GoDaddy

นโยบายว่าด้วยหมายศาล

GoDaddy.com, LLC นโยบายว่าด้วยหมายศาล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GoDaddy ห้ามการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับ เพื่อให้สอดคล้องตามตัวบทกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับ GoDaddy หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ โดย GoDaddy เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Wild West Domains, LLC ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ GoDaddy จัดหาให้ อาจไม่ได้มาจาก Wild West Domains, LLC ทั้งหมด Wild West Domains, LLC ไม่สามารถมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่ได้มาจากWild West Domains, LLC

หากคุณมองหาข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลหรือบัญชีของลูกค้า GoDaddy ที่ข้องเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอาญา คุณต้องส่งโทรสาร จดหมายหรือให้ข้อมูลหมายศาลที่ถูกต้องแก่ Wild West Domains, LLC

การส่งหมายศาล

Wild West Domains, LLC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองสก็อตเดล รัฐอาริโซนา และหมายศาลทุกหมายจะต้องจัดส่งไปยังสถานที่นั้น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่:

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

หรือ ส่งหมายศาลทางโทรสารไปที่:

(480) 624-2546
จ่าหน้าถึง: ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นโยบายเกี่ยวกับอีเมล

Wild West Domains, LLC จะไม่ผลิตเนื้อหาของอีเมล เนื่องจากกฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 U.S.C. §2701 และต่อจากนี้ ได้ห้ามมิให้ผู้ให้บริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเนื้อหาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่เพื่อเป็นการติดตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาล ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Wild West Domains, LLC จะไม่เก็บข้อมูลอีเมลที่ถูกลบออกไปหรือที่ส่งออกไปแล้ว

Wild West Domains, LLC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของการร้องเรียนและเอกสารสนับสนุนใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของที่อยู่อีเมลของ Wild West Domains, LLC กับคดีที่ค้างอยู่และหมายศาลที่สำคัญ

การแจ้งลูกค้าและเวลาในการตอบสนอง

เมื่อได้รับหมายศาลคดีแพ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว Wild West Domains, LLC จะแจ้งให้ลูกค้าที่ถูกขอข้อมูลทราบในทันที โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉิน Wild West Domains, LLC จะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าตามที่ร้องขอโดยหมายศาลในทันที และจะให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะล้มล้างหมายศาลในศาล Wild West Domains, LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการกับลูกค้าโดยเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของลูกค้าที่ให้ข้อมูลไว้ในกับ Wild West Domains, LLC

ค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติตามหมายศาล

Wild West Domains, LLC จะคิดค่าบริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่งหมายศาลทางแพ่งสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายศาล จะต้องชำระเงินภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินของ Wild West Domains, LLC หรือสั่งจ่ายเป็นเช็คไปยัง Wild West Domains, LLC

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหมายศาลของ Wild West Domains, LLC มีดังนี้:

  • ค่าวิจัย - US$75.00/ชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่ายพัสดุลงทะเบียน Federal Express - เก็บเงินตามที่วางบิล
  • การทำสำเนาเอกสาร - US$0.25/หน้า

การดูแลข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ

เอกสารและข้อมูลซึ่งจัดทำขึ้นโดย Wild West Domains, LLC ตามที่หมายศาลอาจมีข้อมูลซึ่งปกปิดเป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ/หรือเป็นส่วนตัวซึ่งต้องมีการปกป้องเป็นพิเศษจากการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอกสารดังกล่าวใดๆ นั้นจะได้รับการกำหนดให้เป็น “ปกปิดเป็นความลับ” โดยมีตราประทับลงบนเอกสารเมื่อมีการนำออกใช้ และข้อมูลจะต้องได้รับการปกปิดข้อมูลจากการเข้าถึงของทุกคนและทุกหน่วยงาน การดูแลข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ รวมถึง:

ประการแรก จะต้องจำกัดการเข้าถึงเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับโดยบุคคลใดๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อมอบข้อมูลตามหมายศาล หรือมอบให้แก่ตัวแทน และศาลรวมถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศาล อาจมีการใช้เอกสารที่ระบุว่าปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการเบิกพยาน ซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามจำเป็น มอบให้เพื่อการเบิกความพยานใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ปกปิดเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าวซึ่งออกโดยกำหนดให้เป็น “ปกปิดเป็นความลับ” และการดูแลข้อมูลที่ได้มาในลักษณะที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดนี้

ประการที่สอง เอกสารที่ปกปิดเป็นความลับจะต้องไม่จัดเก็บไว้ในระเบียนข้อมูลสาธารณะโดยขาดเหตุผลอันควร ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวนั้น และข้อมูลซึ่งใช้อ้างอิงใดๆ ในที่นี้จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ บุคคลที่ทำการจัดเก็บเอกสารคำร้องต่อศาล สรุป หรือเอกสารอื่นที่แนบมา หรืออ้างอิงไปยังเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับ หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการร้องขอคำสั่งศาลให้ปิดผนึกข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลซึ่งปกปิดเป็นความลับเมื่อนำออกใช้ หากศาลปฏิเสธคำร้องต่อศาลให้ปิดผนึกตามที่อ้างถึงในนโยบายหมายศาลนี้ บุคคลใดๆ อาจจัดเก็บเอกสารขณะนำออกใช้งานได้ตามปกติ เว้นแต่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโดยศาล

ประการที่สาม ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับซึ่งจัดหาให้ตามหมายศาลจะต้องไม่มีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการฟ้องร้อง หรือการแก้ต่างการดำเนินการซึ่งระบุไว้ในหมายศาล และจะต้องทำลายข้อมูลดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วัน นับจากที่มีการเบิกพยานครั้งสุดท้าย บุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งหมายศาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานได้จัดหาเอกสารที่ปกปิดเป็นความลับใดๆ ให้พร้อมใช้ตามข้อกำหนดนี้

ปรับปรุง: 14/2/2562
ลิขสิทธิ © 2005-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์