งเสริมการขายอาจส่งผลให้ต้องลบหรือปรับเปลี่ยนระหว่างราคาของโดเมนที่จดทะเบียน และมูลค่าของรายการที่ได้รับส่วนลด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


4. เงื่อนไขของข้อตกลง การถ่ายโอน การทดลองใช้โดเมน


เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้เต็มกำลังต่อไปและส่งผลตราบเท่าที่คุณยังมีชื่อโดเมนที่ใช้จดทะเบียนGoDaddy

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โอนชื่อโดเมนใดๆ ที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ให้กับผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนอื่นในระหว่างหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่เริ่มจดทะเบียน คุณยอมรับว่าคุณอาจไม่โอนชื่อโดเมนใดๆ เป็นเวลาสิบ (10) วันหลังจากการเปลี่ยนแปลงบัญชี

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมใน "การทดสอบโดเมน" โดยใช้ระยะเวลาห้า (5) วันผ่อนผัน ที่ผู้ลงทะเบียนอาจเลือกที่จะยกเลิกชื่อโดเมน และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนซึ่งถือเป็นเครื่องมือช่วยในการทดสอบตลาด หรือศักยภาพของชื่อโดเมน ถ้า GoDaddy พิจารณาแล้ว (ซึ่งการพิจารณานั้นจะต้องทำ และอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว) ว่าคุณมีส่วนร่วมใน "การทดสอบโดเมน" จากนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ใน (ก) เก็บธรรมเนียมจำนวนเล็กน้อย (ค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องถูกหักออกจากการคืนเงินใดๆ) หรือ (ข) ปฏิเสธการยกเลิก/ขอรับเงินคืนทั้งหมดของคุณ GoDaddy จะไม่คิดค่าธรรมเนียม ถ้า GoDaddy ยกเลิกชื่อโดเมนของคุณในระยะเวลาผ่อนผันห้า (5) วัน อันเกิดจากข้อผิดพลาด หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ช่วงเวลาผ่อนผันห้า (5) วันจะไม่ใช้กับโดเมนแบบพรีเมียม ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้

คุณยอมรับว่าGoDaddy จะไม่ถูกผูกมัดโดย (i) สิ่งใดก็ตามที่บุคคลที่สามที่คุณใช้เพื่อซื้อบริการจากGoDaddyแสดงกับคุณ หรือ (ii) แถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไป ซึ่งอาจแสดงใน GoDaddyเว็บไซต์ของ หรืออยู่ในเนื้อหาGoDaddyโปรโมชันของ


5. ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูล และการหมดอายุ


คุณตกลงที่จะแจ้ง GoDaddy ภายในห้า (5) วันทำการ เมื่อข้อมูลใดๆ ที่คุณได้มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครและ/หรือกระบวนการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่ได้มอบ GoDaddy ที่แม่นยำ และเชื่อถือได้ให้กับในตอนแรก และอย่างต่อเนื่องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของข้อตกลงนี้และสามารถใช้ระงับและ / หรือยกเลิกชื่อโดเมนได้ หากคุณไม่ตอบสนองต่อการสอบถามใดๆ เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณมอบให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด GoDaddy ก็จะถือเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และสามารถใช้ระงับและ/หรือยกเลิกชื่อโดเมนได้ด้วยเช่นกัน คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จค่าชื่อโดเมนของคุณไว้เป็นหลักฐานด้วย

คุณยอมรับว่าต้องใช้ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้กับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณเป็นผู้จดทะเบียน: ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ถือชื่อที่จดทะเบียน (หากมี) และต้องมอบข้อมูลติดต่อเดียวกันสำหรับผู้ดูแลด้านเทคนิค ผู้ดูแลด้านการบริหาร และผู้ดูแลด้านการเรียกเก็บเงิน หากแตกต่างจากผู้ถือชื่อที่จดทะเบียน

คุณรับทราบ และยอมรับว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนต้องให้ข้อมูลการติดต่อนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จะใช้ร่วมกันกับผู้ประกอบการลงทะเบียนสำหรับการใช้งาน ทำซ้ำ เผยแพร่ตีพิมพ์ การปรับเปลี่ยน และการประมวลผลอื่นๆ ของพวกเขาสำหรับ (ในความหมายอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) วัตถุประสงค์ของการบริหารงานของการลงทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปมาข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไป เช่น จากสหรัฐไปยังสหภาพยุโรป ตามที่กำหนดไว้โดย ICANN ข้อมูลนี้ยังต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยวิธีการของ Whois และผู้ดำเนินการจดทะเบียนอาจต้องเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ข้อมูลโดย Whois ทั้งGoDaddy และผู้ดำเนินการจดทะเบียนอาจต้องเก็บถาวรข้อมูลนี้ซึ่งมีบริการดูแลผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอม และอนุญาต ณ ที่นี้ ให้มีข้อกำหนด และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่า ถ้าคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม คุณได้แจ้งเตือนบุคคลที่สามถึงการเปิดเผยข้อมูล และวัตถุประสงค์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล และคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นายทะเบียนจะไม่ประมวลผลข้อมูลในทางที่ขัดกับข้อตกลงนี้ นายทะเบียนจะใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลจากการสูญเสียหรือผิดพลาด

คุณยอมรับว่าสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดยคุณ ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในไดเรกทอรี Whois ดังที่นโยบายของ ICANN กำหนดไว้และสามารถจำหน่ายในปริมาณมากได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงของ ICANN ดังนี้

 • ชื่อโดเมน

 • ชื่อ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ

 • ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ผ่านเสียงและหมายเลขแฟกซ์สำหรับผู้ที่ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค และผู้ติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ

 • หมายเลขโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ชื่อหลัก และรอง

 • ชื่อที่เกี่ยวข้องกันของเซิร์ฟเวอร์ชื่อ และ

 • วันที่จดทะเบียนดั้งเดิม และวันหมดอายุ

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ชื่อหลัก และเซิร์ฟเวอร์ชื่อรอง

 • ตัวตนของนายทะเบียน


คุณยอมรับว่า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก ICANN GoDaddy จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งคุณเป็นผู้จัดเตรียมในระหว่างกระบวนการจดทะเบียน หากคุณมีส่วนในการขายต่อชื่อโดเมน นั่นแสดงว่าคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่เป็นไปได้ของข้อมูลส่วนตัวของชื่อโดเมนเหล่านั้นตามนโยบายของ ICANN แก่บุคคลใดๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มา คุณยังตกลงที่จะรับความยินยอมและหลักฐานการยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นสำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้น

คุณตกลงว่า GoDaddy มีสิทธิที่จะเผยแพร่และเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อชื่อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

เพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎและนโยบายใดๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคตสำหรับระบบชื่อโดเมนซึ่งรวมถึงกฎหรือนโยบายใดๆ ที่กำหนดโดย CIRA หรือราชการส่วนภูมิภาคหรือรัฐบาลกลางใดๆ หรือองค์กรอื่นใดที่มีการควบคุมหรืออำนาจในการสร้างกฎหรือนโยบาย คุณต้องให้สิทธิ์แก่เราในการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งคุณต้องให้เมื่อสมัครใช้ชื่อโดเมน แก่บุคคลที่สามผ่านฐานข้อมูลการจดทะเบียนแบบโต้ตอบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้:

 1. ชื่อโดเมน หรือโดเมนย่อยที่จดทะเบียนโดยคุณ
 2. ชื่อองค์กร ประเภท และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
 3. ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ผ่านเสียง และหากมี หมายเลขแฟกซ์ของผู้ที่ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการของชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยของคุณ
 4. ชื่อโฮสต์แบบเต็ม และที่อยู่โพรโทรคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ของโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ชื่ออย่างน้อยสอง (2) รายการ (เซิร์ฟเวอร์ชื่อหลักหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ชื่อรองอย่างน้อยหนึ่งเซิร์ฟเวอร์) สำหรับชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยของคุณ สามารถระบุเซิร์ฟเวอร์ชื่อได้ไม่เกินหกเซิร์ฟเวอร์ (6) หากโฮสต์มีที่อยู่ IP มากกว่าหนึ่ง (1) ที่อยู่ ให้ใช้รายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 5. ชื่อที่เกี่ยวข้องกันของเซิร์ฟเวอร์ชื่อเหล่านั้น
 6. วันที่สร้างการจดทะเบียนดั้งเดิมและ
 7. วันหมดอายุของการจดทะเบียน

เราอาจต้องเผยแพร่ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามในปริมาณมาก เรายังสามารถขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อมูลนี้ให้แก่ CIRA หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าวตามวิจารณญาณของเรา


6. นโยบายระงับข้อพิพาท


คุณยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายระงับข้อพิพาทปัจจุบันของเรา นโยบายนี้จะมีการนำมารวมไว้ในที่นี้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ คุณสามารถดูนโยบายระงับข้อพิพาทสากลUniform Domain-Name Dispute Resolution Policyได้ทางออนไลน์ คุณยอมรับว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของการระงับข้อพิพาทเป็นครั้งคราวGoDaddy จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายการระงับข้อพิพาทอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ คุณตกลงว่าด้วยการรักษาการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับ GoDaddy หลังจากนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงมีผล คุณยอมรับนโยบายระงับข้อพิพาทตามที่มีการปรับเปลี่ยน คุณตกลงที่จะตรวจทานเว็บไซต์ของGoDaddy เป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายระงับข้อพิพาทหรือไม่ หากคุณยกเลิกหรือระงับการบริการของคุณกับ GoDaddy อันเนื่องจากผลของนโยบายระงับข้อพิพาทมีการแก้ไข คุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน ทั้งคุณยังยินยอมที่จะส่งไปเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการภายใต้ระบบ Uniform Rapid Suspension ของ ICANN หากมีการใช้งาน

คุณยอมรับว่าหากข้อพิพาทเกิดจากชื่อโดเมนที่คุณได้จดทะเบียนไว้หนึ่ง (1) ชื่อหรือมากกว่านั้นโดยใช้ GoDaddy คุณจะยินยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทน ป้องกันความเสียหาย และระมัดระวัง GoDaddy ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าหาก GoDaddy ได้รับทราบถึงข้อตำหนิที่ส่งให้กับองค์กรทางการปกครอง การบริหาร หรือตุลาการที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนโดยคุณโดยใช้ GoDaddy ซึ่งGoDaddyขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ GoDaddy เห็นว่าจำเป็นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการมอบหมาย และ/หรือการควบคุมชื่อโดเมนเพิ่มเติมที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการหรือข้อกำหนดขององค์กรทางการปกครอง การบริหาร หรือตุลาการจนกว่าจะถึงเวลาที่มีการตัดสินข้อพิพาท ในกรณีนี้ คุณยอมรับว่าจะระมัดระวัง GoDaddy การดำเนินการใดๆ โดย GoDaddy

คุณตกลงที่จะส่ง โดยไม่มีความลำเอียงต่อเขตอำนาจอื่นๆ ที่อาจบังคับใช้ ให้แก่อำนาจศาล (1) ของที่อยู่อาศัยของคุณ (2) ในกรณีที่นายทะเบียนตั้งอยู่ (3) ในที่ที่ผู้ประกอบการรายการทะเบียนตั้งอยู่ (เช่น ประเทศจีนสำหรับ .CN โคลัมเบียสำหรับ .CO สหราชอาณาจักรสำหรับ .EU ฯลฯ )

ในกรณีของชื่อโดเมน .ca คุณยอมรับว่าหากการใช้บริการหรือการจดทะเบียนของชื่อโดเมน .ca ได้รับการทดสอบโดยบุคคลที่สาม คุณจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่ระบุโดย CIRA ในนโยบายระงับข้อพิพาทของหน่วยงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่เกิดข้อพิพาท


7. โอนชื่อโดเมน หลักปฏิบัติในการขายต่อ


หากคุณโอนชื่อโดเมนใดๆ นั่นหมายถึงคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลตามที่ร้องขอโดยและเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการโอนชื่อโดเมนของเรา และข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียน คุณอาจดูข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการโอนชื่อโดเมนและข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนเวอร์ชันล่าสุดของเราได้ เพื่อปกป้องชื่อโดเมนของคุณเพิ่มเติม ชื่อโดเมนใดที่ลงทะเบียนกับ GoDaddy หรือโอนไปยัง GoDaddy จะอยู่ในสถานะล็อก หากไม่เกิดการเลือกไม่รับตามที่กำหนดในข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนหรือข้อตกลงพร็อกซีชื่อโดเมน ชื่อโดเมนต้องอยู่ในสถานะล็อกเพื่อเริ่มต้นโอนชื่อโดเมนออกจาก GoDaddy ไปยังนายทะเบียนรายใหม่ คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณได้ด้วย GoDaddy ไม่ว่าในเวลาใดๆ ภายหลังจากที่มีการโอนชื่อโดเมนของคุณให้กับ GoDaddy เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปลี่ยนแปลงสถานเป็นปลดล็อก

ในกรณีที่คุณจะซื้อชื่อโดเมนในนามของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้ลูกค้าใดๆ ของคุณที่อาจได้มาซึ่งชื่อโดเมนผ่านคุณโดยใช้บริการจดทะเบียนของ GoDaddy ซึ่งในความเป็นจริงคือการจดทะเบียนชื่อโดเมนของลูกค้าเหล่านั้นผ่าน GoDaddy และ GoDaddy ได้ขึ้นเป็นนายทะเบียนให้กับ ICANN คุณตกลงที่จะไม่แสดงว่าคุณเป็นนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนกับ ICANN หรือคุณจะให้การเข้าถึงในระดับที่สูงกว่าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามกับนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนชื่อโดเมนของ ICANN คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้โลโก้เครื่องหมายการค้าของ ICANN ในเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมการขายใดๆ ของคุณ รวมถึงเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะได้มาซึ่งความยินยอมต่อข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้จากลูกค้าของคุณแต่ละราย และตกลงที่จะเก็บหลักฐานการยิมยอมของลูกค้าดังกล่าวเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสาม (3) ปี หากคุณขอให้ลูกค้าของคุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งมิได้เรียกขอจาก GoDaddy นั่นแสดงว่าคุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่ได้รับการลงมติจาก ICANN

คุณยอมรับว่า GoDaddy มิได้ให้คุณยืมใช้การเข้าถึงการเชื่อมต่อของนายทะเบียนหรือการเข้าถึงรายการทะเบียน และคุณจะไม่ถือว่าเป็นนายทะเบียนในสิทธิ์ของคุณเอง นอกจากนี้คุณยอมรับว่าจะไม่พยายามขอการเข้าถึงการเชื่อมต่อของนายทะเบียนของ GoDaddy หรือการเข้าถึงรายการทะเบียน คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มผู้ลงทะเบียนแต่ละรายลงในรายการจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ICANN เพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Whois

คุณตกลงที่จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอแก่ลูกค้าของคุณ และเพื่อคงการติดต่อกับลูกค้าเรื่องการให้บริการสื่อแก่ลูกค้าเหล่านั้นเพื่อติดต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุง คุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ GoDaddy ภายในห้า (5) วันทำการ ดังนั้น GoDaddy จึงอาจปรับปรุงระเบียนข้อมูลการจดทะเบียน คุณจะเก็บสำเนาของการติดต่อสื่อสารทั้งหมดระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ และจะให้สำเนาฉบับเดียวกันแก่ GoDaddy หากมีการร้องขอ


8. ข้อผูกพันของคุณ การระงับบริการชั่วคราว การผิดสัญญา


คุณรับรองและรับประกันด้วยความรู้เท่าที่ดีที่สุดของคุณว่า ไม่ว่าการจดทะเบียนโดเมนทั้งเพื่อใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ฝ่าฝืนสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่สามใดๆ คุณจะปฏิบัติตามทุกกฎหมายที่มีอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว การรวบรวบข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภค การปล่อยสินเชื่อที่เป็นธรรม รับชำระหนี้ และการเปิดเผยข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หากคุณรวบรวมและดูแลข้อมูลทางการเงินและสุขภาพที่สำคัญ คุณต้องนำเอาวิธีการประเมินการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเทียบเท่ากับที่นำเสนอการบริการเหล่านั้น ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่มี คุณรับรองว่า คุณถือครองการให้อนุญาต หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต และ/หรือข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในส่วนซึ่งเชื่อมโยงกับสตตริง TLD รายการทะเบียน คุณจะรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารใดๆ เพื่อการมีผลบังคับได้ตามกฎหมายของการให้อนุญาต หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต และ/หรือข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้อง คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องนายทะเบียนและผู้ประกอบการรายการทะเบียนและกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนจากการเรียกร้องใดๆ และความเสียหาย หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เหมาะสม และค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมน ภาระผูกพันนี้ให้ต่อการหมดอายุหรือเลิกข้อตกลงนี้หรือการจดทะเบียนชื่อโดเมน

คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากกรณีอื่นๆ ที่กำหนดในข้อตกลงนี้

 1. ความสามารถของคุณในการใช้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดย GoDaddy จะมีการยกเลิก หรือระงับในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ยังไม่มีการแก้ไขนี้ และ/หรือมีการให้ระงับหรือยกเลิกตามนโยบายใดๆ ในขณะนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้หรือนำมาใช้ในภายหลังโดย ICANN
 2. การจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ของคุณจะมีการระงับ การยกเลิก หรือการโอนตามข้อมูลจำเพาะหรือนโยบายใดๆ ที่ได้รับการลงมติจาก ICANN หรือตามขั้นตอน GoDaddy ใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะหรือนโยบายที่ได้รับการลงมติจาก ICANN (ก) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดย GoDaddy หรือผู้ดำเนินการจดทะเบียนในการจดเบียนชื่อโดเมนใดๆ หรือ (ข) สำหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนใดๆ

คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy และรายการทะเบียนสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก หรือถ่ายโอนการจดทะเบียนหรือธุรกรรมใดๆ หรือ ล็อก ระงับการใช้ชื่อโดเมน หรือดำเนินการในสถานะที่คล้ายกัน ตามที่เห็นสมควร แบบไม่จำกัดจำนวนและตามความเห็นแต่เพียงผู้เดียวของ GoDaddy หรือรายการทะเบียน (i) เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ใช้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ ที่ได้ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้มีอำนาจเรื่องอินเทอร์เน็ต (เช่น RFC) (ii) เพื่อคุ้มครองความชอบธรรม และเสถียรภาพของ และแก้ไขข้อผิดพลาดของรายการทะเบียนหรือนายทะเบียนใดๆ (iii) สำหรับการไม่จ่ายค่าธรรมเนียมรายการทะเบียน (iv) เพื่อปกป้องความชอบธรรมและเสถียรภาพของรายการทะเบียน (v) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาล กฎหมาย กฎหรือข้อกำหนดของฝ่ายรัฐ ข้อกำหนดจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการแก้ไขข้อโต้แย้ง ที่บังคับใช้ (vi) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหรือกฎเกณฑ์ ICANN ที่ปรับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงรายการทะเบียน (vii) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาใดๆ ของฝ่ายผู้ดำเนินการรายการทะเบียนและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พนักงาน ผู้อำนวยการ และลูกจ้าง (viii) ตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ (ix) ตามกิจกรรมใดๆ ที่ถูกยับยั้งที่บรรยายไว้ในส่วน 8 ด้านล่าง หรือ (x) ในระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อโต้แย้ง

คุณยอมรับว่าความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์ และกฎหรือนโยบายใดๆ ของ GoDaddy อาจได้รับการพิจารณาโดย GoDaddy ว่าเป็นการผิดสัญญาด้านเนื้อหาและ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบเรื่องการผิดสัญญาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้พยานวัตถุแก่ GoDaddy ว่าคุณไม่ได้ละเมิดข้อผูกพันของคุณต่อ GoDaddy ภายในสิบ (10) วันทำการ GoDaddy สามารถยุติความสัมพันธ์กับคุณและดำเนินการชดใช้เยียวยาใดๆ ที่มีกับ GoDaddy ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้ อาจมีการดำเนินการชดใช้เยียวยาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ของคุณและการหยุดให้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดย GoDaddy กับคุณ คุณจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใดๆ คืน หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติเนื่องจากการผิดสัญญา

ความล้มเหลวของ GoDaddy ในการปฏิบัติตามหรือแจ้งให้คุณทราบเรื่องกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดสัญญา มิได้ช่วยให้คุณพ้นจากหรือละเว้นคุณจากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้กระทำการผิดสัญญา


9. ข้อกำจัดของบริการ สิทธิในการปฏิเสธ


หากคุณโฮสต์ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy หรือใช้ระบบเพื่อส่งต่อชื่อโดเมน URL หรืออื่นๆ ไปยังระบบหรือเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้ที่อื่น หรือหากคุณมีชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีการโอเวอร์โหลดเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มากเกินไป ห้ามใช้เซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy และชื่อโดเมนเป็นที่มา ตัวกลาง ที่อยู่ตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทาง สำหรับการส่งเมลจำนวนมาก การส่งแพคเก็ตอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก การสร้างความเสียหายต่อแพคเก็ต หรือการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่นๆ การแฮ็กเซิร์ฟเวอร์หรือการกระทำผิดอื่นๆ เกี่ยวกับการเจาะระบบความปลอดภัย เป็นเรื่องต้องห้าม คุณยินยอมว่า GoDaddy มีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานชื่อโดเมนของคุณจาก DNS หาก GoDaddy เห็นว่าผู้ได้รับในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเว็บไซต์ของคุณคุกคามต่อเสถียรภาพของเครือข่าย

คุณยอมรับว่า GoDaddy ซึ่งอาศัยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ โดยอาจปฏิเสธที่จะยอมรับการลงทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ อีกทั้ง GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณที่จะลบการลงทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ในช่วงสามสิบ (30) วันแรกหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

ในกรณีที่ GoDaddy ปฏิเสธการจดทะเบียน หรือลบการจดทะเบียนที่ปรากฎอยู่ในระหว่าง (30) วันแรกหลังการจดทะเบียน คุณจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้จ่ายให้กับ GoDaddy ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ ในกรณีที่ GoDaddy ลบการจดทะเบียนของชื่อโดเมนที่ถูกใช้ในความเกี่ยวเนื่องกับการสแปมหรือกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม คุณจะไม่ได้รับเงินคืน


10. การตั้งค่าเริ่มต้นหน้าพัก


การเลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณ เมื่อคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนกับ GoDaddy คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณวางแผนที่จะใช้ผู้ให้บริการรายอื่นสำหรับเว็บไซต์หรือโฮสติ้งที่คุณต้องการ จากควรใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการดังกล่าว เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณ การทำเช่นนี้จะทำให้ชื่อโดเมนของคุณออกจากเนมเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy หากคุณเป็นลูกค้าของ GoDaddy อยู่เดิมและได้ตั้งค่าโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จอีกครั้งในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

การตั้งค่าเริ่มต้นของ GoDaddy หากคุณไม่ได้นำชื่อโดเมนของคุณออกจากเนมเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น GoDaddy จะนำชื่อโดเมนของคุณไปไว้ยัง “หน้าพัก” (“การตั้งค่าเริ่มต้น”) คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy มีสิทธิ์ในการตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้นของหน้าพัก บริการหน้าพักของ GoDaddy คือระบบการสร้างรายได้จากโดเมนออนไลน์ที่ออกแบบมาาเพื่อสร้างรายได้ (ผ่านการใช้การโฆษณา Pay Per Click) จากชื่อโดเมนที่ขณะนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นเว็บไซต์ หากชื่อโดเมนของคุณถูกนำไปไว้ที่หน้าพัก คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy อาจแสดงทั้ง (ก) การโฆษณาแบบภายใน (ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์และการบริการ GoDaddy) และ (ข) การโฆษณาของบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์และการบริการของบุคคลที่สาม) บนหน้าพักของคุณผ่านการใช้ป๊อปอัป หรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ป๊อปอัป แบนเนอร์สำหรับโฆษณา ออดิโอ หรือการเล่นวิดีโอ หรือวิธีการโฆษณาใดๆ และเราอาจรวบรวมการใช้งานของเราเอง ข้อมูลใช้งานที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้คุกกี้ และวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน นอกจากนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่า ทุกการโฆษณาแบบภายในและของบุคคลที่สามจะถูกเลือกโดย และคู่ค้าที่ทำการโฆษณาของ GoDaddy อย่างเหมาะสม และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งโฆษณาเอง หรือให้สิทธิในการชดเชยการแลกเปลี่ยนตามที่กล่าวอ้างในที่นี้ โปรดทราบว่าการโฆษณาของบุคคลที่สามที่แสดงอยู่บนหน้าพักของ GoDaddy อาจมีเนื้อหาที่ทำให้คุณไม่พอใจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาผู้ใหญ่ GoDaddy จะไม่พยายามแก้ไข ควบคุม ติดตาม หรือจำกัดเนื้อหาและการโฆษณาของบุคคลที่สามซึ่งแสดงอยู่บนหน้าพักของ GoDaddy และปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิด หรือความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ตามที่ได้กล่าวถึงในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของ GoDaddy คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของ GoDaddy เมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

 1. การแสดงเนื้อหาบนหน้าพักของคุณ คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่แสดงอยู่บนหน้าพักของคุณ คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง
 2. การมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าจากชื่อโดเมน หากคุณต้องการร่วมโอกาสการสร้างมูลค่าจากโดเมนที่เสนอโดยบริการหน้าพักของ GoDaddy โปรดตรวจสอบและพิจารณาเพื่อซื้อบริการ CashParking® ของเรา
 3. ไม่มีเนื้อหา หากคุณไม่ต้องการยอมรับตัวเลือกข้างต้นดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเรียนรู้ตัวเลือกอื่นๆ ที่อาจจะมีให้คุณ

ย้อนกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นหน้าพักเมื่อชื่อโดเมนหมดอายุ เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุ และไม่คำนึงว่าคุณจะใช้ชื่อโดเมนของคุณอย่างไรในระหว่างเงื่อนไขของการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ชื่อโดเมนของคุณจะย้อนกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นหน้าพักโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตามที่อธิบายในประโยคนี้ “การหมดอายุ” รวมถึง “ระยะเวลาการต่ออายุ” หรือ “ระยะเวลาการไถ่ถอน” โดยทันทีหลังจากที่ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ต้องก่อนที่ชื่อโดเมนจะถูกส่งกลับไปยังรายการทะเบียน เมื่อชื่อโดเมนของคุณกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นหน้าพักตามอธิบายข้างต้น วิธีเดียวที่จะออกจากการใช้บริการหน้าพักคือ ต้องต่ออายุ ไถ่ถอน หรือลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2(ข) เงื่อนไขการต่ออายุชื่อโดเมนซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงนี้


11. โดเมน Add-on

การจดทะเบียนธุรกิจ: การจดทะเบียนธุรกิจช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจโดยใช้ชื่อโดเมนของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดไปยังข้อมูล เช่น หมายเลขแฟกซ์ของคุณ ที่อยู่ และชั่วโมงที่ดำเนินการ

โดเมนที่ได้รับการรับรอง โดยทั่วไปแล้วบริการโดเมนที่ได้รับการรับรองจะอนุญาตให้คุณ: (i) ใส่ตรายืนยันโดเมนที่ได้รับการรับรองในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) ให้ชื่อโดเมนของคุณแสดงเป็น "ได้รับการรับรอง" ในการค้นหา WHOIS ในเว็บไซต์ของเรา ตราประทับโดเมนที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบต่ออายุเป็นอิสระจากโดเมนของคุณ เมื่อคุณต่ออายุโดเมนของคุณ คุณต้องต่ออายุตรายืนยันการรับรองของคุณต่างหากด้วย หากจำเป็น อย่างไรก็ตาม ตรายืนยันโดเมนที่ได้รับการรับรองสามารถถูกยกเลิกแยกจากโดเมนของคุณได้ หากโดเมนถูกยกเลิกโดเมนที่ได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโดเมนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ตราประทับโดเมนที่ได้รับการรับรองเป็นเครื่องหมายการค้า และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณสามารถใช้ตราโดเมนที่ได้รับการรับรองร่วมกับการซื้อบริการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแก้ไขเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ในการโปรโมทอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิ์ของคุณในการใช้ตราโดเมนที่ได้รับการรับรองจะสิ้นสุดลงทันทีที่ข้อตกลงนี้หมดอายุหรือถูกยกเลิก

การหมดอายุแบบควบรวม คุณเข้าใจและรับทราบว่าบริการควบรวมการหมดอายุสามารถใช้เพื่อควบรวมการหมดอายุของชื่อโดเมน .com และ .net เท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อควบรวมโดเมนที่อยู่ในสถานะถูกระงับโดยนายทะเบียน ถูกระงับรายการทะเบียน หรือกำลังรอการถ่ายโอน คุณรับทราบว่าบริการสามารถใช้เพื่อเลื่อนวันหมดอายุของโดเมนของคุณไปข้างหน้า อย่างต่ำหนึ่ง (1) เดือน และไม่เกินสิบ (10) เดือน จากนั้น สามารถเลื่อนได้เป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าสิบสอง (12) เดือนเท่านั้น เมื่อใช้บริการเพื่อควบรวมโดเมนแล้ว จะไม่สามารถย้อนวันหมดอายุใหม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะไม่ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้เป็นวิธีการอื่นในการต่ออายุ คุณจะสามารถใช้บริการนี้ในแต่ละโดเมนได้เพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 12 เดือน ไม่สามารถใช้บริการนี้กับชื่อโดเมนที่ยังไม่พ้นวันหมดอายุ เพื่อที่จะเปลี่ยนวันหมดอายุอีกครั้งคุณจะต้องต่ออายุชื่อโดเมนก่อน คุณยังเข้าใจและรับทราบการให้บริการที่อาจจะเป็นเพียงการประสานโดเมนที่เราเป็นนายทะเบียนบันทึก ต้องโอนโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับเราก่อนจึงจะสามารถใช้บริการ

คลับโดเมนลดราคา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการซื้อสมาชิกภาพคลับโดเมนลดราคา คุณจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดราคาจากเราได้ รวมถึงการลดราคาการจดทะเบียนโดเมนบางรายการ บัญชีประมูลฟรีหนึ่ง (1) บัญชี CashParking ฟรีหนึ่ง (1) บัญชี และส่วนลดในบริการจัดซื้อโดเมน คุณต้องรักษาสมาชิกภาพของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังมีผลิตภัณฑ์หรือบริการฟรีหรือลดราคาที่ซื้อกับเรา หากคุณไม่ได้ต่ออายุสมาชิกภาพโดยไม่ได้ยกเลิกการจดทะเบียนโดเมนหรือบริการอื่นที่ลดราคา เราจะต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติด้วยราคาปกติเมื่อถึงเวลาต่ออายุ โดยเรียกเก็บเงินกับคุณตามวิธีการชำระเงินในไฟล์ และคุณจะไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลดราคา หรือใช้บัญชีฟรีของคุณได้อีกจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมข้อตกลงสมาชิกภาพ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพ

การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว/การตรวจสอบ คุณยอมรับว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วจะได้รับช่วงเวลาผ่อนผันก่อนเป็นเวลาสิบสอง (12) วัน ตามด้วยช่วงเวลาผ่อนผันตามคำสั่งของ ICANN อีกสามสิบ (30) วัน ในช่วงเวลานี้ ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนในปัจจุบันยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนและยังคงมีสิทธิ์ในการจดทะเบียนได้ เราไม่รับประกันว่าการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะทำให้คุณได้รับชื่อโดเมนนั้นและขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะ (ก) ปฏิเสธการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเพิ่มเติม หรือ (ข) ยกเลิกการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วที่มีอยู่เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ได้ ถ้าการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วของคุณถูกปฏิเสธหรือยกเลิก เราตกลงที่จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ทันทีสำหรับชื่อโดเมนดังกล่าวที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ชื่อโดเมนอาจจะอยู่ในตลาดรองสำหรับการขายผ่านบริการ Auctions® หลังจากปีแรกของสมาชิกภาพการประมูลของคุณ คุณยอมรับว่าหากไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น เราจะต่ออายุสมาชิกภาพการประมูลของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ไว้ในไฟล์ตราบเท่าที่เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วของคุณยังใช้งานได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลได้โดยไปที่เว็บไซต์ประมูล ชื่อโดเมนอาจต้องผ่านกระบวนการจัดการกลุ่มชื่อโดเมนที่ว่างก่อน จึงจะสามารถซื้อชื่อโดเมนเหล่านั้นได้ คุณเข้าใจว่า เรา และนายทะเบียนในเครือของเราได้ใช้บริการของเรา รวมทั้งการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นชื่อโดเมนอาจจะถูกจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่แตกต่างกัน แต่สามารถจัดการผ่านบัญชีของคุณได้ โดยการใช้บริการ คุณจะสามารถใช้ร่วมกับการบริการอื่นๆ:

 1. จองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วภายใต้โดเมนระดับสูงสุด .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะรวมราคาจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่เกินหนึ่งปีไว้ด้วย หากคุณจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วสำเร็จ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจดทะเบียนชื่อโดเมนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวมไว้แล้ว ณ ที่นี้โดยการอ้างอิง
 2. เปลี่ยนการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจนกว่าคุณจะได้รับชื่อโดเมน คุณจะมีโอกาสในการเปลี่ยนเครดิตเป็นชื่อโดเมนอื่นจนกว่าคุณจะได้รับชื่อหนึ่ง หลังจากสาม (3) ปีแล้ว หากยังไม่ได้ใช้เครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเอาเครดิตออก
 3. สมัครสมาชิกแบบรายเดือนเพื่อเข้าสู่รายการชื่อโดเมนที่หมดอายุ คุณอาจเลือกจ่ายเพื่อสมัครเป็นสมาชิกในรายการชื่อโดเมนที่หมดอายุในอีกห้า (5) วันถัดไป หากคุณสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่รายการชื่อโดเมนที่หมดอายุ คุณต้องยอมรับวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ในไฟล์ ซึ่งอาจคิดค่าบริการการสมัครสมาชิกเป็นแบบรายเดือนตามข้อกำหนดการให้บริการที่คุณได้ซื้อ
 4. เลือกชื่อโดเมนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการชื่อโดเมนที่หมดอายุที่คุณต้องการจดทะเบียน ชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณพยายามจองที่จดทะเบียนแล้วจะคิดราคาเท่ากับการจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่เกินหนึ่งปี ดังที่ระบุไว้ในข้อย่อย (i) ข้างต้น
 5. ติดตามชื่อโดเมนที่จดทะเบียนล่าสุดของคุณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟเวอร์ของนายทะเบียน สถานะ วันที่หมดอายุ หรือชื่อโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
 6. สมัครสมาชิกที่การแจ้งเตือนโดเมนแบบ Pro หรือการเฝ้าสังเกตการณ์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามชื่อโดเมนใดๆ ที่จดทะเบียนล่าสุด โดยไม่ต้องคำนึงถึงนายทะเบียน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะในอดีต และการกำหนดที่อยู่การแจ้งเตือนทางอีเมลหลายที่อยู่

การคุ้มครองสิทธิ์ในการจดทะเบียน โดยทั่วไป บริการให้ความคุ้มครองสิทธิ์ในการจดทะเบียน (“บริการ”) ช่วยให้คุณ: (i) ป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนสูญหาย (ii) ไม่อนุญาตให้โอนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนหนึ่งไปยังอีกนายทะเบียนหนึ่ง หรือจากผู้ลงทะเบียนหนึ่งไปยังอีกผู้ลงทะเบียนหนึ่ง ในขณะที่บริการนี้ยังเปิดใช้งานอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนนั้น และ (iii) รับรายงานชื่อโดเมนประจำปีที่ระบุสถานะของชื่อโดเมนทั้งหมดที่มีการป้องกันภายในบริการนี้ อย่างไรก็ตาม บริการนี้จะไม่ขัดขวางการถ่ายโอนอันเป็นผลจากการขายชื่อโดเมนแบบพรีเมียม หรือจากการดำเนินการนำชื่อโดเมนออกประมูลเพื่อขายบนแพลตฟอร์มของ ใดๆ โดยไม่คำนึงว่าคุณซื้อบริการคุ้มครองสิทธิ์ในการจดทะเบียนเมื่อใด ทันทีที่คุณได้เลือกซื้อบริการนี้เพื่อใช้กับชื่อโดเมนใดๆ หรือทั้งหมดก็ตาม ฟังก์ชันการต่ออายุอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อ และชื่อโดเมนเหล่านั้นจะไม่สามารถโอนได้จนกว่าจะมีการต่ออายุจากบริการนี้ หรือจนกว่าคุณได้ขายชื่อโดเมนแบบพรีเมียม ด้วยเหตุนี้ คุณได้รับทราบและยินยอมว่าคุณได้พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการอย่างถี่ถ้วน และทำความเข้าใจข้อจำกัดของการบริการซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสามารถถ่ายโอนชื่อโดเมนใดๆ ที่คุณได้ซื้อสำหรับบริการนี้ คุณยังรับทราบและยินยอมว่าชื่อโดเมนใดๆ ที่คุณซื้อบริการนี้จะไม่สามารถโอนได้ในอนาคตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจนกว่าจะมีการต่ออายุชื่อโดเมนดังกล่าวตามปกติในครั้งต่อไป โดยที่ก่อนหน้านี้คุณได้เลือกที่จะปิดใช้งานบริการนี้กับชื่อโดเมนที่เจาะจง ซึ่งการปิดใช้งานอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าข้อกำหนดการให้บริการในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นสำหรับการขายชื่อโดเมนแบบพรีเมียม ตามที่ปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างและไม่จำกัดเพียงเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะซื้อบริการนี้ให้กับชื่อโดเมน ซึ่งคุณได้จดทะเบียนเป็นเวลาห้า (5) ปี บริการจะยังคงสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาห้า (5) ปี เช่นเดียวกัน และคุณจะไม่สามารถดำเนินการโอนใดๆ สำหรับชื่อโดเมนนั้นในช่วงห้า (5) ปีนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ชื่อโดเมนระดับพรีเมียม

1. คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ บริการชื่อโดเมนแบบพรีเมียม (“บริการ”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อ และการขายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนอยู่ในขณะนี้ เราจัดหาสถานที่และขั้นตอนเพื่อให้การทำธุรกรรมดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบาย เราไม่ใช่ผู้เปิดประมูลหรือตัวแทนในการส่งต่อทรัพย์สิน เราไม่ใช่ผู้รักษาชื่อโดเมนทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือเรื่องเชิงกฎหมายของชื่อโดเมนต่างๆ ที่แสดง ชื่อโดเมนที่ระบุไว้อาจถูกถอนโดยผู้ขาย หรือโดยเราได้ตลอดเวลา ชื่อโดเมนที่ระบุไว้อาจถูกถอนโดยผู้ขาย หรือโดยเราได้ตลอดเวลา เราไม่ได้เป็นตัวกลางในการดำเนินการดังกล่าว แต่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณตามแนวทาง และการร้องขอของคุณเพื่อใช้บริการตามที่เราต้องดำเนินการในนามของคุณ เราจะไม่ใช้เงินของคุณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท และจะไม่มอบเงินโดยสมัครใจให้กับเจ้าหนี้ของคุณ หากเกิดกรณีของการล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณรับทราบว่าเราไม่ใช่ธนาคาร และการให้บริการเป็นบริการเพื่อกระบวนการชำระเงิน ไม่ใช่บริการทางธนาคาร คุณยังรับทราบว่า เราไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ ในธุรกรรมทั้งหมด เมื่อมีการลงทะเบียนชื่อโดเมนกับเรา ชื่อโดเมนที่ซื้อผ่านบริการจะไม่สามารถถ่ายโอนออกจากเราไปยังนายทะเบียนอื่นเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่ทำการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน

2. ภาระผูกพันของคุณ

การแสดงชื่อโดเมน คุณสามารถใช้บริการเพื่อแสดงชื่อโดเมนที่คุณ: (i) มีการลงทะเบียนกรรมสิทธิ์สำหรับขาย หรือ (ii) สามารถถ่ายโอนตามข้อผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณได้แสดงและรับรองว่า (i) คุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในชื่อโดเมนที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ (ii) ชื่อโดเมนไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (iii) คุณมีสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนชื่อโดเมนตามข้อผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณยังยอมรับชื่อโดเมนที่ไม่เดาได้ในขณะนี้ หรือในอนาคตอันใกล้ที่จะเชื่อมโยงกับนโยบายการระงับข้อพิพาทเแบบเดียวกัน ข้อพิพาท หรือการดำเนินคดีดังกล่าว และ (iv) บริการคุ้มครองสิทธิ์ในการจดทะเบียนใดๆ ที่ปรากฏบนโดเมนจะไม่ขัดขวางคุณจากการนำชื่อโดเมนออกประมูล และถ่ายโอนสิทธิ์ในการจดทะเบียนออกไปจากคุณ คุณยังตกลงว่าชื่อโดเมนในขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้จะไม่มีความสัมพันธ์กับข้อพิพาทตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลหรือการดำเนินคดีดังกล่าว ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญานี้ เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะหยุดแสดงชื่อโดเมนใดๆ หรือทั้งหมดของคุณในทันทีที่รับทราบว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน คุณอาจแสดงรายการชื่อโดเมนของคุณตามช่วงระยะเวลาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการประกาศขายโดเมนตามระยะเวลาที่คุณเลือก ในขณะที่ได้ประกาศขายชื่อโดเมนดังกล่าว คุณสามารถเลือกเพื่อเพิ่มการประกาศขายชื่อโดเมนด้วยบริการเพิ่มเติมใดก็ได้ที่เรามีให้ หากมี โดยการใช้บริการเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้างราคาเมื่อใดก็ได้ หากคุณพบว่าผู้ซื้อที่กำลังใช้บริการดังกล่าวอยู่ การทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการบริการ สำหรับแต่ละธุรกรรมที่ทำเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมตามกำหนดการค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมดังกล่าวกับเราได้โดยตรง คุณตกลงที่จะไม่ขายชื่อโดเมนให้แก่ผู้ซื้อใดๆ ที่คุณพบผ่านทางบริการโดยไม่ใช้บริการดังกล่าวในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หากพบว่ามีการใช้บริการเราโดยไม่เป็นไปตามข้อตกลง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ และยกเลิกการประกาศขายชื่อโดเมนทั้งหมดของคุณ ในกรณีที่คุณอัปเดตราคาขายของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า การปรับปรุงราคาที่แสดงให้กับผู้ซื้ออาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง ในกรณีที่คุณต้องการขายชื่อโดเมนของคุณก่อนที่ราคาปรับปรุงจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะขายในราคาตามที่แสดงในขณะนั้น

_การซื้อชื่อโดเมน _ ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณซื้อชื่อโดเมน คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่แสดงบางชื่ออาจมีค่าจดทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับชื่อโดเมนเหล่านั้น ค่าจดทะเบียนจะถูกเพิ่มลงในราคาเพื่อสร้างราคาซื้อ คุณยอมรับว่าโดยการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์นั้น คุณต้องรับผิดชอบการชำระค่าจดทะเบียน โดยการเริ่มและส่งการชำระเงินผ่านบริการ คุณได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนรับเงินแทนคุณและถ่ายโอนเงินนั้นให้กับผู้รับที่คุณระบุ เราจะรับเงินก่อนโดยวิธีการชำระเงินที่คุณระบุ หากมีเงินไม่พอหรือมีข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง เราอาจรับเงินส่วนที่เหลือโดยการเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ในไฟล์ เมื่อคุณส่งการชำระเงินแล้ว เราจะถือเงินเหล่านั้นไว้ในฐานะตัวแทนของคุณเป็นระยะเวลาที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามประเภทธุรกรรม เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเราจะส่งเงินนั้นให้กับผู้ขาย คุณไม่สามารถสามารถถอนเงินเหล่านั้นหรือส่งเงินนั้นให้กับผู้รับอื่นได้ไม่ว่าในเวลาใด นอกเสียจากธุรกรรมเริ่มต้นจะถูกยกเลิก หากผู้ขายไม่ปฏิเสธการชำระเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยหักค่าดำเนินการตามที่แสดงไว้ในโครงสร้างราคา คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการชำระเงินโดยผู้ขาย

การโอนสิทธิ์ในการจดทะเบียน เราไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนทั้งหมดตามที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ และไม่สามารถรับประกันว่าจะโอนชื่อโดเมนได้ในทันที สำหรับชื่อโดเมนซึ่งเราเป็นผู้ลงทะเบียน การโอนการจดทะเบียนจะเริ่มต้นเมื่อมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ของชื่อโดเมนใดๆ ให้กับผู้ซื้อโดยเรานั้นเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการรับประกัน และเราได้แจ้งอย่างชัดแจ้งถึงการสละสิทธิ์ในความรับผิดชอบ และไม่รับประกันใดๆ ทั้งหมด หรือได้แสดงให้เห็นแล้วว่าชื่อโดเมนดังกล่าวไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดๆ บริการคุ้มครองสิทธิ์ในการจดทะเบียนใดๆ ที่ปรากฏบนโดเมนจะไม่ขัดขวางคุณจากการนำชื่อโดเมนออกประมูล และถ่ายโอนสิทธิ์ในการจดทะเบียนออกไปจากคุณ

_การขายชื่อโดเมน _ ในฐานะผู้ขาย คุณมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หากผู้ซื้อทำการซื้อโดเมน โดยการรับการชำระเงินผ่านทางบริการ คุณได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนของคุณเพื่อรับ และฝากเงินแทนคุณ คุณต้องสร้างบัญชีผู้รับเงิน ณ เวลาที่แสดงชื่อโดเมนของคุณ การชำระเงินสำหรับการขายชื่อโดเมนที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินของคุณ หลังจากระยะเวลาการถือครองเพื่อตรวจสอบการทุจริตถ้า หากการทุจริตไม่ได้รับการตรวจพบเงินของคุณจะได้รับตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในบัญชีผู้รับเงินของคุณ โดยปกติแล้วการชำระเงินจะทำดังต่อไปนี้:

 • อิเล็กทรอนิกส์ (ACH) — ดำเนินการในวันเดียวกันและส่งมอบเงินภายในสองวันทำการ ขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินของคุณ
 • PayPal® — ดำเนินการในวันเดียวกันกับที่เงินถูกปล่อยออกและส่งมอบเงินภายในหนึ่งวันทำการ
 • Good As Gold — ดำเนินการในวันเดียวกันกับที่เงินถูกปล่อยออกและส่งมอบเงินภายในหนึ่งวันทำการ
 • เช็ค — ดำเนินการแบบรายสัปดาห์และจะส่งเป็นจดหมายถึงคุณภายใน 9 วันทำการ

หากคุณไม่มีบัญชีผู้รับเงิน เราจะดำเนินการชำระเงินด้วยเช็คตามค่าเริ่มต้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนิน $25.00 สำหรับการชำระด้วยเช็คทั้งหมด คุณได้อนุญาตไว้ ณ ที่นี้ให้เราเริ่มและแจ้งรายการเครดิต (บวก) สำหรับการชำระเงินให้กับบัญชีผู้รับเงิน คุณเข้าใจว่าจำนวนเงินแรกเริ่มและลงรายการไปยังบัญชีผู้รับเงิน จะแสดงการชำระเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ขายโดยใช้บริการ ซึ่งได้หักค่าใช้จ่ายและ/หรือการเรียกเก็บเงินใดๆ แล้ว คุณอนุญาตให้เราจ่ายเงินและลงรายการเดบิต (ค่าลบ) ไปยังบัญชีผู้รับเงิน เพื่อย้อนคืนค่าการชำระเงิน และ/หรือทำการปรับยอดการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง สิทธิ์ที่เจ้าของบัญชีผู้รับเงินมอบให้กับเรา ณ ที่นี้จะถือว่าเป็นสิทธิ์อันสมบูรณ์และมีผลเต็มที่จนกว่าเราจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีผู้รับเงินว่าได้เพิกถอนสิทธิ์นั้นแล้ว แต่ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คำแจ้งดังกล่าวจะต้องส่งให้กับเราในลักษณะที่เปิดโอกาสอย่างสมเหตุสมผลให้ดำเนินการต่อการเพิกถอนดังกล่าวได้ หรือจนกว่าเราจะส่งคำแจ้งให้ยกเลิกข้อตกลงนี้ ในสถานการณ์ที่การชำระเงินถูกเรียกกลับ เราจะหักจำนวนการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินในไฟล์ของผู้ขาย ในสถานการณ์ที่เราตัดสินว่าพบกับการเรียกเงินคืนบ่อย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหน่วงการชำระเงินทั้งหมดของผู้ขายไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ (20%) เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่จะทำการชำระเงิน

การตรวจสอบการถ่ายโอน บริการตรวจสอบการถ่ายโอนมีไว้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับชื่อโดเมนของคุณ โดยการเลือกใช้บริการนี้ คุณกำลังร้องขออย่างชัดแจ้งและโดยสมัครใจให้เราปฏิเสธความพยายามทั้งหมดในการถ่ายโอนชื่อโดเมนของคุณไปยังนายทะเบียนอื่น หรือในการย้ายชื่อโดเมนของคุณไปยังบัญชีอื่น นอกเสียจากคุณได้ยืนยันการร้องขอตามที่ได้อธิบายไว้ ณ ที่นี้ คุณจะมอบชื่อติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ PIN ให้กับเราเพื่อใช้ตรวจสอบการโอนโดเมน คุณจะได้รับการติดต่อจากเราเมื่อโอนโดเมนที่มีการร้องขอสำหรับชื่อโดเมนในบัญชีของคุณ เมื่อเราได้รับการร้องขอถ่ายโอน เราจะโทรหาคุณเพื่อยืนยันการร้องขอถ่ายโอนนั้น หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากได้รับการร้องขอถ่ายโอน การถ่ายโอนจะถูกปฏิเสธ หากคุณไม่ได้แจ้ง PIN ที่ถูกต้อง การถ่ายโอนจะถูกปฏิเสธ เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงของการร้องขอบัญชีเราจะโทรหาคุณในการตรวจสอบคำขอการเปลี่ยนแปลง หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากได้รับการร้องขอเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะถูกปฏิเสธ หากคุณไม่ได้แจ้ง PIN ที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงจะถูกปฏิเสธ บริการจะมีให้ใช้งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทางการค้าเพื่อพยายามให้การบริการในบางส่วนได้วันละยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง สัปดาห์ละเจ็ด (7) วัน ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ และบริการส่วนที่นอกเหนือจากนั้นในระหว่างชั่วโมงทำการปกติ คุณรับทราบ และยอมรับว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการที่เราอาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถเล็งเห็นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงค์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

DNS รวม/พรีเมียม DNS รวม คือระบบชื่อโดเมนที่สมบูรณ์ (“DNS”) เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการ DNS ของคุณและให้เว็บไซต์ของคุณ และแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนเว็บที่มีอยู่ และแสดงได้อย่างน่าเชื่อถือ บริการที่มีให้และ “ตามที่เป็น”, “ตามที่มีอยู่” และ “มีความผิดพลาดทั้งหมด” และเรารับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบในแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับโดยเฉพาะว่าเราจะไม่มีการรับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับกรณีใดๆ ต่อไปนี้

 1. การขัดจังหวะการทำงานของบริการซึ่งเกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อม หรือการเปลี่ยนแทนตามระยะเวลาของ Global Nameserver Infrastructure (อธิบายไว้ด้านล่าง) ที่เราจะดำเนินการเป็นระยะๆ
 2. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเอง การเขียนรหัส การเขียนโปรแกรม หรือการกำหนดค่า
 3. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น
 4. การหยุดชะงักของบริการไม่ได้ป้องกันผู้เข้าชมจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงแค่มีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านทางกลไก เช่น โพรโทคอลการถ่ายโอนไฟล์ (“FTP”) และอีเมล หรือ
 5. การขัดจังหวะบริการที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา หรือที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยเรา ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาวะไฟฟ้าดับ การขัดจังหวะหรือล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารทางไกล การเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล การโจมตีเครือข่ายที่เป็นภัย ภาวะคับคั่งของเครือข่าย หรือข้อล้มเหลวอื่นๆ

ภายใต้บังคับบทบัญญัติเหตุสุดวิสัยด้านล่าง เราเสนอการรับประกันเวลาให้บริการ (“บริการรับประกันเวลาให้บริการ”) สำหรับการให้บริการแบบชำระเงิน 99.999% ของความพร้อมใช้งาน (ตามที่ระบุด้านล่าง) คุณจะได้รับบริการสินเชื่อสำหรับภาวะไฟฟ้าดับใดๆ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ในการให้บริการที่ครอบคลุมโดยบริการรับประกันเวลาให้บริการ สินเชื่อบริการจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนขยายข้อตกลงในการให้บริการที่ได้รับผลกระทบ บริการรับประกัน เวลาให้บริการมีผลบังคับสิบสี่ (14) วันหลังจากการซื้อของคุณในการให้บริการที่ครอบคลุมโดยการรับประกันเวลาให้บริการที่จะอนุญาตให้เวลาทั้งสองฝ่ายในการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และทดสอบบริการ

คำจำกัดความ สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันช่วงระยะเวลาของการบริการ ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้:

 1. “Global Nameserver Infrastructure”: กลุ่มระบบ (เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีส่วนร่วม) ที่รับผิดชอบในการส่งบริการ The Global Nameserver Infrastructure ไม่รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำงานผ่านเว็บ กลไกการโอนย้ายข้อมูลโซน หรือข้อมูลลูกค้าที่เข้าถึงได้อื่นๆ หรือวิธีการจัดการ
 2. “99.999% พร้อมให้บริการได้”: การรับรองว่า The Global Nameserver Infrastructure จะพร้อมให้บริการในการตอบสนองการค้นหาด้วย DNS ได้ถึง 99.999% ของช่วงเวลา
 3. “ภาวะไฟฟ้าดับ”: ช่วงเวลาที่ Global Nameserver Infrastructure ไม่สามารถคงสภาพการให้บริการไว้ที่ 99.999% ได้

ข้อยกเว้น สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันช่วงระยะเวลาของการบริการ ในช่วงเวลาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้จะไม่ถูกพิจารณาว่าใช้งานไม่ได้:

 1. การขัดจังหวะบริการที่เกิดขึ้นโดย “การซ่อมบำรุงตามระยะเวลา” ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่าหมายถึงการซ่อมบำรุงใดๆ ที่ดำเนินการบน Global Nameserver Infrastructure ซึ่งลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะมีอีเมลแจ้งทราบล่วงหน้าก่อนการบำรุงรักษาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดของลูกค้า
 2. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเอง การเขียนรหัส การเขียนโปรแกรม หรือการกำหนดค่า
 3. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น
 4. การหยุดชะงักของบริการไม่ได้ป้องกันผู้เข้าชมจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงแค่มีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านทางกลไก เช่น โพรโทคอลการถ่ายโอนไฟล์ (“FTP”) และอีเมล หรือ
 5. การขัดจังหวะบริการที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา หรือที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยเรา ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาวะไฟฟ้าดับ การขัดจังหวะหรือล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารทางไกล การเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล การโจมตีเครือข่ายที่เป็นภัย ภาวะคับคั่งของเครือข่าย หรือข้อล้มเหลวอื่นๆ

เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าแต่ละเหตุการณ์ จะถูกนับเป็นภาวะไฟฟ้าดับหรือไม่

การเยียวยา สำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการการรับประกันเวลาให้บริการ เมื่อลูกค้าตระหนักว่าเป็นภาวะไฟฟ้าดับ ลูกค้าควรออกตั๋วแจ้งปัญหาไปยังฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคของเราภายในห้า (5) วันตามปฏิทินของภาวะไฟฟ้าดับ ถ้าเราตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับไม่เกิดขึ้นแล้วลูกค้าจะได้รับเครดิตบริการจำนวนเงินเป็นเวลาสอง (2) เดือนสำหรับการให้บริการที่ได้รับผลกระทบใดๆ เครดิตบริการจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนขยายระยะเวลาของการบริการที่ได้รับผลกระทบ บัญชีของลูกค้าจะไม่ได้รับเครดิตมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนภายใต้การรับประกันเวลาให้บริการ

การมีสิทธิ์ได้เครดิตบริการคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกปัจจุบันและถูกต้องในบริการที่ได้รับผลกระทบ และต้องมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีกับเรา บริการสินเชื่อจะไม่นำไปใช้กับค่าใช้จ่ายใดๆ หรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการที่บริการรับประกันเวลาให้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ลูกค้าที่มีการสมัครบริการมากกว่าหนึ่งบริการจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับการให้บริการที่ไม่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาที่กำหนดไว้ในที่นี้จะต้องมีการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียว ถ้าเราไม่ได้ตอบสนองบริการรับประกันเวลาให้บริการ

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเหตุผลของเหตุสุดวิสัยภาระหน้าที่เหล่านั้นจะถูกระงับในช่วงต่อเนื่องของเหตุสุดวิสัยให้สาเหตุของการเกิดเหตุสุดวิสัยที่แก้ไขได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่พึงปฏิบัติได้ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่มีสาเหตุเกิดอันเกินกว่าการควบคุมอย่างมีเหตุผลของบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ การกระทำของพระเจ้า ไฟไหม้หรือน้ำท่วม สงคราม การก่อการร้าย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายหรือการดำเนินการประกาศใช้หรือนำมาภายหลังจากการดำเนินการของข้อตกลงนี้ หรือกฎแรงงานใดๆ การสื่อสารโทรคมนาคม หรือการขาดแคลนสาธารณูปโภค การใช้งานไม่ได้ หรือการตัดทอน

หากบริการของคุณรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนขยายชื่อโดเมน (“DNSSEC”) คุณจะสามารถรักษาความปลอดภัยชื่อโดเมนของคุณกับ DNSSEC DNSSEC ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากข้อมูล DNS ปลอมแปลง ดังนั้น “แฮกเกอร์” จึงไม่สามารถนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมได้

DNSSEC ทำงานโดยใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ คุณรับทราบและยอมรับว่า ถ้าคีย์ไม่ตรงกัน การค้นหาเว็บไซต์ของคุณโดยผู้เข้าชมอาจไม่เป็นผล (และส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด “ค้นหาเว็บไซต์ไม่เจอ”) และเราถือว่าจะไม่มีการรับผิด หรือต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ยังมีการรับรองความถูกต้องต่อการตอบสนอง DNSSEC แต่ไม่ได้เข้ารหัสไว้ คุณรับทราบและยอมรับว่า DNSSEC ไม่ได้เปิดเผยความลับของข้อมูล และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวนี้

เราไม่อนุญาตให้ดำเนินการบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ต้องมีการรักษาความปลอดภัยแก่เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบเรียกซ้ำทุกเซิร์ฟเวอร์ เพื่ออนุญาตเฉพาะเครือข่ายภายในเข้าใช้งานได้ หรือเพื่อจำกัดเฉพาะกลุ่มที่อยู่ IP เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ เราคอยตรวจตราถึงการมีอยู่ของบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ จากเครือข่ายที่ละเมิดข้อบังคับนี้

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว บริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจะช่วยให้คุณ: (i) แทนที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณในไดเรกทอรี WHOIS ด้วยรายละเอียดของ Domains By Proxy และ (ii) ตั้งค่าที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับแต่ละชื่อโดเมนที่คุณสามารถส่งต่อ กรอง หรือบล็อค. คุณสมบัติบริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมีจุดประสงค์เพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2(xi) ของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ สำหรับรายชื่อตลาดและประเทศทั้งหมด ที่ไม่มีบริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโปรดคลิกดูได้ที่นี่ การซื้อและใช้บริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเงื่อนไขของข้อตกลงพร็อกซีชื่อโดเมน

ความเป็นส่วนตัวของโดเมนและการคุ้มครองโดยสมบูรณ์ โดยปกติแล้ว บริการความเป็นส่วนตัวของโดเมนและการคุ้มครองโดยสมบูรณ์ จะอนุญาตให้คุณ: (i) แทนที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณในไดเรกทอรี WHOIS ด้วยรายละเอียดของ Domains By Proxy และ (ii) ตั้งค่าที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับแต่ละชื่อโดเมนที่คุณสามารถส่งต่อ กรอง หรือบล็อค (iii) ป้องกันการสูญเสียโดเมน เนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุ (iv) ล็อกชื่อโดเมนในบัญชีของคุณ (v) รับรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามข้อมูลชื่อโดเมนสำคัญๆ คุณสมบัติการบริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้นด้วยการเข้ารหัส 2 ขั้นเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายชื่อโดเมนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประสงค์ร้าย มอบนามบัตรออนไลน์ในไดเรกทอรี WHOIS ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2(xi) ของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ สำหรับรายชื่อตลาดและประเทศทั้งหมด ที่ไม่มีบริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโปรดคลิกดูได้ที่นี่ การซื้อและใช้บริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของโดเมนโดยสมบูรณ์ของคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเงื่อนไขของข้อตกลงพร็อกซีชื่อโดเมน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจ บริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจที่มีทุกคุณลักษณะของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงบริการโดยทั่วไป จะทำให้คุณ: (i) ป้องกันไม่ให้เสียชื่อโดเมนไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุ (ii) ล็อคชื่อโดเมนของคุณไว้ในบัญชีของคุณ (iii) รับรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามข้อมูลชื่อโดเมนสำคัญๆ และ (iv) เปิดใช้งาน TrustedSite ที่ให้การสนับสนุนโดย McAfee SECURE คุณสมบัติการบริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้นด้วยการเข้ารหัส 2 ขั้นเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายชื่อโดเมนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประสงค์ร้าย มอบนามบัตรออนไลน์ในไดเรกทอรี WHOIS ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว และมอบความคุ้มครองชื่อโดเมนผ่าน TrustedSite รวมถึงการซื้อและใช้บริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจของคุณจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเงื่อนไขของข้อตกลงพร็อกซีชื่อโดเมน

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper เป็นคุณสมบัติเบต้าฟรีของโดเมนของคุณ ซึ่ง (i) จะบันทึกข้อมูลโฮมเพจของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าใดๆ บนโฮมเพจนั้นทุกๆ สามเดือน (“การบันทึกหน้าจอ”) และ (ii) ตราประทับเวลารวมถึงหลักฐานการบันทึกหน้าจอโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะให้ความมั่นใจว่าบันทึกนั้นได้รับการรักษาความปลอดภัย อีกทั้ง Trademark Keeper ยังช่วยให้คุณระบุเครื่องหมายการค้าแบบรายบุคคลได้สูงสุดถึงสาม (3) ชื่อเพื่อช่วยให้คุณจัดกลุ่มสินทรัพย์แบรนด์ของคุณเป็นหมวดหมู่ได้ในแดชบอร์ดของคุณ Trademark Keeper จัดเก็บการบันทึกหน้าจอไว้บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจัดเตรียมไว้โดย GoDaddy แต่ไม่ได้มีหน้ที่ในการวิเคราะห์ ปรับแก้หรือแก้ไขการบันทึกหน้าจอ Trademark Keeper จัดเก็บเฉพาะลายเซ็นดิจิทัลของบันทึกหน้าจอไว้บนบล็อกเชนเพื่อให้สามารถค้นหาบันทึกหน้าจอเมื่อใดก็ได้ แต่ไม่ได้จัดเก็บตัวบันทึกหน้าจอไว้บนบล็อกเชน คุณอาจขอรายงานที่แสดงประวัติบันทึกหน้าจอซึ่ง Trademark Keeper ได้บันทึกไว้ คุณสามารถยกเลิกการใช้งาน Trademark Keeper และลบประวัติบันทึกหน้าจอเมื่อใดก็ได้ บันทึกหน้าจอของคุณจะถูกลบออกใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณปิดใช้งาน “เก็บข้อมูลของฉัน” หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง การบันทึกหน้าจอของเราจะได้รับการคืนค่าขึ้นอีกครั้ง GoDaddy อาจยุติคุณสมบัติเบต้าเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับทราบว่า การใช้งาน Trademark Keeper ของคุณไม่ได้มีผลกับการจดทะเบียน “อย่างเป็นทางการ” กับสำนักงานเครื่องหมายการค้าของรัฐ คุณรับทราบว่า Trademark Keeper ไม่ใช่บริการด้านกฎหมายและคุณควรปรึกษากับทนายด้านเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับคำแนะนำในการปกป้องสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของคุณที่ดีที่สุด GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการอนุญาตให้ใช้งานการบันทึกหน้าจอหรือบันทึกหน้าที่ดำเนินการผ่าน Trademark Keeper


12. การจดทะเบียนล่วงหน้า


หากคุณส่งการสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนล่วงหน้า GoDaddy จะไม่รับประกันว่าคุณจะผูกขาดชื่อนั้นได้ หรือคุณจะสามารถเข้าถึงชื่อโดเมนได้ทันที่หากผูกขาดแล้ว GoDaddy อาจจะใช้บุคคลที่สามผู้ให้บริการการให้บริการลงทะเบียนล่วงหน้า


13. ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการจดทะเบียน .BIZ


นโยบายข้อพิพาทชื่อโดเมน หากคุณจอง หรือจดทะเบียนชื่อโดเมน .biz ผ่านเรานอกเหนือไปจากนโยบายการระงับข้อพิพาทของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อจำกัดการระงับข้อพิพาทนโยบายที่ใช้บังคับกับ .biz TLD

RDRP กำหนดเงื่อนไขตามข้อกล่าวหาใดๆ ที่ชื่อโดเมนที่ไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจโดยหลักหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจะมีผลบังคับใช้เป็นกรณีๆ ไปโดยผู้ให้บริการข้อพิพาท ICANN อิสระที่ได้รับการรับรอง ผู้ดำเนินการจดทะเบียนจะไม่ทบทวน ตรวจสอบ หรือยืนยันชื่อโดเมนใดๆ โดยเฉพาะที่ใช้เพื่อธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์หรือชื่อโดเมนที่ใช้ร่วมกับวิธีทาง SUDRP หรือ UDRP

การลงทะเบียนหนึ่งปี หากคุณกำลังจดทะเบียนชื่อโดเมน .BIZ และคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากราคาพิเศษที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนหนึ่งปี เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มเติมในตอนท้ายของระยะปีแรกโดยการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในแฟ้ม เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการต่ออายุ คุณจะได้รับแจ้งและได้รับโอกาสให้ตอบรับหรือปฏิเสธการต่ออายุหนึ่งปีก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจไม่ต่ออายุหนึ่งปีให้ชื่อโดเมน .BIZ ของคุณเป็นปีที่สอง การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะเปลี่ยนกลับโดยอัตโนมัติมาที่เราและเราจะได้รับสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว คุณยอมรับว่าหากคุณลบหรือโอนชื่อโดเมน .BIZ ของคุณในช่วงปีแรก คุณจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุปีที่สองโดยอัตโนมัติ


14. ข้อกำหนดเฉพาะของการจดทะเบียน .INFO


การลงทะเบียนหนึ่งปี หากคุณกำลังจดทะเบียนชื่อโดเมน .BIZ และคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากราคาพิเศษที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนหนึ่งปี เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มเติมในตอนท้ายของระยะปีแรกโดยการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในแฟ้ม เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการต่ออายุ คุณจะได้รับแจ้งและได้รับโอกาสให้ตอบรับหรือปฏิเสธการต่ออายุหนึ่งปีก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจไม่ต่ออายุชื่อโดเมน .INFO หนึ่งปีของคุณเป็นปีที่สอง การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะคืนกลับมาที่เราโดยอัตโนมัติ และเราจะได้รับสิทธิ์เต็มในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น คุณยินยอมว่าหากคุณลบหรือถ่ายโอนชื่อโดเมน .INFO ของคุณในระหว่างช่วงปีแรก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุปีที่สองโดยอัตโนมัติ


15. ข้อกำหนดเฉพาะการจดทะเบียน .MOBI


Instant Mobilizer ในที่นี้ คุณได้ให้อนุญาตแบบเป็นส่วนตัว เพิกถอนได้ ไม่จำกัดสิทธิ์ขาด ไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่สามารถให้อนุญาตต่อ เพื่อใช้บริการ Instant Mobilizer (“บริการ ”) ในกรณีที่และอย่างไรก็ตามคุณมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประยุกต์ หรือแปลบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณไม่อาจสร้างงานที่พัฒนามาจากบริการนี้ได้ คุณไม่อาจให้เช่า ให้เช่าซื้อ กำหนด จำหน่าย แทนที่ ย่อยใบอนุญาต หรือโอนใดๆ ของสิทธิในการใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่ปริมาณการเข้าถึงข้อมูลจากตัวคุณด้วยการใช้งานบริการของคุณมีมากจนอาจทำให้ละเมิดข้อกำหนดของบริการของผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ ได้ เรา และผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ในการหยุดให้บริการนี้แก่คุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ปริมาณการเข้าใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นนั้นไม่ควรเกินกว่าสองพัน (2,000) วิวต่อหน้าต่อวัน คุณรับทราบและยอมรับว่าจะมีการแทรกข้อความ "Instant Mobilizer จาก dotMobi" หรือข้อความที่คล้ายกันไว้ที่ตอนท้ายของเว็บไซต์ของคุณ ในกรณีที่โดเมน dotMobi ซึ่งมีการถ่ายโอนการบริการที่กำลังจัดเตรียมไว้ให้นั้นไยังนายทะเบียนชื่อโดเมนอื่น การบริการบนโดเมน dotMobi จะหยุดชะงัก และการบริการจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ หากนายทะเบียนรายใหม่ไม่ได้จัดหาการบริการให้


16. ข้อกำหนดเฉพาะของการจดทะเบียน .NAME


การลงทะเบียนที่มีการป้องกัน การจดทะเบียนป้องกันได้รับการร่างจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการและอาจจะได้รับการป้องกันบุคคลที่สามจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ถ้าชื่อที่คุณต้องการจดทะเบียนเข้าข่ายการจดทะเบียนป้องกัน คุณมีสาม (3) ทางเลือกคือ: (i) คุณอาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อได้ (ii) คุณอาจคัดค้านการจดทะเบียนป้องภายใต้ นโยบายการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ หรือ (iii) คุณอาจขอความยินยอมจากผู้ลงทะเบียนการป้องกัน คุณสามารถร้องขอได้โดยการติดต่อผู้ลงทะเบียนป้องกันที่ลงในรายชื่อฐานข้อมูล GNR Whois และร้องขอความยินยอมเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมน .NAME ถ้าผู้ลงทะเบียนป้องกันให้ความยินยอม พวกเขาต้องยืนยันด้วยลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาให้ความยินยอม ถ้าผู้ลงทะเบียนป้องกันไม่ให้ความยินยอม คุณอาจต้องการคัดค้านการจดทะเบียนป้องกันภายใต้ ERDRP

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ คุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตาม นโยบายการใช้งาน .NAME ที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ระบุไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้ ท่ามกลางข้อจำกัดอื่น นโยบายนี้ห้ามคุณใช้อีเมล .NAME เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสแปม คุณจะถูกจำกัดจำนวนข้อความสูงสุดที่ห้าร้อย (500) ข้อความส่งมาจาก .NAME ของคุณในครั้งหนึ่ง


17. ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .REISE


ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนใน .REISE ควรจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ทุ่มเทให้กับหัวข้อการเดินทางภายในหกเดือนหลังจากการลงทะเบียนครั้งแรกเช่น ใช้บนอินเทอร์เน็ต หรือใช้อย่างอื่นที่จะแสดงฟังก์ชัน


18. ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .SEXY


คุณจะไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการชมโดยผู้เยาว์จากไดเรกทอรีหลัก หรือระดับบนสุดของชื่อโดเมน .SEXY สำหรับจุดประสงค์ของความคมชัดของเนื้อหาดูได้ที่ไดเรกทอรีหลักหรือระดับบนสุดของชื่อโดเมน .SEXY เป็นเนื้อหาที่มองเห็นได้ทันทีหากผู้ใช้นำทางไปยัง http://example.sexy หรือ http://www.example.sexy. ไม่มีข้อ จำกัดมาใช้บังคับกับเนื้อหาที่หน้าอื่นๆ หรือไดเรกทอรีย่อย จ่าหน้าโดยชื่อ .SEXY ที่ลงทะเบียนแล้ว


19. โดเมนระดับสูงสุดของรหัสประเทศ


คุณแสดงและรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดความเหมาะสมของแต่ละ ccTLD ที่คุณสมัคร นอกจากนี้ คุณยังยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามกฎของการลงทะเบียน นโยบาย และข้อตกลงใดๆ สำหรับ ccTLD เฉพาะดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ccTLD โดยจำกัดเฉพาะการรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการ ccTLD เท่านั้น และข้อกำหนดสำหรับข้อขัดแย้งใดๆ จะได้รับการแก้ไขภายใต้กฎหมายเฉพาะของประเทศดังกล่าว

(A) ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .AU

การลงทะเบียน .au (รวม com.au, net.au และ org.au) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้:

auDA auDA หมายถึง .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, ผู้ดูแลโดเมน .au นายทะเบียนทำหน้าที่แทน auDA สำหรับวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ auDA ได้รับประโยชน์ของสิทธิและพันธสัญญาพระราชทานไปภายใต้ข้อตกลงนี้ auDA ถูกกำหนดเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สามของข้อตกลงนี้

นโยบายการเผยแพร่ auDA นโยบายการเผยแพร่ auDA หมายถึงข้อมูลจำเพาะและนโยบายเหล่านั้นที่กำหนดขึ้นและเผยแพร่โดย auDA ในบางเวลาที่ https://www.auda.org.au คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการเผยแพร่ auDA ทั้งหมด ราวกับว่ามีความเชื่อมโยงกัน และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายที่เผยแพร่ auDA และข้อตกลงนี้ ให้ถือเอานโยบายที่เผยแพร่ auDA มีผลเหนือข้อขัดแย้งนั้น ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า ภายใต้นโยบายที่เผยแพร่ auDA: (1) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักที่ปรับใช้กับการอนุญาตชื่อโดเมนทั้งหมด (2) ใบอนุญาตและข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะรวบรวมและสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ (3) ผู้ลงทะเบียนมีภาระและต้องยินยอมตามนโยบายข้อกำหนดบทลงโทษ .au (4) ผู้ลงทะเบียน auDA อาจลบหรือยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมน .au ได้

ความรับผิดชอบและ การชดเชยของ auDA ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย auDA จะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ลงทะเบียนสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม สืบเนื่อง พิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเชิงลงโทษทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้ การขาดทุนหรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การก่อกวนทางธุรกิจ หรือต้นทุนทางอ้อม) ที่ผู้ลงทะเบียนได้รับ อันเกิดจากเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการยกเว้นการกระทำใดๆ ก็ตามของ auDA พนักงาน ตัวแทน หรือคู่สัญญา ผู้ลงทะเบียนยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและปกป้อง auDA พนักงาน ตัวแทน และคู่สัญญาจากข้อเรียกร้องหรือการรับผิดทางกฎหมายใดๆ ทั้งหมดอันเกิดจากเป็นผลสืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมน .au ของผู้ลงทะเบียน ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า ประจำปี ค.ศ.1974

(ข) ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .CA

คุณรับรู้และยินยอมว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณเลือกในการใช้งานแรกของคุณต่อ CIRA จะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณจะเข้าสู่และยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามข้อตกลงของผู้ลงทะเบียน CIRA

CIRA นายทะเบียนที่ผ่านการรับรอง นายทะเบียนจะประกาศให้คุณทราบทันทีในกรณีที่เขาไม่ใช่นายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA อีกต่อไป ใบรับรองในฐานะนายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA ถูกระงับหรือบอกเลิก หรือข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุด CIRA อาจประกาศถึงการระงับ การบอกเลิก หรือการสิ้นสุดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตนในภายหลัง และอาจประกาศให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบ หาก CIRA เห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ใช่นายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA อีกต่อไป ใบรับรองในฐานะนายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA ถูกระงับหรือบอกเลิก หรือในกรณีที่ข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนนายทะเบียนบันทึกเป็นนายทะเบียนใหม่ที่ผ่านการรับรองของ CIRA ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากที่ประกาศก่อนหน้าถูกส่งถึงคุณโดย (i)นายทะเบียน หรือ (ii)CIRA ตาม PRP รายการทะเบียนปัจจุบันของ CIRA ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากการลงทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ของคุณถูกกำหนดให้หมดอายุภายในสามสิบ (30) วันภายหลังจากที่มีการประกาศดังกล่าว จากนั้นคุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันภายหลังจากวันครบรอบปีของการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนกับนายทะเบียนคนใหม่ที่ผ่านการรับรองของ CIRA และเพื่อต่ออายุการลงทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในรายการทะเบียน PRP

คุณรับรู้และยินยอมว่าหากมีนายทะเบียนเตรียมงบในบัญชีเงินฝากของ CIRA สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เพียงพอ CIRA สามารถหยุดการยินยอมให้ใช้งานการลงทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนดังกล่าว ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หยุดการลงทะเบียนชื่อโดเมนที่มีผลบังคับใช้อยู่ และการโอนย้าย การต่ออายุ การปรับแก้ และการยกเลิกที่ร้องขอโดยนายทะเบียนดังกล่าว และหยุดการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินซึ่งนายทะเบียนดังกล่าวร้องขอและยังไม่ได้ชำระเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด อีกทั้ง CIRA ยังสามารถบอกเลิกข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนดังกล่าว

โดเมน .CA ASCII และ IDN ต่างๆ จะถูกรวมชุดและสงวนไว้สำหรับผู้ลงทะเบียนเพียงรายเดียวเท่านั้น ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนโดเมนต่างๆ ทั้งหมดในชุดรวมเดียวกัน แต่สิ่งโดเมนต่างๆ ที่จดทะเบียนทั้งหมดต้องได้รับการลงทะเบียนและจัดการที่นายทะเบียนรายเดียวเท่านั้น โดเมนแต่ละรายการที่จดทะเบียนไว้จะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน นอกจากนี้ เมื่อทำการลงทะเบียนสิ่งผันแปรของโดเมน .CA (ASCII และ IDN) หลายรายการในชุดรวม ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนของคุณต้องตรงกัน หากโดเมนถูกจดทะเบียนกับนายทะเบียนอื่นๆ หรือถ้าหากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกัน อาจส่งผลให้ผลลัพธ์การค้นหาเป็น "ไม่ว่าง" หรือทำให้การจดทะเบียนล่าช้าหรือล้มเหลว หากข้อมูลไม่ตรงกัน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและอาจใช้เวลาสูงสุดถึงเจ็ดวันทำการ และอาจทำให้โดเมนใช้งานได้ล่าช้า

(ค) ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการจดทะเบียน .CN

.CN คือ TLD แบบจำกัด แอปพลิเคชันอยู่ภายใต้การตรวจสอบชื่อโดเมน และการตรวจสอบยืนยันชื่อจริงโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ดังนั้น การลงทะเบียนใน .CN จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้

การตรวจสอบยืนยัน การลงทะเบียนและการเปิดใช้งาน ถ้าชื่อโดเมนไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนโดยรัฐบาลจีนที่กำหนดโดย ผู้ประกอบการรายการทะเบียนของเราและ/หรือผู้ให้บริการภายนอก สำหรับการให้บริการดังกล่าว และจากดุลยของทั้งสองฝ่าย การยื่นขอจดทะเบียนจะไม่สำเร็จ ในกรณีเช่นนี้ ชื่อจะถูกลบและคุณจะได้รับสิทธิ์เงินคืนอธิบายเป็นดังที่อธิบายต่อไปนี้

หากได้รับอนุญาตแล้ว การลงทะเบียนอาจดำเนินการต่อไป แต่ชื่อโดเมน .CN อาจไม่สามารถใช้งานได้ (คือมันจะไม่ทำงานในอินเทอร์เน็ต) _ จนกว่าที่_ คุณได้ส่ง (ผ่าน กระบวนการที่อธิบายไว้ระหว่างการลงทะเบียน) เอกสารและรายการทะเบียนที่ถูกต้องที่เราร้องขอสำหรับดำเนินการตรวจสอบชื่อจริง ต่อไปนี้เป็นรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการยอมรับสำหรับสำหรับใช้ทำการตรวจสอบ:

 • จีน: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว ใบทะเบียนธุรกิจการค้า หรือหนังสือรับรองรหัสองค์กร
 • ฮ่องกง/มาเก๊า: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • สิงคโปร์: บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • ไต้หวัน: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ : บัตรประจำตัวผู้ขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ยื่นให้กับเราจะถูกใช้โดยเราและใช้ร่วมกันกับรายการทะเบียนเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบชื่อจริงและนอกเหบือนจากนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การลงทะเบียนโดเมน .CN คุณเห็นชอบโดยชัดแจ้งว่า ข้อมูลของคุณอาจได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา หรือภายนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน

การคืนเงิน อนุญาตให้คืนเงินสำหรับการลงทะเบียน .CN ได้ต่อเมื่อ (i) การลงทะเบียนของชื่อโดเมนที่ใช้งานอยู่นั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลจีน หรือ (ii) คุณแจ้งให้เราทราบว่า คุณต้องการที่จะยกเลิกการลงทะเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ภายในห้า (5) วัน หลังจากการลงทะเบียน (เช่น หลังจากที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจีนสามารถให้อนุญาตได้) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การคืนเงินจะไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ หลังจากห้า (5) วันนับจากวันที่ลงทะเบียน รวมถึง อาทิ กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องชื่อจริงไม่ประสบผลสำเร็จ หรือหากรัฐบาลจีนพิจารณาภายหลังจากการลงทะเบียนแล้วว่าชื่อโดเมนนั้นไม่ควรถูกลงทะเบียน (และสั่งให้เราทำการลบออก)

(ง) ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .JP

ข้อจำกัดการลงทะเบียน คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสถานะท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่อยู่บ้านหรือสำนักงาน คุณยินยอมว่าชื่อโดเมนบางอย่างจะถูกสงวนสิทธิ์และสามารถจดทะเบียนโดยบางหน่วยงานเท่านั้น ประกอบด้วย: (i) TLD นอกเหนือจาก ccTLD ซึ่งถูกกำหนดโดย ICANN (ii) ชื่อโดเมน .JP ประเภทตามภูมิภาคที่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองสำคัญ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานเทศบาล (iii) ชื่อขององค์กรทางการศึกษาหลักและรอง (iv) ชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอินเทอร์เน็ต (v) ชื่อที่จำเป็นสำหรับการใช้งานชื่อโดเมน .JP และ (vi) สตริงอักขระที่อาจสับสนกับชื่อโดเมนภาษาญี่ปุ่นที่แปลงจาก ASCII รายการโดยสมบูรณ์ของโดเมนที่สงวนสิทธิ์ของ .JP สามารถใช้งานได้ที่นี่


20. การควบคุมภาษาอังกฤษ


ข้อตกลงนี้ พร้อมกับทุกนโยบายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ระบุไว้ข้างต้น และรวมอยู่ในนี้ตามการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) จะได้รับการดำเนินการในภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาใดๆ ที่จัดหาให้คุณนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้นและในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาที่แปลแล้วใดๆ ให้ยึดถือตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งมีผลเหนือกว่า เมื่อจะต้องให้ฉบับแปลกับคุณ โดยจะถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (i) ทั้งสองเวอร์ชันภาษาจะต้องมีความถูกต้องเท่ากัน (ii) แต่ละฝ่ายยอมรับว่าจะได้รับการตรวจสอบทั้งสองเวอร์ชันภาษาและว่าทั้งสองมีเนื้อหาสาระโดยรวมที่สำคัญเหมือนกันและ (iii) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชัน จะถือว่าเวอร์ชันแปลอาจจะเหนือกว่า หากระบุได้ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับในการพิจารณาอย่างเต็มที่


ปรับปรุง: 18/12/2561
ลิขสิทธิ์ © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์