GoDaddy

ข้อตกลงการโอนชื่อโดเมน

ปรับปรุงล่าสุด: 30/10/2562

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการโอนชื่อโดเมนนี้ (“ข้อตกลง”นี้) จัดทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company หรือในกรณีของชื่อโดเมน .ca โดยและระหว่าง GoDaddy Domains Canada, Inc., บริษัท British Columbia (เรียกว่า "GoDaddy") กับคุณ และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนของ GoDaddy ของคุณ (“บริการ”) เพื่อย้ายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแล้วจากนายทะเบียนหนึ่งไปยัง GoDaddy ในฐานะของนายทะเบียนชื่อโดเมน

การที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและยอมรับที่เข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึง ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน และนโยบายระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแบบเดียวกัน ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในรูปแบบข้อมูลอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy นี้ (“เว็บไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

GoDaddy คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) ซึ่งเป็นผู้ให้อำนาจแก่นายทะเบียน คุณรับทราบและยินยอมว่า ในฐานะของนายทะเบียนที่ได้รับมอบอำนาจจาก ICANN GoDaddy ยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงกับ ICANN คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ICANN รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ระบุไว้โดย (i) ICANN และ/หรือ (ii) รายการทะเบียนที่ใช้ในโดเมนระดับบนสุด (TLD) หรือโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) ที่กล่าวถึง ตามที่ใช้อยู่ในที่นี้ คำว่ารายการทะเบียน ทะเบียน ผู้ให้บริการรายการทะเบียน หรือผู้ให้บริการทะเบียนจะหมายถึง รายการทะเบียนซึ่งใช้อยู่ใน TLD หรือ ccTLD ที่กล่าวถึง เพื่อระบุนายทะเบียนที่ให้การสนับสนุน โปรดคลิก ที่นี่
ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ยอมรับข้อตกลงการจดทะเบียนและการโอนในขั้นตอนที่ 3 ของการสมัครบริการโอนออนไลน์

2. ขั้นตอนการโอนสำหรับชื่อโดเมนทั้งหมด ยกเว้นชื่อโดเมน .CA

2.ก. ขั้นตอนการโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถต่ออายุ แก้ไข DNS และใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการเข้าสู่ระบบผู้จัดการบัญชีของคุณ กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุผ่านทางใบสมัครบริการโอนออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ชื่อ ฯลฯ ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงรถเข็นซื้อของและชำระเงินสำหรับการโอนของคุณ อัปเดตที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลด้านการบริหารกับนายทะเบียนปัจจุบันของคุณ เราจะติดต่อไปที่ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลด้านการบริหารเพื่อขออนุมัติการโอน การโอนจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลด้านการบริหารแล้วเท่านั้น หลังจากเริ่มดำเนินการ นายทะเบียนที่สูญเสียจะยอมรับหรือปฏิเสธการโอนภายในห้า (5) วัน

2.ข. คำขอโอนล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ

GoDaddy สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัครโอนชื่อโดเมนของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การปฏิเสธอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • นายทะเบียนปัจจุบันปฏิเสธการถ่ายโอน
 • การจดทะเบียนเดิมเกิดขึ้นน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ชื่อโดเมนอยู่ในสถานะถูกปิดกั้นโดยสำนักทะเบียนหรือโดยนายทะเบียนที่สูญเสีย
 • โดเมนถูกโอนให้กับ GoDaddy น้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้ต่ออายุ
 • ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ได้รับการต่ออายุภายในช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันและยังไม่เลยช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วัน
 • มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีน้อยกว่าสิบ (10) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนปัจจุบันอยู่ระหว่างล้มละลาย
 • มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมน
 • เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในนโยบายว่าด้วยข้อพิพาท หรือ
 • คำสั่งการโอนเกินกว่าสามสิบ (30) วัน

2.ค. ข้อกำหนดสำหรับการโอนชื่อโดเมน

เมื่อทำการโอนสำเร็จแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ และนายทะเบียนที่ได้รับการสนับสนุนของ GoDaddy จะกลายเป็นนายทะเบียนของข้อมูล การจดทะเบียนของคุณจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่ง (1) ปี โดยอัตโนมัติ เมื่อรายการทะเบียนของชื่อโดเมนยังว่างอยู่ (โปรดดูข้อสงวนสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับข้อยกเว้นใดที่มีอยู่) การโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การยอมรับข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกแล้ว มีการชำระเงินแล้ว และผู้ดูแลด้านการบริหารตอบรับอนุญาตให้โอนได้มายังข้อความอีเมลของเราที่ขออนุญาตโอนไปแล้วเท่านั้น ข้อความอีเมลขออนุญาตโอนจะถูกส่งถึงผู้ดูแลด้านการบริหารชื่อโดเมนตามที่ระบุในฐานข้อมูล WHO-IS ของนายทะเบียนก่อนหน้า คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จของการซื้อชื่อโดเมนของคุณเอาไว้เอง ผู้ดูแลด้านการบริหารจะดำเนินการในนามของผู้ลงทะเบียนและมีอำนาจตามกฎหมายในการส่งคำขอโอนนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตอีเมลของผู้ดูแลด้านการบริหารตามที่ระบุในฐานข้อมูล WHO-IS ของนายทะเบียนก่อนหน้า

2. ง. การโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ

คุณเข้าใจดีว่า หากคุณกำลังโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจต้องสูญเสียระยะเวลาที่เพิ่งต่ออายุไป การสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุจะเกิดขึ้นในกรณีที่: (i) ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุในช่วงระยะเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันหลังจากผ่านพ้นวันหมดอายุไปแล้ว และ (ii) ระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันภายหลังวันหมดอายุยังไม่ผ่านพ้นไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับระยะเวลาที่สูญเสียไปนี้ และ GoDaddy ไม่ต้องชดเชยระยะเวลาดังกล่าวให้กับโดเมนของคุณ คุณต้องศึกษารายละเอียดข้อตกลงการจดทะเบียนที่คุณมีกับนายทะเบียนก่อนหน้า เพื่อดูว่าคุณสามารถขอคืนเงิน หรือได้รับชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือไม่ กรุณาติดต่อนายทะเบียนก่อนหน้าของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่สูญเสียไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่แทรกแซงในการชดเชยระยะเวลาการจดทะเบียนที่สูญเสียไปดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการโอนชื่อโดเมนของคุณ

คุณเข้าใจว่าคำขอนี้เป็นการขอโอนชื่อโดเมนของนายทะเบียน หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เท่ากับว่าคุณกำลังร้องขอให้โอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนปัจจุบันมายัง GoDaddy ในฐานะผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาตปัจจุบัน คุณยินยอมให้ดำเนินการโอนนี้โดยแจ้งให้ผู้ดูแลด้านการบริหารของคุณทราบถึงความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนนี้ คุณรับทราบว่า คุณและ GoDaddy ได้ร่วมทำข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงต่างๆ ซึ่งบังคับใช้กับชื่อโดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ตามที่ปรากฏบนหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน กฎ ICANN ว่าด้วยนโยบายระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนแบบเดียวกัน ข้อตกลงนี้ นโยบายและกระบวนการใดๆ ก็ตามของ GoDaddy ที่มีการลงประกาศ หรืออาจมีการลงประกาศเป็นครั้งคราวโดย GoDaddy ICANN และ/หรือผู้ดูแลสำนักทะเบียนที่ ICANN เลือก

3. ขั้นตอนการโอนสำหรับชื่อโดเมน .CA

3. ก. ขั้นตอนการโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ
หมายเหตุ: เมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถต่ออายุ แก้ไข DNS และใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลบัญชีของคุณ กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุผ่านทางใบสมัครบริการโอนออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ชื่อ ฯลฯ ทำตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆ จนถึงตะกร้าสินค้าและชำระเงินสำหรับการโอนของคุณ อัปเดตที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลด้านการบริหารกับนายทะเบียนปัจจุบันของคุณ เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณเพื่อขออนุมัติการโอน การโอนจะเริ่มดำเนินการทันทีที่กรอกรหัสส่วนตัวถูกต้อง

3. ข. คำขอโอนที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ

GoDaddy สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัครโอนชื่อโดเมนของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การปฏิเสธอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การจดทะเบียนเดิมเกิดขึ้นน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ชื่อโดเมนอยู่ในสถานะถูกปิดกั้นโดยรายการทะเบียนหรือโดยนายทะเบียนที่สูญเสีย
 • โดเมนถูกโอนให้กับ GoDaddy น้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้ต่ออายุ
 • ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ได้รับการต่ออายุภายในช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันและยังไม่เลยช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วัน
 • มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีน้อยกว่าสิบ (10) วันก่อนที่จะมีการขอโอน
 • ผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนปัจจุบันอยู่ระหว่างล้มละลาย
 • มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมน
 • เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในนโยบายว่าด้วยข้อพิพาท หรือ
 • คำสั่งการโอนเกินกว่าสามสิบ (30) วัน

3. ค. ข้อกำหนดสำหรับการโอนชื่อโดเมน

เมื่อทำการโอนสำเร็จแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ และ GoDaddy จะกลายเป็นนายทะเบียนของข้อมูล เมื่อทำการโอนสำเร็จแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ และ GoDaddy จะกลายเป็นนายทะเบียนของข้อมูล การจดทะเบียนของคุณจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่ง (1) ปีโดยอัตโนมัติ การโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การยอมรับข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกแล้ว มีการชำระเงินแล้ว และคุณตอบรับอนุญาตให้โอนได้มายังข้อความอีเมลของเราที่ขออนุญาตโอนไปแล้วเท่านั้น คุณจะได้รับข้อความอีเมลขออนุญาตโอน คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จของการซื้อชื่อโดเมนของคุณเอาไว้เอง

3. ค. ข้อกำหนดสำหรับการโอนชื่อโดเมน

เมื่อทำการโอนสำเร็จแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ และ GoDaddy จะกลายเป็นนายทะเบียนของข้อมูล การจดทะเบียนของคุณจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่ง (1) ปีโดยอัตโนมัติ การโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การยอมรับข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกแล้ว มีการชำระเงินแล้ว และคุณตอบรับอนุญาตให้โอนได้มายังข้อความอีเมลของเราที่ขออนุญาตโอนไปแล้วเท่านั้น คุณจะได้รับข้อความอีเมลขออนุญาตโอน คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จของการซื้อชื่อโดเมนของคุณเอาไว้เอง

3. ง. การโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ

คุณเข้าใจดีว่า หากคุณกำลังโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจต้องสูญเสียระยะเวลาที่เพิ่งต่ออายุไป การสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุจะเกิดขึ้นในกรณีที่: (i) ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุในช่วงระยะเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันหลังจากผ่านพ้นวันหมดอายุไปแล้ว และ (ii) ระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันภายหลังวันหมดอายุยังไม่ผ่านพ้นไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับระยะเวลาที่สูญเสียไปนี้ และ GoDaddy ไม่ต้องชดเชยระยะเวลาดังกล่าวให้กับโดเมนของคุณ คุณต้องศึกษารายละเอียดข้อตกลงการจดทะเบียนที่คุณมีกับนายทะเบียนก่อนหน้า เพื่อดูว่าคุณสามารถขอคืนเงิน หรือได้รับชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือไม่ กรุณาติดต่อนายทะเบียนก่อนหน้าของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่สูญเสียไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่แทรกแซงในการชดเชยระยะเวลาการจดทะเบียนที่สูญเสียไปดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการโอนชื่อโดเมนของคุณ

3. จ. ข้อมูลสำหรับการย้ายโดเมน

คุณเข้าใจว่าคำขอนี้เป็นการขอโอนชื่อโดเมนของนายทะเบียน หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เท่ากับว่าคุณกำลังร้องขอให้โอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนปัจจุบันมายัง GoDaddy คุณรับทราบว่า คุณและ GoDaddy ได้ร่วมทำข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงต่างๆ ซึ่งบังคับใช้กับชื่อโดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ตามที่ปรากฏบนหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน กฎ ICANN ว่าด้วยนโยบายระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนแบบเดียวกัน ข้อตกลงนี้ นโยบายและกระบวนการใดๆ ก็ตามของ GoDaddy ที่มีการลงประกาศหรืออาจมีการลงประกาศเป็นครั้งคราวโดย GoDaddy

4. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน


ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

5. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้