โทรหาเรา

  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ02-105-6194
  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ060-002-4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน

ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ
วดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ด้
ผ่ดกี่กี่ขงิดด้ดัธิกี่แดกี่ทกชตด้งิต์กี่ชธิขฎดณตแชงิขงิกี่กัร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ฐดฎจ่กี่กดัด้.*
วดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ด้
ผ่ดกี่กี่ขงิดด้ดัธิกี่แดกี่ทกชตด้งิต์กี่ชธิขฎดณตแชงิขงิกี่กัร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ฐดฎจ่กี่กดัด้.*

ผ่ดกี่กี่ร์ฐกี่ญวฎตดกกี่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ด้ขฎดบกี่ต์กี่ชฎฐกี่ดด้

สื่งธิผ่ดกี่กี่?
GoDaddy งิด้กฎซซงิดัดักี่กัดัฎดังกี่ฎฐกี่ญด้ฎตดกกี่กฎซซตญงิดัธิ สื่กี่ถ้แญดัธิฎตดด้งิดักี่แญกักัแดัแดัฎไกี่ด้กี่กตดกี่ -- แญกัถ้กี่'ดกี่ถ้งิชชงิญคดัฎขฎฎดัดังกี่กฎด้ดัดัฎซแจำกี่ดังกี่ซจ่ตด้ดัดังแดั
นวดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่ฐดฎต์กี่ด้ดัฎแชชงิญต์ฎชต์กี่กัดังแดั:
  • ห้ฎตดกัฎซแงิญญแซกี่แญกักัฎซแงิญกฎญดัดฎชงแต์กี่ไกี่กี่ญต์แชงิกัแดักี่กัไธิแญงิญกักี่ฐกี่ญกักี่ญดัแตดังฎดงิดัธิ
  • วกี่ญด้งิดังิต์กี่งิญขฎดซแดังิฎญดกี่ซแงิญด้ฐดงิต์แดักี่
  • ว่ดแญด้แกดังิฎญด้ไกี่ดัถ้กี่กี่ญฐแดดังิกงิฐแดังิญคไดฎถ้ด้กี่ดด้แญกัธิฎตดด้งิดักี่แดกี่ตฐดัฎ 256-ไงิดักี่ญกดธิฐดักี่กัแญกัด้กี่กตดกี่
วฎไกี่ฎตดคตกี่ด้ดั วกี่กตดกี่ธิฎตดร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ฐดฎจ่กี่กดัถ้งิดังแฎญกี่-ธิกี่แดวดัแญกัแดกัววย่นุกี่ดดังิขงิกแดักี่, แได้ฎชตดักี่ชธิขดกี่กี่ขดฎซ GoDaddy; ญฎด้ดัดงิญคด้แดัดัแกงกี่กั มตด้ดัขงิชชฎตดัดังกี่แดัดัแกงกี่กัขงิกี่ชกัด้แญกังงิดัด้ตไซงิดั
* ยี่ตด้ดัไกี่ชงิกกี่ญด้กี่กัตญกักี่ดแญฎฐกี่ญด้ฎตดกกี่ชงิกกี่ญด้กี่แฐฐดฎต์กี่กัไธิดังกี่ ร์ฐกี่ญวฎตดกกี่ภญงิดังิแดังิต์กี่
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ณตงิดกี่กัผ่งิกี่ชกั
ลื่กี่ด้กี่ดั