GoDaddy

ข้อตกลงของตัวแทนจำหน่าย

ปรับปรุงล่าสุด: 5 กันยายน 2018

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงตัวแทนจำหน่ายนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") (“ตัวแทนจำหน่าย”) และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย (โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย) ของ GoDaddy เพื่อวัตถุประสงค์ในกรขายบางผลิตภัณฑ์และการบริการ (“บริการ”) ของ GoDaddy เพื่อลูกค้าของคุณ GoDaddy และรับรองว่าข้อตกลงระหว่างคุณและ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้
การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญานี้หมายความว่า คุณได้ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง เงื่อนไขการให้บริการสากลของเรา ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง และสัญญาหรือนโยบายอื่นใดที่รวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้ด้วย

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ตัวแทนจำหน่าย” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ นโยบายหรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ และข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ ในโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย หรือการให้บริการในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ หลังการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและข้อจำกัดของโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และข้อจำกัดโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายตามที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด คุณควรหยุดการใช้งานโปรดแกรมตัวแทนจำหน่าย เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องดูแลข้อมูลในบัญชีซื้อสินค้าของคุณให้เป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณหากผลความล้มเหลวดังกล่าวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

คุณรับทราบว่า Wild West Domains, LLC, บริษัทจำกัดจาก Delaware (“Wild West Domains”) จะให้บริการในฐานะของนายทะเบียนของระเบียนข้อมูลการจดทะเบียนชื่อโดเมนตามที่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ Wild West Domains คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) ซึ่งเป็นผู้ให้อำนาจแก่นายทะเบียน คุณรับทราบและยินยอมว่า ในฐานะของนายทะเบียนที่ได้รับมอบอำนาจจาก ICANN โดย Wild West Domains ยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงกับ ICANN คุณรับทราบและยินยอมว่า Wild West Domains อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ICANN รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ระบุไว้โดย ICANN และ/หรือรายการทะเบียนที่ใช้ในโดเมนระดับบนสุด หรือโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศที่กล่าวถึง โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น คุณรับทราบและยินยอมว่า หนึ่งในนายทะเบียนที่เป็นพันธมิตรของเราซึ่งได้รับการรับรองจาก ICANN อาจให้บริการและระบุว่าเป็นนายทะเบียนของระเบียนข้อมูลในบางสถานการณ์ (เช่น ตามที่ระบุไว้โดย ICANN ตามความสัมพันธ์ของเราที่มีกับรายการทะเบียนของโดเมนระดับสูงสุดที่เจาะจงใดๆ เป็นต้น)

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายพื้นฐานและแบบ Pro โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายพื้นฐานและแบบ Pro ช่วยจัดทำเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้คุณใช้ในการขายการบริการ การบริการที่พร้อมให้จำหน่ายอาจไม่รวมทุกการบริการที่เรานำเสนอขาย โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นช่วยให้คุณเข้าร่วมในการบริการอันหลากหลายและจำหน่ายการบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าของตน โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Pro ช่วยให้คุณเข้าร่วมในการบริการเดิมเพื่อจำหน่ายเป็นโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายพื้นฐาน แต่ก็ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากชื่อโดเมนใดๆ ที่ลงทะเบียนไว้โดยลูกค้าของคุณ คุณเห็นชอบว่า เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณเป็นครั้งคราว

โปรแกรมซูเปอร์ตัวแทนจำหน่าย** โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Super ช่วยจัดทำเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย Pro แบบเบ็ดเสร็จซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจำหน่ายการบริการที่มีอยู่เพื่อการจำหน่ายต่อโดยตัวแทนจำหน่าย Pro รวมถึงการจำหน่ายโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นและแบบ Pro ให้กับตัวแทนจำหน่ายย่อยของคุณเอง (ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้น หรือแบบ Pro จากคุณ)

โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย API โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Application Programming Interface (“API”) หรือ (“โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย API”) อนุญาตให้คุณขายการจดทะเบียนชื่อโดเมนและบริการอีเมลให้กับลูกค้าของคุณด้วยการใช้เว็บไซต์ของคุณเอง เราไม่ได้จัดเตรียมเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายแบบครบวงจร

3. ใบอนุญาต

โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ เรามอบใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนสิทธิ์เพื่อการจำหน่ายการบริการ ทุกโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบรายปี บริการที่คุณเลือกที่จะจำหน่ายต้องสอดคล้องกับข้อตกลงการบริการและนโยบายที่แสดงไว้บนหน้ากฎหมายของเว็บไซต์นี้และดูได้ที่นี่

4. ภาระผูกพันของคุณ ข้อกำหนด ข้อจำกัด

การคุ้มครองข้อมูล โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบทต่อท้ายสำหรับการดำเนินการกับข้อมูล และเอกสารแนบ รวมถึงภาคผนวก ("DPA") ที่แนบมาด้านล่างในตอนท้ายของข้อตกลงนี้และที่ได้รวบรวมไว้ที่นี่ คุณอาจได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยจุดประสงค์และการใช้งานที่จำกัด การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้าใดๆ จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และหากไม่ได้ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะเป็นเหตุให้ต้องระงับข้อตกลงและการเข้าร่วมในโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายนี้ของคุณในทันที

ราคาและค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้ง โดยถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

รับประกันการคืนเงิน หากภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย และคุณต้องการยกเลิกบัญชีตัวแทนจำหน่ายของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเท่านั้น คุณและลูกค้าของคุณไม่ผ่านคุณสมบัติในการขอคืนเงินสำหรับการบริการใดๆ ที่ซื้อไปแล้ว และคุณจะไม่ได้รับการจ่ายค่านายหน้า หากมี

การแจ้งเตือนลูกค้า หากมีการปรับปรุง แก้ไข หยุดใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารกับการบริการที่จำเป็นต้องทำการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า คุณจะต้องช่วยเราในการแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบ

การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ คุณยินยอมว่า คุณจะให้ความใส่ใจและใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องและจำกัดการใช้ การเปิดเผย หรือการทำซ้ำข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับของเรา “ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าใดๆ คำสั่งซื้อ ชื่อโดเมน การบริการที่เจาะจง หรือข้อมูลทางการตลาด หรือข้อมูลที่ไม่ได้เป็นสาธารณะอื่นๆ ที่พบได้ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่ายของคุณ ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ แต่ที่ระบุไว้ว่าเป็นหรือส่งผลให้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะ โดยปราศจากการฝ่าฝืนข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อมูลอันเป็นที่ทราบก่อนที่จะเปิดเผยภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้ออันเป็นที่ทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเรา และนอกเหนือจากการฝ่าฝืนข้อผูกมัดอื่นๆ ในการปกปิดเป็นความลับ หรือที่ปรับปรุงขึ้นโดยตัวคุณเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ข้อผูกมัดนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสาม (3) ปีนับจากการยุติโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ

มาตรฐานตามหลักจริยธรรม การติดสินบนหรือการให้ของขวัญเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อการซื้อจากลูกค้าถือเป็นข้อห้ามและจะส่งผลให้ต้องยกเลิกโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ

การแถลงข้อความเป็นเท็จ คุณยินยอมว่า คุณจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ข้อมูลอันหลอกลวงเกี่ยวกับราคา คุณภาพ มูลค่า การคัดเลือก ความสามารถในการส่งมอบ หรือความพร้อมใช้งานของบริการใดๆ เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและยกเลิกบัญชีของคุณสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

การระบุตัวตนนายทะเบียน หากมีคำถามใดๆ คุณต้องแจ้งผู้ที่มีคำถามว่า Wild West Domains เป็นนายทะเบียนบนเรกคอร์ดสำหรับชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณต้องไม่ดำเนินการบางอย่างที่จะสร้างความประทับแก่บุคคลที่คุณเป็นนายทะเบียนบนเรกคอร์ดหรือนายทะเบียนที่ได้รับอนุมัติโดย ICANN คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะไม่ใช้โลโก้ที่ได้รับอนุการรับรองจาก ICANN บนเอกสารทางการตลาดหรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายใดๆ ของคุณ

ไม่สามารถโอนย้าย บัญชีตัวแทนตำหน่ายของคุณเป็นบัญชีที่ไม่สามารถโอนย้าย และไม่สามารถจำหน่ายแยก หรือกระทำขึ้นพร้อมกับการขายเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มีอยู่

การยกเลิกสัญญา ค่านายหน้าที่ได้มาใดๆ อาจถูกระงับและไม่จ่าย หากเราได้รับจำนวนการเรียกเก็บเงินย้อนหลังและ/หรือการขอคืนเงินเกินกว่าที่กำหนด โดยถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราพิจารณาแล้วว่า คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้และคุณจะถูกริบค่านายหน้าทั้งหมดที่ได้ หากคุณเปิดบัญชีตัวแทนจำหน่ายต่อไปกับเรา บัญชีเหล่านั้นจะถูกยกเลิกและจะไม่มีการจ่ายค่านายหน้าให้กับคุณ

การลงทะเบียนพร็อกซี คุณจะต้องไม่ยอมรับการลงทะเบียนอันเป็นที่ทราบจากผู้ให้บริการพร็อกซีและบริการการลงทะเบียนความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย ICANN และจะต้องปฏิบัติตามทุกข้อมูลจำเพาะและนโยบาย ICANN ที่อยู่ในโปรแกรมการรับรองพร็อกซี

ICANN และกฎรายการทะเบียน รวมถึงข้อกำหนด คุณรับทราบและยินยอมว่า เราจะส่งการแจ้งเตือนให้ต่ออายุซึ่งจำเป็นต้องใช้ ICANN ทั้งหมด คุณจะต้องระบุไว้บนเว็บไซต์ของคุณว่านายทะเบียนของระเบียนข้อมูลจะเป็นผู้ส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุ คุณต้องแสดงราคาการลงทะเบียนและการต่ออายุทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของคุณ (และต้องจัดหาลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าว หากมีการร้องขอจากเรา) คุณต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในรูปแบบการปฏิบัติตาม ICANN คุณรับทราบและยินยอมว่า เราจะระงับการหมดอายุของการลงรายการ DNS ไว้เพื่อแสดงคำแนะนำในการต่ออายุที่จำเป็นต้องมี ICANN เราจะรับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน หากเราไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อโดเมนจะถูกระงับไว้หรือยกเลิกการใช้งานซึ่งถือเป็นดุลยพินิจของ
แต่เพียงผู้เดียว
คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามทุกนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับรายการทะเบียนและ ICANN

การตรวจสอบสิทธิ์ คุณรับทราบและตกลงว่า เราอาจตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณและอาจขอเรกคอร์ดรวมถึงเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและยกเลิกบัญชีของคุณสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณจะใช้ทุกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารและข้อมูลอันประกอบด้วย หรือมีข้อมูลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ API แต่เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่แปลงกลับ ถอดแยก หรือดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับกับ API หรือมีเหตุอันใดที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว

คุณจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ GoDaddy เป็นเจ้าของ หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากเรา อีกทั้งจะต้องไม่ลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายกันเป็นอย่างมากหรือสร้างความสับสนซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นมี GoDaddy หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ และจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือคงไว้ซึ่งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตที่มีคำที่บ่งบอกถึงเครื่องหมายการค้าซึ่ง GoDaddy หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ (หรือชื่อโดเมนที่คล้ายกันซึ่งอาจสร้างความสับสนได้) คุณจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ GoDaddy หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของในการโฆษณาของคุณ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากเรา นอกจากนี้คุณยังตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ GoDaddy หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของเราเป็นคำที่ใช้เป็นคีย์เวิร์ดในแคมเปญการโฆษณาออนไลน์ใดๆ

ไม่มีการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือใบอนุญาตให้กับคุณโดยข้อตกลงนี้ เว้นแต่มีการมอบใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าที่จำกัดตามด้านล่างแก่ตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นและแบบ Pro

6. ข้อกำหนดที่ระบุถึงโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้น/แบบ Pro

คำจำกัดความ

 • “แค็ตตาล็อกราคา” คือรายการของการบริการที่มีเพื่อการจำหน่ายภายในโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ ด้วยราคาและราคาค้าปลีกขั้นต่ำของคุณสำหรับแต่ละการบริการ สามารถดูแค็ตตาล็อกราคาได้ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย
 • ศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย คือสถานที่ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยภายในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา โดยที่คุณสามารถเข้าใช้งานแค็ตตาล็อกราคาการบริการได้ เลือกการบริการที่คุณต้องการขาย เข้าใช้งานการบริการทางการตลาด ควบคุมและจัดการโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ


การกำหนดราคาการบริการ เราจะจัดหาการบริการตามแค็ตตาล็อกราคาของเราให้กับคุณ คุณสามารถกำหนดราคาการบริการที่คุณจะขายได้ด้วยตนเอง โดยต้องเป็นไปตามราคาขายปลีกขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้

การกำหนดราคาแบบหลายสกุลเงิน คุณจะสามารถเลือกใช้การกำหนดราคาแบบหลายสกุลแก่เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ การกำหนดราคาแบบหลายสกุลเงินช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจต้องการชำระเงินในสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ หากคุณต้องการกำหนดราคาแบบหลายสกุลเงิน คุณรับทราบและตกลงว่า (1) ขณะที่เรามอบข้อเสนอการกำหนดราคาสำหรับการบริการที่มีสกุลเงินอันหลากหลาย การทำธุรกรรมจะทำได้เพียงสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเท่านั้น และต้องเลือกจำนวนของตัวเลือกสกุลเงินที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ และ (2) ราคาที่แสดงอยู่ในแค็ตตาล็อกราคา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัตราซื้อพื้นฐาน ราคาขายปลีกขั้นต่ำ และราคาขายปลีกที่แนะนำ) ที่อยู่ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่ายนั้นไม่ได้รับการอัปเดตตามเวลาจริง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการขายให้กับลูกค้าในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐ โดย อาจทำให้การจ่ายค่านายหน้าของคุณลดลง และ/หรือส่งผลในเชิงลบต่อการจ่ายค่านายหน้า

การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง คุณยินยอมที่จะไม่สร้างความเสียหาย หรือชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราสำหรับ และต่อการทำธุรกรรมที่ดำเนินการโดยเราในนามของคุณ หากธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะของการฉ้อโกง การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกงเหล่านี้อาจส่งผลตั้งแต่ ซึ่งไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือขั้นตอนการโอนย้าย หรือจากการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือที่ใช้งานในทางที่ผิด

การเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินลูกค้าแต่ละรายของคุณในจำนวนเงินดอลลาร์ที่กำหนดโดยตัวคุณสำหรับการบริการที่ลูกค้าซื้อผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยกับลูกค้าของคุณ หากลูกค้ายกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายในห้า (5) วันของรอบการผ่อนที่ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ย และเราจะคืนเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ซื้อไป เราจะไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับลูกค้าของคุณ หากเรายกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนในระหว่างรอบนี้อันเนื่องจากการฉ้อโกง

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม คุณจะต้องชำระเงินจำนวน $.25 USD ต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับทุกคำสั่งซื้ออีก [@T[localization:]@ ให้กับเรา (โดยรวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม”) คุณรับทราบว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้หากมีการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อรับการบริการแล้ว

โฮสติ้ง เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นหรือแบบ Pro จะได้รับการโฮสต์โดยเรา และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อตกลงโฮสติ้ง ของเรา โดยที่จะสร้างทุกเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นและแบบ Pro ไว้บนชื่อโดเมน securepaynet.net

การสนับสนุนลูกค้า เรามอบการสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ รวมถึงลูกค้าของคุณสำหรับการบริการที่คุณจำหน่าย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถออกจากการสนับสนุนลูกค้าที่ให้บริการกับลูกค้าของคุณได้ในการตั้งค่าบัญชี ที่อยู่ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย หากคุณเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าว

การจ่ายค่านายหน้าการจ่ายค่านายหน้า” จะจ่ายเป็นรายเดือนและจะแสดงให้เห็นถึงค่านายหน้าที่หาได้ในเดือนถัดไปโดยทันที สำหรับแต่ละการบริการที่ขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ ค่านายหน้าของคุณจะถูกคำนวณเป็นค่าต่างระหว่างราคาขายของคุณกับต้นทุน โดยที่จะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมน้อยกว่า และ/หรือการเรียกเก็บเงินย้อนหลังใดๆ น้อยกว่า

วันที่จ่ายเงินคือวันที่มีการจ่ายค่านายหน้าให้กับคุณ การจ่ายค่านายหน้าสามารถจ่ายผ่าน PayPal®, โปรแกรม Good As Gold ของเรา, เช็ค หรือโดยการโอนเงินโดยตรง (สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยวิธีใดก็ตาม หากวันที่จ่ายเงินนั้นตรงกับวันเสาร์ วันที่จ่ายเงินจะเป็นวันทำการก่อนหน้า หากวันที่จ่ายเงินตรงกับวันอาทิตย์หรือวันหยุด วันที่จ่ายเงินจะเป็นวันทำการถัดไป

 • PayPal: หากคุณเลือกวิธีการชำระเงินเป็น PayPal คุณจะได้รับเงินทุกวันที่ยี่สิบห้า (25) ของเดือน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดการติดตั้งบัญชี PayPal สำหรับประเทศของคุณ (ซึ่งอาจดูได้ที่นี่) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี PayPal ของคุณสามารถรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามได้ เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดย PayPal เพื่อที่คุณจะไม่ถูกหักเงินจากการจ่ายค่านายหน้าของคุณ
 • Good As Gold: หากคุณเลือกวิธีการชำระเงินเป็น Good As Gold คุณจะได้รับเงินทุกวันที่ยี่สิบห้า (25) ของเดือน โดยต้องมียอดเงินขั้นต่ำที่ห้าดอลลาร์ ($5 USD) จึงจะสามารถทำการชำระเงินไปยังบัญชีเหล่านั้น
 • เช็ค: หากคุณเลือกการขำระเงินเป็นแบบเช็ค หรือหากคุณไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินอื่นๆ คุณจะได้รับการจ่ายค่านายหน้าด้วยเช็ค โดยต้องมียอดเงินขั้นต่ำที่หนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100 USD) จึงจะสามารถทำการชำระเงินด้วยเช็คได้
   การส่งเช็คไปยังสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในสหรัฐ เช็คจะถูกส่งทางจดหมายไปให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวันสุดท้ายของเดือน คุณรับทราบและตกลงว่า จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการออกเช็คจำนวนยี่สิบห้าดอลลาร์ ($25 USD) ในแต่ละครั้งที่พิมพ์เช็คการจ่ายค่านายหน้าออกมา
   เช็คที่ส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา เช็คจะถูกจัดส่งทางจดหมายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาแบบไตรมาสในวันสุดท้ายของไตรมาส วันชำระเงินแบบรายไตรมาส คือ 28 กุมภาพันธ์, 31 พฤษภาคม, 31 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาสำหรับการดำเนินการกับเช็ค
 • โอนเงินโดยตรง (สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น): นอกเหนือจากวิธีการจ่ายค่านายหน้าตามข้างต้นแล้ว ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการจ่ายค่านายหน้าโดยการโอนเงินโดยตรง หากคุณเลือกวิธีรับเงินจากการโอนเงินโดยตรง คุณเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีธนาคารในสหรัฐที่ถูกต้องและข้อมูลสำหรับการโอนเงินโดยตรงที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าผู้รับเงินที่อยู่ในส่วนบัญชีของฉันบนเว็บไซต์ของเรา การไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีสำหรับการโอนเข้าบัญชีโดยตรงที่ถูกต้องจะทำให้การจ่ายค่านายหน้าของคุณถูกระงับ โดยที่จะต้องรอคำแนะนำในการชำระเงินที่ค้างอยู่จากเราต่อไป คุณสามารถดูคำแนะนำถึงวิธีการตั้งค่าบัญชีการโอนเงินโดยตรงได้โดยการคลิกที่ลิงก์ “บัญชีผู้รับเงิน” ที่หน้า ”การตั้งค่าบัญชี” ที่ด้านล่าง “บัญชีของฉัน” จากบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
  คุณอนุญาตให้เราจ่ายเงินและลงรายการเครดิต (ค่าบวก) สำหรับการจ่ายค่านายหน้าไปยังบัญชีสำหรับการโอนเข้าบัญชีโดยตรงที่คุณได้ให้ไว้ การจ่ายค่านายหน้าอาจถูกหักหรือระงับ หากมีการขอคืนเงินอันเนื่องจากการฉ้อโกงหรือที่เรียกเก็บย้อนหลังจากธนาคารที่จ่ายเงิน คุณจะได้รับเงินในวันที่ยี่สิบห้า (25) ทุกเดือน
  อำนาจหน้าที่ที่คุณมอบให้เรา หรือเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินโดยตรงจะยังคงมีผลอย่างสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้จนกว่าเราหรือสถาบันเงินฝากได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ หรือเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินโดยตรง หากมีการเพิกถอนอำนาจหรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกบัญชีตัวแทนจำหน่ายของคุณ

การเรียกเก็บเงินย้อนหลัง หากมีการเรียกเก็บเงินย้อนหลังไปยังบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการของลูกค้าของคุณ เราจะหักจำนวนเงินการจ่ายค่านายหน้าของคุณโดยที่เรียกเก็บไปยังบัตรเครดิต ในกรณีที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง ตามที่พิจารณาโดยเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักเงินเป็นจำนวนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ (20%) ของยอดการจ่ายค่านายหน้าในแต่ละเดือนไว้กับเราเป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่มีการจ่ายค่านายหน้า

การบริการด้านการตลาด เรา (และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา) จะไม่นำการบริการที่มีแบรนด์ของเราออกสู่ตลาดให้กับลูกค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม เรา (และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา) อาจนำการบริการที่มีแบรนด์ของคุณออกสู่ตลาดให้กับลูกค้าของคุณ ในบางครั้ง เราอาจทำการบริการด้านการตลาดที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้กับคุณ การบริการด้านการตลาดอาจรวมถึงส่วนลด โปรโมชัน บริการขายทางโทรศัพท์ อีเมล บริการการตลาดทางอีเมล และ/หรือบริการการโฆษณาออนไลน์ (แยกเรียกว่า และรวมเรียกว่า “การบริการด้านการตลาด”) การบริการด้านการตลาดออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล การบริการด้านการตลาดจะเปิดช่องทางให้คุณเลือกที่จะเข้าร่วมได้ คุณรับทราบและยินยอมว่า (1) การบริการด้านการตลาดมีไว้เพื่อการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และเราไม่รับรองหรือรับประกันสิ่งที่กล่าวถึง (2) เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการด้านการตลาดไม่ว่าในแง่ใดได้ตลอดเวลา (3) หากคุณเลือกรับบริการด้านการตลาด คุณอาจต้องรอเป็นเวลาสิบ (10) วันทำการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลใช้งาน (4) ทุกการบริการด้านการตลาดจะได้รับการคัดเลือกจากเรา และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งการบริการด้านการตลาด และ (5) การเข้าร่วมในบางการบริการด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับส่วนลดและโปรโมชันอาจเป็นการลดจำนวนเงินค่านายหน้าของคุณ และ/หรือส่งผลให้ค่านายหน้าที่คุณจะได้นั้นติดลบ

แนวทางสำหรับใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า เรามอบใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้กับคุณ เพื่อใช้ทำซ้ำหรือแสดงเครื่องหมายการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของคุณ (“เครื่องหมาย”) ที่เกี่ยวข้องกับการขายต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะที่จำกัดตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดนี้: การตลาดทางอีเมลเเบบเอ๊กเพรส®, ตะกร้าสินค้าด่วน® และโฟลเดอร์ไฟล์ออนไลน์® อีกทั้งเรายังมอบใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้กับคุณ เพื่อใช้ทำซ้ำและแสดงข้อตกลงทางกฎหมายที่สงวนลิขสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่นำเสนอและที่จัดหาไว้ให้ใน ศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย โดยที่ยังรวมถึงลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและคุณจะต้องไม่แก้ไขข้อตกลงและเอกสารดังกล่าว คุณจำเป็นต้องรวมเอาข้อสงวนสิทธิ์ไว้บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อแสดงถึงเครื่องหมายที่ใช้และความเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวของเราและผู้แนะนำสมาชิกของเรา โดยชี้ให้เห็นว่า: “เครื่องหมายของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการครอบครองของตน สงวนลิขสิทธิ์” คุณจะต้องตรวจสอบที่ศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่ายตามรอบเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำขึ้นกับเครื่องหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายการค้าที่รอดำเนินการ (™) จนถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว (®) คุณต้องทำการปรับปรุงเครื่องหมายใดๆ ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที

จะต้องระบุชื่อการบริการตามข้างต้นให้ชัดเจน และใช้ชื่อเหล่านั้นเพื่ออธิบายหรืออ้างอิงไปยังการบริการของเราอย่างถูกต้องเท่านั้น เครื่องหมายจะต้องได้รับการทำซ้ำอย่างถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดนี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตภายในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย และต้องรวมสัญลักษณ์ ® หรือ ™ ไว้ด้วย เครื่องหมายแต่ละอันจะต้องปรากฏอย่างเด่นชัดโดยต้องอยู่ห่างจากชื่อของคุณหรือข้อความอื่นๆ เพื่อไม่ให้เห็นว่าเครื่องหมายนั้นมีคุณเป็นเจ้าของ หรือที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเครื่องหมายดังกล่าว นอกเหนือจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราอาจให้ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมแก่คุณนอกจากคำแนะนำทั่วไปเหล่านี้ และคุณจะมีภาระผูกพันกับข้อมูลจำเพาะดังกล่าว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายในวิธีที่บอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้อง การให้การสนับสนุน หรือการรับรองที่เราได้มอบให้คุณนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเราในฐานะตัวแทนจำหน่าย ในกรณีที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่า การใช้เครื่องหมายของคุณ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่บริษัทในเครือของเราเป็นผู้ถือครอง ซึ่งพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์หรือมีการดัดแปลงเครื่องหมายการค้า เราอาจระงับการจ่ายค่านายหน้าจนกว่าจะมีการแก้ไขการกระทำดังกล่าว และ/หรือเราอาจบอกเลิกบัญชีของคุณโดยทันที ทุกสิทธิ์ที่เราไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดแจ้งยังคงถือเป็นสิทธิ์ของเรา เราอาจตรวจสอบการใช้ของคุณต่อเครื่องหมายของเราเพื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับหมวดนี้ และเราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดการใช้ของคุณต่อเครื่องหมายของเรา คุณจะได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนที่จะใช้เครื่องหมายไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในหมวดนี้ หรือในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย

โซเชียลมีเดีย คุณอาจได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงหน้าโซเชียลมีเดียของคุณได้จากเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ในการเชื่อมโยงหน้าโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากคุณใช้ปุ่ม Google หมายความว่าคุณรับทราบและตกลงที่จะมีข้อผูกมัดกับ นโยบายปุ่ม Google

โดเมนที่กำหนดเอง โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณอาจรวมถึงคุณสมบัติชื่อโดเมนที่กำหนดเอง ซึ่งอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณกับชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ อาจมีการรวมคุณสมบัติชื่อโดเมนที่กำหนดเองไว้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของคุณ หรือได้รับข้อเสนอให้ใช้เป็นส่วนเสริม และอาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกตัวแทนจำหน่าย

การสร้างรายได้จากโดเมน โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Pro ยังรวมถึงการสร้างรายได้จากโดเมน การสร้างรายได้จากโดเมนเป็นการบริการที่สนับสนุนให้ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนสร้างรายได้จาการเข้าใช้งานที่เกิดจากการเข้าถึงชื่อโดเมนของผู้ลงทะเบียน คุณจะได้รับเงินตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ได้จากการสร้างรายได้ผ่านชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนโดยใช้เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณที่เกินกว่าค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การชำระเงินของคุณสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจะกระทำขึ้นพร้อมกันกับการจ่ายค่านายหน้าของคุณ คุณรับทราบและตกลงว่า เราสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยุติข้อเสนอการสร้างรายได้จากโดเมนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยินยอมว่า การใช้ข้อเสนอการสร้างรายได้จากโดเมนของคุณนั้นอยู่ภายใต้ และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งได้ระบุไว้ใน ข้อตกลง Cash Parking ซึ่งได้รวบรวมไว้ในที่นี่เพื่อเป็นการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองชื่อโดเมนก่อนที่จะลงทะเบียน และอาจไม่รวมชื่อโดเมนนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: ก) การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการสากล หรือ ข) การละเมิด หรือการอาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ข้อตกลงทางกฎหมาย นโยบายและข้อกำหนด ICANN เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณจะแสดงเงื่อนไขในแบบเดียวกันของข้อตกลงการบริการ ระดับการบริการตามข้อตกลงของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียน ICANN และข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงนโยบาย ลูกค้าบางรายของคุณจะต้องยินยอมก่อนที่จะทำธุรกรรมการซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณยินยอมว่า คุณจะไม่แก้ไข หรือลบออก หรือพยายามที่จะแก้ไขหรือลบข้อตกลงตามกฎหมายและนโยบายใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลระบุตัวตนและรายชื่อผู้ติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ของการลงทะเบียนความเป็นส่วนตัวหรือพร็อกซีใดๆ ที่เสนอให้ หรือที่คุณจัดหาให้อันเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนแต่ละครั้งจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่เรา หรือโดยคนกลาง หรือเลือกที่จะแสดงการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนแก่ลูกค้าดังกล่าวเมื่อมีการเลือกที่จะใช้บริการความเป็นส่วนตัวหรือพร็อกซีหากข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเก็บไว้โดยคนกลาง เมื่อมีการใช้คนกลาง จะมีการจัดทำข้อตกลงคนกลางของคุณ โดยที่อย่างน้อยที่สุดแล้วข้อมูลนั้นจะต้องถูกส่งให้กับเราในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

เงื่อนไขและการบอกเลิก หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากคุณ เราจะยังคงมอบสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายต่อไปโดยอัตโนมัติอย่างไม่มีกำหนด และจะเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณได้แจ้งไว้ในอัตราปัจจุบันของเราสำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คุณตกลงว่า คุณจะรับผิดชอบในการแจ้งเตือนเรา หากคุณต้องการที่จะบอกเลิกการใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ การแจ้งเตือนถึงความประสงค์ของคุณที่จะบอกเลิกจะต้องกระทำขึ้นไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันออกใบเรียกเก็บเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าเวลาใดหรือด้วยเหตุผลใดๆ ในการระงับการเข้าใช้งานหรือใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ เมื่อมีการบอกเลิก การบริการของลูกค้าของคุณจะถือว่าผิดสัญญากับเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับการบริการที่ได้ซื้อไป

การรับรองและการรับประกัน คุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าทุกข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อจัดทำเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณนั้นเป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน คุณยังรับรองว่าและรับประกันว่าชื่อของเว็บไซต์ URL หรือแบรนด์อื่นๆ ของคุณกำลังถูกใช้งานโดยสุจริต และคุณไม่มีความรู้ใดๆ ว่าชื่อดังกล่าวล่วงละเมิด หรือขัดแย้งกับสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สาม หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อการค้า การจดทะเบียนของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันต่อการเชื่อมโยงประเภทใดๆ กับข้อตกลงนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่รับประกันว่าคุณอาจต้องคัดค้าน หรือได้รับความท้าทาย การลงทะเบียน หรือการใช้ชื่อโดเมนใดๆ ที่คุณใช้ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย

สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในประเทศอินเดียว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะต้องถือปฏิบัติเมื่อต้องซื้อโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นที่กระทำหลังจากวันที่ “มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด” ตามที่แสดงอยู่ด้านบนสุดของข้อตกลงนี้

โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นที่มีทั้งการกำหนดราคาเปิดตัว (“ราคาเปิดตัว”) และราคามาตรฐาน (“ราคามาตรฐาน”) การได้รับราคาเปิดตัวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถทำเกณฑ์มาตรฐานรายได้ได้สำเร็จ (“เกณฑ์มาตรฐานรายได้”) ราคาเปิดตัวปัจจุบัน ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้จะแสดงอยู่บนหน้าพักตัวแทนจำหน่าย หรือข้อสงวนสิทธิ์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าพักตัวแทนจำหน่ายของเว็บไซต์นี้

เมื่อคุณซื้อโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับราคาเปิดตัว หากคุณสามารถทำเกณฑ์มาตรฐานรายได้ได้สำเร็จเมื่อมีการทบทวนที่เวลาหก (6) เดือนนับจากการซื้อของคุณ คุณจะยังคงได้รับราคาเปิดตัวสำหรับเวลาหก (6) เดือนที่เหลือของโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้น หากคุณไม่สามารถบรรลุผลสำหรับสำหรับเกณฑ์มาตรฐานรายได้เมื่อมีการทบทวนที่หก (6) เดือนนับจากการซื้อ คุณจะต้องปรับไปเป็นราคามาตรฐานสำหรับระยะเวลาหก (6) เดือนที่เหลืออยู่ของโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นของคุณ และวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้ให้ไว้จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับส่วนต่างระหว่างราคาเปิดตัวและราคามาตรฐาน การเรียกเก็บเงินใดๆ ไปยังวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้ให้ไว้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ แม้ว่าคุณจะบรรลุผลสำเร็จกับเกณฑ์มาตรฐานรายได้ภายหลังจากวันนี้

เราสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเปิดตัว ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะถูกโพสต์ออนไลน์ไว้บนเว็บไซต์นี้ และจะมีผลโดยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขต่อราคาเปิดตัว ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้จะมีผลบังคับใช้เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่ออายุโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นของคุณ

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้บนหน้าพักตัวแทนจำหน่าย หรือข้อสงวนสิทธิ์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าพักตัวแทนจำหน่ายของเว็บไซต์นี้ ทุกโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นจะได้รับข้อเสนอสิบสอง(12) เดือนเฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่พำนักอยู่ในประเทศอินเดียเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นหลังจากสิบสอง (12) เดือน หรือยังคงให้บริการต่อไปสำหรับราคามาตรฐาน

8. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับโปรแกรมซูเปอร์ตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขตัวแทนจำหน่าย Pro ที่รวมไว้ ทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อกำหนดเฉพาะต่อโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้น/แบบ Pro ยังนำมาใช้ในโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Super และรวมไว้ในหมวดนี้เพื่อเป็นการอ้างอิง

ตัวแทนจำหน่ายย่อย การยุติ คุณมีหน้าที่ในการดำเนินการและการระงับการทำงานตัวแทนจำหน่ายย่อยของคุณ หากคุณจัดหาการฝึกอบรม และ/หรือการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ตัวแทนจำหน่ายย่อยของคุณ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุผล ในกรณีที่บัญชีตัวแทนจำหน่ายย่อยถูกบอกเลิกโดยตัวแทนจำหน่ายย่อย คุณ หรือเรา คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการส่งผานลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายย่อยไปยังบัญชีตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายย่อยอื่น

การจ่ายค่านายหน้า นอกเหนือจากการจ่ายค่านายหน้าที่แสดงอยู่ในหมวดตัวแทนจำหน่ายย่อยเบื้องต้น/แบบ Pro การจ่ายค่านายหน้าจะได้มาจากแต่ละโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายที่ขายได้ รวมถึงการบริการที่ขายโดยตัวแทนจำหน่ายย่อยของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองแหล่งที่มาของรายได้ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การสร้างรายได้จากโดเมน นอกเหนือจากรายได้จากการสร้างรายได้จากโดเมนใดๆ ที่คุณหาได้จากโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย Pro ของคุณแล้ว คุณจะยังได้รับเงินตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่หาได้จากการสร้างรายได้จากชื่อโดเมนที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายย่อยที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในศูนย์ควบคุมตัวแทนจำหน่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การชำระเงินของคุณสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจะกระทำขึ้นพร้อมกันกับการจ่ายค่านายหน้าของคุณ คุณรับทราบและตกลงว่า เราสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยุติข้อเสนอการสร้างรายได้จากโดเมนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยินยอมว่า การใช้ข้อเสนอการสร้างรายได้จากโดเมนของคุณนั้นอยู่ภายใต้ และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งได้ระบุไว้ใน ข้อตกลง Cash Parking ซึ่งได้รวบรวมไว้ในที่นี้เพื่อเป็นการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองชื่อโดเมนก่อนที่จะลงทะเบียน และอาจไม่รวมชื่อโดเมนนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: ก) การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการสากล หรือ ข) การละเมิด หรือการอาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

9. ข้อกำหนดที่ระบุโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย API

การสร้างแบรนด์ เราอนุญาตให้คุณใช้แบรนด์ร่วมในการบริการที่คุณขายโดยใช้ชื่อและโลโก้ของ Wild West Domain ควบคู่ไปกับชื่อและโลโก้ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหมวดทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในข้อตกลงนี้

บัญชีชำระเงินล่วงหน้า บัญชีชำระเงินล่วงหน้า (“บัญชีชำระเงินล่วงหน้า”) จำเป็นต้องใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย API และต้องติดตั้งล่วงหน้าโดยการโอนเงินมาให้เราในจำนวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการที่จะทำการซื้อ คุณสามารถดูคำแนะนำถึงวิธีการติดตั้งบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้โดยการคลิกบนลิงก์ “โอนเงินไปยังบัญชีของคุณ” จากหน้าหลักบนเอกซ์ทราเน็ตตัวแทนจำหน่าย

คุณอนุญาตให้เราจ่ายเงินและลงรายการเครดิต (ค่าลบ) ไปยังบัญชีชำระเงินล่วงหน้าเมื่อได้รับคำขอการบริการจากคุณ การไม่สามารถติดตั้งและดูแลบัญชีชำระเงินล่วงหน้าให้มีผลใช้งานได้จะเป็นการขัดขวางคุณไม่ให้ซื้อการบริการใดๆ จากเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้เราไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอให้กับบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณ เพื่อนำมาดำเนินการกับคำขอสำหรับการบริการ และคุณไม่สามารถตอบสนองกับการแจ้งเตือนของเรา การทำธุรกรรมที่ร้องขอใดๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการ คุณตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่อาจดำเนินการได้ อันเนื่องจากคุณไม่สามารถจัดเตรียมเงินทุนอย่างเพียงพอในบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเหล่านั้น ในกรณีใดๆ หากคุณไม่สามารถจัดเตรียมเงินทุนอย่างเพียงพอในบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากคุณ หากคุณหรือลูกค้าของคุณยกเลิกการลงทะเบียนชื่อโดเมนภายในห้า (5) วันของรอบการผ่อนที่ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ย และเราจะคืนเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ซื้อไป เราจะไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับคุณ หากเรายกเลิกชื่อโดเมนในระหว่างรอบนี้อันเนื่องจากการฉ้อโกง

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องยกเลิกบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะหยุดใช้บัญชีตัวแทนจำหน่าย API ของคุณ แม้ว่าจะมีการบอกเลิกบัญชีตัวแทนจำหน่ายของคุณแล้ว แต่บัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณจะยังคงเปิดใช้งานอยู่จนกว่าเราจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเพื่อแจ้งให้เราทำการปิดบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

ข้อตกลงทางกฎหมาย นโยบายและข้อกำหนด ICANN คุณตกลงที่จะมีข้อผูกมัดกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อการทำงานร่วมกับลูกค้าและบุคคลอื่น และเพื่อประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีข้อกำหนดที่คล้ายกันกับของเราบนหน้าหลักของเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณจะต้องแสดง สิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียน ICANN, นโยบายระงับข้อพิพาทการโอนย้ายทะเบียนของ ICANN รวมถึงข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราจัดหาให้ในบางครั้ง คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะประกาศบนเว็บไซต์ของคุณและขอให้ลูกค้าของคุณ (ในขณะที่ทำการลงทะเบียนชื่อโดเมน) รับทราบและยินยอมในการลงทะเบียนชื่อโดเมนและข้อตกลงการบริการลูกค้าที่เราจะจัดหาให้กับคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่า การลงทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนได้รับการควบคุมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและสัญญาที่ออกโดย Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) กฎเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาบางข้อมูลการลงทะเบียนและการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลาสามปี และต้องจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับ ICANN เมื่อมีการร้องขอซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบเบื้องต้น ICANN ใดๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ICANN เหล่านี้ คุณยินยอมว่า คุณจะเก็บรักษา (ก) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ ไมโครฟิล์ม ทุกการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันประกอบด้วย ใบสมัครการลงทะเบียน การยืนยัน การแก้ไข การโอนย้าย หรือการบอกเลิก และการติดต่อทางจดหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ รวมถึง สัญญาการลงทะเบียน และ (ข) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิสก์ บันทึกข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ทุกคน รวมถึงวันที่และยอดเงินของการชำระเงินและการขอคืนเงินซึ่งเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนชื่อโดเมน. เมื่อมีคำขอจากเรา คุณจะต้องจัดหาข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้ในหมวดนี้ให้กับเราภายในสอง (2) วันทำการ และให้ความร่วมมือกับเราในการปฏิบัติตาม ข้อบังคับหรือกฎหมายที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนชื่อโดเมน

คุณจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลระบุตัวตนและรายชื่อผู้ติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ของการลงทะเบียนความเป็นส่วนตัวหรือพร็อกซีใดๆ ที่เสนอให้ หรือที่คุณจัดหาให้อันเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนแต่ละครั้งจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่เรา หรือโดยคนกลาง หรือเลือกที่จะแสดงการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนแก่ลูกค้าดังกล่าวเมื่อมีการเลือกที่จะใช้บริการความเป็นส่วนตัวหรือพร็อกซีหากข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเก็บไว้โดยคนกลาง เมื่อมีการใช้คนกลาง จะมีการจัดทำข้อตกลงคนกลางของคุณ โดยที่อย่างน้อยที่สุดแล้วข้อมูลนั้นจะต้องถูกส่งให้กับเราในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

เงื่อนไขและการบอกเลิก หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากคุณ เราจะยังคงมอบสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย API ต่อไปโดยอัตโนมัติอย่างไม่มีกำหนด และจะเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณได้แจ้งไว้ในอัตราปัจจุบันของเราสำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คุณตกลงว่า คุณจะรับผิดชอบในการแจ้งเตือนเรา หากคุณต้องการที่จะบอกเลิกการใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ การแจ้งเตือนถึงความประสงค์ของคุณที่จะบอกเลิกจะต้องกระทำขึ้นไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันออกใบเรียกเก็บเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าเวลาใดหรือด้วยเหตุผลใดๆ ในการระงับการเข้าใช้งานหรือใช้โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของคุณ เมื่อมีการบอกเลิก คุณจะต้องส่งผ่านลูกค้าทุกคนและการบริการของลูกค้าของคุณมาที่เราและ ตลอดจนสิ้นสุด โดยที่คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะมอบข้อมูลลูกค้าทุกคนให้กับเราในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลผู้ถือครองชื่อที่ลงทะเบียนและการสื่อสารกับลูกค้าของคุณที่ผ่านมา ที่เราขอให้ส่งผ่านมาที่เราโดยที่การบริการของลูกค้าของคุณจะไม่ต้องสิ้นสุดลง จะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับการบริการที่ได้ซื้อไป

การแจ้งเตือน คุณตกลงว่า ทุกการแจ้งเตือน (ยกเว้นการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้) ที่เราแจ้งหาคุณอาจต้องถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา และถือว่าต้องส่งมอบให้ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ประกาศ การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของตัวแทนจำหน่ายที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือส่งไปรษณียากรเฟิร์สต์คลาสไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้ให้ไว้กับเรา การแจ้งเตือนจากตัวแทนจำหน่ายถึงเราจะกระทำขึ้นผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งจดหมายไปที่: GoDaddy.com, LLC, ถึง: แผนกตัวแทนจำหน่าย 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260 ในทุกกรณี การจัดส่งจะดำเนินการภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ส่ง

10. ผลิตภัณฑ์และการบริการของบุคคลที่สาม

คุณอาจผ่านคุณสมบัติในการขายผลิตภัณฑ์และการบริการของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกที่จะขายผลิตภัณฑ์ SiteLock คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะมีข้อผูกมัดกับเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ที่นี่ ซึ่งรวมไว้ที่นี้เพื่อเป็นการอ้างอิง

11. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้

***********************
ข้อตกลงตัวแทนจำหน่าย
บทต่อท้ายสำหรับการดำเนินการกับข้อมูล

บทต่อท้ายสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลตัวแทนจำหน่ายนี้ (“DPA”) ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่กระทำขึ้นระหว่าง GoDaddy.com, LLC (รวมเรียกว่าหน่วยงานในสังกัดหากพิจารณาตามข้อตกลง) (“GoDaddy”) กับคุณ (“ตัวแทนจำหน่าย”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์และการบริการของ GoDaddy (“Services”) ผ่านโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของ GoDaddy และจะกำกับดูแลตามการดำเนินการของข้อมูลส่วนตัวโดยตัวแทนจำหน่ายในนามของ GoDaddy ตัวแทนจำหน่ายซึ่งดำเนินการในนามของตนภายใต้ DPA และภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและข้อกำหนดที่บังคับใช้ ในนามและในฐานะของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ทุกคำที่เป็นอักษรตัวหนาซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ในที่นี้ จะต้องมีคำนิยามให้ไว้ในข้อตกลง คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ตัวแทนจำหน่าย” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม DPA นี้จะมีผลบังคับใช้และผูกพันในวันที่คุณได้ให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

DPA ประกอบด้วยสอง (2) ส่วนที่เด่นชัด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง:

  1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) การใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ใช้ได้กับตัวแทนจำหน่ายทุกรายที่มีสิทธิ์เข้าใช้และดำเนการ PII (ตามที่ “อธิบายไว้ในที่นี้”) ด้วยวิธีการและขอบเขตของการมีส่วนร่วมในโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของตน
  2. ข้อสัญญามาตรฐาน (และภาคผนวก 1 และ 2) การใช้ข้อสัญญามาตรฐาน โดยจะนำเอาข้อสัญญามาตรฐานมาใช้กับข้อมูลของลูกค้าเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก EEA ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนโดยตรงหรือผ่านการถ่ายโอนต่อไปยังประเทศใดๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่รู้จัก เนื่องขณะที่มีการจัดหาระดับการป้องกันข้อมูลส่วนตัวอย่างเพียงพอ (ตามที่ได้อธิบายไว้ใน GDPR) ทั้งนี้จะไม่มีการนำเอาข้อสัญญามาตรฐานมาใช้กับข้อมูลของลูกค้าที่ไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนโดยตรงหรือผ่านการถ่ายโอนต่อไปภายนอก EEA แม้ว่าจะไม่ได้นำเอาข้อสัญญามาตรฐานมาใช้กับข้อมูลที่มีการถ่ายโอนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องที่เป็นที่รู้จักสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว (ตามที่ได้อธิบายไว้ใน GDPR) ภายนอก EEA อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกา

***********************
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

3. ข้อมูลส่วนตัว

  3.1 “PII” หรือ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลในสภาพแวดล้อมใดๆ หรือรูปแบบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ หรือสามารถระบุบุคคลธรรมดาได้ หมายถึงบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอ้างอิงตามตัวระบุข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม หรือข้อมูลการระบุตัวตนอื่นๆ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โปรไฟล์ทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขใบอนุญาตผู้ขับขี่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เจาะจง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ได้ตามอันควร (เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีการติดตาม อาทิ ที่อยู่ IP) หรือเชื่อมโยงกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตัวแปรที่เจาะจงต่อกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลนั้น
  3.2 การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้จะรวมถึง การรวบรวมข้อมูล การบันทึก การจัดการ การจัดทำโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกคืน การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผย การเผยแพร่ หรือการทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน การผนวกรวม การจำกัด การลบ หรือการทำลาย PII
  3.3 คุณอาจดำเนินการได้เพียง PII ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำกัดและเจาะจงซึ่งได้อธิบายไว้ในข้อตกลงและคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเรา และต้องไม่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน PII ของบุคคลที่อาศัยอยู่ใน EU ออกนอกสหภาพยุโรป เว้นแต่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายของสหภาพยุโรป หรือรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีก่อนที่จะดำเนินการ เว้นแต่การแจ้งให้เราทราบนั้นถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย)
  3.4 คุณอาจถ่ายโอนได้เพียง PII ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปออกไปนอกสหภาพยุโรปได้เท่านั้น (หรือหาก PII ดังกล่าวนั้นได้อยู่ภายนอกสหภาพยุโรปแล้ว ไปยังบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายนอกสหภาพยุโรปเช่นกัน) โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และข้อกำหนดในบทบัญญัติ 44 ถึง 49 แห่ง GDPR (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)
  3.5 คุณต้องแจ้งเตือนเราทันที หากคุณคิดว่าคำแนะนำของเรานั้นละเมิดต่อกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ใดๆ และข้อกำหนด รวมถึงกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ EU (ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง) โดยติดต่อมาที่
  3.6 คุณต้องปฏิบัติต่อ PII เป็นข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งแก่พนักงาน หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการกับ PII ถึงการปกปิด PII นี้ให้เป็นความลับ และต้องแน่ใจว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวได้ลงนามในข้อตกลงการปกปิดข้อมูลเป็นความลับอย่างเหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งการปิดบัง PII นี้ไว้เป็นความลับ
  3.7 ตามขอบเขตที่คุณได้รับ ดูแลรักษา ดำเนินการ หรือมีสิทธิ์เข้าถึง PII ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายภายใต้ข้อตกลง คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งการวัดผลการรักษาความปลอดภัยและการวัดผลเชิงองค์กรตามสมควรเพื่อปกป้อง PII ดังกล่าว คุณต้องปกป้องและรักษาความปลอดภัยแก่ PII ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภายุโรป ณ วันที่ 27 เมษายน 2016 ซึ่งกล่าวถึงการคุ้มครองบุคคลธรรมดา เมื่ออ้างถึงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัว และการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี (“ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป” หรือ “GDPR”) และที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแห่งรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรป หรือข้อกำหนด (รวมเรียกว่า “กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวแห่งสหภาพยุโรป”)
  3.8 อ้างอิงการวัดผลเชิงองค์กรและการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมได้ในส่วน 3.7 (แต่ไม่จำกัดเพียง):
  3.8.1 การวัดผลเหล่านั้นจะแสดงไว้ที่ด้านล่างของข้อ 5 และ 6
  3.8.2 การวัดผลมีเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเพียงบุคคลที่อนุญาตเท่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อตกลงที่จะสามารถเข้าใช้งาน PII
  3.8.3 การนำข้อมูลระบุตัวตนออกจากข้อมูลและการเข้ารหัสลับ PII
  3.8.4 ความสามารถในการสร้างความมั่นใจต่อการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นของระบบการดำเนินการและการบริการได้อย่างต่อเนื่อง
  3.8.5 ความสามารถในการกู้คืนและเข้าถึง PII ได้ในเวลาที่เหมาะสม
  3.8.6 กระบวนการสำหรับการทดสอบตามปกติ การประเมินค่า และการประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการวัดผลเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยแก่การดำเนินการบน PII และ
  3.8.7 การวัดผลเพื่อระบุความเสี่ยงอันเนื่องจากการดำเนินการกับ PII ในระบบของคุณ
  3.9 ภายในขอบเขตที่คุณทำสัญญากับผู้รับจ้างช่วงใดๆ ผู้ขาย หรือบุคคลที่สามเพื่อทำให้การปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณต้อง (i) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเราก่อน และ (ii) ต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และข้อตกลง
  3.10 อย่างไรก็ตาม การอนุญาตใดๆ ที่เราให้ไว้ซึ่งเป็นไปตามส่วน 3.9 คุณจะต้องคงไว้ซึ่งความรับผิดทั้งหมดต่อผู้รับจ้างช่วงใดๆ ผู้ขาย หรือการดำเนินงานของบุคคลที่สามอื่นๆ หากบุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้ (หรือข้อสัญญาที่คล้ายกันเพื่อกำหนดข้อผูกพันที่เทียบเท่าให้แก่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับคุณภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้) หรือภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้
  3.11 คุณจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และรับผิดชอบต่อเราจากและต่อความรับผิดทั้งหมด ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียชั่วคราว หรือถาวร โดยเจตนา หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ความไม่พร้อมใช้งาน การสูญหาย การเสื่อมสลาย การเปิดเผยข้อมูล หรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โจรกรรม หรือละเมิดต่อ PII และการล่วงละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้อื่นใดๆ และการไม่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้
  3.12 ในกรณีที่คุณตระหนักว่า คุณได้รับข้อมูลอันปกปิดเป็นความลับ หรือ PII ของเราซึ่งคุณได้รับโดยไม่ได้เจตนา หรือคุณไม่ได้ยินยอมที่จะรับข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณต้อง (i) คุณต้องแจ้งหาเราโดยทันทีที่ และ (ii) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าคุณจะได้รับการติดต่อจาก เพื่อให้คำแนะนำแก่คุณว่าจะต้องดำเนินการสิ่งใดกับข้อมูลนั้น

4. การประเมินผลกระทบและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

  4.1 การประเมินผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูล คุณต้องช่วยเราทำการประเมินผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลเพื่อระบุ และลดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายภายใต้ข้อตกลงนี้
  4.2 การตรวจสอบตามรอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตามรอบ (หรือโดยอาศัยผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นบุคคลที่สามภายใต้แนวทางการดำเนินการของเรา) การปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
  4.3 การตรวจสอบภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยของตัวแทนจำหน่าย เราอาจต้องดำเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าทุก PII จะไม่ได้รับผลกระทบ คุณจะมีเวลา 90 วันในการจัดการกับปัญหาใดๆ ผ่านการตรวจสอบ เมื่อปัญหาเรื่องการระบุตัวตนได้รับการแก้ไขแล้ว เราอาจต้องตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแก้ไขปัญหาโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง
  4.4 การแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตาม หากคุณไม่สามารถดำเนินการตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ในการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที หากเกิดกรณีดังกล่าว คุณต้องแนะนำว่าจะสามารถเยียวยาปัญหาดังกล่าวได้โดยเร็ว และโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ PII ได้หรือไม่ หากไม่สามารถทำได้ เราอาจเลือกที่จะต้องยุติข้อตกลงโดยไม่มีการยืดเวลา เสียค่าปรับ หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ที่อาจตามมาให้กับคุณ

5. การตอบสนองต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

  5.1 ช่วงเวลาในการแจ้งเตือน คุณจะแจ้งเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของคุณ และ/หรือ PII ให้เราทราบโดยทันทีหลังจากที่พบเห็น และจะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจมี/จะมีต่อเรา หรือ PII โดยทันที คุณจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการรักษาความปลอดภัย ภายหลังจากที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทันที โดยต้องไม่ควรเกินกว่า 1 ชั่วโมงหลังจากที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่า เหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นี้ ยังรวมถึง:
  5.1.1 ข้อร้องเรียนหรือคำขออันเนื่องจาการอ้างสิทธิ์ของบุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวแห่งสหภาพยุโรป
  5.1.2 การตรวจสอบหรือการเข้าควบคุมของ PII โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้ข้อกำหนดหรือกฎหมาย หรือมีการระบุว่าการตรวจสอบดังกล่าว หรือการเข้าควบคุมนั้นได้รับการไตร่ตรองแล้ว
  5.1.3 การระงับใช้ชั่วคราวหรือถาวร การใช้งานโดยไม่เจตนาหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ความไม่พร้อมใช้งาน การสูญหาย การเสื่อมสลาย การเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิด PII และ
  5.1.4 การไม่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยใดๆ และ/หรือข้อผูกพันของการปกปิดเป็นความลับตามที่ได้กำหนดไว้ในการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
  5.2 รูปแบบและเนื้อหาการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอาจทำได้ในรูปแบบของการโทรติดต่อไปยังศูนย์ดำเนินการเครือข่าย (NOC) ของเราที่หมายเลข (480) 505-8809 หรืออาจทำการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยัง [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net) คุณต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ และในเอกสารการแจ้งเตือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามขอบเขตที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนื่องจากการให้ข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมจะทำให้มีรายละเอียดที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน:
  5.2.1 คำจำกัดความของลักษณะเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย และแนวโน้มของผลที่อาจตามมาของเหตุการณ์ดังกล่าว
  5.2.2 เวลาการแก้ไขปัญหาโดยประมาณ (หากทราบ)
  5.2.3 คำจำกัดความของวิธีวัดผลที่ใช้ หรือที่นำเสนอเพื่อระบุถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย รวมถึง การวัดผลเพื่อบรรเทาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นได้กับเรา, PII หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  5.2.4 หากคุณยังไม่ได้รับวิธีการแก้ไขปัญหาขณะที่ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ คุณต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการพิจารณา
  5.2.5 หมวดหมู่และจำนวนของ PII โดยประมาณ รวมถึงโอกาสที่บุคคลจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และผลที่ตามมาซึ่งอาจเป็นได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อ PII และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
  5.2.6 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายที่เราสามารถติดต่อได้เพื่อขอรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย
  5.3 วิธีการรักษาความปลอดภัย ขณะทำข้อตกลงกับคุณ เราอาจจัดหาวิธีการรักษาความปลอดภัยจากลุ่มการรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อช่วยระบุการไม่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัย คุณยินยอมที่จะช่วยเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนถึงการไม่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของ EU หรือตามกฎหมายอื่นใดๆ ข้อกำหนด การดูแลจัดการ หรือข้อผูกพันการแจ้งเตือนถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

6. การเข้ารหัส

  6.1 การเข้ารหัสลับกรรมสิทธิ์ การทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้รับจ้างช่วง ผู้ขาย หรือบุคคลที่สามจะได้รับการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ปิดบังเป็นความลับ หรือ PII อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์อัลกอริทึมการเข้ารหัสลับใดๆ ที่คุณได้พัฒนาไว้เป็นการภายใน โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสลับแบบสมมาตรใดๆ การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร หรืออัลกอริทึมการแฮชจะอาศัยประโยชน์ของอัลกอริทึมที่ได้เผยแพร่และประเมินแล้วโดยกลุ่มการเข้ารหัสลับทั่วไป
  6.2 ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัสลับ อัลกอริทึมของการเข้ารหัสลับต้องเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมในขณะนั้น และต้องมีความแข็งแกร่งมากพอ เช่น AES การเข้ารหัสลับคีย์สาธารณะ SHA-256 หรือ RSA
  6.3 ฟังก์ชันแฮช ฟังก์ชันแฮชจะนำมารวมเข้ากับ SHA-256 และต้องมีหนึ่งใน MD-5, SHA-2, SHA-3 หรือที่คล้ายกันเป็นอย่างน้อย โดยไม่รวมถึง SHA-1 หากมีการนำเอาฟังก์ชันแฮชทางเลือกมาใช้ประโยชน์ ฟังก์ชันเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากทีมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา และจะต้องใช้งานร่วมกันกับอย่างน้อยหนึ่งอัลกอริทึมที่ได้รับอนุมัติ

7. การดำเนินการกับ PII

  7.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามขอบเขตที่บังคับใช้ คุณจะช่วยเหลือเราตามข้อผูกพันที่เรามีเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่ PII ของตนนั้นกำลังได้รับการดำเนินการภายใต้ข้อตกลง และบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ของตนภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ EU รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): (i) สิทธิ์ในการเข้าถึง (ii) สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล (iii) สิทธิ์ในการลบ (iv) สิทธิ์ในการแก้ไข (v) สิทธิ์ในการคัดค้านการตัดสินใจอัตโนมัติ หรือ (vi) สิทธิ์ในการคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูล
  7.2 ลบ/ทำลาย คุณต้องลบ/ทำลายอย่างปลอดภัย หรือส่งคืน PII ทั้งหมด และเขียนทับไดรฟ์ที่จับต้องได้ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนี้โดยใช้การลบการเข้ารหัสลับ (NIST SP-800-88r1) หรือวิธีการที่เทียบเท่าเมื่อมีการร้องขอให้ดำเนินการจากเรา หรือปราศจากคำขอจากเรา ภายหลังจากที่ยุติข้อตกลง และทำลาย หรือส่งสำเนาที่เหมือนกับที่เรามีอยู่ใดๆ คืนกลับมาหาเรา

***********************
ข้อสัญญามาตรฐาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรา 26(2) แห่งคำสั่งคุ้มครองข้อมูล 95/46/EC สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ให้บริการที่ดำเนินการในประเทศที่สาม ซึ่งขาดความมั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ

ผู้ส่งออกข้อมูล: GoDaddy, LLC และหน่วยงานในสังกัด

(และ

ผู้นำเข้าข้อมูล: ที่เรียกว่าตัวแทนจำหน่ายซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง

หากคนเดียว เรียกว่า ‘บุคคล’ หากมีการรวมกลุ่มกันจะเรียกว่า ‘คณะบุคคล’

เห็นชอบกับข้อกำหนดสัญญาต่อไปนี้ (ข้อกำหนด) เพื่ออ้างถึงการป้องกันที่เพียงพอต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของบุคคลในการถ่ายโอนข้อมูลโดยผู้ส่งออกข้อมูลไปยังผู้นำเข้าข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 1

ข้อกำหนด 1
คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด:

(ก) ‘ข้อมูลส่วนตัว', 'หมวดข้อมูลพิเศษ', 'ดำเนินการ/กำลังดำเนินการ', 'ผู้ควบคุม', 'ผู้ให้บริการ', 'เจ้าของข้อมูล' และ 'หน่วยงานควบคุมดูแล' จะต้องมีความหมายเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งคุ้มครองข้อมูล 95/46/EC ของสหภาพยุโรปและสภาตามประกาศใช้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 1995 ในเรื่องการคุ้มครองบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนตัว และการโยกย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ

(ข) 'ผู้ส่งออกข้อมูล' หมายถึงผู้ควบคุมที่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

(ค) 'ผู้นำเข้าข้อมูล' หมายถึงผู้ให้บริการที่ยอมรับว่าจะรับข้อมูลจากผู้ส่งออกข้อมูลโดยส่งออกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการดำเนินการในนามของตนภายหลังจากที่ได้ถ่ายโอนข้อมูลตามคำสั่งและเงื่อนไขในข้อกำหนด และผู้ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบของบุคคลที่สามซึ่งแน่ใจแล้วว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอภายใต้คำนิยามของมาตรา 25(1) แห่งคำสั่งคุ้มครองข้อมูล 95/46/EC

(ง) ‘ผู้ให้บริการช่วง’ หมายถึงผู้ให้บริการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นำเข้าข้อมูล หรือโดยผู้ให้บริการช่วงอื่นใดๆ ของผู้นำเข้าข้อมูลผู้ที่ยินยอมในการรับข้อมูลจากผู้นำเข้าข้อมูล หรือจากผู้ให้บริการช่วงอื่นใดๆ ของผู้นำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อการดำเนินการกับกิจกรรมที่จะดำเนินการภายในนามของผู้ส่งออกข้อมูล ภายหลังจากมีการโอนย้ายข้อมูลอันสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ส่งออก ข้อตกลงของข้อกำหนดและข้อตกลงของสัญญาย่อยที่ได้เขียนขึ้นมา

(จ) 'กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้' หมายถึงการคุ้มครองสิทธิ์พื้นฐานตามอำนาจทางกฎหมายและเสรีภาพของบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ของตนต่อความเป็นส่วนตัว อันเนื่องจากการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่มีต่อผู้ควบคุมข้อมูลในรัฐสมาชิกซึ่งผู้ส่งออกข้อมูลได้จัดทำขึ้น

(ฉ) 'การวัดผลการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร' หมายถึงการวัดผลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวจากอุบัติเหตุ หรือการทำลายข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการสูญหายโดยไม่เจตนา การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้งานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่าย และมีลักษณะการดำเนินการที่ไม่เป็นปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด

ข้อกำหนด 2
รายละเอียดในการถ่ายโอนข้อมูล

รายละเอียดของการถ่ายโอนข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนตัวที่ระบุไว้เฉพาะในภาคผนวก 1 ซึ่งรวบรวมไว้ในข้อกำหนดนี้

ข้อกำหนด 3
ข้อกำหนดสำหรับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

 1. เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดนี้กับผู้ส่งออกข้อมูล ข้อกำหนด 4(ข) ถึง (ฌ), ข้อกำหนด 5(ก) ถึง (จ) และ (ช) ถึง (ญ), ข้อกำหนด 6(1) และ (2), ข้อกำหนด 7, ข้อกำหนด 8(2) และข้อกำหนด 9 ถึง 12 ในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

 2. เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดนี้กับผู้นำเข้าข้อมูล โดยอาศัยข้อกำหนด 5(ก) จนถึง (ฉ) และ (ช), ข้อกำหนด 6, ข้อกำหนด 7, ข้อกำหนด 8(2) และข้อกำหนด 9 จนถึง 12 ในกรณีที่ผู้ส่งออกข้อมูลปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ เว้นแต่บุคคลผู้ให้บริการใดๆ ได้ยอมรับต่อข้อผูกมัดตามกฎหมายทั้งหมดที่มีของผู้ส่งออกข้อมูลตามสัญญาหรือตามการดำเนินการทางกฎหมาย อันเป็นผลจากการอ้างสิทธิ์และข้อผูกมัดของผู้ส่งออกข้อมูล ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนต่อบุคคลดังกล่าวได้

 3. เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดนี้กับผู้ให้บริการช่วง โดยอาศัยข้อกำหนด 5(ก) จนถึง (ฉ) และ (ช), ข้อกำหนด 6, ข้อกำหนด 7, ข้อกำหนด 8(2) และข้อกำหนด 9 จนถึง 12 ในกรณีที่ทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้อมูลปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือได้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่บุคคลผู้ให้บริการใดๆ ได้ยอมรับต่อข้อผูกมัดตามกฎหมายทั้งหมดที่มีของผู้ส่งออกข้อมูลตามสัญญาหรือตามการดำเนินการทางกฎหมาย อันเป็นผลจากการอ้างสิทธิ์และข้อผูกมัดของผู้ส่งออกข้อมูล ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนต่อบุคคลดังกล่าวได้ ความรับผิดของบุคคลที่สามดังกล่าวต่อผู้ให้บริการช่วงจะถูกจำกัดไว้ตามการปฏิบัติการของกระบวนการของตนภายใต้ข้อกำหนด

 4. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กร หรือบุคคลใดๆ ไม่ทักท้วงต่อเจ้าของข้อมูล หากเจ้าของข้อมูลมีประสงค์อันชัดแจ้ง และหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศ

ข้อกำหนด 4
ข้อผูกมัดของผู้ส่งออกข้อมูล

ผู้ส่งออกข้อมูลยอมรับและรับประกันว่า:

(ก) กระบวนการดังกล่าวรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง และจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ (และ หากมีผลบังคับใช้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดตั้งผู้ส่งออกข้อมูลแล้ว) และต้องไม่มีการล่วงละเมิดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐนั้นๆ

(ข) คำแนะนำและช่วงระยะเวลาในการรับบริการการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวจะเป็นเครื่องมือแนะนำให้กับผู้นำเข้าข้อมูลในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่มีการถ่ายโอนเฉพาะในนามของผู้ส่งออกข้อมูลเท่านั้นและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและข้อกำหนดที่บังคับใช้

(ค) ผู้นำเข้าข้อมูลจะต้องให้การรับประกันอย่างพอเพียงจากการวัดผลการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ในสัญญานี้

(ง) ภายหลังจากการประเมินข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ การวัดผลการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งเหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวจากอุบัติเหตุ หรือการทำลายข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่าย และมีลักษณะการดำเนินการที่ไม่เป็นปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด การวัดผลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ปรากฏให้เห็นเมื่อมีการดำเนินการกับข้อมูล และวิธีที่ข้อมูลได้รับการคุ้มครอง โดยพิจารณาตามความทันสมัยและค่าใช้จ่ายในการนำมาปฏิบัติใช้

(จ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการวัดผลการรักษาความปลอดภัย

(ฉ) หากการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ข้อมูลพิเศษ จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว หรือจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือในทันทีเท่าที่ทำได้หลังจากดำเนินการแล้ว อาจสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามที่ไม่ได้มีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอได้ซึ่งอยู่ภายใต้คำนิยามของคำสั่งคุ้มครองข้อมูล 95/46/EC

(ช) ส่งต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับจากผู้นำเข้าข้อมูล หรือผู้ให้บริการช่วงโดยอ้างตามข้อกำหนด 5(ข) และข้อกำหนด 8(3) ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลคุ้มครองข้อมูล หากผู้ส่งออกข้อมูลตัดสินใจที่จะถ่ายโอนข้อมูลต่อไป หรือยกเลิกการระงับใช้ชั่วคราว

(ซ) เพื่อมอบความพร้อมใช้งานให้แก่เจ้าของข้อมูลในขณะที่ทำการร้องขอสำเนาข้อกำหนด พร้อมด้วยข้อยกเว้นในภาคผนวก 2 และคำจำกัดความโดยสรุปของการวัดผลการรักษาความปลอดภัย รวมถึงสำเนาของสัญญาสำหรับการให้บริการช่วงซึ่งจะต้องดำเนินการตามภายใต้ข้อกำหนด เว้นแต่ข้อกำหนดหรือสัญญามีข้อมูลทางการค้า ในกรณีดังกล่าวอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลทางการค้าออก

(ฌ) สำหรับในกรณีที่ผู้ให้บริการช่วง การดำเนินการกับกิจกรรมได้ดำเนินไปภายใต้ข้อกำหนด 11 ซึ่งผู้ให้บริการช่วงได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างน้อยในระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวเดียวกันและสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในฐานะของผู้นำเข้าข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด และ

(ญ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด 4(ก) ถึง (ฌ)

ข้อกำหนด 5
ข้อผูกมัดของผู้นำเข้าข้อมูล

ผู้นำเข้าข้อมูลยอมรับและรับประกันว่า:

(ก) จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวในนามของผู้ส่งออกข้อมูลเท่านั้น และปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับคำสั่งและข้อกำหนด หากไม่อาจปฏิบัติตามได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยสืบเนื่องจากเป็นการตกลงยอมรับร่วมกันที่จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ส่งออกข้อมูลในทันทีหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ส่งออกข้อมูลสามารถระงับการถ่ายโอนข้อมูล และ/หรือยุติสัญญาได้

(ข) ไม่มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลโดยอาศัยคำสั่งที่ได้รับมาจากผู้ส่งออกข้อมูล และข้อผูกมัดภายใต้สัญญาและอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลอันไม่พึงประสงค์อันร้ายแรงต่อการรับประกัน และข้อผูกมัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ส่งออกทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที ในกรณีดังกล่าวผู้ส่งออกข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะระงับการถ่ายโอนข้อมูล และ/หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว

(ค) ปรับใช้การวัดผลการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก่อนดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่มีการโอนย้ายมา

(ง) โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ส่งออกข้อมูลทราบโดยทันทีเกี่ยวกับ:

(i) คำร้องขอที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่ห้ามมิให้ดำเนินการดังกล่าว เช่น การห้ามมิให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายอาญาเพื่อสงวนไว้ซึ่งการปกปิดเป็นความลับเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามการบังคับใช้กฎหมาย

(ii) การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เจตนาหรือไม่ได้รับอนุญาต และ

(iii) คำร้องขอใดๆ ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยที่ไม่มีการตอบสนองต่อคำร้องขอนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว

(จ) จัดการกับทุกข้อซักถามจากผู้ส่งออกข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อถ่ายโอนหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานควบคุมดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลที่มีการถ่ายโอนโดยทันทีและอย่างเหมาะสม

(ฉ) ตามที่ร้องขอให้ผู้ส่งออกข้อมูลส่งการดำเนินการกับข้อมูลเพื่อการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ส่งออกข้อมูล หรือดำเนินการตรวจหาข้อเท็จจริงจากสมาชิกอิสระ และภายใต้คุณสมบัติของความเป็นมืออาชีพที่จำเป็นอันผูกพันกับหน้าที่ในการปกปิดความลับ ที่ผู้ส่งออกข้อมูลได้เลือกไว้ตามจำเป็น ในข้อตกลงที่ทำขึ้นกับหน่วยงานควบคุมดูแล

(ซ) เพื่อมอบความพร้อมใช้งานให้แก่เจ้าของข้อมูลในขณะที่ทำการร้องขอสำเนาข้อกำหนด หรือสัญญาที่มีอยู่ใดๆ สำหรับการให้บริการช่วง เว้นแต่ข้อกำหนดหรือสัญญามีข้อมูลทางการค้า ในกรณีดังกล่าวอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลทางการค้าออก ข้อยกเว้นในภาคผนวก 2 ซึ่งจะถูกแทนที่โดยคำจัดความโดสรุปของการวัดผลการรักษาความปลอดภัยในกรณีดังกล่าวเหล่านั้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลจะไม่สามารถรับสำเนาข้อมูลจากผู้ส่งออกข้อมูลได้

(ซ) การให้บริการช่วง ผู้ส่งออกข้อมูลจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและต้องมีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

(ฌ) การดำเนินการโดยผู้ให้บริการช่วงจะเป็นไปตามข้อกำหนด 11

(ญ) ส่งสำเนาของข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้บริการช่วงซึ่งได้รวมอยู่ในข้อกำหนดให้กับผู้ส่งออกข้อมูลในทันที

(ฎ) ค่าใช้จ่าย การปกป้อง การจ่ายค่าชดเชย และรับผิดชอบต่อผู้ส่งออกข้อมูลสำหรับการรับผิดทั้งหมด รวมถึงการสูญเสียอันเนื่องจากการสูญหาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โจรกรรม หรือละเมิดต่อข้อมูลส่วนตัว และการล่วงละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลใดๆ ที่มีผลบังคับใช้อื่นใดๆ หรือจากผู้นำเข้าข้อมูล

ข้อกำหนด 6
การรับผิด

 1. คณะบุคคลยอมรับว่าเจ้าของข้อมูลซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดที่อ้างอิงอยู่ในข้อกำหนด 3 หรือข้อกำหนด 11 โดยบุคคลใดๆ หรือผู้ให้บริการช่วงที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการชดเชยจากผู้ส่งออกข้อมูลสำหรับความเสียหายที่ได้รับ

 2. หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถร้องเรียนเพื่อขอการชดเชยจากผู้ส่งออกข้อมูลตามย่อหน้า 1 อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนของผู้นำเข้าข้อมูลหรือผู้ให้บริการช่วงของตนสำหรับข้อผูกมัดที่ตนเองมีหากอ้างอิงตามข้อกำหนด 3 หรือในข้อกำหนด 11 เนื่องจากผู้ส่งออกข้อมูลปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือได้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้นำเข้าข้อมูลเห็นชอบว่าเจ้าของข้อมูลอาจทำเรื่องร้องเรียนไปยังผู้นำเข้าข้อมูลเสมือนว่าเป็นผู้ส่งออกข้อมูล เว้นแต่บุคคลที่ให้บริการใดๆ ได้ยอมรับต่อข้อผูกมัดตามกฎหมายทั้งหมดของผู้ส่งออกข้อมูลตามสัญญาหรือตามการดำเนินการทางกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนต่อบุคคลดังกล่าวได้

  ผู้นำเข้าข้อมูลอาจไม่สามารถวางใจต่อผู้ให้บริการที่ทำการฝ่าฝืนข้อผูกพันเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดของตน

 3. หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถร้องเรียนต่อผู้ส่งออกข้อมูลหรือผู้นำเข้าข้อมูลตามที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ 1 และ 2 ได้ อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาของผู้ให้บริการช่วงต่อข้อผูกมัดที่ตนมีตามอ้างอิงในข้อกำหนด 3 หรือในข้อกำหนด 11 อันเนื่องจากทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้อมูลปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือได้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ให้บริการช่วงยอมรับว่าเจ้าของข้อมูลอาจทำการร้องเรียนต่อผู้ให้บริการช่วงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกระบวนการของตนที่มีภายใต้ข้อกำหนดเสมือนเป็นผู้ส่งออกหรือนำเข้าข้อมูล เว้นแต่บุคคลผู้ให้บริการใดๆ ได้ยอมรับต่อข้อผูกมัดตามกฎหมายทั้งหมดที่มีของผู้ส่งออกและนำเข้าข้อมูลตามสัญญาหรือตามการดำเนินการทางกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนต่อบุคคลดังกล่าวได้ ความรับผิดของผู้ให้บริการช่วงจะมีการจำกัดไว้ตามการปฏิบัติการของกระบวนการของตนภายใต้ข้อกำหนด

ข้อกำหนด 7
การไกล่เกลี่ยและเขตอำนาจตามกฎหมาย

 1. ผู้นำเข้าข้อมูลยินยอมว่า หากเจ้าของข้อมูลอ้างสิทธิ์จากการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม/หรือเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายภายใต้ข้อกำหนด ผู้นำเข้าข้อมูลจะยอมรับการตัดสินใจของเจ้าของข้อมูล:

  (ก) อ้างอิงตามข้อพิพาทเพื่อการไกล่เกลี่ย โดยบุคคลอิสระ หรือหากมีผลบังคับใช้ โดยหน่วยงานควบคุมดูแล

  (ข) อ้างอิงตามข้อพิพาทต่อศาลในรัฐสมาชิกซึ่งผู้ส่งออกข้อมูลได้กำหนดไว้

 2. คณะบุคคลเห็นด้วยว่าตัวเลือกที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้จะมีความเป็นกลางต่อสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเยียวยาอันเป็นไปตามบทบัญญัติอื่นๆ ของกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

ข้อกำหนด 8
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมดูแล

 1. ผู้ส่งออกข้อมูลเห็นด้วยที่จะส่งสำเนาของสัญญานี้ให้กับหน่วยงานควบคุมดูแล หากมีการร้องขอ หรือหากจำเป็นต้องส่งสำเนาให้โดยเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 2. คณะบุคคลเห็นชอบว่าหน่วยงานควบคุมดูแลมีสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบผู้นำเข้าข้อมูล และผู้ให้บริการช่วงใดๆ โดยอาศัยขอบเขตเดียวกับและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันตามที่ได้มีการนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบผู้ส่งออกข้อมูลภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 3. ผู้นำเข้าข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ส่งออกข้อมูลทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยทันที หรือผู้ให้บริการช่วงใดๆ ที่ป้องกันการดำเนินการตรวจสอบผู้นำเข้าข้อมูล หรือผู้ให้บริการช่วงใดๆ ตามที่อ้างถึงในย่อหน้า 2 ในกรณีดังกล่าว ผู้ส่งออกข้อมูลจะต้องได้รับสิทธิ์ให้สามารถวัดผลได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 5 (ข)

ข้อกำหนด 9
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

ข้อกำหนดจะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐสมาชิกซึ่งได้มีการก่อตั้งผู้ส่งออกข้อมูลขึ้นมา หรือตำแหน่งที่ตั้งของหลายเขตอำนาจตามกฎหมาย ที่กำกับดูแลโดยกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์

ข้อกำหนด 10
การเปลี่ยนแปลงในสัญญา

คณะบุคคลที่รับผิดชอบในงานดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด โดยไม่ได้เป็นการขัดขวางคณะบุคคลไม่ให้เพิ่มเติมข้อกำหนดลงในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นต้องอ้างอึงถึงตราบเท่าที่คณะบุคคลดังกล่าวไม่ได้โต้แย้งกับข้อกำหนด

ข้อกำหนด 11
การให้บริการช่วง

 1. ผู้ส่งออกข้อมูลจะต้องไม่ทำสัญญาย่อยในการปฏิบัติการของกระบวนการของตนใดๆ ที่กระทำขึ้นในนามของผู้ส่งออกข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่งออกข้อมูล เมื่อผู้นำเข้าข้อมูลทำสัญญาย่อยกับข้อผูกมัดภายใต้ข้อกำหนด ด้วยความยินยอมของผู้ส่งออกข้อมูล การดำเนินการดังกล่าวควรกระทำภายใต้ข้อตกลงที่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ให้บริการช่วงเท่านั้น ซึ่งได้กำหนดให้มีข้อผูกมัดเดียวกันกับผู้ให้บริการช่วงเนื่องจากมีการกำหนดไว้กับผู้นำเข้าข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด หากผู้ให้บริการช่วงไม่อาจดำเนินการตามข้อผูกพันการคุ้มครองข้อมูลภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้นำเข้าข้อมูลจะต้องคงไว้ซึ่งความรับผิดโดยสมบูรณ์แก่ผู้ส่งออกข้อมูลสำหรับการดำเนินการต่อข้อผูกพันของผู้ให้บริการช่วงภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

 2. สัญญาที่เขียนขึ้นไว้ก่อนหน้าระหว่างผู้นำเข้าข้อมูลและผู้ให้บริการช่วง จะต้องแจ้งข้อกำหนดสำหรับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 3 หากเกิดกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่อาจทำการร้องเรียนเพื่อขอค่าชดเชยตามอ้างถึงในย่อหน้า 1 ของข้อกำหนด 6 ต่อผู้ส่งออกข้อมูล หรือผู้นำเข้าข้อมูลได้เนื่องจากทั้งสอง ปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือได้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย และผู้รับประโยชน์ต่อไม่ได้อ้างสิทธิ์ตามข้อผูกพันทางกฎหมายทั้งหมดกับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าข้อมูลตามสัญญาหรือการดำเนินการตามกฎหมาย ความรับผิดของบุคคลที่สามดังกล่าวต่อผู้ให้บริการช่วงจะถูกจำกัดไว้ตามการปฏิบัติการของกระบวนการของตนภายใต้ข้อกำหนด

 3. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในแง่ของการให้บริการช่วงของสัญญาตามอ้างอิงในย่อหน้า 1 จะได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายของรัฐสมาชิกซึ่งผู้ส่งออกข้อมูลได้กำหนดขึ้น

 4. ผู้ส่งออกข้อมูลจะเก็บรายการข้อตกลงของผู้ให้บริการช่วงโดยสรุปภายใต้ข้อกำหนด และผู้นำเข้าข้อมูลจะแจ้งเตือนให้ทราบโดยอ้างตามข้อกำหนด 5 (ญ) ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รายชื่อจะต้องมีพร้อมมอบให้กับหน่วยงานควบคุมดูแลคุ้มครองข้อมูลของผู้ส่งออกข้อมูล

ข้อกำหนด 12
ข้อผูกมัดภายหลังจากการบอกเลิกการบริการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัว

 1. คณะบุคคลเห็นชอบว่าการบอกเลิกบทบัญญัติของการบริการดำเนินการกับข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูลและผู้ให้บริการช่วงจะ ตามตัวเลือกของผู้ส่งออกข้อมูล ต้องส่งคืนข้อมูลส่วนตัวที่มีการถ่ายโอนและสำเนาทั้งหมดให้กับผู้ส่งออกข้อมูล หรือจะต้องทำลายข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดและต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้ส่งออกข้อมูลว่าได้มีการดำเนินการดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ได้มีการบังคับตามกฎหมายให้ผู้นำเข้าข้อมูลต้องคุ้มครองข้อมูลที่ได้จากการส่งคืน หรือทำลายข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่มีการถ่ายโอน ในกรณีดังกล่าว ผู้นำเข้าข้อมูลรับประกันว่าจะมีการปกปิดความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ได้ถ่ายโอน และจะไม่ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนตัวที่ได้ถ่ายโอนอีกต่อไป

 2. ผู้นำเข้าข้อมูลหรือผู้ให้บริการช่วงให้การรับประกันขณะที่มีการร้องขอผู้ส่งออกข้อมูล และ/หรือหน่วยงานควบคุมดูแล โดยที่จะมีการส่งข้อมูลไปยังสถานประกอบการเพื่อดำเนินการกับข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการวัดผลที่อ้างอิงไว้ตามย่อหน้า 1

ภาคผนวก 1
สำหรับข้อสัญญามาตรฐาน

หากไม่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องเพิ่มอยู่ในส่วนเพิ่มเติตอนท้าย จะต้องรวมเอา SOW ไว้ในภาคผนวกนี้:

ผู้ส่งออกข้อมูล:
ผู้ส่งออกข้อมูลคือบุคคลที่ได้รับการระบุว่าเป็น GoDaddy ผู้จัดหาโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้นำเข้าข้อมูลเพื่อจำหน่ายบางผลิตภัณฑ์และการบริการของ GoDaddy ให้กับลูกค้า

ผู้นำเข้าข้อมูล:

ผู้นำเข้าข้อมูลคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการของ GoDaddy

เจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลคือลูกค้า

หมวดข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนจะเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ข้อมูลต่อไปนี้:

ลูกค้าอาจส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังบริการซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ของคุณ
 • ระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนจะต้องอยู่ภายใต้กิจกรรมการประมวลผลเบื้องต้นต่อไปนี้:

ตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวตามความจำเป็นเพื่อมอบการบริการภายใต้ข้อตกลงของตัวแทนจำหน่าย และตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้เพิ่มเติมในการใช้การบริการ

ภาคผนวก 2
สำหรับข้อสัญญามาตรฐาน

การวัดผลการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร

ผู้นำเข้าข้อมูลจะคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและการดูแลจัดการเพื่อคุ้มครองการรักษาความปลอดภัย การปกปิดเป็นความลับ และความถูกต้องของข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้กำหนดไว้ในบทต่อท้ายการดำเนินการกับข้อมูลนี้ ผู้นำเข้าข้อมูลจะตรวจสอบการปฏิบัติตามการคุ้มครองเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ผู้นำเข้าข้อมูลจะต้องไม่ปรับลดการรักษาความปลอดภัยโดยรวมต่อการบริการหรือโปรแกรมตัวแทนจำหน่าย

ปรับปรุง: 5/9/2561

ลิขสิทธิ์ © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์