GoDaddy

ดูข้อตกลงการบริการพื้นที่ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด: 28/10/2562

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. คำจำกัดความเกี่ยวกับการบริการ

อีเมลสำหรับมืออาชีพ เรามอบการบริการอันหลากหลายในอีเมลสำหรับมืออาชีพซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงอีเมลและปฏิทินออนไลน์ การบริการทั้งหมดเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ และบางบริการอาจมีผลิตภัณฑ์อื่นให้ฟรี เมื่อซื้อพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เวิร์คสเปซ เรามอบการบริการอันหลากหลายเวิร์คสเปซของเราซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงอีเมล ที่จัดเก็บทางออนไลน์และปฏิทินออนไลน์ การบริการทั้งหมดเหล่านี้มีทั้งแบบให้ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อะโลน และบางครั้งมีการรวมผลิตภัณฑ์อื่นให้ฟรี เมื่อซื้อพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2. ข้อจำกัดและการยกเลิกบัญชี

บริการฟรี บริการฟรีอาจมีบางคุณสมบัติให้คุณใช้งาน แต่จะมีจำนวนน้อยกว่าเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน ไม่ว่าคุณจะชำระเงินสำหรับการใช้งานของคุณหรือรับบริการฟรี การใช้งานของแต่ละการบริการจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติทั่วไปของสัญญาฉบับนี้ และบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้

Workspace Desktop Tool เพื่อที่จะสามารถใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของอีเมลเวิร์คสเปซและปฏิทินออนไลน์ รวมถึงฟังก์ชันของที่จัดเก็บทางออนไลน์โดยสมบูรณ์ ขณะที่เข้าใช้งานจากแอปพลิเคชันบนเว็บ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Workspace Desktop Tool (“WDT”) ของเรา WDT จะไม่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และเป็นโปรแกรมที่มีไว้เพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น เราจะไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งาน WDF และปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลง แก้ไข หรือยุติการใช้งาน WDFT ไม่ว่าในแง่ใดๆ ได้ตลอดเวลา

การใช้งานบัญชีเกินจำเป็น หากการใช้งานบัญชีของคุณสำหรับการบริการใดๆ นั้นเกินกว่าขีดจำกัดตามที่ระบุไว้ในแผนของคุณ คุณจะต้อง (i) อัปเกรดไปเป็นแผนซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานบัญชีของคุณได้อย่างเพียงพอ หรือ (ii) ลดปริมาณการใช้งานบัญชีของคุณลงเพื่อที่อยู่ในขีดจำกัดของแผนของคุณ หากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตามข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง เราสงวนสิทธิ์ที่จะ (ก) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานเพิ่มเติมไปยังบัญชีของคุณ หรือ (ข) ระงับบัญชีของคุณ เราจะพิจารณาปริมาณการใช้งานบัญชีภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การจัดสรรแบบรายเดือนที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่ได้รับการสะสม หรือโอนไปทบกับการใช้งานในเดือนต่อไป

การเก็บรักษาข้อมูล การบริการไม่ได้รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลรักษาสำเนาการสำรองข้อมูลของอีเมล ไฟล์ รายชื่อสำหรับการแจกจ่ายและเนื้อหาอื่นๆ โดยอิสระ เราปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือการทำลายอีเมล ไฟล์ รายชื่อสำหรับการแจกจ่าย หรือเนื้อหาอื่นใดๆ ของคุณ

ข้อจำกัดอื่นๆ คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะไม่ใช้การบริการเพื่อ (i) ส่งอีเมลจำนวนเยอะๆ จำนวนมาก หรือครั้งละมากๆ (ii) จัดเก็บไฟล์ออดิโอหรือวิดีโอ (หรือไฟล์ขนาดใหญ่อื่นๆ หรือมีเดียที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการส่งทางอีเมล) (iii) สำรองข้อมูลบัญชีโฮสติ้ง หรือ (iv) การใช้งานอื่นๆ ซึ่งละเมิดนโยบายของเรา ซึ่งทั้งนี้อาจมีการอัปเดตนโยบายในบางครั้ง เราอาจปิดกั้น ระงับ หรือยกเลิกการใช้การบริการใดๆ หากคุณหรือบัญชีของคุณมีการละเมิดข้อตกลงนี้

3. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบริการอีเมลเวิร์คสเปซและอีเมลแบบมืออาชีพ

บริการหลัก บริการอีเมลของเราช่วยให้คุณสามารถส่งและรับเมลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ที่อยู่อีเมลส่วนตัวซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับชื่อโดเมนของคุณได้ หากต้องการใช้บริการอีเมลของเรา คุณต้อง (i) จดทะเบียนชื่อโดเมน (ii) จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ (iii) จัดเตรียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวคุณเอง

การจำกัดแผน คุณรับทราบและยอมรับว่า เราได้จัดหาอีเมลให้ในระดับแผนหรือการจำกัดที่แตกต่างกัน การจำกัดแผนเหล่านี้จะแสดงอยู่บนหน้าฝากอีเมลหรือบนเว็บไซต์นี้ หรืออาจเกี่ยวข้องกับ (i) จำนวนผู้รับที่ได้รับอนุญาตต่อข้อความอีเมล (ii) จำนวนข้อความอีเมลที่อนุญาตต่อวัน (iii) ขนาดของแต่ละข้อความอีเมล และ/หรือสิ่งที่แนบมา (iv) จำนวนรายชื่อผู้ติดต่อที่อนุญาตต่อรายการที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (v) จำนวนรายชื่อผู้ติดต่อที่อนุญาตต่อรายชื่อสำหรับการแจกจ่าย (vi) จำนวนข้อความอีเมลที่อนุญาตต่อนาที (vii) จำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาตต่อบัญชี หรือ (viii) รายการอื่นตามที่เราระบุ

การป้องกันสแปมและไวรัส บริการอีเมลของเรามาพร้อมกับการป้องกันสแปมและไวรัส ทุกอีเมลที่ส่งและได้รับจากที่อยู่อีเมลของคุณจะผ่านการสแกนโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันการสแปม และ/หรือไวรัสที่มีการส่งผ่านไปยังและมาจากโปรแกรมอีเมลรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณไม่สามารถที่จะปิดใช้งานหรือกำหนดค่าคุณสมบัตินี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณสมบัติการป้องกันการสแปมและไวรัสของเราไม่อาจรับประกันผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) หรือจะปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ และอาจลบข้อความอีเมล และ/หรือสิ่งที่แนบมาซึ่งคุณประสงค์ที่จะส่งหรือได้รับ หรืออนุญาตให้มีการส่งผ่านสแปมและ/หรือไวรัสไปยังและจากโปรแกรมอีเมลรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการป้องกันการสแปมและไวรัสของเรา การล้มเหลวของคุณในการส่งหรือรับข้อความอีเมลใดๆ และ/หรือสิ่งที่แนบมาอันเนื่องจากผลของการดำเนินการดังกล่าว หรือการส่งผ่านสแปมและ/หรือไวรัสไปและจากโปรแกรมอีเมลและระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการภายนอก นอกจากนี้แล้ว หากซอฟต์แวร์ต้องอ้างอิงตาม หรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งาน คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งอ้างอิงตาม หรือต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก เว้นแต่คุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบริการสำหรับข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานไว้ก่อนแล้ว

คุณจะไม่สามารถลบ แก้ไข หรืออำพรางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศแจ้งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอยู่ภายในหรือบนซอฟต์แวร์ ห้ามไม่ให้คุณดำเนินการวิศวกรรมย้อนรอย แยกชิ้นส่วน หรือถอดรื้อ ซอฟต์แวร์ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชันหรือสถานการณ์ใดๆ ที่หากมีการล้มเหลวในการทำงานของซอฟต์แวร์อันนำมาสู่การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายแก่บุคคลใดๆ หรือสร้างความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอันร้ายแรง

เราและผู้ให้บริการภายนอกจะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความรับผิดชอบที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก เรา และไม่ใช่ผู้ให้บริการภายนอกของเราจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

คุณรับทราบและยอมรับว่า เราจะเพิ่มบันทึกข้อมูล SRV ไปยัง DNS ของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณไว้กับ GoDaddy คุณสามารถลบบันทึกข้อมูล SRV ผ่านทางแผงควบคุม DNS บันทึกข้อมูล SRV อาจถูกลบออก หากมีการลบที่อยู่อีเมลล่าสุดซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อโดเมนออก หรือเมื่อมีการโอนย้ายชื่อโดเมน

4. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่จัดเก็บทางออนไลน์ของเวิร์คสเปซ

บริการหลัก ที่จัดเก็บทางออนไลน์ คือระบบจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ที่อนุญาตให้คุณจัดเก็บและแชร์ไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้อง (i) ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ภายในหรือภายนอก หรือ (ii) ไฟล์อีเมลขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้ว ที่จัดเก็บทางออนไลน์ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานไฟล์ของคุณได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ที่ทำงาน คอมพิวเตอร์ที่บ้าน อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ)

การจำกัดแผน คุณรับทราบและยอมรับว่า เราได้จัดหาที่จัดเก็บทางออนไลน์ให้ในระดับแผนหรือการจำกัดที่แตกต่างกัน การจำกัดแผนเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนหน้าฝากที่จัดเก็บทางออนไลน์ของเว็บไซต์ และอาจเกี่ยวข้องกับ (i) จำนวนของพื้นที่จัดเก็บที่ซื้อไว้ และ (ii) จำนวนของไฟล์ที่สามารถจัดเก็บและใช้ร่วมกันได้ นอกเหนือจากการจำกัดที่ระบุไว้ในหน้าฝากแล้ว คุณยังถูกจำกัดให้ใช้ 50,000 โฟลเดอร์ และคุณจะไม่สามารถจัดเก็บได้เกินกว่า 100,000 ไฟล์ภายในไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์เดียว ในกรณีที่คุณใช้งานเกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้ เราอาจต้องระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะปรับการใช้งานให้สอดคล้องกับการจำกัดดังกล่าว

บัญชีสำหรับทดลองใช้งาน ในบางครั้ง เราอาจมอบการทดลองใช้งานที่จัดเก็บทางออนไลน์ฟรี (“บัญชีสำหรับทดลองใช้งาน”) ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณทดลองใช้การบริการก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายค่าธรรมเนียม คุณยอมรับว่า คุณถูกจำกัดให้สามารถใช้บัญชีสำหรับทดลองใช้ได้หนึ่ง (1) บัญชี เป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน เมื่อระยะเวลาสำหรับการทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีสำหรับทดลองใช้งานของคุณได้อีกต่อไป หากต้องการใช้ที่จัดเก็บทางออนไลน์ต่อไป คุณต้องเปลี่ยนไปเป็นบัญชีแบบชำระเงินก่อนที่บัญชีสำหรับทดลองใช้งานของคุณจะหมดอายุลง หรือภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่หมดอายุ หากหลังจากนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีสำหรับทดลองใช้งานของคุณ และข้อมูลลูกค้าใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลบัญชีและข้อมูลลูกค้าของคุณ เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้บัญชีสำหรับทดลองใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่รองรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าใช้งานสูง ในขณะที่ที่จัดเก็บทางออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ผ่านลิงก์สาธารณะ แต่ทั้งนี้ที่จัดเก็บทางออนไลน์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโฮสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าใช้งานสูง คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะไม่ใช้ที่จัดเก็บทางออนไลน์ (i) เพื่อโฮสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าใช้งานสูง (โดยถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) หรือ (ii) สำหรับการใช้งานอื่นใดๆ ซึ่งละเมิดนโยบายของเรา ซึ่งเราอาจทำการอัปเดตนโยบายดังกล่าวในบางครั้ง

การรักษาความปลอดภัย เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า รหัสผ่านที่ใช้ปกป้องไฟล์และโฟลเดอร์ของไฟล์จะยังคงได้รับการรักษาความปลอดภัยตราบเท่าที่คุณเก็บรักษารหัสผ่านไว้กับตัวคุณ ในขณะที่ที่จัดเก็บทางออนไลน์จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดไฟล์และโฟลเดอร์ไฟล์ที่แชร์ไว้แบบสาธารณะให้มีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน (เช่น สามารถให้คนที่คุณแชร์รหัสผ่านสามารถเข้ามาดูได้เท่านั้น) ซึ่งถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องเข้ารหัสหรือใช้รหัสผ่านในการปกป้องลิงก์ไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ หากคุณไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บุคคลอื่นอาจสามารถเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ซึ่งมีรหัสผ่านป้องกันผ่านลิงก์สาธารณะได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ และคุณต้องดูแลข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่านบัญชีของคุณ เราปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการใช้หรือการเข้าถึงบัญชี หรือไฟล์ หรือโฟลเดอร์ไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ

5. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในปฏิทินออนไลน์ของเวิร์คสเปซ

บริการหลัก ปฏิทินออนไลน์ มอบการบริการปฏิทินที่เหมาะกับผู้ใช้แบบคนเดียวหรือหลายคน สามารถใช้ได้ทั้งในที่บ้านและที่ทำงาน โดยปกติแล้ว ปฏิทินออนไลน์จะช่วยให้คุณ (i) สร้างและดูแลปฏิทินส่วนตัวและแบบกลุ่ม (ii) กำหนดตารางกิจกรรม และเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรม (iii) ตรวจสอบตารางเวลาว่างของผู้ใช้ (iv) กำหนดตารางเวลาสำหรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องประชุมและหมายเลขสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ (v) แนบไฟล์ไปยังกิจกรรมที่กำหนดตารางเวลาไว้ และ (vi) จัดการและแบ่งปันงาน

การจำกัดแผน คุณรับทราบและยอมรับว่า เราได้จัดหาปฏิทินออนไลน์ให้ในระดับแผนหรือการจำกัดที่แตกต่างกัน การจำกัดแผนเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนหน้าฝากปฏิทินออนไลน์และอาจเกี่ยวข้องกับจำนวนของผู้ใช้

โปรโตคอล CalDAV โปรดทราบว่า คุณสามารถใช้ปฏิทินออนไลน์ผ่านโปรโตคอล CalDAV หากโปรโตคอล CalDAV ไม่ได้อยู่ในภาษาของไคลเอ็นต์บุคคลภายนอกของคุณ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่รองรับ CalDAV เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ หากไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวสำหรับไคลเอ็นต์บุคคลภายนอกของคุณ คุณจะไม่สามารถซิงค์ปฏิทินออนไลน์ข้ามแพลตฟอร์มได้

6. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกและซอฟต์แวร์

บริการของเราสามารถทำงานร่วมกับไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น Microsoft Outlook® และ FileZilla รวมถึงไคลเอ็นต์บุคคลภายนอกบนระบบปฏิบัติการมือถือ เช่น iPhone® และ Droid® (โดยแยกและโดยรวมเรียกว่า “ไคลเอ็นต์บุคคลภายนอก”)