GoDaddy

นโยบายหมายศาล/เคล็ดลับต่างๆ ของทนายความ

ปรับปรุงล่าสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2019

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GoDaddy ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับ เพื่อให้สอดคล้องตามตัวบทกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับ GoDaddy หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ

หากคุณมองหาข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลหรือบัญชีของลูกค้า GoDaddy ที่ข้องเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอาญา คุณต้องส่งโทรสาร จดหมายหรือให้ข้อมูลหมายศาลที่ถูกต้องแก่ GoDaddy.com, LLC เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรม คุณจะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนที่บังคับใช้กฎหมาย

การส่งหมายศาล

GoDaddy มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสก็อตเดล รัฐอาริโซนา และหมายศาลทุกหมายจะต้องจัดส่งไปยังสถานที่นั้น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่:

  ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

หรือ ส่งหมายศาลทางโทรสารไปที่:

(480) 624-2546 จ่าหน้าถึง: ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นโยบายเกี่ยวกับอีเมล

GoDaddy จะไม่ผลิตเนื้อหาของอีเมล เนื่องจากกฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 U.S.C. §2701 และต่อจากนี้ ได้ห้ามมิให้ผู้ให้บริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเนื้อหาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่เพื่อเป็นการติดตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาล ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ GoDaddy ไม่เก็บรักษาที่อีเมลถูกลบหรือส่งออกไป

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของการร้องเรียนและเอกสารสนับสนุนใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของที่อยู่อีเมลของ GoDaddy กับคดีที่ค้างอยู่และหมายศาลที่สำคัญ

ข้อกำหนดเฉพาะต่อหมายศาลคดีแพ่ง:

การแจ้งลูกค้าและเวลาในการตอบสนอง

เมื่อได้รับหมายศาลคดีแพ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว GoDaddy จะแจ้งให้ลูกค้าที่ถูกขอข้อมูลทราบในทันทีโดยผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉิน GoDaddy จะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าที่ขอโดยหมายศาลในทันทีและจะให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะล้มล้างหมายศาลในศาล GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการกับลูกค้าโดยเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของลูกค้าที่ให้ข้อมูลไว้ในไฟล์GoDaddy

ค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติตามหมายศาล

GoDaddy จะคิดค่าบริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่งหมายศาลทางแพ่งสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายศาล จะต้องดำเนินการชำระเงินภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ของ GoDaddy เช็คจะต้องสั่งจ่ายให้ GoDaddy.com, LLC

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหมายศาลของ GoDaddy มีดังนี้:

 • ค่าวิจัย - ฿2,380.96/ชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายพัสดุลงทะเบียน Federal Express - เก็บเงินตามที่วางบิล
 • สำเนา - ฿7.94/หน้า

การดูแลข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ

เอกสารและข้อมูลซึ่งจัดทำขึ้นโดย GoDaddy เพื่อตอบกลับหมายศาลอาจมีข้อมูลซึ่งปกปิดเป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ/หรือเป็นส่วนตัวซึ่งต้องมีการปกป้องเป็นพิเศษจากการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอกสารดังกล่าวใดๆ นั้นจะได้รับการกำหนดให้เป็น “ปกปิดเป็นความลับ” โดยมีตราประทับลงบนเอกสารเมื่อมีการนำออกใช้ และข้อมูลจะต้องได้รับการปกปิดข้อมูลจากการเข้าถึงของทุกคนและทุกหน่วยงาน การดูแลข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ รวมถึง:

ประการแรก จะต้องจำกัดการเข้าถึงเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับโดยบุคคลใดๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อมอบข้อมูลตามหมายศาล หรือมอบให้แก่ตัวแทน และศาลรวมถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศาล อาจมีการใช้เอกสารที่ระบุว่าปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการเบิกพยาน ซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามจำเป็น มอบให้เพื่อการเบิกความพยานใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ปกปิดเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าวซึ่งออกโดยกำหนดให้เป็น “ปกปิดเป็นความลับ” และการดูแลข้อมูลที่ได้มาในลักษณะที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดนี้

ประการที่สอง เอกสารที่ปกปิดเป็นความลับจะต้องไม่จัดเก็บไว้ในระเบียนข้อมูลสาธารณะโดยขาดเหตุผลอันควร ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวนั้น และข้อมูลซึ่งใช้อ้างอิงใดๆ ในที่นี้จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ บุคคลที่ทำการจัดเก็บเอกสารคำร้องต่อศาล สรุป หรือเอกสารอื่นที่แนบมา หรืออ้างอิงไปยังเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับ หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการร้องขอคำสั่งศาลให้ปิดผนึกข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลซึ่งปกปิดเป็นความลับเมื่อนำออกใช้ หากศาลปฏิเสธคำร้องต่อศาลให้ปิดผนึกตามที่อ้างถึงในนโยบายหมายศาลนี้ บุคคลใดๆ อาจจัดเก็บเอกสารขณะนำออกใช้งานได้ตามปกติ เว้นแต่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโดยศาล

ประการที่สาม ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับซึ่งจัดหาให้ตามหมายศาลจะต้องไม่มีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการฟ้องร้อง หรือการแก้ต่างการดำเนินการซึ่งระบุไว้ในหมายศาล และจะต้องทำลายข้อมูลดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วัน นับจากที่มีการเบิกพยานครั้งสุดท้าย บุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งหมายศาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานได้จัดหาเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับใดๆ ให้พร้อมใช้ตามข้อกำหนดนี้

ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับศาลและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ไปยัง GoDaddy.COM, LLC

คุณสามารถติดต่อฝ่ายพิพาทเรื่องโดเมนที่ GoDaddy หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ UDRP การฟ้องร้องคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนซึ่งจดทะเบียนกับ GoDaddy หรือเนื้อหาเว็บไซต์ที่โฮสต์กับ GoDaddy โปรดตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้และติดต่อเราเกี่ยวกับข้อพิพาทชื่อโดเมนก่อนที่จะดำเนินการทางกฎหมายใหม่ หรือหากคุณมีคำถามอื่นๆ:

เวลาให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น. (เขตเวลาแถบภูเขา)

ที่อยู่อีเมลสำหรับฝ่ายการฟ้องร้องคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย: courtdisputes@godaddy.com

ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อเรื่องนโยบายระงับข้อพิพาทสากล (UDRP): UDRPdisputes@godaddy.com

หาก GoDaddy เป็นนายทะเบียนของชื่อโดเมนที่เป็นข้อพิพาทหรือเป็นโฮสติ้งของเนื้อหาที่เป็นต้นเรื่องการร้องเรียนของฉันแล้ว ฉันจำเป็นจะต้องตั้งชื่อ GoDaddy ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ฉันยื่นหรือไม่?

ไม่ต้อง ไม่จำเป็นที่จะตั้งชื่อ GoDaddy ในข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือโฮสต์ที่ GoDaddy GoDaddyจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจเกี่ยวกับการจัดการสุดท้ายของชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ที่เป็นปัญหา

มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อ Domains By Proxy ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ข้าพเจ้ายื่นหรือไม่ หากชื่อโดเมนใช้บริการส่วนตัวของ Domains By Proxy

ไม่ ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อ Domains by Proxy ตามข้อพิพาททางกฎหมาย Domains by Proxy เป็นบริการการลงทะเบียนส่วนตัวและไม่มีการควบคุมชื่อโดเมนหรือเนื้อหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น GoDaddy, Domains By Proxy จะปฏิบัติตามคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยการพิพากษาในศาลที่มีเขตอำนาจ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาลไปยัง GoDaddy คือวิธีใด?

สามารถส่งเอกสารไปยังศาลฟ้องร้องคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่ courtdisputes@godaddy.com สามารถส่งอีเมลติดต่อเรื่องนโยบายระงับข้อพิพาทสากล (UDRP) ได้ที่ UDRPdisputes@godaddy.com สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลเป็นช่องทางที่สะดวกกว่า และไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาสิ่งพิมพ์

สิ่งที่ควรรวมอยู่ในคำสั่งศาลที่ส่งไปยัง GoDaddy จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

คำสั่งศาลควรจะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างน้อยจะต้องมี:

 • ชื่อโดเมนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ และเนื้อหาที่เรากำลังโฮสติ้ง รวมถึง URL ที่เฉพาะเจาะจงที่เนื้อหานั้นโฮสติ้งอยู่ (โปรดส่งเพียงเนื้อหาที่เราโฮสติ้งอยู่เท่านั้น)

 • การดำเนินการเฉพาะที่ GoDaddy ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับชื่อโดเมนและ/หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 • หากโจทก์แสวงหาการควบคุมบัญชี GoDaddy ของลูกค้า คำสั่งศาลจะต้องระบุหมายเลขบัญชีของ GoDaddy ด้วย (โปรดดำเนินการตามตัวเลือกนี้ หากชื่อโดเมนทั้งหมดในบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีเท่านั้น)

สามารถส่งเอกสารเกี่ยวกับศาลที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ได้ ได้ หากเอกสารไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ เราต้องการสิ่งดังต่อไปนี้:

 • ต้นฉบับที่มีตราประทับของศาลและ

 • คำแปลสำเนาที่มีตราประทับของศาลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง

มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาระงับข้อพิพาทหรือไม่?

มี เพื่อให้ GoDaddy ใช้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระงับข้อพิพาท สัญญาระงับข้อพิพาทจะต้อง:

 • เกี่ยวพันกับการฟ้องร้องคดี

 • มีลายเซ็นรับรองจากทั้งสองฝ่าย

 • ระบุชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน) ที่ได้รับผลกระทบ และ

 • ให้มีการรวมประโยคที่ว่าจะยกฟ้องการดำเนินคดีโดยห้ามฟ้องใหม่

มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่?

มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดจะต้อง:

 • มีรายการชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน) ที่จะต้องย้ายออกไปแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นๆ อย่างชัดเจน และ

 • มีการระบุว่าผู้รับจะจัดการและ/หรือขายชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน)


ปรับปรุง: 14/2/2562

ลิขสิทธิ์ © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์