GoDaddy

ข้อตกลงการใช้เครื่องมือทางการตลาด

ปรับปรุงล่าสุด: 29/10/2562

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงแอปพลิเคชันทางการตลาดนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหาของคุณ (“การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา”) (แยกเรียกว่า “บริการ” หรือ "การบริการ") และแสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง เงื่อนไขการให้บริการสากล ซึ่งได้รวบรวมอยู่ในนี้โดยการอ้างอิง และข้อจำกัดของแผนใดๆ ที่นำเสนออยู่บนหน้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รวบรวมอยู่ในการอ้างอิงนี้   

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงและ/หรือใช้บริการนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายหรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ และข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ ในการให้บริการในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ปิดประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวของคุณจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และข้อจำกัดในการบริการตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้และข้อจำกัดการบริการตามการแก้ไขครั้งล่าสุด ให้หยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการนี้ เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องดูแลข้อมูลในบัญชีซื้อสินค้าของคุณให้เป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณ หากผลความล้มเหลวดังกล่าวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

เรานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันทางการตลาดที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ อันรวมถึงการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ การซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

3. เงื่อนไขทั่วไป

ไม่มีการรับรอง เราไม่รับรองแคมเปญการตลาดทางอีเมลใดๆ ที่ดำเนินการโดยใช้หน้าฝากออนไลน์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คำอธิบายถึงการบริการที่มีอยู่บนหน้าฝากออนไลน์ ใบรับรองที่มีอยู่บนหน้าฝากออนไลน์ หรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ ที่สร้างผ่านการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา และปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงความรับผิดใดๆ และทั้งหมด รวมถึงความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

4. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1

ข้อกำหนด  เว็บเพจใดๆ ที่คุณส่งเมื่อใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1 (i) ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเว็บเพจการดำเนินการ และต้องไม่แก้ไขข้อผิดพลาด DNS ข้อผิดพลาด 404 หรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ (ii) ต้องสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสาธารณะโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือรหัสการเข้าใช้งานอื่นๆ (iii) ต้องไม่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เทคโนโลยี Spider Blocking ใดๆ และ (iv) ต้องมีชื่อของเพจหรือคำอธิบายที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเพจ

ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  คุณรับรองและรับประกันว่า เว็บเพจของคุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเราและโปรแกรมค้นหาของเราและพันธมิตรไดเรกทอรี (โดยแยกและโดยรวม) มีสิทธิ์ที่จะแสดงและแจกจ่ายรายการค้นหาใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1 และสามารถคัดลอก ดัดแปลง หรือปรับรายการค้นหาให้เหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโปรแกรมค้นหา

ข้อจำกัดเพิ่มเติม  เราและโปรแกรมค้นหา รวมถึงพันธมิตรไดเรกทอรีสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเว็บเพจใดๆ ออกจากดัชนีของโปรแกรมค้นหาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะระงับการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1 ของคุณ หากเราพบว่าคุณกำลังใช้การบริการเพื่อกิจกรรมซึ่งออกแบบมาบั่นทอนความแม่นยำ ความสัมพันธ์กัน ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของผลลัพธ์การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา เช่น โดย “การลิงก์ฟาร์ม”, “การใช้คีย์เวิร์ดซ้ำๆ” หรือ “การสแปม” (เนื่องจากคำดังกล่าวนี้เป็นคำที่เข้าใจได้โดยปรกติวิสัยในวงการการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา)

ข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมของการรับรองและการรับประกัน  นอกเหนือจากหัวข้อข้อสงวนสิทธิ์การรับรองและการรับประกันที่อยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลแล้ว เรายังปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันใดๆ ของระดับความสำเร็จที่คุณจะสามารถบรรลุผลได้จากการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1 คุณรับทราบและยอมรับว่า จะไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าโปรแกรมการค้นหาจะแสดงรายชื่อของคุณให้ปรากฏ หรือโปรแกรมการค้นหาจะทำให้ผลการค้นหาของลำดับชื่อของคุณนั้นปรากฏอย่างเด่นชัด

การตรวจสอบภายใน  คุณอาจมีตัวเลือกในการติดตามการตรวจสอบธุรกิจของคุณแบบออนไลน์ผ่านการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา v1 หากคุณใช้เครื่องมือการตรวจสอบภายใน การใช้เนื้อหาที่จัดหาให้โดยเครื่องมือดังกล่าวของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

CityGrid  การใช้เนื้อหาซึ่งได้รับอนุญาตของคุณนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CityGrid ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า CityGrid อาจเพิกถอนเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเมื่อใดก็ได้

YellowPages  การใช้เนื้อหาซึ่งได้รับอนุญาตของคุณนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน API ของ Yellow Pages Group Co. ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้

5. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา

ข้อกำหนด  หากต้องการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหาเป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อะโลน และทำการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ คุณควรมีโดเมนสำหรับเว็บไซต์ของคุณที่ได้จดทะเบียนไว้กับ GoDaddy และสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับโดเมนดังกล่าว หากต้องการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ คุณควรมอบสิทธิ์ให้เราอัปเดตการตั้งค่า DNS ในนามของคุณสำหรับโดเมนนั้น หากต้องการเผยแพร่ด้วยตนเอง คุณควรได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบนโดเมน

หากต้องการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหาผ่าน WordPress ภายใต้การจัดการ ตัวสร้างเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ คุณควรได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เว็บเพจใดๆ ที่คุณส่งขณะที่ใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา จะต้องมีการแก้ไขเว็บเพจสำหรับการดำเนินการ และต้องไม่แก้ไขข้อผิดพลาด DNS ข้อผิดพลาด 404 หรือข้อความข้อผิดพลาดอื่นใดๆ และต้องสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสาธารณะโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือรหัสการเข้าใช้งานอื่นๆ

ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  คุณรับรองและรับประกันว่า เว็บเพจของคุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเราและโปรแกรมค้นหาของเราและพันธมิตร (โดยแยกและโดยรวม) มีสิทธิ์ที่จะแสดงและแจกจ่ายรายการค้นหาใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา และสามารถคัดลอก ดัดแปลง หรือปรับรายการค้นหาให้เหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโปรแกรมค้นหา

ข้อจำกัดเพิ่มเติม  เราสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะระงับการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหาของคุณ หากเราพบว่าคุณกำลังใช้การบริการเพื่อกิจกรรมซึ่งออกแบบมาบั่นทอนความแม่นยำ ความสัมพันธ์กัน ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของผลลัพธ์การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา เช่น โดย “การลิงก์ฟาร์ม”, “การใช้คีย์เวิร์ดซ้ำๆ” หรือ “การสแปม” (เนื่องจากคำดังกล่าวนี้เป็นคำที่เข้าใจได้โดยปรกติวิสัยในวงการการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา)

ข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมของการรับรองและการรับประกัน  นอกเหนือจากหัวข้อข้อสงวนสิทธิ์การรับรองและการรับประกันที่อยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลแล้ว เรายังปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันใดๆ ของระดับความสำเร็จที่คุณจะสามารถบรรลุผลได้จากการใช้การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา คุณรับทราบและยอมรับว่า จะไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าโปรแกรมการค้นหาจะแสดงรายชื่อของคุณให้ปรากฏ หรือโปรแกรมการค้นหาจะทำให้ผลการค้นหาของลำดับชื่อของคุณนั้นปรากฏอย่างเด่นชัด

6. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

7. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้