GoDaddy

การละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ถือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือลิขสิทธิ์ GoDaddy มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณปกป้องสิทธิตามกฎหมายของคุณ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดนโยบายต่อไปนี้ในการพิจารณาการเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์

การเรียกร้องสิทธิข้อพิพาทชื่อโดเมน

โปรดดูที่นโยบายระงับข้อพิพาทสากล ("UDRP") หากคุณมีความกังวลหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนจำเป็นต้องส่งไปยังผู้ลงทะเบียน ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับอนุมัติโดย ICANN หรือระบบศาล โปรดตรวจทานเคล็ดลับทนายความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสำเนาเอกสารศาลและกฎหมายไปยัง GoDaddy

นโยบายการละเมิดเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์นี้ไม่รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน และมีขึ้นเพื่อให้สามารถการรายงานการละเมิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ GoDaddy อื่นๆ ได้

การประมูลของ GoDaddy และการเรียกร้องข้อพิพาทชื่อโดเมนพรีเมียม

 1. เพื่อแจ้ง GoDaddy ว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับโดเมนที่เสนอขายในการประมูลของ GoDaddy หรือเป็นชื่อโดเมนพรีเมียม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ (A) ด้านล่างนี้สำหรับการยื่นข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้า

 2. หากคุณตอบสนองต่อคำร้องเรื่องการละเมิดเกี่ยวกับโดเมนที่เสนอขายในการประมูลของ GoDaddy หรือ เป็นชื่อโดเมนพรีเมียม โปรดปฏิบัติตามนโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือนใน (C) ด้านล่างนี้

การเรียกร้องสิทธิลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 1. เพื่อแจ้ง GoDaddy ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ (A) ด้านล่างนี้สำหรับการยื่นข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้า หรือ (B) การยื่นข้อเรียกร้องลิขสิทธิ์

 2. หากคุณตอบสนองต่อคำร้องเรื่องการละเมิด โปรดปฏิบัติตามนโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือนใน (C) ด้านล่างนี้

A. การเรียกร้องเครื่องหมายทางการค้า

 1. หากคุณ (ในที่นี้ "ฝ่ายเรียกร้อง") ต้องการส่งคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับการละเมิดเครื่องหมายที่คุณถือครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง (จดทะเบียนกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาในทะเบียนหลัก หรือสำหรับเครื่องหมายต่างประเทศ ได้จดทะเบียนกับองค์กรที่กำกับดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของคุณ การจดทะเบียนในระดับรัฐ และการจดทะเบียนในทะเบียนเสริมจะไม่สามารถนำมาใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้) GoDaddy ขอให้ฝ่ายเรียกร้องสนับสนุนการเรียกร้องดังกล่าวด้วยการ : (i) กรอกแบบฟอร์มที่มีให้ที่นี่ หรือ (ii) ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยส่งผ่านอีเมลไปยัง trademarkclaims@godaddy.com คำว่า "เรียกร้องเครื่องหมายการค้า" ควรปรากฎอยู่ในหัวเรื่องของอีเมล โปรดทราบว่า: การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับการแก้ไขข้อเรียกร้องของคุณ

  เพื่อให้มีผลในการบังคับใช้ การแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ชื่อ หรือตัวบ่งชี้ต้นกำหนด ("เครื่องหมาย") อื่นๆ ที่อ้างว่าถูกละเมิดรวมทั้งเลขทะเบียน
  • เขตอำนาจศาลหรือเขตทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าว
  • ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ระบุข้างต้น
  • สินค้าและ/หรือบริการที่ครอบคลุมหรือเสนอภายใต้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้น
  • วันที่เริ่มใช้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้นเป็นครั้งแรก
  • วันที่เริ่มใช้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้นเป็นครั้งในการค้าระหว่างรัฐ
  • คำอธิบายถึงลักษณะที่ฝ่ายเรียกร้องเชื่อว่าเครื่องหมายของตนมีการถูกละเมิด
  • หลักฐานที่เพียงพอว่าเจ้าของเว็บไซต์ที่อ้างว่ามีการละเมิดนั้นเป็นลูกค้าของ GoDaddy
  • ตำแหน่งของเครื่องหมายที่ละเมิด รวมทั้งที่อยู่อีเมล ฯลฯ
  • การรับรองความถูกต้อง เซ็นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ โดยระบุ:
   1. เนื้อหาของเว็บไซต์ [ระบุเว็บไซต์] มีการละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายอื่น
   2. ชื่อของฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิ์
   3. เครื่องหมาย [ระบุเครื่องหมาย] ที่ถูกละเมิด และ
   4. ว่าการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ที่อ้างว่าละเมิดในประเด็นที่ไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. เมื่อได้รับข้อมูลที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ข้างต้น สำหรับการเรียกร้องเครื่องหมายการค้า GoDaddy จะเริ่มต้นทำการสอบสวนและส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายเรียกร้องต่อไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด ในขณะที่ GoDaddy ทำการสอบสวนการเรียกร้อง ตามที่ GoDaddy เห็นสมควรและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย อาจลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดออกจากการประมูล GoDaddy แจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดว่าจะทำการล็อคชื่อโดเมน เปลี่ยนเส้นทาง DNS และ/หรือถ้ามีการจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy จะมีการลบหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเป็นการชั่วคราว
 3. ถ้า GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องได้ยกข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย ลบเนื้อหาที่ละเมิดออกจากการประมูลของGoDaddy ยังคงระงับบัญชี GoDaddy ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดของ และ/หรือหากถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เพียงอย่างเดียว จะปฏิเสธการเข้าถึงวัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องไม่ได้ยกข้อเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย GoDaddy จะเรียกคืนการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
 4. ฝ่ายเรียกร้องควรเข้าใจว่า GoDaddy นายทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN และลูกค้ามีความผูกพันตาม UDRP ไม่มีอะไรในนโยบายนี้ควรจะตีความเพื่อแทนที่ UDRP หรือภาระผูกพันของ GoDaddy และลูกค้าที่จะปฏิบัติตาม UDRP ในบริบทของข้อพิพาทชื่อโดเมน

B. การเรียกร้องลิขสิทธิ์

 1. หากฝ่ายเรียกร้องต้องการจะยื่นร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับวัสดุที่คุณถือเป็นลิขสิทธิ์โดยสุจริต GoDaddy ขอให้ฝ่ายเรียกร้องยืนยันข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยการ (i)กรอกแบบฟอร์มที่มีให้ที่นี่ หรือ (ii) ให้ข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทางอีเมล ไปยัง copyrightclaims@godaddy.com คำว่า "การเรียกร้องลิขสิทธิ์" ควรปรากฎอยู่บนหัวเรื่องของอีเมล ยังสามารถส่งการเรียกร้องลิขสิทธิ์ทางจดหมายไปยัง: ตัวแทนลิขสิทธิ์ GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 **โปรดทราบว่า: การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับการแก้ไขข้อเรียกร้องของคุณ**

  เพื่อให้มีผลในการบังคับใช้ การแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับ GoDaddy จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
  1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของ ของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด
  2. การพิสูจน์ว่างานที่อ้างถึงว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากงานหลายงานที่มีลิขสิทธิ์ในในเว็บไซต์ออนไลน์เดียวที่ครอบคลุมอยู่ในการแจ้งเตือนเดียวกัน ให้แสดงรายชื่องานต่างๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น
  3. การพิสูจน์ว่าเนื้อหาที่อ้างถึงว่ามีการละเมิด หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ละเมิด และต้องถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ GoDaddy สามารถหาเนื้อหาดังกล่าวได้
  4. แจ้งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ GoDaddy สามารถติดต่อฝ่ายเรียกร้องได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ หากมี
  5. ข้อความที่ระบุว่าฝ่ายเรียกร้องมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  6. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าฝ่ายเรียกร้องเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจที่จะดำเนินการในนามของเจ้าของ ของสิทธิกล่าวหาว่าถูกละเมิด
 2. สำหรับการเรียกร้องลิขสิทธิ์ เมื่อได้รับแจ้งที่เหมาะสมจากฝ่ายเรียกร้องตามมาตรา 1 ของการเรียกร้องลิขสิทธิ์ข้างต้น GoDaddy จะเริ่มต้นการสอบสวนและส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายเรียกร้องไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด ในขณะที่ GoDaddy ทำการสอบสวนการเรียกร้อง ตามที่ GoDaddy เห็นสมควรและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย อาจแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดว่าจะทำการล็อคชื่อโดเมน เปลี่ยนเส้นทาง DNS และ/หรือหากมีการจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy จะทำการลบหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเป็นการชั่วคราว
 3. หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องได้ยกข้อเรียกร้องลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังคงระงับบัญชีของ GoDaddy ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด และ/หรือหากถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เพียงอย่างเดียว จะปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องไม่ได้ยกข้อเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย GoDaddy จะเรียกคืนการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

C. นโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือน

 1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing copyrightclaims@godaddy.com or trademarkclaims@godaddy.com and including the following:

  1. An electronic signature of the alleged infringer.
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
  3. A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
  4. The alleged infringer's name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer's address is outside of the United States, for any judicial district in which GoDaddy may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.

 2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, GoDaddy shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. GoDaddy will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless GoDaddy first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on GoDaddy's system or network.
 3. ง. ผู้ที่ทำการละเมิดซ้ำ

  เป็นนโยบายของ GoDaddy ที่จะจัดให้มีการยกเลิกสัญญาของลูกค้า GoDaddy และผู้ถือบัญชีที่ทำการละเมิดนโยบายนี้ซ้ำซ้อน หรือผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซ้ำซ้อน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

  ปรับปรุง: 3/12/2558
  ลิขสิทธิ์ © 2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์