GoDaddy

การละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ถือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือลิขสิทธิ์ GoDaddy มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณปกป้องสิทธิตามกฎหมายของคุณ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดนโยบายต่อไปนี้ในการพิจารณาการเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์

การเรียกร้องสิทธิข้อพิพาทชื่อโดเมน

โปรดดูที่นโยบายระงับข้อพิพาทสากล ("UDRP") หากคุณมีความกังวลหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนจำเป็นต้องส่งไปยังผู้ลงทะเบียน ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับอนุมัติโดย ICANN หรือระบบศาล โปรดตรวจทานเคล็ดลับทนายความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสำเนาเอกสารศาลและกฎหมายไปยัง GoDaddy

นโยบายการละเมิดเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์นี้ไม่รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน และมีขึ้นเพื่อให้สามารถการรายงานการละเมิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ GoDaddy อื่นๆ ได้

การประมูลของ GoDaddy และการเรียกร้องข้อพิพาทชื่อโดเมนพรีเมียม

 1. เพื่อแจ้ง GoDaddy ว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับโดเมนที่เสนอขายในการประมูลของ GoDaddy หรือเป็นชื่อโดเมนพรีเมียม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ (A) ด้านล่างนี้สำหรับการยื่นข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้า

 2. หากคุณตอบสนองต่อคำร้องเรื่องการละเมิดเกี่ยวกับโดเมนที่เสนอขายในการประมูลของ GoDaddy หรือ เป็นชื่อโดเมนพรีเมียม โปรดปฏิบัติตามนโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือนใน (C) ด้านล่างนี้

การเรียกร้องสิทธิลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 1. เพื่อแจ้ง GoDaddy ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ (A) ด้านล่างนี้สำหรับการยื่นข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้า หรือ (B) การยื่นข้อเรียกร้องลิขสิทธิ์

 2. หากคุณตอบสนองต่อคำร้องเรื่องการละเมิด โปรดปฏิบัติตามนโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือนใน (C) ด้านล่างนี้

A. การเรียกร้องเครื่องหมายทางการค้า

 1. หากคุณ (ในที่นี้ "ฝ่ายเรียกร้อง") ต้องการส่งคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับการละเมิดเครื่องหมายที่คุณถือครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง (จดทะเบียนกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาในทะเบียนหลัก หรือสำหรับเครื่องหมายต่างประเทศ ได้จดทะเบียนกับองค์กรที่กำกับดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของคุณ การจดทะเบียนในระดับรัฐ และการจดทะเบียนในทะเบียนเสริมจะไม่สามารถนำมาใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้) GoDaddy ขอให้ฝ่ายเรียกร้องสนับสนุนการเรียกร้องดังกล่าวด้วยการ : (i) กรอกแบบฟอร์มที่มีให้ที่นี่ หรือ (ii) ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยส่งผ่านอีเมลไปยัง trademarkclaims@godaddy.com คำว่า "เรียกร้องเครื่องหมายการค้า" ควรปรากฎอยู่ในหัวเรื่องของอีเมล โปรดทราบว่า: การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับการแก้ไขข้อเรียกร้องของคุณ

  เพื่อให้มีผลในการบังคับใช้ การแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ชื่อ หรือตัวบ่งชี้ต้นกำหนด ("เครื่องหมาย") อื่นๆ ที่อ้างว่าถูกละเมิดรวมทั้งเลขทะเบียน
  • เขตอำนาจศาลหรือเขตทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าว
  • ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ระบุข้างต้น
  • สินค้าและ/หรือบริการที่ครอบคลุมหรือเสนอภายใต้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้น
  • วันที่เริ่มใช้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้นเป็นครั้งแรก
  • วันที่เริ่มใช้เครื่องหมายที่ได้ระบุข้างต้นเป็นครั้งในการค้าระหว่างรัฐ
  • คำอธิบายถึงลักษณะที่ฝ่ายเรียกร้องเชื่อว่าเครื่องหมายของตนมีการถูกละเมิด
  • หลักฐานที่เพียงพอว่าเจ้าของเว็บไซต์ที่อ้างว่ามีการละเมิดนั้นเป็นลูกค้าของ GoDaddy
  • ตำแหน่งของเครื่องหมายที่ละเมิด รวมทั้งที่อยู่อีเมล ฯลฯ
  • การรับรองความถูกต้อง เซ็นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ โดยระบุ:
   1. เนื้อหาของเว็บไซต์ [ระบุเว็บไซต์] มีการละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายอื่น
   2. ชื่อของฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิ์
   3. เครื่องหมาย [ระบุเครื่องหมาย] ที่ถูกละเมิด และ
   4. ว่าการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ที่อ้างว่าละเมิดในประเด็นที่ไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. เมื่อได้รับข้อมูลที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ข้างต้น สำหรับการเรียกร้องเครื่องหมายการค้า GoDaddy จะเริ่มต้นทำการสอบสวนและส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายเรียกร้องต่อไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด ในขณะที่ GoDaddy ทำการสอบสวนการเรียกร้อง ตามที่ GoDaddy เห็นสมควรและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย อาจลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดออกจากการประมูล GoDaddy แจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดว่าจะทำการล็อคชื่อโดเมน เปลี่ยนเส้นทาง DNS และ/หรือถ้ามีการจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy จะมีการลบหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเป็นการชั่วคราว
 3. ถ้า GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องได้ยกข้อเรียกร้องเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย ลบเนื้อหาที่ละเมิดออกจากการประมูลของGoDaddy ยังคงระงับบัญชี GoDaddy ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดของ และ/หรือหากถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เพียงอย่างเดียว จะปฏิเสธการเข้าถึงวัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องไม่ได้ยกข้อเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย GoDaddy จะเรียกคืนการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
 4. ฝ่ายเรียกร้องควรเข้าใจว่า GoDaddy นายทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN และลูกค้ามีความผูกพันตาม UDRP ไม่มีอะไรในนโยบายนี้ควรจะตีความเพื่อแทนที่ UDRP หรือภาระผูกพันของ GoDaddy และลูกค้าที่จะปฏิบัติตาม UDRP ในบริบทของข้อพิพาทชื่อโดเมน

B. การเรียกร้องลิขสิทธิ์

 1. หากฝ่ายเรียกร้องต้องการจะยื่นร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับวัสดุที่คุณถือเป็นลิขสิทธิ์โดยสุจริต GoDaddy ขอให้ฝ่ายเรียกร้องยืนยันข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยการ (i)กรอกแบบฟอร์มที่มีให้ที่นี่ หรือ (ii) ให้ข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทางอีเมล ไปยัง copyrightclaims@godaddy.com คำว่า "การเรียกร้องลิขสิทธิ์" ควรปรากฎอยู่บนหัวเรื่องของอีเมล ยังสามารถส่งการเรียกร้องลิขสิทธิ์ทางจดหมายไปยัง: ตัวแทนลิขสิทธิ์ GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 **โปรดทราบว่า: การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับการแก้ไขข้อเรียกร้องของคุณ**

  เพื่อให้มีผลในการบังคับใช้ การแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับ GoDaddy จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
  1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของ ของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด
  2. การพิสูจน์ว่างานที่อ้างถึงว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากงานหลายงานที่มีลิขสิทธิ์ในในเว็บไซต์ออนไลน์เดียวที่ครอบคลุมอยู่ในการแจ้งเตือนเดียวกัน ให้แสดงรายชื่องานต่างๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น
  3. การพิสูจน์ว่าเนื้อหาที่อ้างถึงว่ามีการละเมิด หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ละเมิด และต้องถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ GoDaddy สามารถหาเนื้อหาดังกล่าวได้
  4. แจ้งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ GoDaddy สามารถติดต่อฝ่ายเรียกร้องได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ หากมี
  5. ข้อความที่ระบุว่าฝ่ายเรียกร้องมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  6. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าฝ่ายเรียกร้องเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจที่จะดำเนินการในนามของเจ้าของ ของสิทธิกล่าวหาว่าถูกละเมิด
 2. สำหรับการเรียกร้องลิขสิทธิ์ เมื่อได้รับแจ้งที่เหมาะสมจากฝ่ายเรียกร้องตามมาตรา 1 ของการเรียกร้องลิขสิทธิ์ข้างต้น GoDaddy จะเริ่มต้นการสอบสวนและส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายเรียกร้องไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด ในขณะที่ GoDaddy ทำการสอบสวนการเรียกร้อง ตามที่ GoDaddy เห็นสมควรและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย อาจแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดว่าจะทำการล็อคชื่อโดเมน เปลี่ยนเส้นทาง DNS และ/หรือหากมีการจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy จะทำการลบหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเป็นการชั่วคราว
 3. หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องได้ยกข้อเรียกร้องลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังคงระงับบัญชีของ GoDaddy ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด และ/หรือหากถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เพียงอย่างเดียว จะปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หาก GoDaddy สรุปว่าฝ่ายเรียกร้องไม่ได้ยกข้อเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย GoDaddy จะเรียกคืนการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

C. นโยบายการโต้แย้งการแจ้งเตือน

 1. การโต้แย้งการแจ้งเตือน หากคุณได้รับแจ้งเตือนว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่คุณต้องการที่จะท้าทาย บนพื้นฐานของความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาจะถูกลบออกหรือปิดการใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะลบหรือปิดการใช้งาน คุณอาจโต้แย้งการแจ้งเตือนโดยการส่งอีเมลไปยัง copyrightclaims@godaddy.com หรือ trademarkclaims@godaddy.com และพร้อมกับให้รายละเอียดต่อไปนี้:

  1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด
  2. การพิสูจน์ว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง และสถานที่ที่เนื้อหานั้นปรากฎก่อนที่จะถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง
  3. ข้อความภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าผู้ละเมิดมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเอกสารประกอบจะถูกลบออกหรือปิดการใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะลบหรือปิดการใช้งาน
  4. ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และข้อความที่ว่าผู้ละเมิดยินยอมตามอำนาจของศาลรัฐบาลกลางชั้นต้นสำหรับเขตการพิจารณาคดีของอาริโซน่า ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิด หรือหากที่อยู่ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตการพิจารณาคดีที่ GoDaddy อาจจะพบและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดจะยอมรับการดำเนินการจากฝ่ายเรียกร้องหรือตัวแทนของฝ่ายดังกล่าว

 2. เมื่อได้รับการโต้แย้งการแจ้งเตือนตามที่ได้ระบุในมาตรา 1 ข้างต้น GoDaddy จะต้องให้สำเนาการโต้แย้งการแจ้งเตือนกับฝ่ายเรียกร้อง และแจ้งฝ่ายดังกล่าวว่าแทนที่เนื้อหาที่ถูกลบหรือยุติการปิดการใช้งานการเข้าถึงในสิบ (10) วันทำการ โดยทันที GoDaddy จะแทนที่เนื้อหาที่ถูกลบหรือยุติการปิดการใช้งานการเข้าถึงไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันทำการ หรือเกินกว่า (14) วันทำการหลังจากเราได้รับการโต้แย้งการแจ้งเตือน เว้นแต่ GoDaddy จะได้รับแจ้งจากฝ่ายเรียกร้องก่อนว่าฝ่ายเรียกร้องดังกล่าวได้ยื่นดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อยับยั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการละเมิดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนระบบหรือเครือข่ายของ GoDaddy
 3. ง. ผู้ที่ทำการละเมิดซ้ำ

  เป็นนโยบายของ GoDaddy ที่จะจัดให้มีการยกเลิกสัญญาของลูกค้า GoDaddy และผู้ถือบัญชีที่ทำการละเมิดนโยบายนี้ซ้ำซ้อน หรือผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซ้ำซ้อน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

  ปรับปรุง: 3/12/2558
  ลิขสิทธิ์ © 2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์