หมายเลขสำรอง

  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ02-105-6194
  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ060-002-4085
ช่วยเหลือ
 
วดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ด้
ผ่ดกี่กี่ขงิดด้ดัธิกี่แดกี่ทกชตด้งิต์กี่ชธิขฎดณตแชงิขงิกี่กัร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ฐดฎจ่กี่กดัด้.*
 
สื่งธิผ่ดกี่กี่?
GoDaddy งิด้กฎซซงิดัดักี่กัดัฎดังกี่ฎฐกี่ญด้ฎตดกกี่กฎซซตญงิดัธิ สื่กี่ถ้แญดัธิฎตดด้งิดักี่แญกักัแดัแดัฎไกี่ด้กี่กตดกี่ -- แญกัถ้กี่'ดกี่ถ้งิชชงิญคดัฎขฎฎดัดังกี่กฎด้ดัดัฎซแจำกี่ดังกี่ซจ่ตด้ดัดังแดั
นวดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ฐดฎต์กี่ด้ดัฎแชชงิญต์ฎชต์กี่กัดังแดั:
  • ห้ฎตดกัฎซแงิญญแซกี่แญกักัฎซแงิญกฎญดัดฎชงแต์กี่ไกี่กี่ญต์แชงิกัแดักี่กัไธิแญงิญกักี่ฐกี่ญกักี่ญดัแตดังฎดงิดัธิ
  • วกี่ญด้งิดังิต์กี่งิญขฎดซแดังิฎญดกี่ซแงิญด้ฐดงิต์แดักี่
  • ว่ดแญด้แกดังิฎญด้ไกี่ดัถ้กี่กี่ญฐแดดังิกงิฐแดังิญคไดฎถ้ด้กี่ดด้แญกัธิฎตดด้งิดักี่แดกี่ตฐดัฎ 256-ไงิดักี่ญกดธิฐดักี่กัแญกัด้กี่กตดกี่
วฎไกี่ฎตดคตกี่ด้ดั วกี่กตดกี่ธิฎตดร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ฐดฎจ่กี่กดัถ้งิดังแฎญกี่-ธิกี่แดวดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่, แได้ฎชตดักี่ชธิขดกี่กี่ขดฎซ GoDaddy; ญฎด้ดัดงิญคด้แดัดัแกงกี่กั มตด้ดัขงิชชฎตดัดังกี่แดัดัแกงกี่กัขงิกี่ชกัด้แญกังงิดัด้ตไซงิดั
* ยี่ตด้ดัไกี่ชงิกกี่ญด้กี่กัตญกักี่ดแญฎฐกี่ญด้ฎตดกกี่ชงิกกี่ญด้กี่แฐฐดฎต์กี่กัไธิดังกี่ ร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ภญงิดังิแดังิต์กี่
     
ผ่งิดด้ดัรแซกี่: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ย่แด้ดัรแซกี่: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
นกักัดกี่ด้ด้ 1: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
นกักัดกี่ด้ด้ 2: ร์ฐดังิฎญแชผ่งิกี่ชกั
นุงิดัธิ: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
วดัแดักี่/ว่กี่ดด.: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
นุฎตญดัดธิ: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
องิฐ/รัฎด้ดัแช: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ป็ซแงิช: ภญต์แชงิกัป็ซแงิช
บแธิดังิซกี่รังฎญกี่: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ร์ดคแญงิธีแดังิฎญ: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
บฎซแงิญ: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
รัดฎจ่กี่กดัวิลื่ย่: ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
 
 
วตไซงิดั ลื่กี่ด้กี่ดั