GoDaddy

ข้อตกลงการเข้ารหัสอีเมล

ปรับปรุงล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2016

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการเข้ารหัสอีเมล GoDaddy นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการเข้ารหัสอีเมลของ GoDaddy ของคุณ (“การเข้ารหัสอีเมล” หรือ “การบริการ”)

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึง (i) เงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy และ (ii) ข้อจำกัดของแผน ข้อความสละสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณบนหน้าเริ่มต้นการเข้ารหัสอีเมลของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์”นี้) ทั้ง (i) และ (ii) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง    

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy  คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงและ/หรือใช้บริการนี้  หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

GoDaddyการเข้ารหัสอีเมล คือ บริการเข้ารหัสทางอีเมลแบบออนไลน์ที่นำเสนอคุณสมบัติการเข้ารหัสที่ช่วยขับเคลื่อนและผู้ใช้เป็นผู้กำหนดให้กับบัญชีอีเมล Microsoft Office 365 ของคุณ

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ภายในขอบเขตของ API ใดๆ (รวมถึงตัวแทนที่รวบรวมข้อมูล) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ (เรียกรวมว่า “ซอฟต์แวร์”) ที่คุณได้รับบริการ และอาจมีการชำระค่าบริการทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ GoDaddy จะให้สิทธิ์ รวมถึงใบอนุญาตที่จำกัด ไม่สามารถให้ช่วงต่อได้ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้แก่คุณ ในระยะเวลาของข้อตกลงนี้ในการดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการอัปเดต และ/หรือการแก้ไข (“การอัปเดต”) และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวในการเชื่อมต่อกับบริการที่เกี่ยวข้อง และเฉพาะผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์ และ GoDaddy จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ กับเรื่องดังกล่าว คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการใช้และการเข้าถึงบริการ 

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติ หรือการทำงานของการบริการทั้งหมดหรือแค่บางส่วนได้ตลอดเวลา  ผู้ใช้เข้าใจดีว่าอาจไม่สามารถใช้บริการได้ในบางครั้งเนื่องจากมีการบำรุงรักษาปกติตามตาราง GoDaddy จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อกำหนดเวลาการบำรุงรักษานี้ในช่วงกลางคืน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย 

GoDaddy อาจ (แต่ไม่มีข้อผูกมัด) ทำการอัปเดตเป็นครั้งคราว แต่จะต้องติดตั้งโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์และการบริารที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อความชัดเจน การอัปเดตใดๆ และทั้งหมดจะรวมไว้ในคำจำกัดความ “ซอฟต์แวร์” ภายใต้เงื่อนไข

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่ได้แจ้งสิทธิ์และใบอนุญาตที่ได้มาไว้ที่นี้ GoDaddy และ/หรือซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อบริการรวมถึงซอฟต์แวร์  ผู้ใช้รับทราบว่า การบริการและซอฟต์แวร์ รวมถึงโครงสร้างของบริการและซอฟต์แวร์นั้นๆ องค์กร และซอร์สโค้ดซึ่งมีความลับทางการค้าอันมีมูลค่าของ GoDaddy และ/หรือของซัพพลายเออร์  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ผู้ใช้ยินยอมว่า ผู้ใช้จะไม่ และจะไม่อนุญาตบุคคลภายนอกใดๆ เพื่อ (i) ปรับแก้ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยน แปลง หรือสร้างงาน ซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่พัฒนามาจากบริการนี้ (ii) ผนวกรวมการบริการ หรือซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์อื่น (iii) ขายต่อ หรือส่งออก ยกเว้นว่าได้ระบุไว้ให้ในที่นี้ ขาย จัดหาไว้ให้เพื่อเป็นการบริการการใช้งานในสำนักหน่วยงานราชการ ให้เช่าซื้อ เช่า กู้ยืม หรือมีการโอนย้ายการบริการ ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารไปยังบุคคลภายนอกใดๆ (iv) ทำการวิศวกรรมย้อนร้อย แปลกลับ แยกส่วน หรือพยายามโดยประการอื่นเพื่อเปิดเผยซอร์สโค้ดของบริการหรือซอฟต์แวร์ (v) ลบออก หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงลิขสิทธิ์ใดๆ หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือ (vi) ใช้หรือคัดลอกบริการหรือซอฟต์แวร์โดยประการอื่น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง  โดยไม่จำกัดตามที่กล่าวข้างต้น ข้อจำกัดการใช้งานบริการและซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะนำไปใช้กับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่จัดส่งไปยัง GoDaddy โดยซัพพลายเออร์

GoDaddy และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ได้มอบให้และผู้ใช้ยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าที่เป็นเจ้าของ ใช้งาน อ้างถึงในตอนนี้หรือในอนาคตโดย GoDaddy หรือซัพพลายเออร์  สิทธิ์ทั้งหมดที่ใช้ได้ของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าเป็นและยังเป็นสมบัติเฉพาะของ GoDaddy หรือซัพพลายเออร์  ไม่มีชื่อที่กล่าวถึงหรือตัวเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเองอยู่ในบริการ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดๆ ของบริการหรือซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกันกับส่วนเพิ่มประสิทธิภาพ การอัพเดท การปรับเปลี่ยน เวอร์ชันท้องถิ่น หรืองานใดๆ ที่พัฒนามาจากบริการหรือซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิ์ด้านกรรมสิทธิ์ในที่นี้จะยังคงเป็นของ GoDaddy หรือทรัพย์สินของซัพพลายเออร์  ผู้ใช้ไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนแปลง GoDaddy ใดๆ หรือชื่อทางการค้าของซัพพลายเออร์ GoDaddy หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่ผูกไว้กับบริการ หรือซอฟต์แวร์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ใช้จะแจ้ง GoDaddy ในเรื่องการร้องเรียนใดๆ ที่สอดคล้องกับใบอนุญาตหรือการใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ถูกกล่าวหา

4. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด (“ข้อมูล”) ที่จัดเตรียมให้กับผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นทรัพย์สินของ GoDaddy หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ และ (i) จะใช้โดยผู้ใช้เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น (ii) จะไม่ทำซ้ำหรือคัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ (iii) จะต้องส่งคืนหรือทำลายพร้อมกับสำเนาเอกสารอื่นใดๆ เมื่อไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอีกต่อไป 

5. การใช้บริการ

 • คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขการเข้าใช้งาน รหัสผ่าน คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย หมายเลขบัญชี ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลการเข้าใช้งานและการรักษาความปลอดภัยอื่นใด เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องจากการไม่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า คุณจะต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการด้วยตัวคุณเอง
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริการและซอฟต์แวร์ที่จัดหาจะเป็นไปตามสภาพและความสามารถใช้งานได้
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า เราจะไม่รับประกันว่าบริการดังกล่าว
 1. พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
 2. ไม่มีบักหรือข้อบกพร่องอื่นๆ และ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเห็น แต่เราจะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ทำงานอย่างสมบูรณ์
 3. ปลอดภัย 100%
 • เมื่อคุณให้ข้อมูล ตัวเลข รหัสผ่าน หรือเนื้อหาอื่นๆ แก่เรา คุณจะให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหานี้แก่ GoDaddy และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ
 • เราจะให้สิทธิ์ใช้งานข้อมูล ตัวเลข รหัสผ่าน เอกสาร และเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่คุณให้ผ่านบริการนี้แก่ GoDaddy และผู้ให้บริการ เราอาจใช้ แก้ไข แสดง แจกจ่าย และสร้างเอกสารใหม่โดยใช้เนื้อหาที่คุณให้ในบริการนี้ การส่งเนื้อหานี้แสดงว่าคุณยอมรับหรือสัญญาโดยอัตโนมัติว่าเจ้าของเนื้อหาได้ตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเราสามารถใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้โดยไม่จำกัดเวลาและไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ในข้อตกลงนี้ คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณมีสิทธิ์แต่งตั้งและได้แต่งตั้งโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ให้เราหรือผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามของเราเป็นตัวแทนของคุณโดยมอบอำนาจที่จำกัดในการเข้าใช้งานและเรียกดูเนื้อหาในนามของคุณ คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ในการใช้บริการนี้ คุณต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์)

6. การกำหนดราคาและการปรับแก้ไขบริการ

 • GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไข หรือยุติบริการ (หรือบางส่วน) ชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเมื่อโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้
 • เราจะเลือกปรับแก้ไขการกำหนดราคาสำหรับบริการได้ทุกเมื่อ
 • เราจะต่ออายุบริการรายเดือนหรือรายปีโดยอัตโนมัติในอัตราปัจจุบัน หากคุณไม่ยกเลิกบริการภายใต้ข้อตกลงนี้
 • เราจะไม่รับผิดต่อคุณ หรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติบริการ

7.  การยกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้เอง

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อคุณยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณอีกต่อไปและเนื้อหาอาจถูกลบออกจากบริการอย่างถาวร

คุณเข้าใจและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่ในการส่งออก คัดลอก หรือเก็บรวบรวมเนื้อหาที่ต้องการจากบริการก่อนที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ

8. ข้อความอีเมลและการแจ้งเตือน

เราจะส่งข้อควาามอีเมลแก่คุณเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา จดหมายข่าว การสำรวจ ประกาศสนับสนุน และบัญชีอาสาสมัครที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน

หากที่อยู่อีเมลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้แก่เราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถส่งข้อความเหล่านี้แก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีอาสาสมัครบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เราอาจทำการแจ้งเตือนใหม่ หรือยุติการให้การแจ้งเตือนบางอย่างตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้จะคุ้มครอง ชดใช้ และป้องกัน GoDaddy และผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการจากและต่อความรับผิด การเรียกร้อง การดำเนินคดี ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจาก (i) การใช้บริการของผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ (ii) การที่ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ (iii) การที่ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือ (iv) การกระทำที่เพิกเฉยหรือละเลยของผู้ใช้  

10. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ผู้ใช้รับทราบว่า จะไม่ได้รับเงินคืนหรือเราจะต้องเป็นหนี้ต่อผู้ใช้ อันเนื่องจากการบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ซื้อจากเรา  บริการและซอฟต์แวร์ที่จัดหาจะเป็นไป “ตามสภาพ” และ “ความสามารถใช้งานได้” รวมถึง GoDaddy หรือซัพพลายเออร์ อ้างสิทธิ์ใดๆ และการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ตามกฎหมายแสดงหรือบอกเป็นนัย เนื่องจากความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมตามจุดประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง หรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการติดต่อ การใช้งาน หรือการค้า  GoDaddy ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด GoDaddy หรือผู้จัดหาวัตถุดิบจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใดๆ 

ผู้ใช้ได้พิจารณาข้อจำกัดความรับผิดของการรับประกันในการตัดสินใจรับสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ หากมี และตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเนื่องด้วยข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึงการพิจารณาค่าบริการทั้งหมดด้วย

11. การตรวจสอบสิทธิ์

GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง) จำนวนบัญชีอีเมล Microsoft Office 365 ทั้งหมดที่ใช้บริการการเข้ารหัสอีเมลผ่านเงื่อนไขของข้อตกลง  ในกรณีที่จำนวนบัญชีอีเมล Microsoft Office 365 ทั้งหมดใช้บริการการเข้ารหัสอีเมลเกินกว่าจำนวนบัญชีที่อนุญาต GoDaddy จะเรียกเก็บเงินไปยังผู้ใช้ตามจำนวนที่เกินกำหนด

12. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ GoDaddy

หากคุณซื้อการเข้ารหัสอีเมล การยอมรับข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงนี้ ตลอดจนข้อตกลงระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ GoDaddy อื่นที่มีการเข้ารหัสอีเมล หากมี

13. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14.  คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้