นโยบายการใช้งาน .GoDaddy สำหรับการอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 7 กันยายน 2016

ทั้งนี้เรามีบริการการอ้างสิทธิ์ต่อเครื่องหมายการค้าให้บริการตามที่ ICANN กำหนด โดยมีระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากช่วงเวลาที่เปิดให้จดทะเบียนเป็นการทั่วไป ในระหว่างช่วงเวลานี้ หากมีบางคนพยายามจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ตรงกับเครื่องหมายซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในฐานข้อมูล Trademark Clearinghouse ระบบจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมด้วยข้อมูลเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ หากผู้ได้รับการแจ้งเตือนยังคงดำเนินการต่อไปและจดทะเบียนชื่อโดเมน Trademark Clearinghouse จะแจ้งไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ทราบว่ามีการจดทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียนที่อยู่ในฐานข้อมูล Trademark Clearinghouse

ซึ่งถือว่า TLD ได้รับการกำหนดให้เป็น “.BRAND TLD” ภายใต้ข้อกำหนดที่ 13 ของข้อตกลงการจดทะเบียน ผู้ให้บริการรายการทะเบียนที่ต้องการให้บริการ TLD เพื่อการใช้งานพิเศษแลตามนโยบายที่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางมิชอบ หรือการละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม