GoDaddy

นโยบายการคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด: 17/1/2563

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก GoDaddy.com, LLC อาจขอคืนเงินได้ หากมีการยกเลิกภายในช่วงเวลาที่สามารถขอคืนเงินได้ซึ่งได้ระบุไว้ด้านล่างในนโยบายนี้ บางผลิตภัณฑ์จะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปสำหรับข้อบังคับเรื่องการคืนเงิน รวมถึงบางผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การขอคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โปรดอ่านต่อด้านล่างสำหรับข้อตกลงการขอคืนเงินที่มีผลบังคับกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

วันที่ทำธุรกรรม” สำหรับนโยบายการคืนเงิน หมายถึงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ รวมถึงวันที่ดำเนินการต่ออายุโดย GoDaddy.com, LLC ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผล (ดู ที่นี่)

"ช่วงเวลาขอคืนเงิน" คุณสามารถยกเลิกผลิตภัณฑ์ได้ทุกเมื่อ แต่จะได้รับการคืนเงินต่อเมื่อทำการร้องขอการคืนเงินไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ GoDaddy ภายในกรอบเวลาการคืนเงิน ที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไข

ไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากที่ปิดบัญชีแล้ว: หากสามารถทำการขอคืนเงินได้ คุณจำเป็นต้องส่งคำขอคืนเงินก่อนที่จะปิดบัญชี คุณอาจเลือกที่จะปิดบัญชีของคุณที่เปิดไว้กับเราได้ตลอดเวลา แต่หากปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอคืนเงินตามที่อนุญาตไว้ภายใต้นโยบายการคืนเงินนี้

ลูกค้าชาวบราซิล: ผลิตภัณฑ์ใดๆ และทั้งหมดที่ซื้อจาก GoDaddy สามารถขอคืนเงินได้ หากมีการยกเลิกภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน

แผนรายปี+ - ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม

แผนรายเดือน*+ - ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ทำธุรกรรม

**_แผนรายเดือนนั้นจะรวมถึงทุกแผนที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (เช่น 6 เดือน, 9 เดือน ฯลฯ)
+ไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่มีบริการการแก้ไขข้อผิดพลาด หากมีการส่งคำขอให้ลบข้อมูลออกแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

สำหรับ SEV พรีเมียม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าธรรมเนียมการตลาดไม่สามารถขอคืนเงินได้สำหรับเดือนปัจจุบัน เราอาจคืนเงินให้สำหรับเดือนที่ยังไม่ถึงที่ได้ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว และค่าใช้จ่ายโฆษณาและค่าธรรมเนียมการตลาดการค้นหาในอนาคต

บริการที่ได้รับการช่วยเหลือ

สามารถขอเงินคืนได้หลังจาก 3 เดือนแรก

รายชื่อที่น่าสนใจในการประมูล

สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมคืนได้ใน 24 ชั่วโมงแรก หากไม่มีการประมูล

หมวดหมู่เพิ่มเติมของการประมูล

สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมคืนได้ใน 48 ชั่วโมงแรก หากไม่มีการประมูล

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว

หากมีการใช้เครดิตการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับการประมูล จะไม่สามารถคืนเงินได้ (หากยังไม่ได้ใช้กับการประมูล สามารถขอรับเงินคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม)

การจดทะเบียนชื่อโดเมน/การต่ออายุ

 1. ข้อตกลงมาตรฐาน

  การจดทะเบียนใหม่ 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  การต่ออายุอัตโนมัติ (หนึ่งปี) 45 วัน (1080 ชั่วโมง)
  ต่ออายุอัตโนมัติ (หลายปี) 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  การต่ออายุด้วยตนเอง 5 วัน (120 ชั่วโมง)

 2. ข้อยกเว้น

  .AU การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 3 วัน (72 ชั่วโมง)
  .COM.AU การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 3 วัน (72 ชั่วโมง)
  .NET.AU การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 3 วัน (72 ชั่วโมง)
  .ORG.AU การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 3 วัน (72 ชั่วโมง)
  .CZ การต่ออายุด้วยตนเอง - 59 วัน (1416 ชั่วโมง)
  .IT การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 14 วัน (336 ชั่วโมง)
  .MX การจดทะเบียนใหม่ - 45 วัน (1080 ชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถูกระงับในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีค่าใช้จ่าย จะคิดค่าบริการในวันที่ 46 ไม่มีการคืนเงิน ถ้ามีการลบชื่อโดเมนในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกระงับ
  .COM.MX การจดทะเบียนใหม่ - 45 วัน (1080 ชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถูกระงับในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีค่าใช้จ่าย จะคิดค่าบริการในวันที่ 46 ไม่มีการคืนเงิน ถ้ามีการลบชื่อโดเมนในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกระงับ
  .PE การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .COM.PE การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .NET.PE การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .NOM.PE การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .ORG.PE การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .PH การต่ออายุด้วยตนเอง - 59 วัน (1416 ชั่วโมง)
  .COM.PH การต่ออายุด้วยตนเอง - 59 วัน (1416 ชั่วโมง)
  .NET.PH การต่ออายุด้วยตนเอง - 89 วัน (2136 ชั่วโมง)
  .ORG.PH การต่ออายุด้วยตนเอง - 89 วัน (2136 ชั่วโมง)
  .SE การต่ออายุด้วยตนเอง - 89 วัน (2136 ชั่วโมง)
  .SG การต่ออายุด้วยตนเอง - 29 วัน (696 ชั่วโมง)
  .SO การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 4 วัน (96 ชั่วโมง)
  .COM.SO การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 4 วัน (96 ชั่วโมง)
  .NET.SO การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 4 วัน (96 ชั่วโมง)
  .ORG.SO การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 4 วัน (96 ชั่วโมง)
  .UK การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  .CO.UK การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  .ME.UK การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  .ORG.UK การจดทะเบียนใหม่ / การต่ออายุอัตโนมัติ / การต่ออายุด้วยตนเอง - 5 วัน (120 ชั่วโมง)

 3. การจดทะเบียนล่วงหน้า

  สำหรับการจดทะเบียน gTLD ล่วงหน้า ค่าสมัครจะไม่สามารถคืนเงินได้* 
  *For more information on pre-registration refunds with Donuts Inc.’ family of TLDs, see Donuts’ Pre-Registration Refunds and Auctions policy.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่วงหน้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์TLDของ Donuts Inc. ให้ดูที่นโยบายการประมูลและการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่วงหน้าของ Donuts

บริการผู้เชี่ยวชาญ

หากบริการผู้เชี่ยวชาญได้รับการดำเนินการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ (หากยังไม่ได้ดำเนินการ มีสิทธิ์รับเงินคืนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการ)

เริ่มต้นใช้บริการ

หากมีการใช้บริการเริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถขอรับคืนเงินได้ (หากยังไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม)

GoDaddy IT Services

If IT Service has already been performed, then it is non-refundable (if not yet performed, eligible for a refund within 30 days of the date of the transaction).

 • Annual Subscriptions: Non-refundable
 • Monthly Subscriptions: If one or more request(s) have been completed during the billing period, your monthly subscription is non-refundable.

บริการด้านโฮสติ้ง

หากบริการโฮสติ้งได้รับการดำเนินการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ (หากยังไม่ได้ดำเนินการ มีสิทธิ์รับเงินคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการ)

บริการออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ

บริการเว็บไซต์: ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% เมื่อมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ทันทีที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยังมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ เมื่อเริ่มมีการใช้งานแล้ว บริการออกแบบเว็บจะเสร็จสมบูรณ์ใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากนี้

การออกแบบโลโก้: ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 40% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากจัดส่งอาร์ตเวิร์กแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยังมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ เมื่อเริ่มมีการใช้งานแล้ว การออกแบบโลโก้จะเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากนี้

บริการการปรับโฉมเว็บไซต์: 30%ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การดูแลเว็บไซต์: การดูแลเว็บไซต์เป็นสัญญา 12 เดือน ซึ่งคุณจะต้องใช้บริการตามระยะเวลาในเงื่อนไขที่คุณสั่งซื้อ หากคุณซื้อแผนการดูแลเว็บไซต์ คุณสามารถยกเลิกแผนได้ตลอดเวลา และ GoDaddy จะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับการต่ออายุในอนาคต

หากคุณซื้อแผนแบบรายไตรมาสหรือรายปี และคุณได้ดำเนินการกับคำขอเสร็จแล้ว 1 คำขอขึ้นไป คุณสามารถยกเลิกแผนได้ตลอดเวลา แต่คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอคืนเงิน

หากคุณซื้อแผนแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี คุณสามารถยกเลิกการดูแลเว็บไซต์ และคุณสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวน หากยังไม่ได้ดำเนินการกับคำขอใดๆ สำหรับการดูแลเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อพร้อมโดเมนฟรี

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมีชื่อโดเมนฟรี หากคุณยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ราคากำหนดของชื่อโดเมนจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คืน (ราคากำหนดคือราคาของชื่อโดเมนที่แสดงในเว็บไซต์ของ GoDaddy และไม่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือการลดราคาอื่นๆ)

บริการ SEO

บริการ SEO เป็นบริการที่ผูกมัดตลอดระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด คุณจะต้องใช้บริการตามราคาที่ตกลงกันเป็นเวลา 12 เดือน

สำหรับทุกแผนบริการ SEO คุณสามารถยกเลิกได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน และรับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ของคุณ โดยจะคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณสั่งซื้อ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับเดือนที่ได้มีการใช้งานไปก่อนหน้านั้นแล้ว

หากคุณซื้อแผนแบบรายเดือนและยกเลิกเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน คุณตกลงว่าจะชำระเงินสำหรับบริการ SEO ของเดือนปัจจุบัน แต่ GoDaddy จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในเดือนต่อไปหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าบริการในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมา

หากคุณซื้อแผนแบบครึ่งปีหรือรายปี และยกเลิกเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน คุณตกลงว่าจะชำระเงินสำหรับบริการ SEO ของเดือนปัจจุบัน และ GoDaddy จะจ่ายเงินคืน 50% ตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่คุณยังไม่ได้ใช้งาน ไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณสั่งซื้อ

Sitelock 911

คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการเท่านั้น หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

การจัดการโซเชียลมีเดีย

คุณสามารถยกเลิกการจัดการโซเชียลมีเดียเมื่อไรก็ได้ และเราจะไม่เรียกเก็บค่าบริการในเดือนต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าใช้จ่ายของเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากบริการได้รับการดำเนินการแล้ว หากคุณยกเลิกการจัดการโซเชียลมีเดีย และขอรับเงินคืนภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการซื้อครั้งแรกหรือต่ออายุ คุณสามารถได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับเดือนที่ให้บริการ หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง คุณต้องจ่ายเงินสำหรับเดือนนั้น แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับเดือนถัดไป

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

หากไม่ได้มีการลงทะเบียนโดเมน สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมทรัสตีได้ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมทรัสตีไม่สามารถขอคืนได้เมื่อต่ออายุ

การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ และจะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อการกำจัดมัลแวร์ด้วยตนเองนั้นไม่สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้

การสนับสนุน WordPress แบบพรีเมียม

คุณอาจขอคืนเงินได้ หากมีการยกเลิกแผนก่อนสิ้นสุดรอบเรียกเก็บเงิน และหากยังไม่ได้ใช้เครดิตที่เหลืออยู่ หากได้เริ่มใช้บริการในเดือนนั้นแล้ว คุณจะไม่สามารถขอรับคืนเงินในเดือนดังกล่าวได้ (หากยังไม่ได้ใช้บริการ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม) สำหรับการใช้บริการในเดือนต่อไปหากยังไม่ได้มีการใช้บริการใดๆ คุณอาจขอคืนเงินได้หากมีการยกเลิกแผนและมีการชำระเงินไว้ก่อนหน้าแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

 • การประเมิน (การประเมินด่วนและการประเมินที่ได้รับการรับรองจะไม่สามารถคืนเงินได้หากลูกค้าได้มีการใช้เครดิตแล้ว)
 • สมาชิกการประมูล
 • คลาวด์เซิฟเวอร์
 • ส่วนเสริมการปรับแต่ง
 • คลับโดเมนลดราคา (หากใช้สำหรับการซื้อ)
 • โดเมน: การประมูล การบริการซื้อ (คุณอาจร้องขอให้คืนเงินได้ต่อเมื่อคุณยังไม่ได้ส่งการประมูลโดเมนสำหรับการบริการที่ได้ซื้อไว้) การรวบรวมหรือการติดตามโดเมน
 • แอปการเชื่อมต่อการโฮสติ้งแบบชำระเงิน (ไม่สามารถขอคืนเงินได้เมื่อติดตั้ง)
 • บัญชีผู้ค้า
 • ชุดโปรแกรม Office Max
 • ชื่อโดเมนระดับพรีเมียม
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
 • โอนย้าย (หากสำเร็จ)
 • การจดทะเบียนหรือการต่ออายุทั้งหมดใน TLD ไม่สามารถขอคืนเงินได้:

  • .AI
  • .AM
  • .AT
  • .BE
  • .CH
  • .CL
  • .DE
  • .DK
  • .ES
  • .COM.ES
  • .NOM.ES
  • .ORG.ES
  • .EU
  • .FM
  • .FR
  • .GG
  • .GS
  • .JP
  • .CO.JP
  • .KR
  • .CO.KR
  • .NE.KR
  • .RE.KR
  • .MS
  • .NL
  • .NO
  • .NU
  • .NZ
  • .CO.NZ
  • .NET.NZ
  • .ORG.NZ
  • .PL
  • .BIZ.PL
  • .COM.PL
  • .INFO.PL
  • .NET.PL
  • .ORG.PL
  • .RU
  • .COM.RU
  • .NET.RU
  • .ORG.RU
  • .TC
  • .TK
  • .VE
  • .CO.VE
  • .COM.VE
  • .INFO.VE
  • .NET.VE
  • .ORG.VE
  • .WEB.VE
  • .VG
  • .CO.ZA

การจดทะเบียนหรือการต่ออายุทั้งหมดใน TLD สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นที่มีเงื่อนไขระบุไว้ภายในข้อความแทรกในวงเล็บ (ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนเงินได้):

.AMSTERDAM (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.ARCHI (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.BIO (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.SKI (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.CA (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.CZ (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)      
.IT (สำหรับการจดทะเบียนใหม่เท่านั้น)
.MX (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.COM.MX (การต่ออายุด้วยตนเองเท่านั้น)
.PE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.COM.PE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.NET.PE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.NOM.PE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.ORG.PE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.PH (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.COM.PH (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.NET.PH (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.ORG.PH (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.SE (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.SG (การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.SO (การลงทะเบียนใหม่เท่านั้น)
.COM.SO (การลงทะเบียนใหม่เท่านั้น)
.NET.SO (การลงทะเบียนใหม่เท่านั้น)
.ORG.SO (การลงทะเบียนใหม่เท่านั้น)
.TW (การต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.COM.TW (การต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.IDV.TW (การต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)
.ORG.TW (การต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น)