นโยบายการใช้ฐานข้อมูล WHOIS ของ .GODADDY

ปรับปรุงล่าสุด: 7 กันยายน 2016


GoDaddy จะแสดงชื่อที่ยังว่างอยู่และฐานข้อมูล WHOIS ที่สามารถใช้ค้นหาได้ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบันทึกการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TLD การบริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการเข้าถึงเพื่อค้นดูข้อมูลเท่านั้น คุณตกลงว่า คุณจะใช้ข้อมูลนี้ตามจุดประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ: (ก) อนุญาต เปิดใช้งานหรือสนับสนุนการส่งข้อมูลทางอีเมล โทรศัพ์ ส่งโทรสารข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ได้เรียกร้อง การโฆษณาเพื่อการค้าหรือการชักชวนเพื่อให้เข้าร่วมบุคคลใดๆ ที่นอกเหนือไปจากลูกค้าของผู้รับข้อมูลที่มีอยู่ หรือ (ข) เปิดใช้งานข้อมูลจำนวนมาก โดยอัตโนมัติ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งคิวรีหรือข้อมูลไปยังระบบของผู้ให้บริการรายการทะเบียน นายทะเบียนหรือผู้ให้บริการปลายทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมเหตุสมผลที่จะต้องจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือปรับแก้การจดทะเบียนที่มีอยู่ การขอแบบเหมารวมเพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้จะได้รับการอนุมัติภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์ GoDaddy สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา