GoDaddy

ข้อตกลงการจัดเก็บข้อมูลอีเมลถาวร

ปรับปรุงล่าสุด: 7 มิถุนายน 2017

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณและการชดใช้เยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการจัดเก็บอีเมลถาวรนี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company กับคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการจัดเก็บอีเมลถาวรของ GoDaddy (“การจัดเก็บอีเมลถาวร” หรือ “การบริการ”)

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณมีต่อข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบ และยอมรับข้อผูกมัดตามข้อตกลงนี้ พร้อมทั้ง (i) เงื่อนไขการให้บริการสากล ของ GoDaddy และ (ii) ขีดจำกัดใดๆ ของแผน ข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) ซึ่งได้รวมทั้ง (i) และ (ii) ไว้เป็นการอ้างอิงในที่นี้    

คำว่า "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง GoDaddy  คำว่า "คุณ" "ของคุณ" "ผู้ใช้" หรือ "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่จะยอมรับข้อตกลงนี้ และ/หรือใช้การบริการ  ไม่มีข้อความใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่จะให้สิทธิหรือผลประโยชน์กับบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบายใดๆ หรือข้อตกลงที่จะนำมารวมไว้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือการปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับทันทีที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบในเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือหากมีการดัดแปลงแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่ระบุไว้ตามวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้านี้) จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบในบางครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนี้ทางอีเมล  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายการบริการ

การจัดเก็บอีเมลถาวร GoDaddy เป็นบริการจัดเก็บอีเมลถาวรแบบออนไลน์ซึ่งคุณสามารถที่จะจัดเก็บเรียกดูอีเมลของคุณได้ หากคุณต้องการโอนข้อมูลอีเมลที่มีอยู่ไปยังการบริการจัดเก็บอีเมลถาวรแบบออนไลน์ซึ่งได้สร้างไว้ก่อนที่คุณจะยินยอมในข้อตกลงนี้ (“ข้อมูลตกทอด”) GoDaddy ขอเสนอบริการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ มาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางสำหรับข้อมูลตกทอดซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ กรณีที่มี API (รวมถึงตัวแทนที่รวบรวมข้อมูลใดๆ) หรือซอฟต์แวร์ใดๆ (โดยรวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ซึ่งได้จัดหาไว้ในคุณเพื่อใช้งานร่วมกับการบริการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการที่ระบุไว้ในที่นี้ GoDaddy ให้สิทธิ์คุณแบบเป็นส่วนตัว เพิกถอนได้ ไม่จำกัดสิทธิ์ขาด ไม่สามารถส่งต่อได้ รวมถึงการให้อนุญาตและสิทธิ์ที่ไม่สามารถให้อนุญาตต่อตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้เพื่อดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงการอัปเดต และ/หรือการดัดแปลง (“อัปเดต”) เกี่ยวกับการนั้นและที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใดๆ ที่เป็นการผูกขาดเพียงหนึ่งเดียวกับการบริการที่มีอยู่ รวมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียว และ GoDaddy จะไม่มีข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เมื่อมีการใช้งานและเข้าถึงการบริการ 

GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยุติคุณสมบัติหรือการทำงานใดๆ ของการบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา  ผู้ใช้เข้าใจว่า อาจไม่สามารถรับการบริการได้ในบางครั้ง เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบตามรอบระยะเวลา GoDaddy จะพยายามกำหนดเวลาในการปรับปรุงระบบในช่วงเวลากลางคืน สุดสัปดาห์ หรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง 

GoDaddy อาจต้องทำการ (แต่ไม่ได้มีข้อผูกมัด) อัปเตดในบางครั้ง ซึ่งจะต้องติดตั้งโดยผู้ได้รับอนุญาตเพื่อคงการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการที่มีอยู่ต่อไป  เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การอัปเดตใดๆ และทั้งหมดจะรวมอยู่ในคำจำกัดความของ “ซอฟต์แวร์” ภายใต้ข้อกำหนดนี้

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่ได้แจ้งสิทธิ์และใบอนุญาตที่ได้มาไว้ที่นี้ GoDaddy และ/หรือซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อบริการรวมถึงซอฟต์แวร์  ผู้ใช้รับทราบว่า การบริการและซอฟต์แวร์ รวมถึงโครงสร้างของบริการและซอฟต์แวร์นั้นๆ องค์กร และซอร์สโค้ดซึ่งมีความลับทางการค้าอันมีมูลค่าของ GoDaddy และ/หรือของซัพพลายเออร์  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ผู้ใช้ยินยอมว่า ผู้ใช้จะไม่ และจะไม่อนุญาตบุคคลภายนอกใดๆ เพื่อ (i) ปรับแก้ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยน แปลง หรือสร้างงาน ซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่พัฒนามาจากบริการนี้ (ii) ผนวกรวมการบริการ หรือซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์อื่น (iii) ขายต่อ หรือส่งออก ยกเว้นว่าได้ระบุไว้ให้ในที่นี้ ขาย จัดหาไว้ให้เพื่อเป็นการบริการการใช้งานในสำนักหน่วยงานราชการ ให้เช่าซื้อ เช่า กู้ยืม หรือมีการโอนย้ายการบริการ ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารไปยังบุคคลภายนอกใดๆ (iv) ทำการวิศวกรรมย้อนร้อย แปลกลับ แยกส่วน หรือพยายามโดยประการอื่นเพื่อเปิดเผยซอร์สโค้ดของบริการหรือซอฟต์แวร์ (v) ลบออก หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงลิขสิทธิ์ใดๆ หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือ (vi) ใช้หรือคัดลอกบริการหรือซอฟต์แวร์โดยประการอื่น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง  โดยไม่จำกัดตามที่กล่าวข้างต้น ข้อจำกัดการใช้งานบริการและซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะนำไปใช้กับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่จัดส่งไปยัง GoDaddy โดยซัพพลายเออร์

GoDaddy และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ได้มอบให้และผู้ใช้ยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าที่เป็นเจ้าของ ใช้งาน อ้างถึงในตอนนี้หรือในอนาคตโดย GoDaddy หรือซัพพลายเออร์  สิทธิ์ทั้งหมดที่ใช้ได้ของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าเป็นและยังเป็นสมบัติเฉพาะของ GoDaddy หรือซัพพลายเออร์  ไม่มีชื่อที่กล่าวถึงหรือตัวเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเองอยู่ในบริการ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดๆ ของบริการหรือซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกันกับส่วนเพิ่มประสิทธิภาพ การอัพเดท การปรับเปลี่ยน เวอร์ชันท้องถิ่น หรืองานใดๆ ที่พัฒนามาจากบริการหรือซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิ์ด้านกรรมสิทธิ์ในที่นี้จะยังคงเป็นของ GoDaddy หรือทรัพย์สินของซัพพลายเออร์  ผู้ใช้ไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนแปลง GoDaddy ใดๆ หรือชื่อทางการค้าของซัพพลายเออร์ GoDaddy หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่ผูกไว้กับบริการ หรือซอฟต์แวร์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ใช้จะแจ้ง GoDaddy ในเรื่องการร้องเรียนใดๆ ที่สอดคล้องกับใบอนุญาตหรือการใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ถูกกล่าวหา

4. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด (“ข้อมูล”) ที่จัดเตรียมให้กับผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นทรัพย์สินของ GoDaddy หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ และ (i) จะใช้โดยผู้ใช้เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น (ii) จะไม่ทำซ้ำหรือคัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ (iii) จะต้องส่งคืนหรือทำลายพร้อมกับสำเนาเอกสารอื่นใดๆ เมื่อไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอีกต่อไป 

5. การใช้บริการ

 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่ปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขการเข้าถึงข้อมูล รหัสผ่าน คำถามเพื่อการรักษาความปลอดภัยและคำตอบ หมายเลขบัญชี ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ จากการผิดพลาดของคุณที่ไม่ได้ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเอง
 • คุณเข้าใจและยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการใช้บริการ
 • คุณเข้าใจและยินยอมว่าบริการและซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีให้บริการ”
 • คุณเข้าใจและยินยอมว่า เราจะไม่ให้การรับประกันต่อการบริการ:         I. พร้อมให้บริการตลอดเวลา         II.  ปลอดจากบั๊กและข้อผิดพลาด เราจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อมีการแจ้งเข้ามา แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ         III. มอบการรักษาความปลอดภัย 100%
 • เมื่อคุณให้ข้อมูลใดๆ รหัสผ่านหรือเนื้อหาอื่นๆ ถือว่าคุณได้ให้อนุญาตการเข้าถึงเนื้อหานี้แก่ GoDaddy และผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการให้การบริการแก่คุณ
 • คุณกำลังให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้บริการของ GoDaddy ในการเข้าถึงข้อมูล รหัสผ่าน เอกสารประกอบอ้างอิง หรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ที่คุณได้ให้ไว้ที่นี่หรือแก่การบริการ เราอาจใช้ แก้ไข แสดง แจกจ่ายและสร้างเอกสารประกอบอ้างอิงใหม่โดยใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อมอบการบริการให้กับคุณ การส่งเนื้อหาถือว่าคุณได้ยอมรับโดยอัตโนมัติ หรือให้คำสัญญาว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้ยอมรับอย่างชัดแจ้งแล้ว โดยไม่มีการจำกัดเวลาใดๆ เจาะจงเป็นพิเศษ และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใดๆ เราอาจใช้เนื้อหานั้นเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ในที่นี้ คุณได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมย และคุณมีอำนาจที่จะมอบหมาย และแสดงการมอบหมายอย่างชัดแจ้งแก่เราหรือผู้ให้บริการที่สามในฐานะที่เป็นตัวแทนของคุณพร้อมด้วยอำนาจตามกฎหมายอันจำกัดเพื่อเข้าถึงและเรียกใช้เนื้อหาในนามของคุณ คุณต้องไม่ใช้การบริการเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมยหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ใช้การบริการที่ละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจตามกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์)

6. การกำหนดราคาและการปรับแก้ไขบริการ

 • GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไข หรือยุติบริการ (หรือบางส่วน) ชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเมื่อโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้
 • เราจะเลือกปรับแก้ไขการกำหนดราคาสำหรับบริการได้ทุกเมื่อ
 • เราจะต่ออายุบริการรายเดือนหรือรายปีโดยอัตโนมัติในอัตราปัจจุบัน หากคุณไม่ยกเลิกบริการภายใต้ข้อตกลงนี้
 • เราจะไม่รับผิดต่อคุณ หรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติบริการ

7. ผู้ใช้ประสงค์ที่จะยกเลิกการบริการ

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อคุณยกเลิกบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าดูเนื้อหาได้อีกต่อไป และเนื้อหาอาจจะถูกลบออกจากการบริการโดยถาวร

นอกจากนี้ คุณยังเข้าใจและยอมรับว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องส่งออก คัดลอกหรือรวบรวมเนื้อหาที่ต้องการจากการบริการก่อนที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ

8. ข้อความอีเมลและการแจ้งเตือน

เราจะส่งข้อควาามอีเมลแก่คุณเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา จดหมายข่าว การสำรวจ ประกาศสนับสนุน และบัญชีอาสาสมัครที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน

หากที่อยู่อีเมลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้แก่เราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถส่งข้อความเหล่านี้แก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีอาสาสมัครบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เราอาจทำการแจ้งเตือนใหม่ หรือยุติการให้การแจ้งเตือนบางอย่างตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้จะคุ้มครอง ชดใช้ และป้องกัน GoDaddy และผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการจากและต่อความรับผิด การเรียกร้อง การดำเนินคดี ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจาก (i) การใช้บริการของผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ (ii) การที่ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ (iii) การที่ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือ (iv) การกระทำที่เพิกเฉยหรือละเลยของผู้ใช้  

10. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ผู้ใช้รับทราบว่า จะไม่ได้รับเงินคืนหรือเราจะต้องเป็นหนี้ต่อผู้ใช้ อันเนื่องจากการบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ซื้อจากเรา  บริการและซอฟต์แวร์ที่จัดหาจะเป็นไป “ตามสภาพ” และ “ความสามารถใช้งานได้” รวมถึง GoDaddy หรือซัพพลายเออร์ อ้างสิทธิ์ใดๆ และการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ตามกฎหมายแสดงหรือบอกเป็นนัย เนื่องจากความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมตามจุดประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง หรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการติดต่อ การใช้งาน หรือการค้า  GoDaddy ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด GoDaddy หรือผู้จัดหาวัตถุดิบจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใดๆ 

ผู้ใช้ได้พิจารณาข้อจำกัดความรับผิดของการรับประกันในการตัดสินใจรับสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ หากมี และตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเนื่องด้วยข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึงการพิจารณาค่าบริการทั้งหมดด้วย

11. การตรวจสอบสิทธิ์

GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ (อย่างน้อยปีละครั้ง) จำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดที่มีการจัดเก็บถาวรตามรายชื่อผู้ใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของข้อตกลง  หากจำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดที่จัดเก็บถาวรมีจำนวนเกินที่อนุญาต GoDaddy จะเรียกเก็บเงินสำหรับส่วนที่เกินนั้น

12. ผลิตภัณฑ์และบริการ GoDaddy อื่นๆ

หากคุณซื้อการจัดเก็บอีเมลถาวร การยอมรับข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงนี้ ตลอดจนข้อตกลงระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ GoDaddy อื่นที่มีการจัดเก็บอีเมลถาวร หากมี

13. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14. คำนิยาม; ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้