GoDaddy

เงื่อนไขการให้บริการทดลองใช้ฟรี

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2017

1. ภาพรวม

ข้อตกลงเงื่อนไขการบริการการทดลองใช้ฟรี GoDaddy นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กระทำขึ้นโดยและระหว่าง และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้หนึ่งหรือมากกว่า GoDaddy ผลิตภัณฑ์ของคุณ (“ผลิตภัณฑ์”) ซึ่งได้เสนอไว้ในการทดลองใช้ฟรี เป็นระยะเวลา  ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ (“การทดลองใช้ฟรี”)

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“ไซต์” นี้)  คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการทดลองใช้ฟรีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือการทดลองใช้ฟรี  นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้ได้ถือว่ามีการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และนำไปปฏิบัติสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายในสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในควิเบคและแอฟริกาใต้ไม่มีสิทธิ์ในการทดลองใช้ฟรี

2. คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การทดลองใช้ฟรีถือเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ GoDaddy ฟรีตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผลิตภัณฑ์  การทดลองใช้งานฟรีจะเริ่มต้นนับจากวันที่คุณยอมรับในข้อเสนอการทดลองใช้งานฟรี และ โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยจะหมดอายุลงเมื่อการทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง

ยกเว้นข้อเสนอการทดลองใช้ฟรีที่ไม่ใช้บัตรเครดิต ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษที่อยู่ในข้อตกลงด้านล่างนี้ ในที่นี้คุณรับทราบและยินยอมว่าข้อเสนอการทดลองใช้ฟรีจะสามารถใช้ได้กับและตามระยะเวลาที่อยู่ในข้อเสนอเมื่อสั่งซื้อเท่านั้น  คุณต้องมีช่องทางการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อรับการทดลองใช้ฟรี และการทดลองใช้ฟรีอาจยุติลงเมื่อการสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์นั้นถูกลบออก ยกเลิก ถ่ายโอน คืนเงิน หรือไม่ได้ต่ออายุ  คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจเพิกถอนหรือดัดแปลงการทดลองใช้งานฟรี หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่คล้ายกันเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ผ่านคุณสมบัติในการทดลองใช้งานฟรี

3. การต่ออายุอัตโนมัติ, การยกเลิก, การขอคืนเงิน

ภายหลังจากที่การทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลงแล้ว ผลิตภัณฑ์จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ในราคาการต่ออายุ ณ ขณะนั้น โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้การต่ออายุจะจบลงเมื่อคุณทำการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการทดลองใช้งานฟรี หรือการต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนที่หรือภายหลังจากการทดลองใช้งานฟรีสิ้นสุดลง โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณและปิดคุณสมบัติการต่ออายุอัตโนมัติ หรือโดยการติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้า  หากคุณเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทดลองใช้งานฟรี หรือไม่ต้องการต่ออายผลิตภัณฑ์หลังจากการทดลองใช้งานฟรี เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์จะสูญหายไปและจะไม่อาจกู้คืนได้

เมื่อการทดลองใช้ฟรีได้รับการต่ออายุไปเป็นแผนรายเดือนแบบชำระเงิน คุณอาจต้องขอคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์  เมื่อการทดลองใช้ฟรีได้รับการต่ออายุไปเป็นแผนรายปีแบบชำระเงิน คุณอาจต้องขอคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 15 วันภายหลังที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

4. ข้อกำหนดในการทดลองใช้ฟรีแบบไม่ใช้บัตรเครดิต

ในบางสถานการณ์ เราอาจเสนอการทดลองใช้ฟรีแบบไม่ใช้บัตรเครดิต ("No-CC Free Trial") ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษที่ระบุไว้ในส่วนนี้ และแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งในข้อตกลงนี้

เมื่อการทดลองใช้งานฟรี No-CC หมดอายุลง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินและผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับการต่ออายุ เว้นแต่มีการสอบถามคุณเพื่อเพิ่มหรือยืนยัน หรือสมัครใจที่จะให้มีการเรียกเก็บเงินตามช่องทางการชำระเงินที่แจ้งไว้ในระหว่าง หรือเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้งานฟรี No-CC ของคุณ ซึ่งกรณีดังกล่าวผลิตภัณฑ์จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ การยกเลิกและการคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  หากคุณเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทดลองใช้งานฟรี No-CC หรือไม่ซื้อ หรือต่ออายุการบริการหลังจากการทดลองใช้งานฟรี No-CC เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในการบริการจะสูญหายไปและจะไม่อาจกู้คืนได้

5. การละเว้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่จะละเว้น จ่ายค่าสินไหมทดแทน ป้องกันความเสียหาย และรับชดใช้ให้แก่ GoDaddy และผู้รับเหมา ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ และโอนสิทธิใดๆ จากความรับผิด การเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้บริการทดลองใช้ฟรีของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลมาจากความไม่ต่อเนื่องของการทดลองใช้ฟรีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

7. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการทดลองใช้ฟรีหรือข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

GoDaddy ฝ่ายกฎหมาย 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260 legal@godaddy.com โทรศัพท์: 02-105-6194