GoDaddy

ข้อตกลงร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วน

ปรับปรุงล่าสุด: 29/10/2562

ข้อตกลงร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วนนี้ ("ข้อตกลง") ทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy" และคุณ ทายาท ผู้รับโอนสิทธิ์ ตัวแทน และผู้รับเหมาของคุณ (“คุณ”)) และมีผลบังคับ ณ วันที่ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้บัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วนของ GoDaddy ของคุณ (“บริการ”) และเป็นตัวแทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy การใช้บริการ ถือว่าคุณรับทราบว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะมีภาระผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการสากล ควบคู่กับเงื่อนไขใหม่ แตกต่าง หรือเพิ่มเติมใดๆ ข้อกำหนดหรือนโยบายซึ่ง GoDaddy อาจกำหนดขึ้นในบางครั้ง สามารถดูข้อตกลงดังกล่าวได้ที่นี่

นอกเหนือจากธุรกรรมซึ่งคุณได้มีส่วนร่วมด้วยคุณเอง คุณยังยอมรับที่จะมีภาระผูกพันกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้สำหรับธุรกรรมซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นในนามของคุณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ และธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีซึ่งคุณได้สร้างขึ้นกับ GoDaddy ไม่ว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นจะดำเนินการในนามของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณรับทราบว่า การยอมรับของ GoDaddy ต่อการสมัครใช้งานใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้ดำเนินการเพื่อใช้บริการซึ่งจัดหาให้โดย GoDaddy จะกระทำขึ้นโดย Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ซึ่งเป็นผู้รับรองสำนักงานของนายทะเบียน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่สก็อตส์เดล อริโซนา สหรัฐอเมริกา

1. ค่าธรรมเนียม

ตามการพิจารณาของคุณสำหรับบริการที่คุณซื้อและที่ GoDaddy จัดหาให้คุณโดย คุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียม GoDaddy แบบรายเดือนหรือรายปีตามแผนการชำระเงินซึ่งคุณได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเพื่อทำการซื้อการบริการ หากคุณลงทะเบียนไว้เป็นแบบแผนการชำระเงินรายเดือน วันที่เรียกเก็บเงินแบบรายเดือนของคุณจะพิจารณาจากวันของเดือนที่คุณสร้างบัญชีร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วนกับ GoDaddy เว้นแต่วันที่ดังกล่าวเป็นวันหลังวันที่ 28 ของเดือน ซึ่งกรณีนี้วันที่เรียกเก็บเงินของคุณจะเป็นทุกๆ วันที่ 28 ของเดือน หากคุณลงทะเบียนไว้เป็นแบบแผนรายปี และคุณเลือกตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ GoDaddy จะต่ออายุการบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงกำหนดเวลาการต่ออายุและจะหักเงินจากช่องทางการชำระเงินตามที่คุณได้แจ้งไว้กับ GoDaddy ในอัตราราคาปัจจุบัน ณ ขณะนั้นของ GoDaddy คุณสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ เช็คออนไลน์ หรือใช้ "Good as Gold" เพื่อสร้างไว้เป็นเงินสดสำรองให้ GoDaddy เรียกเก็บเงิน (โดยรวมเรียกว่า "ช่องทางการชำระเงิน") อาจใช้เช็คส่วนบุคคลและธนาณัติเพื่อเป็นการฝากเงินเข้าไว้ในบัญชี "Good As Gold" ได้ โดยต้องเป็นเงินที่มีไว้เพื่อการชำระเงินของ ฿3,174.61 หรืออื่นๆ และต้องอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวนที่ต้องชำระเงินในครั้งนั้นๆ หนังสือสั่งจ่ายเงินทั้งหมดจะใช้เวลานานประมาณสิบ (10) วันจึงจะได้รับเงิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนั้นต้องล่าช้าออกไป อีกทั้งหนังสือสั่งจ่ายเงินที่มีความไม่ชัดเจนจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ฿793.66 เช็คส่วนตัวที่มีมูลค่าต่ำกว่า ฿31,746.04 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการเท่ากับการโอนเงินผ่านธนาคาร เช็คส่วนตัวทั้งหมดจะใช้เวลานานประมาณสิบสี่ (14) วันจึงจะได้รับเงิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนั้นต้องล่าช้าออกไป อีกทั้งเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้จะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเนื่องจากการขึ้นเงินไม่ได้เป็นจำนวน ฿793.66 หากคุณซื้อการต่ออายุบริการหรือผลิตภัณฑ์อัตโนมัติด้วยเช็คส่วนตัว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจัดเตรียมการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุในแต่ละครั้ง ไม่อาจขอคืนเงินที่ได้ชำระเงินแล้ว หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ GoDaddy ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไปยังช่องทางการชำระเงินของคุณได้เต็มจำนวนสำหรับการบริการที่จัดหาให้ หรือหากมีการเรียกเก็บเงินค่าปรับสำหรับค่าธรรมเนียมกับ GoDaddy ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเรียกเก็บเงินไปยังช่องทางการชำระเงินของคุณ คุณยอมรับว่า GoDaddy อาจติดตามการเยียวยาที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งการชำระเงิน ในกรณีที่คุณดำเนินการเกินกว่าขอบเขตการบริการที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงของคุณ คุณจะต้องชำระเงินแก่ GoDaddy สำหรับการบริการเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตข้อตกลงของคุณตามที่ได้ระบุไว้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันสมเหตุสมผลสำหรับงานบริหารจัดการซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งไม่อาจจัดการผ่านทางอีเมลแต่จำเป็นต้องได้รับการบริการจากบุคคล และข้อพิพาทที่จำเป็นต้องได้รับบริการทางกฎหมาย โดยที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปยังช่องทางการชำระเงินที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่ระบบไปที่หน้าการจัดการบัญชีของคุณ

2. ระยะเวลา การยกเลิกสัญญา การปรับเปลี่ยน

ระยะเวลา

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณซื้อบริการและยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ GoDaddy ยังให้บริการแก่คุณ

การยกเลิกสัญญา

คุณตกลงว่า คุณจะรับผิดชอบในการแจ้ง GoDaddy ให้ทราบ หากคุณต้องการที่จะบอกเลิกการใช้บริการของคุณ คุณต้องแจ้งความประสงค์ที่จะบอกเลิกการบริการไปยัง GoDaddy โดยต้องไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเร็วกว่าสิบ (10) วันก่อนวันรอบบิลของคุณ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันรอบบิลของคุณ หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากคุณ GoDaddy จะยังคงมอบสิทธิ์เข้าถึงการบริการต่อไปโดยอัตโนมัติอย่างไม่มีกำหนด และจะเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณได้แจ้งไว้กับ GoDaddy ในอัตราปัจจุบันของ GoDaddy ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องดูแลข้อมูลช่องทางการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงวันที่หมดอายุของบัตรเครดิตใดๆ ที่คุณได้แจ้งไว้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ ด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าเวลาใดและด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่จะระงับสิทธิ์การใช้งานหรือการใช้บริการของคุณ

การปรับเปลี่ยน

คุณยอมรับว่า GoDaddy อาจปรับแก้ข้อตกลงนี้ได้ในบางครั้ง อีกทั้ง GoDaddy ยังอาจระงับการให้บริการได้ คุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย GoDaddy จะทำข้อตกลงนี้อย่างสมเหตุสมผล เมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้งาน

3. บริการ

ด้วยบริการร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วน GoDaddy จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดการและดูแลหน้าร้านออนไลน์ที่จัดหาให้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ที่นี้ และในแต่ละนโยบายรวมถึงขั้นตอนปฏิบัติของ GoDaddy

ร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วนช่วยให้คุณ:

 1. เพิ่ม เข้าใช้งาน จัดการและดูแลแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการ และสื่อนำเสนอแค็ตตาล็อกบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าร้านที่รวบรวมไว้เพื่อนำเสนอเป็นโดเมน (เว็บไซต์) หรือโดเมนย่อย
 2. มีส่วนร่วมในการขายสินค้าจริงและที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 3. จัดเตรียมการรวบรวมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ต้องชำระและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
 4. รวบรวมบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการทำธุรกรรม
 5. ดำเนินการกับการจัดการคำสั่งซื้อและกิจกรรม รวมถึง
 6. สร้างรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจหน้าร้าน

เนื้อหาของหน้าร้าน

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา อัปเดต อัปโหลดและดูแลหน้าร้านของคุณ รวมถึงไฟล์ เพจ ข้อมูล งาน ข่าวสาร และ/หรือวัสดุใดๆ ทั้งปวงบน ภายใน ที่แสดงอยู่ เชื่อมโยงไว้ หรือส่งผ่านไป ได้มา หรือผ่านหน้าร้านของคุณ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ แท็กเมต้า ชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์และข้อความ อีกทั้ง เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะต้องมีชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ลงทะเบียนในนามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการบริการ

SSL Certificate ที่ใช้ร่วมกัน

SSL Certificate ใดๆ ที่คุณซื้อจาก GoDaddy หรือบริษัทในเครือที่ใช้ร่วมกับแผนโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันซึ่งให้บริการโดย GoDaddy มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานเฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงผู้สมัครใช้งาน และจะไม่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งเพื่อไปใช้กับบริการเว็บโฮสติ้งอื่นๆ หากคุณใช้ SSL Certificate บนเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย GoDaddy GoDaddy จะสร้างและจัดเก็บกุญแจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ปลอดภัย ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย GoDaddy จะไม่ให้ข้อมูลกุญแจส่วนตัวของคุณ ถึงแม้ว่าคุณเป็นผู้ขอร้องก็ตาม หากคุณต้องการที่จะนำ SSL Certificate ของคุณออกไปใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ไม่ใช่ของ GoDaddy คุณจะต้องยื่นเรื่องร้องขอกับ GoDaddy ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากการสมัครสมาชิก SSL ในครั้งแรกของคุณ หลังจากที่บัญชีโฮสติ้งของคุณกับ GoDaddy ได้ถูกยกเลิกแล้ว คุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันที่จะปฏิบัติตามกระบวนการจดทะเบียน Secure Certificate ของ GoDaddy และร้องขอการใส่ข้อมูล SSL Certificate ใหม่อีกครั้ง มิฉะนั้น SSL Certificate ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้

ความพร้อมให้บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ GoDaddy จะพยายามมอบการบริการตลอดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการ ซึ่ง GoDaddy อาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่ GoDaddy ไม่สามารถควบคุม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงก์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

ไม่จำกัดแคตาล็อกสินค้า

คุณยอมรับว่า ประสิทธิภาพการทำงานของหน้าร้านของคุณอาจช้าลงตามจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): รูปแบบโครงสร้างระบบ สมรรถภาพของระบบ ภาระงานของระบบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ปลายทาง และการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ คุณอาจประสบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนในหมวดหมู่

4. ภาระผูกพันของคุณ

การใช้บริการนี้ ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป การบริการนี้สามารถใช้ได้กับบุคคลที่สามารถยอมรับสัญญาซึ่งมีข้อผูกมัดตามกฎหมายภายใต้กฎหมายบังคับใช้ที่มี

คุณยอมรับว่า คุณได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครใช้งาน และคุณจะแจ้ง GoDaddy ภายในห้า (5) วันทำการเมื่อข้อมูลที่คุณให้ไว้ใดๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานและ/หรือขั้นตอนการลงทะเบียน หากคุณไม่ตอบสนองต่อการข้อซักถามใดๆ ของ GoDaddy เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดเนื้อหาของสัญญานี้ หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ครบถ้วน หรือหาก GoDaddy มีเหตุผลอันน่าเชื่อได้ถึงข้อสงสัยว่าข้อมูลของคุณนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ครบถ้วน GoDaddy มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการให้บริการและปิดบัญชีของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ได้มอบสิทธิ์ใดๆ แก่คุณในการบริการ และสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ GoDaddy หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าตะกร้าสินค้าด่วน ชื่อและโลโก้ของ GoDaddy รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายและสโลแกนการออกแบบถือเป็นทรัพย์สินของ GoDaddy และบริษัทในเครือ ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการโฆษณาใดๆ เผยแพร่ หรือเพื่อการค้าอื่นๆ โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GoDaddy คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ของคุณจะสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ และระหว่างประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยให้กับสิทธิ์ในการใช้งานรูปภาพ ข้อความ หรือองค์ประกอบเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่ง GoDaddy ไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้ คุณรับทราบว่า GoDaddy จะยึดตามการดำเนินการแทนของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทั้งหมดอย่างเหมาะสมของคุณบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือควบคุม การย้ายเว็บไซต์ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งหนึ่ง หรือผู้ให้บริการหนึ่งไปยังรายอื่นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ GoDaddy จะไม่ย้ายหรือ FTP เว็บไซต์ของคุณไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งรายอื่น

ความเป็นส่วนตัว

คุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GoDaddy เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการกับลูกค้าและบุคคลใดๆ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดเนื้อหาของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้ภายนอกใดๆ ตามจำเป็นก่อนคุณจึงจะสามารถใช้การชำระเงิน การจัดส่ง การคำนวณภาษี หรือตัวเลือกอื่นใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับที่จะปฏิบัติตาม GoDaddy และรวมถึงข้อตกลงผู้ใช้ตามจำเป็นเพื่อกำหนดและดำเนินการการบริการด้วยตนเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงสำหรับการจดทะเบียนโดเมน โฮสติ้งและผลิตภัณฑ์ สามารถดูข้อตกลงดังกล่าวได้ที่นี่

ภาษีและการชำระเงินของลูกค้าปลายทาง

คุณเข้าใจว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และจัดการกับการชำระเงินของลูกค้าปลายทางทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของรัฐ สหพันธรัฐ หรือภาษีระหว่างประเทศทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณขายโดยใช้การบริการ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการอ่านและยอมรับต่อข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อใช้ตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ GoDaddy ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับผ่านตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีที่เพิ่มขึ้นใดๆ และมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีธุรกรรม คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดภาษีต่างประเทศจากการขายให้กับผู้ซื้อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและภาษีต่างประเทศ การจัดส่งและการส่งออกทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณให้กับผู้ซื้อระหว่างประเทศ

พื้นที่จัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย

ทุกครั้ง คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทุกประการในการคงไว้ซึ่งการปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณเป็นความลับ คุณยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกการกระทำ การละเลยและการใช้ภายใต้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณที่ปรากฏอยู่ เชื่อมโยงไว้ ส่งผ่าน หรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำหน้าที่ประเมินเพื่อ: (i) ป้องกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ (ii) คงไว้ซึ่งสำเนาที่เก็บถาวรและที่สำรองข้อมูลของเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณโดยอิสระ (iii) ต้องแน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณที่ส่งผ่านหรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มีการรักษาความปลอดภัย ได้รับการปกปิดเป็นความลับและมีความสมบูรณ์ และ (iv) ต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณได้รับการปกปิดเป็นความลับ บริการโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy ไม่ใช่ที่เก็บถาวรและ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดๆ หากมีการสูญหาย เสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ หากรหัสผ่านของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือโดนโจมตี คุณจะต้องแจ้งไปยัง GoDaddy โดยทันที หลังจากนั้น GoDaddy จะระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าว และจะออกรหัสผ่านใหม่แทนให้กับคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อการสูญหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลจากการที่มีบางคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ทั้งที่คุณทราบหรือไม่ทราบก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณควรรับผิดชอบการสูญหายที่เกิดจาก GoDaddy หรือผู้ให้บริการอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หาก GoDaddy ยุติการให้บริการของคุณ ซึ่งอาจทำได้โดยการลบ และทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการใช้งานบริการของคุณ แต่สามารถยุติการให้บริการของคุุณภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์

หากคุณกำลังโฮสต์เว็บไซต์ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า DNS หรือเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy จะไม่ทำงานหนักเกินไป ห้ามใช้เซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy และเว็บไซต์ของคุณเป็นที่มา ตัวกลาง ที่อยู่ตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทาง สำหรับการส่งเมลจำนวนมาก การส่งแพคเก็ตอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก การสร้างความเสียหายต่อแพคเก็ต การปฏิเสธการให้บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ห้ามเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างผิดกฎหมาย หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นเกตเวย์ที่ไม่ทราบที่มา GoDaddy ห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือสคริปต์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดเกินกว่าระดับที่เหมาะสมตามที่ GoDaddy ได้กำหนดไว้ คุณยอมรับว่า GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะลบเว็บไซต์ของคุณออกชั่วคราวหรือถาวรจากเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่เว็บไซต์นั้นอยู่ หาก GoDaddy เป็นผู้ได้รับกิจกรรมซึ่งคุกคามต่อความเสถียรของเครือข่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างของคุณ คุณจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างนี้บนความเสี่ยงของคุณเอง สามารถใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเตรียมไว้ให้บนหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้: คำอธิบายและคำแนะนำไม่ใช่คำแนะนำที่มีผลทางกฎหมาย ภาษีหรือการเงิน ร้านค้าออนไลน์/ตะกร้าสินค้าด่วนไม่รับประกันถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของวลีหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ได้รับการเสนอ หรือได้มาจากคำอธิบายหรือคำแนะนำเหล่านี้ คุณควรปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และมีข้อผูกพันตามกฎหมายกับลูกค้าของคุณ

5. Facebook

นักออกแบบเพจ Facebook

ตะกร้าสินค้าด่วนยังรวมถึงสิทธิ์เข้าใช้งานนักออกแบบเพจ Facebook (“นักออกแบบเพจ Facebook”) นักออกแบบเพจ Facebook อนุญาตให้คุณสร้างเพจ Facebook แบบปรับแต่งได้เอง เพื่อใช้งานนักออกแบบเพจ Facebook คุณจำเป็นต้อง (i) สร้างบัญชี Facebook (หากคุณยังไม่มีบัญชี) และ (ii) เปิดใช้งานเพจสาธารณะจากบัญชี Facebook ของคุณ หลังจากที่คุณออกแบบเพจ Facebook ของคุณเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเพจ Facebook ไปยังบัญชี Facebook ของคุณเพื่อให้สามารถนำทางไปยังเพจ Facebook ได้ โปรดทราบว่า คุณจะสามารถเข้าใช้เพจ Facebook ของคุณผ่านแผงควบคุมเดียวกันกับตะกร้าสินค้าของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานตะกร้าสินค้าของคุณก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ เพจ Facebook ของคุณได้

กฎการปฏิบัติทั่วไป ข้อจำกัดของ Facebook

นอกจากมาตรา 4 (กฎการปฏิบัติทั่วไป) ที่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสากลแล้ว คุณรับทราบและยอมรับเป็นกรณีพิเศษว่า:

 1. ถ้าคุณเข้าถึงตัวออกแบบเพจ Facebook คุณจะไม่ใช้ตัวออกแบบดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นเพจ Facebook ซึ่งโปรโมท มีเนื้อหาอ้างอิง อำนวยความสะดวก มี หรือใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 2. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอลล์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาวุธยุทธภัณฑ์ และ/หรืออาวุธปืน;

 3. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประกาศโฆษณา ศีลธรรม หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง

 4. การพนัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือไพ่โป๊กเกอร์
 5. กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย แผนปีระมิด การชิงโชค หรือจดหมายลูกโซ่ (หากคุณใช้งาน อ้างอิง หรืออำนวยความสะดวกการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอยู่ภายใต้คู่มือโปรโมชันของ Facebook ที่อยู่ที่นี่: https://www.facebook.com/policies/pagesกลุ่มกิจกรรม/#); หรือ
 6. เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือลามก ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือมีการเปลือยกายหรือภาพความรุนแรงหรือความรุนแรงแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 7. ถ้าคุณเข้าถึงตัวออกแบบเพจ Facebook คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำสำเนา แสดง เผยแพร่ ส่งมอบ ให้ และดำเนินการกับเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณะของหรือภายในแอปพลิเคชันของคุณที่มีกับผู้ใช้ Facebook ในทุกประเทศที่คุณเปิดให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว