GoDaddy

ข้อตกลงการให้บริการ Good As Gold

ปรับปรุงล่าสุด: 30 เมษายน 2012

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการคุ้มครองตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการบริการ Good As Gold นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กระทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ Good As Gold ของ GoDaddy ของคุณ ("บริการ Good As Gold" หรือ "บริการ")

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์นี้”) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. รายละเอียดการบริการ

โปรแกรมบริการ Good As Gold เป็นโปรแกรมการให้บริการแบบชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งอนุญาตให้คุณโอนเงินทุนจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังบัญชีของ GoDaddy ("บัญชี Good As Gold") จากนั้นใช้เงินดังกล่าวที่โอนมาเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการ GoDaddy รวมถึงชื่อโดเมน การบริการที่เกี่ยวข้อง โฮสติ้ง อีเมล ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

คุณรับทราบว่า GoDaddy จะเป็นผู้เก็บเงินที่โอนไปยังบัญชี Good As Gold ของคุณ และคุณจะไม่ได้รับหรือมีการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อผลประโยชน์ของคุณ ในกรณีที่อาจมีดอกเบี้ย คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับและเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเอาไว้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงิน Good As Gold

คุณรับทราบว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้บริการ Good As Gold จะดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการจัดเตรียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศก่อนที่จะโอนเงินไปยังบัญชี Good As Gold ของคุณ สกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับการโอนมาจาก GoDaddy จะถูกส่งคืน และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเงินดังกล่าวส่งคืน บัญชี Good As Gold ของคุณจะต้องได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินดั้งเดิมซึ่งจำนวนเงินที่คืนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ (฿3,164.56) คุณตกลงว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมการโอนผ่านธนาคาร ทั้งจำนวนเงินที่รับเข้าและส่งออกซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี Good As Gold ของคุณ ธนาคารของคุณ ธนาคารคนกลาง หรือธนาคารของ GoDaddy อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินที่ธนาคารของ GoDaddy ได้รับลดลง และบัญชี Good As Gold ของคุณจะได้รับเงินที่เหลือหลังจากนั้น ลูกค้าที่เติมเงินในบัญชี Good As Gold ด้วยการโอนเงินในจำนวนหนึ่งพันดอลลาร์ (฿31,645.57) หรือมากกว่าจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าดำเนินการการโอนจำนวนยี่สิบดอลลาร์ (฿632.92) จาก GoDaddy ในที่นี้ คุณให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งแก่ GoDaddy (i) เพื่อลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชี Good As Gold ของคุณ GoDaddy รับผิดชอบในการรับเงินที่โอนเข้ามาของคุณ และ/หรือ (ii) เรียกเก็บเงินค่าธรรมการบริการจำนวน 20 ดอลลาร์ (฿632.92) (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”) โดยจะหยุดเรียกเก็บค่าบริการเมื่อมีการยุติการใช้งานบัญชี Good As Gold ของคุณ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไว้ในข้อตกลงนี้

ตามที่ GoDaddy ได้พิจารณาถึงการซื้อบริการบัญชี Good As Gold ของคุณและที่คุณได้รับการจัดหาบริการให้ คุณยินยอมที่จะชำระเงิน GoDaddy ล่วงหน้าสำหรับบริการที่จะได้รับ คุณสามารถเลือกที่จะชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีบริการโดเมน หนังสือสั่งจ่ายเงิน หรือเช็คส่วนตัว หนังสือสั่งจ่ายเงินทั้งหมดจะใช้เวลานานประมาณสิบ (10) วันจึงจะได้รับเงิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนั้นต้องล่าช้าออกไป อีกทั้งหนังสือสั่งจ่ายเงินที่มีความไม่ชัดเจนจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจำนวนยี่สิบห้าดอลลาร์ (฿791.14) สามารถใช้เช็คส่วนตัวในการชำระเงิน โดยต้องเป็นจำนวนหนึ่งร้อยดอลลาร์ (฿3,164.56) หรือมากกว่า และต้องจ่ายในสกุลเงินดอลลาร์เต็มจำนวนในครั้งเดียว เช็คส่วนตัวที่มีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันดอลลาร์ (฿31,645.57) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการเท่ากับการโอนเงินผ่านธนาคาร เช็คส่วนตัวทั้งหมดจะใช้เวลานานประมาณสิบสี่ (14) วันจึงจะได้รับเงิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนั้นต้องล่าช้าออกไป อีกทั้งเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้จะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเนื่องจากการขึ้นเงินไม่ได้เป็นจำนวนยี่สิบห้าดอลลาร์ (฿791.14) คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี Good As Gold ของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบจัดการบัญชีของคุณ หรือผ่านรถเข็นชอปปิ้งบนเว็บไซต์ GoDaddy หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกบัญชี Good As Gold (หรือ GoDaddy เลือกที่จะยกเลิกบัญชี Good As Gold ของคุณเนื่องจากคุณละเมิดภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อตกลงนี้) คุณจะได้รับยอดเงินคงเหลือในบัญชี Good As Gold ของคุณคืนในอัตราสุทธิหลังจากหักค่าบริการแล้ว ทุกการคืนเงินจะดำเนินการผ่านเช็ค

ขณะที่คุณเติมเงินในบัญชี Good As Gold ของคุณ คุณต้องระบุหมายเลขบัญชี GoDaddy ที่คุณต้องการโอนผ่านธนาคาร หนังสือสั่งจ่ายเงิน หรือเช็คส่วนตัวที่ต้องใช้ในการส่งเงินผ่านการโอนผ่านธนาคาร หนังสือสั่งจ่ายเงิน หรือเช็คส่วนตัวของคุณให้ชัดเจน (แล้วแต่กรณี) หากคุณไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อาจเป็นผลให้ (i) ไม่สามารถคืนเงินได้ (ii) มีการคืนเงินผิด และ/หรือ (iii) ความสามารถในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการ GoDaddy ผ่านบัญชี Good As Gold ของคุณมีความล่าช้า และ GoDaddy ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้น

3. เงื่อนไขของข้อตกลง การปรับแก้

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้เต็มกำลังต่อไปและส่งผลตราบเท่าที่คุณยังมีบัญชี Good As Gold กับ GoDaddy ในกรณีที่คุณยุติบัญชี Good As Gold ของคุณ คุณจะได้รับเงินทุนใดๆ ที่เหลืออยู่ในบัญชี Good As Gold ของคุณคืนตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้างต้น

คุณยินยอมว่า GoDaddy อาจปรับแก้ข้อตกลงนี้ในบางครั้ง อีกทั้ง GoDaddy ยังอาจหยุดการให้บริการตามที่จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย GoDaddy จะทำข้อตกลงนี้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การใช้บริการ Good As Gold ของคุณ

คุณสามารถใช้เงินในบัญชี Good As Gold ของคุณผ่านขั้นตอนการซื้อของ GoDaddy ที่เว็บไซต์ของ GoDaddy เท่านั้น ไม่สามารถทำการซื้อได้หากบัญชี Good As Gold ของคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือไม่มีเงินในเวลาที่ซื้อซึ่งไม่สามารถครอบคลุมราคาที่ซื้อทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

อาจมีการเติมเงินเพิ่มในบัญชี Good As Gold ของคุณได้ตลอดเวลา ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดที่อนุญาตสำหรับการโอนเงินและเช็คคือ (฿3,164.56) เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานบัญชี Good As Gold ไว้ในที่ที่ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณยินยอมว่า คุณจะรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบัญชี Good As Gold Account ของคุณ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยคุณ หรือโดยบุคคลอื่นในนามของคุณ หรือโดยวิธีการอื่นๆ GoDaddy อ้างสิทธิ์พิเศษต่อความรับผิดในบัญชี Good As Gold ของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม

คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมและบันทึกข้อมูลของบัญชี Good As Gold ของคุณได้จากลิงก์จัดการบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของ GoDaddy บัญชี Good As Gold ของคุณจะแสดงการซื้อและจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี Good As Gold ของคุณ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Good As Gold ของคุณตามที่ GoDaddy เห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบัญชี Good As Gold ของคุณ โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว

GoDaddy สงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนที่จะระงับบัญชี Good As Gold ของคุณ หาก GoDaddy พบว่าคุณกำลังใช้บัญชี Good As Gold ของคุณไปกับกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม กิจกรรมที่ผิดศีลธรรมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

  • กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียง ทำให้อับอาย สร้างความเสียหาย ใช้งานในทางที่ผิด เป็นภัยคุกคาม หมิ่นประมาท หรือรบกวนผู้อื่น
  • กิจกรรมที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ของต่างประเทศในที่ที่ คุณประกอบการธุรกิจไม่อนุญาต
  • กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้อื่น เช่น อาชญากรรมที่มาจากความเกลียด การก่อการร้าย และภาพลามกอนาจารของเด็ก
  • กิจกรรมที่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ใช้คำหยาบ ลามกอนาจาร ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือแม้กระทั่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสม
  • กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบข้อมูลประจำตัวของผู้อื่น และ
  • กิจกรรมที่ตั้งใจทำร้ายหรือใช้งานผู้เยาว์ในทางผิดจริยธรรมในทางใดๆ ก็ตาม

5. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

6. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้

ปรับปรุง: 30/4/2555

ลิขสิทธิ์ © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์